Daily Lungta Recitation

Practices › Lungta | Tibetan MastersMipham Rinpoche

English | Français | བོད་ཡིག

Mipham Rinpoche

Prayer Flag

Further information:
Download this text:

༄༅། །རླུང་རྟ་རྒྱུན་འདོན་བཞུགས།

Daily Lungta Recitation

by Mipham Rinpoche

 

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྂ།

om ah hung

Oṃ āḥ hūṃ

དཀོན་མཆོག་རྩ་གསུམ་ལྷ་དང་དྲང་སྲོང་དང་། །

könchok tsa sum lha dang drangsong dang

Assembly of the Three Jewels, Three Roots, gods and sages,

རིགས་གསུམ་མགོན་དང་རྣམ་རྒྱལ་ལྷ་མོའི་ཚོགས། །

rik sum gön dang namgyal lhamö tsok

Lords of the three families and the goddess Vijayā,

པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྒྱ་བོད་རིག་པ་འཛིན། །

pema tötreng gya bö rigpa dzin

Padma Tötreng Tsal and all the vidyādharas of India and Tibet,

དཔལ་མགོན་ཚོགས་བདག་དགྲ་བླ་ལྷ་དམག་དང་། །

palgön tsokdak drala lha mak dang

Glorious Gaṇapati, warrior spirits and armies of gods,

འགོ་བའི་ལྷ་མགོན་གེ་སར་སྐྱེས་བུ་ཆེ། །

gowé lha gön gesar kyebu ché

Lord of the personal deities, great being Gesar,

རྟེན་འབྲེལ་སྲིད་པ་རྒྱུད་ཀྱི་ལྷ་རྣམས་ལ། །

tendrel sipa gyü kyi lha nam la

And deities in the line of interdependent existence—

དངོས་འབྱོར་ཡིད་སྤྲུལ་ཀུན་བཟང་མཆོད་སྤྲིན་འབུལ། །

ngöjor yitrul kunzang chötrin bul

I present to you Samantabhadra’s offering clouds of real and imagined gifts,

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཐུགས་རྗེས་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

solwa deb so tukjé jingyi lob

With compassion, please grant your blessings, I pray!

བྱད་ཕུར་གཏད་མནན་གདོན་བགེགས་བར་ཆད་ཀྱིས། །

jepur té nen dön gek barché kyi

Pacify all circumstances that impair and diminish our lungta:

རླུང་རྟ་རྒུད་ཅིང་ཉམས་པའི་རྐྱེན་ཀུན་ཞི། །

lungta gü ching nyampé kyen kün zhi

Black magic, evil sorcery, harmful influences, hindrances and obstacles!

འཐབ་འཁོན་མི་ཁ་དགྲ་གྱོད་ཕུང་སྲི་སོགས། །

tab khön mikha dra gyö pungsi sok

And pacify all forms of obstruction and disharmony:

མི་མཐུན་བར་ཆད་མ་ལུས་ཞི་བར་མཛོད། །

mitün barché malü zhiwar dzö

Conflict, hostility, malicious gossip, rivalry, legal disputes, recurrent calamity, and the like.

རྫུ་འཕྲུལ་རྐང་པ་བཞི་དང་ལྡན་པ་ཡི། །

dzutrul kangpa zhi dang denpa yi

Greatly enhance the power and strength of the meritorious windhorse

བསོད་ནམས་རླུང་རྟའི་སྟོབས་ཤུགས་རབ་རྒྱས་ནས། །

sönam lungté tobshuk rab gyé né

Complete with its four miraculous limbs!

ཆོས་དང་སྲིད་དང་མཆོག་དང་ཐུན་མོང་གི །

chö dang si dang chok dang tünmong gi

And grant us all the attainments—spiritual and temporal,

དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་ཡིད་བཞིན་འགྲུབ་པར་མཛོད། །

ngödrub malü yizhin drubpar dzö

Supreme and ordinary—just as we desire!

Mantra of Mañjuśrī:

ཨོཾ་ཝཱ་གི་ཤྭ་རི་མུྃ།

om vagi shori mum

oṃ vāgīśvari muṃ

Mantra of Avalokiteśvara:

ཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྂ།

om mani pemé hung

oṃ maṇi padme hūṃ

Mantra of Vajrapāṇi:

ཨོཾ་བཛྲ་པཱ་ཎི་ཧཱུྂ།

om vajrapani hung

oṃ vajrapāṇi hūṃ

Mantra of Guru Padmasambhava:

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྂ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྂ།

om ah hung benza guru pema siddhi hung

oṃ āḥ hūṃ vajra guru padma siddhi hūṃ

Mantra of the cycle of Kālacakra:

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧོ། ཧྐྵྨླྭྲྱཾ་སྭཱ་ཧཱ།

om ah hung ho hang ksha ma la va ra ya soha

oṃ āḥ hūṃ ho haṃ kṣaḥ ma la va ra ya svāhā

Mantra for Lungta:

ཨོཾ་སརྦ་གྲ་ཧ་ནཱཀྵ་ཏྲ་དྷྱ་མི་ཀ་ར་ཎི་སྭཱ་ཧཱ།

om sarva graha nakshatra dhyami karani soha

oṃ sarva graha nākṣatra dhyami karaṇi svāhā

Mantra for controlling negative influences in the environment:

ཨོཾ་ཧེ་ཧེ་ཏིཥྛ་ཏིཥྛ་བྷནྡྷ་བྷནྡྷ་དྷཱ་ར་ཡ་དྷཱ་ར་ཡ། ནི་རུནྡྷ་ནི་རུནྡྷ། ཨ་མུ་ཀ་ཨུརྞ་མ་ཎི་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ།

om hé hé tishta tishta bhendha bhendha dharaya dharaya | nirundha nirundha | amuka urna mani yé soha

oṃ he he tiṣṭha tiṣṭha bhandha bhandha dhāraya dhāraya | nirundha nirundha | amuka urṇa maṇiye svāhā

Mantra for Avalokiteśvara as the Jewel of Windhorse:

ཨོཾ་པདྨ་ཙིནྟ་མ་ཎི་ཛྭ་ལ་ཧཱུྂ།

om pema tsinta mani dzola hung

oṃ padma cintamaṇi jvala hūṃ

Invocation mantra for Gesar and his entourage of dralas and wermas:

ཨོཾ་མ་ཎི་རཱ་ཛ་ཧ་ཧ་ཧི་ཧི་ཧེ་ཧཻ་ཧོ་ཧཽ། སརྦ་བི་ཛ་ཡ་སིདྡྷི་ཧཱུྂ།

om mani radza ha ha hi hi hé hé ho ho | sarwa bidzaya siddhi hung

oṃ maṇirāja ha ha hi hi he hai ho hau | sarva vijaya siddhi hūṃ

Invocation mantra for the 'four animals':

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྂ་ཧོ་ཧེ་སྟག་སེང་ཁྱུང་འབྲུག་འདིར་ཡར་བསྐྱེད། །ཀུན་འདུས་སརྦ་འདུ་འདུ་ཧོཿ

om ah hung ho hé tak seng khyung druk dir yar kyé | kündü sarva du du ho

oṃ āḥ hūṃ ho he tiger, lion, garuḍa, dragon, rise up here! Gather all, gather gather all! hoḥ

Mantra for protecting longevity:

ཨོཾ་བཛྲ་ཨཱ་ཡུ་ཥཱེ་སྭཱ་ཧཱ། བདག་ཅག་གི་ཚེ་དང་བསོད་ནམས་དཔལ་དང་རླུང་རྟ་ཐམས་ཅད་གོང་ནས་གོང་དུ་བསྐྱེད་ཅིག

om benza ayukhé soha | dakchak gi tsé dang sönam pal dang lungta tamché gong né gong du kyé chik

ọm vajra āyuṣe svāhā | Increase our lifespan, merit, glory and windhorse further and further!

Mantra of the essence of interdependent origination:

ཨོཾ་ཡེ་དྷརྨཱ་ཧེ་ཏུ་པྲ་བྷཱ་ཝཱ་ཧེ་ཏུནྟེ་ཥཱནྟ་ཐཱ་ག་ཏོ་ཧྱ་ཝ་དཏ། ཏེ་ཥཱཉྩ་ཡོ་ནི་རོ་དྷ་ཨེ་ཝྃ་ཝཱ་དཱི་མ་ཧཱ་ཤྲ་མ་ཎཿསྭཱ་ཧཱ།

om yé dharma hetu prabhava hetun teshan tatagato hyavadat | teshan tsa yo nirodha evam vadi maha shramana soha

oṃ ye dharmā hetu prabhavā hetun teṣāṃ tathāgato hy avadat teṣāṃ ca yo nirodha evaṃ vādī mahāśramaṇaḥ svāhā

Mantra for enhancing the qualities of lungta:

ཨོཾ་བྷུར་བྷུ་བ་སྭཿ སྭསྟི་ན་མ་སྭཱ་ཧཱ།

om bhur bhuwa sa | soti nama soha

oṃ bhurbhuva svaḥ | svasti nama svāhā

Mantra for all to be auspicious and good, and to create happiness:

ཨོཾ་སརྦ་ཏི་ཐི་ནཱཀྵ་ཏྲ་གྲ་ཧེ་མངྒ་ལེ་བྷྱོཿསྭཱ་ཧཱ།

om sarva tithi nakshatra grahé mangalé jo soha

oṃ sarva tithi nākṣatra grahe maṅgale bhyoḥ svāhā

Mantra to pacify obscuration in all directions, and particularly to prevent harm from the spirits which 'own' the earth:

ཨོཾ་ཨ་ཀ་ནི་ནི་ཀ་ནི་ཨ་བྷི་ལ་མ་ངྷ་ལེ་མཎྜ་ལེ་སྭཱ་ཧཱ།

om akani nikani abhila manghalé mandalé soha

oṃ akani nikani abhila manghale maṇḍale svāhā

ན་མོ་བུདྡྷ་དྷརྨ་སཾ་གྷ་ཡ་མ་མ་ཤྲཱི་ཡེ་མངྒ་ལ་བྷ་བ་ཏུ་སྭཱ་ཧཱ།

namo buddha dharma sanghaya mama shri yé mangala bhavatu soha

namo buddha dharma saṅghaya mama śrīye maṅgala bhavatu svāhā

 

འདི་ཉིན་རེ་བཞིན་བཏོན་ན་རྟག་ཏུ་བཀྲ་ཤིས་པ་དང༌། བྱ་བ་གང་བརྩམ་པ་བར་ཆད་མེད་པར་ཡིད་བཞིན་འགྲུབ་པ་དང༌། བསོད་ནམས་རླུང་རྟའི་སྟོབས་རྩལ་ཆེར་རྒྱས་ནས་སྙན་གྲགས་དང་དཔལ་འབྱོར་འཕེལ་བ་དང༌། བསམ་པའི་དོན་ཀུན་ཆོས་མཐུན་ལེགས་ལམ་འཕེལ་ཏེ་མཆོག་དང་ཐུན་མོང་གི་དངོས་གྲུབ་མྱུར་དུ་ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །

Reciting this every day will bring lasting auspiciousness and will ensure that every action undertaken is accomplished without obstacle, just as one wishes. It will cause the power and strength of merit and windhorse to be greatly enhanced and renown and resources to increase. All aspirations that accord with the Dharma will succeed, and the supreme and common attainments will swiftly be attained.

 

མི་ཕམ་པས་སོ། །

By the one called Mipham.

 

| Translated by Adam Pearcey, 2019.

 

Source: mi pham rgya mtsho. gsung 'bum/_mi pham rgya mtsho. 32 vols. Chengdu: [gangs can rig gzhung dpe rnying myur skyobs lhan tshogs], 2007 (BDRC W2DB16631). Vol. 31: 49–51

 

Version: 1.2-20220120

This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept