Prayer to the Great Trulshik

Practices › Prayers | Tibetan MastersNgawang Tenzin Norbu | Tibetan MastersTrulshik Dongak Lingpa

English | བོད་ཡིག

Ngawang Tenzin Norbu

Trulshik Dongak Lingpa

Further information:
Download this text:

༄༅། །འཁྲུལ་ཞིག་ཆེན་པོའི་འཁྲུངས་རབས་གསོལ་འདེབས།

Prayer to the Successive Lives of the Great Trulshik 'Destroyer of Delusion'

by Ngawang Tenzin Norbu

 

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ།

om ah hung

Oṃ āḥ hūṃ

ལྕང་ལོ་ཅན་དུ་མཐུ་སྟོབས་གསང་བའི་བདག །

changlo chen du tutob sangwé dak

In Aṭakāvatī, you were the mighty Lord of Secrets,

སྟོན་པའི་དུས་སུ་ཉེ་གནས་ཀུན་དགའ་བོ། །

tönpé dü su nyené küngawo

During the Buddha's time, you were his attendant Ānanda;

སྲོང་བཙན་དུས་སུ་ཆོས་བློན་སྒར་སྟོང་བཙན། །

song tsen dü su chölön gar tong tsen

In Songtsen Gampo's day, you were the Dharma minister Gar Tongtsen;

ཨོ་རྒྱན་དུས་སུ་བཻ་རོ་ཙཱ་ན་དང་། །

orgyen dü su bai ro tsa na dang

In Padmasambhava's time, you were Vairotsana;

སྡིག་རྒྱལ་འདུལ་ཕྱིར་ལྷ་ལུང་དཔལ་རྡོ་རྗེ། །

dik gyal dul chir lha lung pal dorjé

And, to tame the wicked king, Lhalung Palgyi Dorje;

མི་ལའི་དུས་སུ་རས་ཆུང་རྡོ་རྗེ་གྲགས། །

mi lé dü su ré chung dorjé drak

During Milarepa's time, you were Rechung Dorje Drak;

གསང་བདག་བཀའ་བབས་ལས་ཀྱི་རྡོ་རྗེའི་ཞབས། །

sangdak kabab lé kyi dorjé zhab

And you were Lekyi Dorje, who held Vajrapāṇi's transmission;

ལྷོ་བྲག་མཁར་ཆུར་མེ་ལོང་རྡོ་རྗེ་དང་། །

lho drak kharchur melong dorjé dang

You were Melong Dorje of Lhodrak Kharchu,

དབེན་གནས་ཞྭ་དེའུར་འཁྲུལ་ཞིག་ཀུན་བསོད་སོགས། །

wenné zha dé'ur trulzhik kün sö sok

And in the hermitage of Shade'u, Trulshik Kunsö—

གཅིག་བསྡུས་འཁོར་ལོའི་མགོན་པོ་བྱ་བཏངས་པ། །

chikdü khorlö gönpo ja tangpa

Embodiment of them all, lord of the maṇḍala, who renounced ordinary activity,

ཀུན་བཟང་མཐོང་གྲོལ་རྡོ་རྗེར་གསོལ་བ་འདེབས། །

kunzang tongdrol dorjér solwa deb

Kunzang Tongdrol Dorje, to you I pray!

 

| Translated by Adam Pearcey, 2018.

 

Version: 1.2-20221006

This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept