Prayer for Lobzang Chödzin

Practices › Prayers | Collections & Cycles › Ḍākinī Treasury | Tibetan MastersLobzang Chökyi Gyaltsen

English | བོད་ཡིག

Lobzang Chökyi Gyaltsen

Lobzang Chökyi Gyaltsen

Further information:
Download this text:

༄༅། །པཎ་ཆེན་བློ་བཟང་ཆོས་རྒྱན་གྱིས་ལྕང་ར་ཆོས་མཛད་མ་བློ་བཟང་ཆོས་འཛིན་ལ་གསུངས་པ།

Prayer for Lobzang Chödzin, Dharma Practitioner of Changra

by Lobzang Chökyi Gyaltsen

 

སྭ་སྟི།

swasti

Svasti!

མཉམ་མེད་ཟས་གཙང་སྲས་དང་མར་མེ་མཛད། །

nyammé zetsang sé dang marmé dzé

Glorious one who holds the victory banner of teaching and practice

ཀུན་མཁྱེན་གཉིས་པ་བློ་བཟང་གྲགས་པ་ཡི། །

künkhyen nyipa lo zang drakpa yi

In the Dharma tradition of the peerless son of Śuddhodana,1

བཤད་སྒྲུབ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་འཛིན་པའི་དཔལ། །

shedrub chökyi gyaltsen dzinpé pal

Dīpaṃkara2 and the second omniscient one, Lobzang Drakpa—3

རྗེ་བཙུན་བླ་མའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

jetsün lamé zhab la solwa deb

Venerable guru, at your feet I pray.

 

མཐའ་ཡས་འགྲོ་བའི་བསླུ་མེད་སྐྱབས་ཀྱི་མཆོག །

tayé drowé lumé kyab kyi chok

Supreme, unfailing refuge for all beings, infinite in number,

བློ་བཟང་རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་མཛད་པའི་ཕུལ། །

lo zang gyalwa kün gyi dzepé pul

With noble mind, as the excellent activity of all the victorious ones,

ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་སྲིད་སྐྱོང་བའི་དགེ་མཚན་གྱི། །

chö kyi gyalsi kyongwé getsen gyi

You preside auspiciously over the kingdom of Dharma—

དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

palden lamé zhab la solwa deb

Glorious guru, at your feet I pray.

 

འདིས་མཚོན་དུས་གསུམ་རྣམ་དཀར་དགེ་བའི་ཚོགས། །

di tsön dü sum namkar gewé tsok

With this token deed, I dedicate all the virtue of the three times,

དངོས་གྲུབ་འབྱུང་གནས་དྲིན་ཆེན་བླ་མ་ཡིས། །

ngödrub jungné drinchen lama yi

So that I may always be guided and cared for by the gracious guru,

འབྲལ་མེད་རྗེས་བཟུང་ས་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ཏེ། །

dralmé jezung salam tarchin té

The source of all attainment, complete the paths and stages,

སྐུ་གསུམ་གོ་འཕང་མྱུར་དུ་ཐོབ་ཕྱིར་བསྔོ། །

ku sum gopang nyurdu tob chir ngo

And swiftly attain the level of the three kāyas.

 

ཡུལ་ཕྱོགས་འདིར་ཡང་འཐབ་རྩོད་ལོ་ཉེས་དང་། །

yul chok dir yang tabtsö lonyé dang

May this region be free from every source of difficulty,

ནད་རིམས་ལ་སོགས་རྒུད་པ་ཀུན་བྲལ་ཞིང་། །

né rim lasok güpa kündral zhing

Such as conflict, poor harvests, disease and epidemics.

ཚེ་རིང་ནད་མེད་དཔལ་འབྱོར་ལོངས་སྤྱོད་རྒྱས། །

tsering nemé paljor longchö gyé

Let everyone enjoy long life, good health and prosperity,

བཀྲ་ཤིས་རྒྱ་མཚོས་ཕྱོགས་ཀུན་གང་བར་ཤོག །

tashi gyatsö chok kün gangwar shok

And oceans of auspiciousness fill the land in every direction.

 

ཆོས་གྲྭ་འདིར་ཡང་དགེ་འདུན་ཐུགས་མཐུན་ཞིང་། །

chö dra dir yang gendün tuktün zhing

In this dharma centre may the saṅgha always be harmonious,

ཚུལ་ཁྲིམས་རྣམ་དག་འདོད་དགུའི་འབྱོར་བ་རྒྱས། །

tsultrim namdak dögü jorwa gyé

Observe pure discipline and gain everything they might need.

བཤད་དང་སྒྲུབ་པས་ཉིན་མཚན་འདའ་བ་ཡིས། །

shé dang drubpé nyintsen dawa yi

Through their pursuit of learning and practice by day and night,

ཐུབ་བསྟན་དར་རྒྱས་ཡུན་རིང་གནས་གྱུར་ཅིག །

tubten dargyé yün ring né gyur chik

May Śākyamuni’s teachings flourish and endure long into the future.

 

ཅེས་པ་འདི་ཡང་ལྕང་ར་ཆོས་མཛད་མ་བློ་བཟང་ཆོས་འཛིན་གྱིས་ནན་གྱིས་བསྐུལ་བ་ལ་བརྟེན་ནས། དགེ་སློང་བློ་བཟང་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་ཐོགས་མེད་དུ་སྨྲས་པའོ།། །།

Based on the persistent requests of Lobzang Chödzin, a dharma practitioner of Changra, the bhikṣu Lobzang Chökyi Gyaltsen spoke these words uninhibitedly.

 

| Translated by Adam Pearcey, 2023.

 

Source: “paN chen blo bzang chos rgyan gyis lcang ra chos mdzad ma blo bzang chos 'dzin la gsungs pa.” In mkha' 'gro’i chos mdzod chen mo. 53 vols. Lhasa: Bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang, 2017. Vol. 52: 214

 

Version: 1.0-20230313

  1. Śākyamuni Buddha.
  2. Atiśa Dīpaṃkara (982–1054).
  3. Tsongkhapa Lobzang Drakpa (1357–1419).
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept