Prayer for Long Life

Practices › Long-Life Prayers | Collections & Cycles › Nyingma Mönlam | Tibetan MastersMipham Rinpoche

English | Français | བོད་ཡིག

Mipham Rinpoche

The Three Deities of Long Life

Further information:
Download this text:

༄༅། །ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་དབྱངས་སྙན་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།

The Melodious Song of Immortality: A Prayer for Long Life

by Mipham Rinpoche

 

ཧྲཱིཿ སྣང་སྲིད་རྣམ་དག་ལྷ་ཡི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ། །

hrih, nangsi namdak lha yi kyilkhor du

Hrīḥ. In the divine maṇḍala of the utter purity of appearance and existence,

སྒོ་གསུམ་རྡོ་རྗེར་སྨིན་ཅིང་གྲོལ་མཛད་པའི། །

go sum dorjer min ching drol dzepé

You mature and liberate ordinary body, speech and mind as the three vajras,

རིགས་ཀུན་ཁྱབ་བདག་རྒྱུད་ཀྱི་སྟོན་པ་པོ། །

rik kün khyab dak gyü kyi tönpapo

Lord of all buddha families, teacher of the tantras,

རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་པོ་རྟག་ཏུ་ཞབས་བརྟན་གསོལ། །

dorjé gyalpo taktu zhabten sol

Vajra sovereign: may your life remain forever firm!

 

རྡོ་རྗེའི་ལུས་ལ་གཞོམ་མེད་གསང་གསུམ་གྱི། །

dorjé lü la zhommé sang sum gyi

Within the vajra body, you manifest the maṇḍala of great bliss,

བདེ་ཆེན་དཀྱིལ་འཁོར་མངོན་དུ་འབྱིན་པ་པོ། །

dé chen kyilkhor ngöndu jinpapo

The secret body, speech and mind that are indestructible.

རྡོ་རྗེ་ལུང་གི་བདག་པོ་ཆེ་བའི་མཆོག །

dorjé lung gi dakpo chewé chok

Most supreme lord of the vajra transmission,

རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་བསྐལ་བརྒྱར་ཞབས་བརྟན་གསོལ། །

dorjé lobpön kal gyar zhabten sol

Vajra master: may your life be secure for a hundred aeons!

 

རང་རིག་འགྱུར་མེད་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་དབྱིངས། །

rangrig gyurmé dewa chenpö ying

Holder of the profound and perfect instructions

རྩོལ་མེད་ལམ་ནས་མངོན་སུམ་གསལ་མཛད་པའི། །

tsolmé lam né ngönsum sal dzepé

For directly revealing, through the path beyond effort,

རྫོགས་པའི་མན་ངག་ཟབ་མོར་གཉེར་འཛིན་པའི། །

dzokpé mengak zabmor nyer dzinpé

The space of great bliss, unchanging awareness:

དཔལ་ལྡན་བླ་མ་སྲིད་མཐར་བཞབ་བརྟན་གསོལ། །

palden lama si tar zhab ten sol

Glorious guru, may your life remain secure until the end of existence!

 

བརྒྱུད་གསུམ་བླ་མའི་ཞལ་སྐྱིན་རིན་པོ་ཆེ། །

gyü sum lamé zhal kyin rinpoche

Precious regent of the gurus of the three lineages,

དུས་གསུམ་རྟག་པར་རྡོ་རྗེའི་སྐུར་བཞེངས་ནས། །

dü sum takpar dorjé kur zheng né

May you remain forever in the vajra body, throughout past, present and future!

བརྒྱུད་གསུམ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་ཆེན་པོ་གང་། །

gyü sum chö kyi gyaltsen chenpo gang

And may the victory banner of the Dharma of the three transmissions

ས་གསུམ་ཁྱབ་པར་རྟག་ཏུ་བསྒྲེངས་གྱུར་ཅིག །

sa sum khyabpar taktu dreng gyur chik

Remain forever aloft, everywhere throughout the three planes of existence!

 

ཅེས་པའང་ས་བྱི་ཟླ་གསུམ་པའི་ཚེས་ལྔ་ལ་འཇམ་དཔལ་དགྱེས་པའི་རྡོ་རྗེས་གང་ཤར་བྲིས་པ་ཚུལ་འདིས་དོན་དང་ལྡན་པའི་བསྟན་འཛིན་རྣམས་ལ་ཚིག་འདིས་གསོལ་བ་བཏབས་པ་ཙམ་གྱིས་ཞབས་པད་བསྐལ་པ་རྒྱ་མཚོར་བརྟན་པའི་རྟེན་འབྱུང་དང་དགེ་ལེགས་རྒྱ་ཆེན་པོ་འཕེལ་ལོ།

Thus, on the fifth day of third month in the earth mouse year of the 15th calendrical cycle (i.e., 1888), Jampal Gyepe Dorje wrote whatever arose in his mind. By merely praying with these words, may the interdependent circumstances arise for the lives of the genuine holders of the teachings to remain secure for countless aeons to come and for virtue and goodness to vastly increase.

 

| Translated by Adam Pearcey, 2017.

 

Version: 1.2-20220622

This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept