Smṛtijñānakīrti Guru Yoga

Practices › Guru Yoga | Tibetan MastersMipham Rinpoche | Indian MastersSmṛtijñānakīrti

English | བོད་ཡིག

Mipham Rinpoche

Smṛtijñānakīrti

Further information:
Download this text:

༄༅། །པཎ་ཆེན་སྨྲི་ཏིའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་དངོས་གྲུབ་གཏེར་ཆེན་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས།

Great Treasury of Siddhis: A Guru Yoga of Paṇchen Smṛti

by Mipham Rinpoche

 

རང་ལུས་རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མར་གསལ་བའི། །

rang lü dorjé naljormar salwé

My own body appears clearly as Vajrayoginī.

སྤྱི་བོར་ཆུ་སྐྱེས་ཉི་ཟླའི་གདན་གྱི་སྟེང་། །

chiwor chukyé nyidé den gyi teng

Above my head upon seats of lotus, sun and moon,

སྐྱབས་གནས་ཀུན་འདུས་པཎ་ཆེན་སྨྲི་ཏིའི་ཞབས། །

kyabné kündü penchen smiti zhab

Is Paṇchen Smṛti, who embodies all sources of refuge.

རབ་བྱུང་ཆ་ལུགས་པཎ་ཞུ་མཉམ་བཞག་ཅན། །

rabjung chaluk pen zhu nyamzhak chen

Dressed as a monk with a paṇḍita’s hat and gesture of equanimity.

ཐུགས་ཀར་སྐྱེ་མེད་རྡོ་རྗེའི་ཡི་གེས་མཚན། །

tukkar kyemé dorjé yigé tsen

At his heart is the syllable of the unborn vajra.

ཤངས་ནས་ཡེ་ཤེས་རླུང་ལྔའི་འོད་ཟེར་ཅན། །

shang né yeshe lung ngé özer chen

From his nostrils emerge the five wisdom winds with rays of light,

བདེ་དྲོད་བྱིན་རླབས་གཟི་བྱིན་ལམ་མེར་གསལ། །

dé drö jinlab zijin lammer sal

Vividly present with the warmth of bliss, blessings and majestic splendour.

མོས་གུས་གདུང་ཤུགས་དྲག་པོས་གསོལ་པ་འདེབས། །

mögü dungshuk drakpö solpa deb

With fervent, longing devotion I pray to you.

ལུས་དང་ལོངས་སྤྱོད་དུས་གསུམ་དགེ་ཚོགས་བཅས། །

lü dang longchö dü sum gé tsok ché

My own body, possessions and virtues of past, present and future

སྐྱབས་མཆོག་ཁྱེད་ལ་གཏན་དུ་འབུལ་བགྱིད་ན། །

kyab chok khyé la tendu bul gyi na

I continually offer to you, the supreme refuge.

བྱང་ཆུབ་བར་དུ་འབྲལ་མེད་རྗེས་འཛིན་ཅིང་། །

changchub bardu dralmé jedzin ching

Care for me without ever parting until awakening,

མཆོག་དང་ཐུན་མོངས་དངོས་གྲུབ་ད་ལྟ་སྩོལ། །

chok dang tün mong ngödrub tanda tsol

And grant me the supreme and ordinary attainments, here and now!

ཅེས་མོས་གུས་རྩེ་གཅིག་པས།

Recite this with single-pointed devotion.

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་མ་ཧཱ་གུ་རུ་སྨྲི་ཏི་ཛྙཱ་ན་སརྦ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ།

om ah hung benza maha guru smiti jnana sarwa siddhi hung

oṃ āḥ hūṃ vajra mahāguru smṛtijñāna sarva siddhi hūṃ

རིག་འཛིན་བླ་མའི་སྲོག་སྙིང་ལ། །

The vital essence of the vidyādhara guru

མཚན་གྱི་ཡི་གེས་བརྒྱན་པ་ཡིས། །

Is here adorned with syllables of the master’s name.

རྡོ་རྗེའི་ཡི་གེ་དགུ་ཕྲག་གཉིས། །

By reciting these two sets of nine vajra syllables,

བཟླས་པས་དངོས་གྲུབ་མྱུར་དུ་ཐོབ། །

You will swiftly gain accomplishment.

མཐར་བླ་མ་དང་རང་སེམས་དབྱེར་མེད་ཀྱི་མཉམ་བཞག་ཛི་ནུས་སུ་བསྐྱུང་ཞིང་། ཐུན་མཚམས་སུ། སྐྱེ་བ་ཀུན་དུ་ཡང་དག་བླ་མ་དང་སོགས་ཀྱི་བསྔོ་སྨོན་རྣམ་པར་དག་པས་རྒྱུས་གདབ་པར་བྱའོ། །

At the end rest as long as you can in meditative equipoise with your own mind indivisible from the guru. Between sessions recite extensive prayers of dedication and aspiration, such as “In all my lives, may I never be separated from the perfect guru...”

 

ཞེས་པའང་པཎ་ཆེན་སྨྲི་ཏིའི་སྐུ་གཟུགས་མཆོད་སྡོང་ཆེན་པོའི་ཉེ་ཆར་དད་ལྡན་ཀརྨ་དབང་རྒྱལ་ནས་བཀྲ་ཤིས་པའི་ལྷ་རྫས་བཅས་བསྐུལ་བའི་ངོར། འཇམ་དབྱངས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ། ས་རིང་མོ་ནས་པཎ་ཆེན་འདི་ཉིད་ལ་མོས་པས། དྲན་ཐང་གི་ཆོས་སྡེ་དེ་ཉིད་དུ་བྲིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།།

Thus, in response to a request, accompanied by an auspicious scarf of divine fabric, from the faithful Karma Wangyal, near the great stūpa representation of Paṇchen Smṛti,1 Jamyang Nampar Gyalwa, who has devotion from afar for this great Paṇḍita, wrote this at the dharma centre of Drentang. May virtue and goodness abound.

 

| Translated by Adam Pearcey, 2020.

  1. i.e., the great stūpa at Dzamnyak (‘dzam nyag), also spelt Dzomnyak (‘dzom nyag).
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept