Adornment of the Four Continents

Practices › Maṇḍala Offering | Collections & Cycles › Nyingtik YabzhiLama Yangtik | Collections & Cycles › Damngak Dzö | Tibetan MastersLongchen Rabjam

English | བོད་ཡིག

Longchen Rabjam

Mount Sumeru

Further information:
Download this text:

༄༅། །གླིང་བཞི་རྒྱན་གྱུར་གྱི་མཎྜལ་བཞུགས་སོ། །

Adornment of the Four Continents

A Maṇḍala Offering

by Longchen Rabjam

 

ཤིན་ཏུ་སྤྲོས་པ་མེད་པར་དབང་བསྐུར་བའི་ཚེ་ལྔ་ཚན་ལྔའི་མཎྜལ་རིམ་པས་འབུལ་ཞིང༌། ནམ་མཁའི་དབྱིངས་གང་བར་དམིགས་ཏེ། ཚིག་གི་རྒྱལ་པོ་འདི་དག་གིས་གསལ་བར་བྱའོ། །

At the time of the extremely unelaborate empowerment, offer five sets of five maṇḍalas in sequence, visualizing that they fill the whole of space, as clearly set out in the following regal terms:

ཨཱོཾ་ཨཱཿཧཱུཾ།

om ah hung

oṃ āḥ hūṃ

ཡིད་བཞིན་རིན་པོ་ཆེས་བརྒྱན་པའི་ཞིང་ཁམས་ནོར་བུ་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་ས་གཞི་ལ་གསེར་གྱི་བྱེ་མ་བརྡལ་བ།

yizhin rinpoche gyenpé zhingkham norbu natsok kyi sa zhi la ser gyi jema dalwa

The realm is adorned with wish-fulfilling jewels. Its ground is made of various jewels, covered with sands of gold.

རིན་པོ་ཆེ་སྣ་བདུན་འབར་བའི་རི་དང་ཤིང་དང་སྐྱེད་མོས་ཚལ་དང་གཞལ་མེད་ཁང་འོད་གསལ་གྱི་གནས།

rinpoche na dün barwé ri dang shing dang kyemö tsal dang zhalmé khang ösal gyi né

There are mountains, trees, parks, palaces, places of radiance, all sparkling with the seven precious substances.

ནོར་བུ་མཐོན་ཀ་དང༌། མཐོན་ཀ་ཆེན་པོ་དང༌། ཀེ་ཀེ་རུ་དང༌། པདྨ་རཱ་ག་དང༌། མ་རྒད་དང༌། མུ་ས་གརྦྷ་དང༌། ཡིད་བཞིན་སྤྲིན་ལ་སོགས་པ་སྣ་ཚོགས་འབྱོར་པའི་མངའ་ཐང་ཚད་མེད་པས་ལེགས་པར་བཀོད་པའི་གཞི།

norbu tönka dang tönka chenpo dang kékéru dang pema raga dang magé dang musa garbha dang yizhin trin lasokpa natsok jorpé ngatang tsemepé lekpar köpé zhi

The ground is perfectly arrayed as a limitless domain, sumptuous with manifold riches of sapphire, great sapphire, golden beryl, ruby, emerald, musāragalva,1 and wishing-clouds.

ནམ་མཁའི་མཐའ་ཀླས་པར་ཡིད་བཞིན་རིན་པོ་ཆེའི་དྲ་བས་ཡོངས་སུ་གང་བར་དམིགས་ཏེ།

namkhé talepar yizhin rinpoche drawé yongsu gangwar mik té

The boundless sky is entirely filled with lattices of wish-fulfilling jewels.

བླ་མ་དང་ཡི་དམ་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ཚོགས་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ཇི་སྲིད་འཁོར་བ་མ་སྟོངས་ཀྱི་བར་དུ་རྟག་པར་རྒྱུན་གྱི་འཁོར་ལོར་འབུལ་ལོ། །

lama dang yidam kyilkhor gyi lhatsok damchen gyatsö tsok dang chepa tamché la jisi khorwa ma tong kyi bardu takpar gyün gyi khorlor bul lo

Visualizing all this, I offer it in a continuous, everlasting process to all the gurus, hosts of deities of the yidam maṇḍalas, and the ocean of oath-bound guardians, until saṃsāra itself is emptied.

ཡིད་བཞིན་རིན་ཆེན་སྤྲིན་གྱི་དྲ་བས་ཀུན་ནས་བརྒྱན་པའི་བླ་བྲེ་ཅན།

yizhin rinchen trin gyi drawé künné gyenpé ladré chen

With a canopy adorned with a cloud-network of wish-fulfilling jewels

དཔལ་ལྡན་འདོད་དགུའི་ཆར་གྱི་ཚོགས་མང་ནམ་མཁའི་དབྱིངས་ཀུན་ཡོངས་བཀོད་དེ། །

palden dögü char gyi tsok mang namkhé ying kün yong kö dé

And splendid rains of all that could be wished for, entirely filling the expanse of space—

ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་མཆོད་སྤྲིན་ཇི་བཞིན་ཏིང་འཛིན་རོལ་མོ་བསམ་ཡས་ཀྱིས། །

kuntuzangpö chötrin jizhin tingdzin rolmo samyé kyi

This play of samādhi beyond imagining, like Samantabhadra’s offering clouds,

སྲིད་དང་ཞི་བའི་དཔལ་དུ་གྱུར་གང་ཀུན་ནས་དགེ་བའི་སེམས་ཀྱིས་མཆོད། །

si dang zhiwé pal du gyur gang künné gewé sem kyi chö

The splendour of existence and peace, I offer with a wholly virtuous mind.

གླིང་བཞི་འཇིག་རྟེན་རྒྱན་གྱུར་མཆོད་པའི་སྤྲིན། །

ling zhi jikten gyen gyur chöpé trin

By presenting these offering-clouds that adorn the world

ཡིད་བཞིན་རིན་ཆེན་སྣ་ཚོགས་འདི་འབུལ་བས། །

yizhin rinchen natsok di bulwé

Of the four continents and these various wish-granting gems,

འགྲོ་ཀུན་གནས་སྐབས་འདོད་དགུ་ལྷུན་གྲུབ་ཅིང༌། །

dro kün nekab dögu lhündrub ching

May all beings have all their wishes spontaneously fulfilled here and now

མཐར་ཐུག་ཡེ་ཤེས་ལྔ་ལ་སྤྱོད་པར་ཤོག །

tartuk yeshe nga la chöpar shok

And ultimately experience the five modes of primordial wisdom.

 

ཨཱོཾ་ཨཱཿཧཱུཾ།

om ah hung

oṃ āḥ hūṃ

ཡོན་ཏན་རིན་པོ་ཆེས་བརྒྱན་པའི་ཞིང་ཁམས་ནམ་མཁའི་མཐའ་ཀླས་པར་སྣ་ཚོགས་རིན་པོ་ཆེས་ཡོངས་སུ་བཀོད་པའི་གཞི། ཤིང་དང༌། སྨན་དང༌། མེ་ཏོག་དང༌། ལོ་ཏོག་ཡོངས་སུ་རྒྱས་པའི་འབྲུ་དང༌།

yönten rinpoche gyenpé zhingkham namkhé talepar natsok rinpoche yongsu köpé zhi shing dang men dang metok dang lotok yongsu gyepé dru dang

In the infinite space of the pure realm adorned with precious qualities, the ground is made of various precious substances and richly covered with plentiful trees, medicinal plants, flowers, and an abundant harvest of crops and fruits.

འབྲས་བུའི་རྔད་མང་པོས་ལེགས་པར་འབྱོར་བ་འདི་ཉིད་བླ་མ་དང་ཡི་དམ་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ཆོགས་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་སྲིད་པ་ཇི་སྲིད་རྣམ་པར་གྲོལ་བ་དེ་སྲིད་ཀྱི་བར་དུ་འབུལ་ལོ། །

drebü ngé mangpö lekpar jorwa di nyi lama dang yidam kyilkhor gyi lha chok damchen gyatsö tsok dang chepa tamché la sipa jisi nampar drolwa desi kyi bardu bul lo

All this I offer to all the gurus, hosts of deities of the yidam maṇḍalas, and the ocean of oath-bound guardians, for as long as conditioned existence endures and there is the possibility of gaining perfect freedom.

འབྲུ་མང་འབྱོར་པ་ཤིན་ཏུ་མཐའ་ཡས་བསམ་གཏན་ཟས་ཀྱི་རྗེས་འགྲོ་བ། །

dru mang jorpa shintu tayé samten zé kyi jé drowa

An entirely limitless bounty of grain, sustenance of dhyāna,

སྨན་ཤིང་ལོ་ཐོག་ལེགས་སྨིན་དུལ་བའི་འབྲས་བུ་ཤིན་ཏུ་རྨད་བྱུང་གིས། །

men shinglo tok lek min dulwé drebu shintu mejung gi

Medicinal plants and trees, perfectly ripe crops and wondrous fruits,

དཔག་ཡས་ནམ་མཁའི་དབྱིངས་ཀུན་བཀང་སྟེ་སེམས་ཀྱི་ཡིད་བཞིན་སྤྲིན་ཚོགས་ཀྱིས། །

pakyé namkhé ying kün kang té sem kyi yizhin trin tsok kyi

All filling the boundless expanse of space—these wish-fulfilling clouds,

བླ་མ་ཡི་དམ་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས་ལ་མཆོད། །

lama yidam kyilkhor lhatsok damchen gyatsö tsok la chö

I offer to the hosts of gurus, deities of the yidam maṇḍalas and ocean of oath-bound guardians.

འབྲུ་མང་སྣ་ཚོགས་དམ་པས་རབ་བརྒྱན་པ། །

dru mang natsok dampé rab gyenpa

Through offering this, adorned with a perfect variety of grains

ཡོན་ཏན་རིན་ཆེན་ཡོངས་གང་འདི་ཕུལ་བས། །

yönten rinchen yong gang di pulwé

And replete with every form of precious quality,

འགྲོ་ཀུན་གནས་སྐབས་འབྱོར་པ་མཐའ་ཡས་ཤིང༌། །

dro kün nekab jorpa tayé shing

May all beings come to possess infinite wealth right now

མཐར་ཐུག་སྐུ་ལྔའི་ཞིང་ལ་སྤྱོད་པར་ཤོག །

tartuk ku ngé zhing la chöpar shok

And ultimately experience the fields of the five kāyas.

 

ཨཱོཾ་ཨཱཿཧཱུཾ།

om ah hung

oṃ āḥ hūṃ

ཡེ་ཤེས་རིན་པོ་ཆེས་ཀུན་ཏུ་བརྒྱན་པའི་ཞིང་ཁམས་དྲིའི་སྙིང་པོ་ཅན། ཙན་དན་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་བསུངས་དང༌། སྨན་དང་མེ་ཏོག་གི་དྲིས་ཀུན་ཏུ་ཁྱབ་པ། སྤོས་ཀྱི་ཤིང་ལྗོན་པ་རིན་པོ་ཆེའི་དྲ་བས་ལེགས་པར་བརྒྱན་ཞིང༌།

yeshe rinpoche küntu gyenpé zhingkham dri nyingpochen tsenden natsok kyi sung dang men dang metok gi dri küntu khyabpa pö kyi shing jönpa rinpoche drawé lekpar gyen zhing

The pure realm is fully adorned with precious primordial wisdom. It is filled with the fragrant scent of essential perfumes, various types of sandalwood, and medicinal plants and flowers, and perfectly embellished with aromatic trees and lattices of jewels.

དྲི་བཟང་པོ་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པའི་ཆུ་ཀླུང་འབུམ་ཕྲག་དུ་མདལ་གྱིས་འབབ་པ།

dri zangpo chok tu gyurpé chulung bumtrak du dal gyi babpa

Hundred of thousands of gently flowing streams emit their sublimely fragrant scent.

སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་གི་ཡོན་ཏན་བཀོད་པ་ཚད་མེད་པའི་མངའ་ཐང་ཆེན་པོས་དབང་འབྱོར་པ་འདི་ཉིད།

sangye kyi zhing gi yönten köpa tsemepé ngatang chenpö wangjor pa di nyi

This richly powerful domain with all the infinite qualities of a buddha realm,

བླ་མ་དང་ཡི་དམ་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ཚོགས་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་ལ།

lama dang yidam kyilkhor gyi lhatsok damchen gyatsö tsok dang chepa tamché la

I offer to all the gurus, hosts of deities of the yidam maṇḍalas, and the ocean of oath-bound guardians,

འགྲོ་བ་མཐའ་དག་ཉེ་བར་ཞི་བའི་གོ་འཕང་ལ་གནས་པ་དེ་སྲིད་དུ་འབུལ་ལོ། །

drowa tadak nyewar zhiwé gopang la nepa desi du bul lo

Until all beings abide within a state of perfect peace.

སྨན་ཤིང་མེ་ཏོག་དྲི་ཞིམ་ངད་ལྡན་སྤོས་དང་སྨན་སྦྱར་བདུད་རྩིའི་ཆུ། །

men shing metok drizhim ngeden pö dang men jar dütsi chu

Medicinal plants, scented flowers, fragrant incense, and streams of healing nectar,

དྭངས་ཤིང་རྙོག་བྲལ་དྲི་མཆོག་གིས་ཁྱབ་ནམ་མཁའི་དབྱིངས་ཀུན་ཡོངས་བཀོད་དེ། །

dang shing nyokdral dri chok gi khyab namkhé ying kün yong kö dé

All clear and unpolluted, filling the whole of space with their sublime fragrance,

དཔག་མེད་མཐུ་ལྡན་རིམ་རྒྱས་རྡུལ་བྲལ་རྒྱལ་བའི་དྲི་གཙང་གིས་མཛེས་པ། །

pakmé tuden rim gyé duldral gyalwé dri tsang gi dzepa

Made lovelier by the scent of countless victorious ones, powerful and immaculate,

སྣ་ཚོགས་ཡོན་ཏན་འབྱོར་པས་ཡོངས་གང་ཀུན་ནས་དགའ་བའི་གཙུག་གིས་མཆོད། །

natsok yönten jorpé yong gang künné gawé tsuk gi chö

And supplemented with a wealth of varied qualities—all this, I offer with the utmost joy.

སྨན་དང་སྤོས་མཆོག་བདུད་རྩིའི་རང་བཞིན་སྤྲིན། །

men dang pö chok dütsi rangzhin trin

Through offering clouds of nectar, sublimely fragrant and medicinal,

ནམ་མཁའི་མཐའ་ཀླས་གྱུར་གང་ལེགས་ཕུལ་བས། །

namkhé talé gyur gang lek pulwé

Extending throughout the boundless reaches of space,

འགྲོ་ཀུན་གནས་སྐབས་དབང་པོ་རབ་གསལ་ཞིང༌། །

dro kün nekab wangpo rabsal zhing

May all beings have perfectly lucid sense faculties here and now,

མཐར་ཐུག་གདོད་མའི་གཞི་ལ་སྤྱོད་པར་ཤོག །

tartuk dömé zhi la chöpar shok

And may they ultimately experience the primordial ground.

 

ཨཱོཾ་ཨཱཿཧཱུཾ།

om ah hung

oṃ āḥ hūṃ

ཡིད་བཞིན་སྤྲིན་གྱི་ཞིང་ཁམས་ས་གཞི་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་རང་བཞིན་ལ། སྨན་གྱི་ཤིང་ལྗོན་པ་དཔག་ཏུ་མེད་པས་བརྒྱན་ཅིང༌། གཟུགས་དང༌། སྒྲ་དང༌། དྲི་དང༌། རོ་དང༌། རེག་དང༌། ཆོས་ཐམས་ཅད་སྨན་གྱི་ཕུང་པོ་ཚད་མེད་པའི་རང་བཞིན་འབྱུང་བ་དང༌། ཉོན་མོངས་པའི་ནད་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་ཞི་བར་བྱེད་པའི་མཐུ་དང་ལྡན་པ།

yizhin trin gyi zhingkham sa zhi rinpoche natsok kyi rangzhin la men gyi shing jönpa pak tu mepé gyen ching zuk dang dra dang dri dang ro dang rek dang chö tamché men gyi pungpo tsemepé rangzhin jungwa dang nyönmongpé né tamché rabtu zhiwar jepé tu dang denpa

In a pure realm of wish-fulfilling clouds, the ground has the nature of various precious substances and is adorned with countless medicinal trees of paradise.

རྣམ་པ་བཀྲ་ཞིང་ཡིད་དུ་འོང་བའི་བཀོད་པ་མཐའ་ཡས་པའི་སྤྲིན་ཕུང་གིས་འཁྲིགས་པ་རང་བྱུང་བས་ནམ་མཁའི་དབྱིངས་ཀུན་ཁྱབ་པར་བཀོད་པ་གསལ་བ་ཅན།

nampa tra zhing yi du ongwé köpa tayepé trinpung gi trikpa rangjungwé namkhé ying künkhyab par köpa salwachen

All sights, sounds, smells, tastes and textures and objects of the mind are sources of boundless healing by their very nature, and have the power to cure the sickness of the kleśas.

རྩ་དང་ཤིང་དང་མེ་ཏོག་གི་སྨན་རྣམ་པ་ཐ་དད་པ་དང༌། ས་དང༌། ཆུ་དང༌། མེ་དང༌། རླུང་དང༌། ནམ་མཁའི་བདུད་རྩིས་ཀུན་ཏུ་གང་བ་འདི་ཉིད།

tsa dang shing dang metok gi men nampa tadepa dang sa dang chu dang mé dang lung dang namkhé dütsi küntu gangwa di nyi

The whole expanse of the sky is filled with spontaneously arisen, billowing clouds in an infinite pattern, bright and pleasing to the mind. This, entirely filled with various medicinal roots, trees, and fruits together with nectar the earth, water, fire, wind, and space,

བླ་མ་དང་ཡི་དམ་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ཚོགས་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས་དང་བཅས་པ་རྣམས་ལ།

lama dang yidam kyilkhor gyi lhatsok damchen gyatsö tsok dang chepa nam la

I offer constantly to all the gurus, hosts of deities of the yidam maṇḍalas, and the ocean of oath-bound guardians,

ལུས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཐར་པ་ཆེན་པོའི་གྲོང་དུ་ཕྱིན་པ་དེ་སྲིད་དུ་རྟག་པར་འབུལ་ལོ། །

lüchen tamché tarpa chenpö drong du chinpa desi du takpar bul lo

Until all embodied beings arrive at the city of great liberation.

སྣ་ཚོགས་སྨན་གྱི་ཕུང་པོ་ཡོངས་གང་བཀྲ་ཤིས་གཟི་བྱིན་ལྡན་པ་གང༌། །

natsok men gyi pungpo yong gang tashi zijin denpa gang

This realm, completely filled with various remedies, auspicious and resplendent,

ས་དང་ནམ་མཁའི་དབྱིངས་ཀུན་ཡོངས་ཁྱབ་སྲིད་གསུམ་བདེ་དགའི་གཞིར་གྱུར་པ། །

sa dang namkhé ying kün yong khyab si sum dé gé zhir gyurpa

Pervading the whole earth and sky—the three planes of existence—is a basis for happiness and joy.

འབྱུང་དང་ཉོན་མོངས་ནད་ཀུན་ཞི་བྱེད་རྣམ་གྲོལ་བདུད་རྩིའི་སྙིང་པོ་ཅན། །

jung dang nyönmong né kün zhijé namdrol dütsi nyingpochen

It possesses the essence of the nectar of liberation, which cures all diseases of the elements and defilements.

མ་ལུས་ཇི་སྙེད་ཇི་བཞིན་བཀོད་པས་འགྲོ་བའི་བླ་མ་སྲས་བཅས་མཆོད། །

malü jinyé jizhin köpé drowé lama sé ché chö

All of it, in its entirely, I now offer to the Teacher of beings and his bodhisattva heirs.

བདུད་རྩིའི་རང་བཞིན་ནད་རབ་ཞི་བྱེད་པ། །

dütsi rangzhin né rabzhi jepa

Through offering this sublime and sacred remedy,

སྨན་མཆོག་དམ་པ་གྱུར་པ་འདི་ཕུལ་བས། །

men chok dampa gyurpa di pulwé

The nature of nectar, which heals every form of sickness,

འགྲོ་ཀུན་གནས་སྐབས་ཚེ་རིང་ནད་མེད་ཅིང༌། །

dro kün nekab tsering nemé ching

May all beings live long and in good health here and now,

མཐར་ཐུག་བདེ་ཆེན་ཞིང་ལ་སྤྱོད་པར་ཤོག །

tartuk dechen zhing la chöpar shok

And may they ultimately experience the realm of great bliss.

 

ཨཱོཾ་ཨཱཿཧཱུཾ།

om ah hung

om āḥ hūṃ

འོད་གསལ་རིན་པོ་ཆེས་བཀོད་པའི་ཞིང་ཁམས་མེ་ཏོག་གི་སྐྱེད་མོས་ཚལ་བཀོད་ལེགས་པའི་ས་གཞི་ཡིད་དུ་འོང་བ་ལ། པདྨ་དང༌། པདྨ་ཆེན་པོ་དང༌། ཀུ་མུ་ཏ་དང༌། ཨུཏྤ་ལ་དང༌། ཨུ་དུམ་ཝཱ་རའི་ཚོགས་ལ་སོགས་པས་རབ་ཏུ་བརྒྱན་ཞིང༌།

ösal rinpoche köpé zhingkham metok gi kyemö tsal kö lekpé sa zhi yi du ongwa la pema dang pema chenpo dang ku mu ta dang utpala dang udumwaré tsok lasokpé rabtu gyen zhing

In the realm that is an array of precious luminosity, the beautiful ground is well arranged as parks and flower gardens, all perfectly adorned with lotuses, great lotuses, water lilies, utpalas and uḍumbara flowers.

ཆུ་དང་ཐང་དང་སྐྱེད་མོས་ཚལ་ལས་འཐོན་པའི་ཚོགས་དཔག་ཏུ་མེད་པས་ལེགས་པར་བརྒྱན་པ་འདི་ཉིད།

chu dang tang dang kyemö tsal lé tönpé tsok pak tu mepé lekpar gyenpa di nyi

It is further embellished by what springs from its waters, its plains and its groves—

བླ་མ་དང་ཡི་དམ་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ཚོགས་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས་དང་བཅས་པ་རྣམས་ལ་ནམ་མཁའི་ཁམས་དང་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཇི་སྲིད་གནས་པ་དེ་སྲིད་དུ་རྒྱས་པར་བཀང་སྟེ་འབུལ་ལོ། །

lama dang yidam kyilkhor gyi lhatsok damchen gyatsö tsok dang chepa nam la namkhé kham dang chö kyi ying jisi nepa desi du gyepar kang té bul lo

All this, I offer to all the gurus, hosts of deities of the yidam maṇḍalas, and the ocean of oath-bound guardians. For as long as the element of space and the dharmadhātu remain, may this gift remains as well, filling them entirely.

དཔག་མེད་ཆུ་ལྡན་རབ་རྒྱས་གེ་སར་མདངས་བཀྲ་ཞིང༌། །

pakmé chuden rabgyé gesar dang tra zhing

Immeasurably vast lakes made bright with flowers in bloom,

མཚོར་ཉལ་འཛུམ་པའི་འོད་ཟེར་དང་ལྡན་སྐྱེད་མོས་ཚལ། །

tsor nyal dzumpé özer dangden kyemö tsal

Gardens illuminated by the rays of the sea-reposing moon,

སྣ་ཚོགས་ཁ་ཕྱེ་ལྷག་གེར་འདུག་པས་མཛེས་གྱུར་པ། །

natsok kha ché lhak ger dukpé dzé gyurpa

And adorned with bright and multicoloured blossoms—

ནམ་མཁའི་དབྱིངས་ཀུན་ཡིད་ཀྱིས་བཀང་སྟེ་གུས་པས་མཆོད། །

namkhé ying kün yi kyi kang té güpé chö

All this, filling the whole of space, I offer out of reverence.

མེ་ཏོག་བཀོད་སྤྲིན་ནམ་མཁའི་དབྱིངས་ཁྱབ་པ། །

metok kö trin namkhé ying khyabpa

Through offering these clouds of floral arrays that pervade the whole of space,

དཔག་ཡས་རིན་ཆེན་དྲ་བ་འདི་ཕུལ་བས། །

pakyé rinchen drawa di pulwé

Adorned with lattices of countless precious jewels,

འགྲོ་ཀུན་གནས་སྐབས་ཤེས་རབ་རྒྱ་ཆེ་ཞིང༌། །

dro kün nekab sherab gyaché zhing

May all beings have vast intelligence here and now,

མཐར་ཐུག་འོད་ལྔའི་ཞིང་ལ་སྤྱོད་པར་ཤོག །

tartuk ö ngé zhing la chöpar shok

And may they ultimately experience the realm of five-coloured light.

 

ཅེས་དབྱངས་སྙན་པོས་ལན་གསུམ་གསུམ་དུ་འབུལ་བར་བྱའོ། །

Make offerings while reciting these verses melodiously three times.

 

ཚུལ་འདི་ནི་དབང་དང་གདམས་པ་གོང་མ་ལ་འཇུག་པའི་ཚེ་བྱ་བ་ཡིན་གྱི། ཐ་མལ་པའི་ཚེ་བྱ་བ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །ལན་ཅིག་ཕུལ་བས་ཀྱང་ཚོགས་གཉིས་རྫོགས་ཤིང༌། ཡེ་ཤེས་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔ་ལ་སྤྱོད་པར་གསུངས་སོ། །

This should be done only before a great empowerment or teaching; it is not for ordinary situations. It is said that one such offering will perfect the two accumulations and bring about an experience of the twenty-five kinds of primordial wisdom.

 

མཎྜལ་འབུལ་བའི་ཆོ་ག་གླིང་བཞི་རྒྱན་གྱུར་ཞེས་བྱ་བ། ཐེག་པ་མཆོག་གི་རྣལ་འབྱོར་པ་ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་ཀྱིས་བཀོད་པ་རྫོགས་སོ། །དགེའོ། །དགེའོ། །དགེའོ།། །།

This concludes the maṇḍala offering entitled Adornment of the Four Continents, composed by Longchen Rabjampa, a yogin of the supreme vehicle. May it be virtuous! Virtuous! Virtuous!

 

| Translated by Adam Pearcey with the generous support of the Tsadra Foundation, 2024.

 

Source: klong chen rab 'byams pa dri med 'od zer. "gling bzhi rgyan gyur gyi maN Dal" In snying thig ya bzhi. 13 vols. Delhi: Sherab Gyaltsen Lama, 1975. Vol. 1: 76–84 (3 folios)

 

Version: 1.0-20240403

  1. A form of coral.
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept