Staircase Ascending to Khecara

Deities › Vajrayoginī | Literary Genres › Praise | Tibetan MastersNgorchen Könchok Lhundrup

English | བོད་ཡིག

Ngorchen Könchok Lhundrup

Vajrayoginī Khecarī of Nāropa

༄༅། །རྗེ་བཙུན་ནཱ་རོ་མཁའ་སྤྱོད་མའི་ཞིང་གི་བཀོད་པ་དང་མཐུན་པར་བསྟོད་པ་མཁའ་སྤྱོད་བགྲོད་པའི་ཐེམ་སྐས་བཞུགས།

The Staircase Ascending to Khecara

A Praise in Accord with the Arrangement of the Realm of Holy Nāro Khecarī

by Ngorchen Konchok Lhundrup

 

ཨོཾ་སྭསྟི།

om svasti

Oṃ svasti!

སྲས་བཅས་རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱིས་རབ་བསྔགས་པའི། །

sé ché gyalwa kün gyi rab ngakpé

With the highest of praise from all conquerors and sons,

གྲངས་མེད་མ་དང་མཁའ་འགྲོས་བསྟེན་པའི་གནས། །

drangmé ma dang khandrö tenpé né

To the dwelling of innumerable ḍākinīs,

རྡོ་རྗེ་བཙུན་མོ་མཆོག་གི་ཕོ་བྲང་ཆེ། །

dorjé tsünmo chok gi podrang ché

The great celestial palace of the supreme Vajra Queen;

མཁའ་ལ་སྤྱོད་པའི་གནས་དེར་གུས་པས་འདུད། །

kha la chöpé né der güpé dü

With devotion I pay homage to the Realm of Khecara.

 

འདི་ནས་སྟེང་གི་ཕྱོགས་སུ་རབ་བགྲོད་པར། །

di né teng gi chok su rab dröpar

Ascending in a direction high above here,

པདྨ་རཱ་གའི་ས་གཞི་བརྡལ་བའི་དབུས། །

pema ragé sa zhi dalwé ü

In the middle of a ground strewn with rubies,

ཕྱོགས་མཚམས་ཐམས་ཅད་རིན་པོ་ཆེ་ལས་གྲུབ། །

choktsam tamché rinpoche lé drub

Completely constructed of jewels in every direction;

ས་གཞི་ཁྱད་པར་འཕགས་དེར་གསོལ་བ་འདེབས། །

sa zhi khyepar pak der solwa deb

To that special sublime Realm I pay homage.

 

དེ་དབུས་རིན་ཆེན་ལྔ་ལས་ལེགས་གྲུབ་པའི། །

dé ü rinchen nga lé lek drubpé

In the middle of that, well made from the five gems,

མཁའ་སྤྱོད་དབང་མོའི་ཡེ་ཤེས་ཁང་ཆེན་པོ། །

khachö wangmö yeshe khang chenpo

Is the great celestial palace of the powerful Khecarī,

གྲུ་བཞི་སྒོ་བཞི་ཐོག་ཕུབ་རིམ་གསུམ་རྩེར། །

dru zhi go zhi tok pub rim sum tser

With four sides, four doors, lintels, three floors and a pinnacle;

རྡོ་རྗེའི་ཏོག་གིས་མཛེས་དེར་གསོལ་བ་འདེབས། །

dorjé tok gi dzé der solwa deb

To that, with a vajra peak, I pay homage.

 

གཞལ་མེད་ཁང་དབུས་ཆོས་འབྱུང་གཉིས་བརྩེགས་དང་། །

zhalmé khang ü chöjung nyi tsek dang

In the middle of the celestial palace are two dharmākaras — stacked.

པདྨ་ཉི་མ་འཇིགས་བྱེད་དུས་མཚན་སྟེང་། །

pema nyima jikjé dü tsen teng

Above a lotus, sun, Bhairava and Kālarātrī,

བདག་གི་ཡི་དམ་རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མར། །

dak gi yidam dorjé naljormar

Is my iṣṭadevatā — Vajrayoginī,

མཚན་དང་དཔེ་བྱེད་འབར་དེར་གསོལ་བ་འདེབས། །

tsen dang pé jé bar der solwa deb

Blazing with the marks and examples; I pay homage.

 

ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་སྤྱན་གསུམ་གྱེན་དུ་གཟིགས། །

zhal chik chak nyi chen sum gyendu zik

With one face, two hands and three eyes gazing upward,

གཡས་པས་གྲི་གུག་གཡོན་པས་ཐོད་པ་དང་། །

yepé driguk yönpé töpa dang

Beautiful with a curved knife in the right, skullcup in the left,

གཡོན་གྱི་གྲུ་མོར་ཁ་ཊྭཾ་ག་ཡིས་མཛེས། །

yön gyi drumor kha tam ga yi dzé

And a khaṭvāṅga on the left shoulder,

ཕྱག་རྒྱ་ལྔ་ཡིས་སྤྲས་དེར་གསོལ་བ་འདེབས། །

chakgya nga yi tré der solwa deb

Beautiful with the five mudrās; I pay homage.

 

གཞལ་མེད་ཁང་གི་སྟེང་གི་བ་གམ་ནང་། །

zhalmé khang gi teng giwa gam nang

Inside the dome of the upper celestial palace,

ནཱ་རོ་ཏ་པ་བླ་ཆེན་བརྩེ་བ་ཆེ། །

na ro tapa la chen tsewa ché

Is the great guru Nāropa, Tsewa Che,

ཚར་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ལ་སོགས་པ། །

tsar chen chö kyi gyalpo lasokpa

The Lord of Dharma Tsarchen and the like;

བརྒྱུད་པའི་ཚོགས་ཀྱིས་མཛེས་དེར་གསོལ་བ་འདེབས། །

gyüpé tsok kyi dzé der solwa deb

To the beautiful lineal host, I pay homage.

 

ཕོ་བྲང་སྟེང་མར་རྩ་བའི་བླ་མ་དང་། །

podrang teng mar tsawé lama dang

Atop the palace is the root guru,

དབྱེར་མེད་རིགས་བདག་སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེ་ཆོས། །

yermé rikdak sangye dorjé chö

Non-differentiated from the Family Lord — Buddha Vajradharma,

སྐུ་མདོག་དམར་པོ་རྡོར་དྲིལ་ཐུགས་ཀར་བསྣོལ། །

kudok marpo dordril tukkar nol

With a body red in colour, holding to the heart a vajra and bell;

སྐྱབས་གསུམ་འདུས་པའི་ངོ་བོར་གསོལ་བ་འདེབས། །

kyab sum düpé ngowor solwa deb

To the gathered essence of the Three Refuges, I pay homage.

 

གཞལ་མེད་ཁང་གི་འཁྱམས་སོགས་ཕྱོགས་ཀུན་ཏུ། །

zhalmé khang gi khyam sok chok küntu

In the courtyard and surroundings of the celestial palace,

མཁའ་ལ་སྤྱོད་པའི་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས། །

kha la chöpé pawo khandrö tsok

Are a host of vīras and ḍākinīs — moving in the sky,

སྤྲིན་གྱི་ཕུང་པོ་བཏིབས་ལྟར་བཞུགས་པ་ཀུན། །

trin gyi pungpo tib tar zhukpa kün

All dwelling like a gathering of massive clouds,

བདག་ལ་བརྩེ་བས་དགོངས་དེར་གསོལ་བ་འདེབས། །

dak la tsewé gong der solwa deb

Thinking of me with love; I pay homage.

 

དེ་ལྟར་བདག་གིས་ཚེ་རབས་ཐམས་ཅད་དུ། །

detar dak gi tserab tamché du

Therefore in all my lifetimes,

ཉེ་བར་བསྟན་པའི་རྗེ་བཙུན་རྣལ་འབྱོར་མ། །

nyewar tenpé jetsün naljorma

Relying closely on Vajrayoginī,

རྟེན་དང་བརྟེན་པར་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་ལ། །

ten dang tenpar chepa tamché la

The basis and supported all together;

བྱང་ཆུབ་བར་དུ་གུས་པས་སྐྱབས་སུ་མཆི། །

changchub bardu güpé kyab su chi

Until enlightenment, with devotion I go for refuge.

 

ཕྱི་ནང་གསང་བའི་མཆོད་སྤྲིན་རྒྱ་མཚོས་མཆོད། །

chi nang sangwé chötrin gyatsö chö

Presenting an ocean of offering clouds, outer, inner, and secret,

ལུས་ངག་ཡིད་ཀྱི་སྡིག་ལྟུང་སོ་སོར་བཤགས། །

lü ngak yi kyi diktung sosor shak

With body, speech and mind, confessing every sin and fault,

སྐྱེ་འཕགས་དགེ་བ་ཀུན་ལ་རྗེས་ཡི་རང་། །

kyé pak gewa kün la jé yi rang

Verbally rejoicing in all the merit of Noble Beings,

ཐེག་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བར་བསྐུལ། །

tekchen chö kyi khorlo korwar kul

The turning of the Dharma Wheel of the Supreme Vehicle I encourage.

 

མྱ་ངན་མི་འདའ་བརྟན་པར་བཞུགས་སུ་གསོལ། །

nya ngen mi da tenpar zhuk su sol

I request you remain and not dwell in nirvana.

དགེ་ཚོགས་བླ་མེད་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོར་བསྔོ། །

gé tsok lamé changchub chenpor ngo

Dedicating the merit accumulated to the highest great enlightenment.

དེང་ནས་བཟུང་སྟེ་ཚེ་རབས་ཐམས་ཅད་དུ། །

deng né zung té tserab tamché du

Beginning from this day forward, in all lifetimes,

རྡོ་རྗེ་བཙུན་མོས་ཉེ་བར་བསྐྱང་དུ་གསོལ། །

dorjé tsün mö nyewar kyang du sol

I request Vajra Queen, closely guard.

 

མཁའ་སྤྱོད་ཞིང་གཙོ་ཕྱི་ཡི་རྣལ་འབྱོར་མ། །

khachö zhing tso chi yi naljorma

Mistress of the Khecara Realm — Outer Yoginī,

སྙིང་ཁའི་བྃ་ཡིག་ནང་གི་བཙུན་མོ་ཆེ། །

nyingkhé bam yik nang gi tsünmo ché

Letter VAṂ of the heart — Inner Yoginī,

གསལ་སྟོང་ཟུང་འཇུག་དོན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་མ། །

saltong zungjuk dön gyi naljorma

Union of clarity-emptiness — Ultimate Yoginī,

རང་ངོ་ཤེས་ནས་མཁའ་སྤྱོད་བགྲོད་པར་ཤོག །

rang ngoshé né khachö dröpar shok

Recognizing self, may I ascend to Khecara.

 

ནམ་ཞིག་སྒྱུ་མའི་སྐྱེས་ཆེན་འདེགས་པའི་ཚེ། །

namzhik gyumé kyé chen dekpé tsé

At the time of the illusion of the great being, the support of life,

གཏན་གྱི་སྐྱབས་གཅིག་མཁའ་སྤྱོད་དབང་མོ་དེས། །

ten gyi kyab chik khachö wangmo dé

To that one complete refuge, Mistress of Khecara,

འཛུམ་པའི་བཞིན་དང་གླུ་དབྱངས་རོལ་མོའི་སྒྲས། །

dzumpé zhin dang luyang rolmö dré

Smiling, with the sounds of melodious song and music;

དག་པའི་ཞིང་དེར་འཁྲིད་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །

dakpé zhing der tripar dzé du sol

To that pure realm I pray lead me.

 

རྗེ་བཙུན་ནཱ་རོ་མཁའ་སྤྱོད་མའི་ཞིང་གི་བཀོད་པ་དང་མཐུན་པར་བསྟོད་པ་མཁའ་སྤྱོད་བགྲོད་པའི་ཐེམ་སྐས་ཞེས་བྱ་བ་འདི་ཡང་རྡོ་རྗེ་བཙུན་མོའི་ཞབས་ལ་མི་ཕྱེད་པའི་དད་པ་དང་ལྡན་པ་མཁྱེན་བློ་བརྟན་དོན་རྣམས་ཀྱིས་ནན་གྱིས་བསྐུལ་མ་གནང་བའི་ངོར་བྱ་བྲལ་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱིས་ལྷ་ལྡན་གནྡྷོ་ལའི་དབང་ཕྱོགས་སུ་བྲིས་པ་འདིས་ཀྱང་སེམས་ཅན་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་དོན་བྱེད་པར་གྱུར་ཅིག། །།

The praise in accord with the arrangement of the realm of Holy Khechari, 'The Staircase Ascending to Khecara,' was written by Chatral Lhundrub at the exhortation of those demonstrating intelligence and possessing undivided faith in the Vajra Queen. May this be of Benefit to limitless beings.

 

| Translated by Jeff Watt, 1998. Reproduced with permission.

This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept