Food Offering Prayer

Practices › Tsok | Tibetan MastersLongchen Rabjam

English | Français | བོད་ཡིག

Longchen Rabjam

Longchen Rabjam

Further information:
Download this text:

༄༅། །ཟས་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་བཞུགས།

Food Offering Prayer

by Longchen Rabjam

 

ཧོཿ བདག་ལུས་ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་ནི། །

ho, dak lü pung kham kyemché ni

Ho. The aggregates, elements and sense organs of my body

གདན་གསུམ་ཚང་བའི་ངོ་བོ་སྟེ། །

den sum tsangwé ngowo té

Are in essence the three seats of completeness.1

དམ་པ་རིགས་བརྒྱའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ། །

dampa rik gyé kyilkhor lha

In this maṇḍala of the hundred peaceful and wrathful deities

འགུལ་བསྐྱོད་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་ཆེ། །

gulkyö tamché dewa ché

All movement is great bliss.

རྡོ་རྗེའི་དམ་ཚིག་བླ་ན་མེད། །

dorjé damtsik lanamé

The unsurpassable vajra samaya,

བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་སྤྲིན་ཆེན་པོར། །

changchub sem kyi trin chenpor

The great cloud of bodhicitta,

གཉིས་མེད་མཉམ་པའི་ངང་དུ་རོལ། །

nyimé nyampé ngang du rol

All this I enjoy in the state of indivisible equality.

རྣལ་འབྱོར་ལམ་གྱི་ཚོགས་རྫོགས་ནས། །

naljor lam gyi tsok dzok né

May we perfect the accumulations of the yogic path

ཟས་ཀྱི་སྒྲིབ་པར་མི་འགྱུར་ཞིང༌། །

zé kyi dribpar mingyur zhing

Without any obscuration arising due to food

གཏན་པ་མེད་པའི་སྦྱིན་བདག་ཀྱང༌། །

tenpa mepé jindak kyang

And may the generous patron, too,

ཐེག་ཆེན་འབྲས་བུར་སྤྱོད་པར་ཤོག། །།

tekchen drebur chöpar shok

Enjoy the fruits of the Mahāyāna.

 

ཀུན་མཁྱེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དྲི་མེད་འོད་ཟེར་གསུངས་སོ།།

These are the words of the omniscient Dharma king, Drimé Özer.

 

  1. 1. The five buddha families and their consorts, 2. The eight bodhisattvas and their consorts, 3. The four wrathful door-keepers and their consorts.
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept