Prayer to Smṛtijñānakīrti

Practices › Prayers | Tibetan MastersMipham Rinpoche | Indian MastersSmṛtijñānakīrti

English | བོད་ཡིག

Mipham Rinpoche

Smṛtijñānakīrti

Further information:
Download this text:

༄༅། །སྨྲི་ཏིའི་ཛྙཱ་ནའི་གསོལ་འདེབས།

Prayer to Smṛtijñānakīrti

by Mipham Rinpoche

 

འཕགས་ཡུལ་མཁས་དང་གྲུབ་པའི་ཁྱུ་མཆོག་ནི། །

pakyul khé dang drubpé khyuchok ni

Chief among the learned and accomplished of the noble land,

མཁྱེན་བརྩེ་ནུས་པ་མཚུངས་མེད་ཆོས་ཀྱི་རྗེ། །

khyen tsé nü pa tsungmé chö kyi jé

Lord of Dharma, unparalleled in wisdom, love and power,

དྲན་པས་བྱིན་རླབས་བདུད་རྩིའི་ཆར་འབེབ་པ། །

drenpé jinlab dütsi char bebpa

The thought of whom brings a nectar-like rain of blessings—

སྨྲི་ཏི་ཛྙཱ་ནའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

smiti jnané zhab la solwa deb

Smṛtijñānakīrti, at your feet I pray!

 

ཞེས་པའང་དད་ལྡན་དབང་རྒྱལ་གྱི་ངོར་མི་ཕམ་པས་སྤེལ་བ་དགེའོ།། །།

Mipham wrote this for the devoted Wangyal. May virtue abound!

 

| Translated by Adam Pearcey, 2020.

This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept