The Home of Tibetan Buddhist Texts in Translation
ISSN 2753-4812
ISSN 2753-4812

The Source of Beings' Happiness

English | Español | བོད་ཡིག

༄༅། །འགྲོ་ལ་བདེ་སྐྱིད་མ་བཞུགས་སོ།།

The Source of Beings' Happiness

by Ngorchen Kunga Zangpo

 

འགྲོ་ལ་བདེ་སྐྱིད་འབྱུང་བའི་སྒོ་གཅིག་པུ། །

dro la dekyi jungwé go chikpu

May the sole source of happiness among beings,

ཀུན་མཁྱེན་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ། །

künkhyen gyalwé tenpa rinpoche

The Omniscient Conqueror's precious teachings,

ཡུལ་དུས་གནས་སྐབས་ཀུན་ཏུ་མི་ཉམས་པར། །

yul dü nekab küntu mi nyampar

Never decline in any place or at any time,

ཕྱོགས་མཐར་དར་ཞིང་རྒྱས་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །

chok tar dar zhing gyepar dzé du sol

But flourish and spread to the farthest reaches of the world!

 

ཚད་མེད་མཁྱེན་དང་བརྩེ་བའི་དཔལ་མངའ་ཞིང་། །

tsemé khyen dang tsewé pal nga zhing

May those who possess boundless wisdom and love,

རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་སྲོག་བས་གཅེས་འཛིན་པའི། །

gyalwé tenpa sok wé chedzin pé

Who cherish the Conqueror's teachings more dearly than life itself,

མཚུངས་མེད་བླ་མ་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་རྣམས། །

tsungmé lama gewé shenyen nam

The gurus and spiritual guides who are without equal,

སྐུ་ཚེ་རིང་ཞིང་རྒྱས་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །

kutsé ring zhing gyepar dzé du sol

Enjoy a long, extensive span of life!

 

འགྲོ་ལ་དགེ་བའི་ལམ་བཟང་སྣང་མཛད་ཅིང་། །

dro la gewé lamzang nang dzé ching

May those who reveal to beings the noble path of virtue,

འཆད་དང་སྒྲུབ་པའི་བྱ་བ་ལྷུར་ལེན་པའི། །

ché dang drubpé jawa lhurlenpé

And who devote themselves to teaching and practice,

ཆོས་བྱེད་དགེ་འདུན་དེ་དག་ཞབས་བརྟན་ཅིང་། །

chö jé gendün dé dak zhabten ching

The saṅgha of Dharma practitioners, steadily endure,

ཕྲིན་ལས་ཕྱོགས་བཅུར་རྒྱས་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །

trinlé chok chur gyepar dzé du sol

And may their activity extend in every direction!

 

མི་རྣམས་ན་རྒ་འཆི་བའི་འཇིགས་མེད་ཅིང་། །

mi nam na ga chiwé jikme ching

May people be unafraid of sickness, ageing and death

འཇིག་རྟེན་ཡང་དག་ལྟ་བ་དང་ལྡན་པས། །

jikten yangdak tawa dang denpé

And hold only correct views about the world,

ཕན་ཚུན་བྱམས་པའི་ཡིད་དང་ལྡན་གྱུར་ཅིང་། །

pentsün jampé yi dang den gyur ching

May their minds be full of loving kindness for one another,

ཚད་མེད་དགའ་བ་རྒྱས་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །

tsemé gawa gyepar dzé du sol

So that their joy expands and knows no bounds!

 

གྲོང་རྣམས་འཇམ་པོའི་རླུང་གིས་གཡོ་བ་ཡི། །

drong nam jampö lung gi yowa yi

May towns and cities everywhere be beautifully garlanded

བ་དན་དཀར་པོའི་ཕྲེང་བས་རབ་མཛེས་ཤིང་། །

baden karpö trengwé rab dzé shing

With white prayer flags that flutter in the gentle breeze;

གོས་བཟང་རིན་ཆེན་རྒྱན་གྱིས་སྤྲས་པ་ཡི། །

gö zang rinchen gyen gyi trepa yi

And may all their inhabitants be prosperous,

འབྱོར་ལྡན་སྐྱེ་བོས་གང་བར་མཛད་དུ་གསོལ། །

jorden kyewö gangwar dzé du sol

Finely dressed and adorned with jewels.

 

མཁའ་ལ་གློག་ཕྲེང་རྒྱུ་བའི་སྤྲིན་མཛེས་ཤིང་། །

kha la lok treng gyuwé trin dzé shing

As clouds that flash with lightning embellish the sky,

ས་ལ་རྨ་བྱ་དགའ་བའི་གར་མཛེས་པ། །

sa la mabja gawé gar dzepa

And peacocks brighten the earth with their joyous dance,

ཟིམ་བུ་དལ་གྱིས་འབབ་པའི་ཆར་རྒྱུན་གྱིས། །

zimbu dalgyi babpé char gyün gyi

May showers of gentle rain continuously descend

འགྲོ་རྣམས་དགའ་བ་རྒྱས་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །

dro nam gawa gyepar dzé du sol

To bring increasing delight to living beings!

 

རི་རྣམས་རྩྭ་དང་མེ་ཏོག་འབབ་ཆུས་བརྒྱན། །

ri nam tsa dang metok babchü gyen

May mountains be adorned with meadows, flowers and streams,

ཀླུང་རྣམས་སྣ་ཚོགས་འབྲུ་དང་ཕྱུགས་ཀྱིས་གང་། །

lung nam natsok dru dang chuk kyi gang

And valleys overflow with crops of grain and herds of livestock,

མི་རྣམས་རབ་ཏུ་དགའ་བའི་གླུ་ལེན་ཅིང་། །

mi nam rabtu gawé lulen ching

May people sing out in perfect joy,

དྲེགས་དང་འཐབ་རྩོད་མེད་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །

drek dang tabtsö mepar dzé du sol

And all arrogance and quarrelling cease!

 

རྒྱལ་པོ་ཆབ་སྲིད་ཞི་བས་ལེགས་སྐྱོང་ཞིང་། །

gyalpo chabsi zhiwé lek kyong zhing

May kings and rulers govern peacefully and well,

འབངས་རྣམས་རྒྱལ་པོའི་བཀའ་ལུང་གུས་ལེན་པས། །

bang nam gyalpö kalung gü lenpé

As their subjects obey the laws with due respect;

ཕྱི་དང་ནང་གི་འཁྲུག་རྩོད་ཉེར་ཞི་ནས། །

chi dang nang gi truktsö nyerzhi né

Thus may outer and inner conflict be pacified

རྫོགས་ལྡན་བཞིན་དུ་བདེ་བར་མཛད་དུ་གསོལ། །

dzokden zhindu dewar dzé du sol

And happiness reign just as in the golden age!

 

གཙུག་ལག་ཁང་རྣམས་རྒྱལ་བའི་སྐུ་གཟུགས་དང་། །

tsuklakhang nam gyalwé kuzuk dang

May temples be adorned with the conquerors' images

དམ་ཆོས་གླེགས་བམ་དུ་མས་རབ་མཛེས་ཤིང་། །

damchö lekbam dumé rab dzé shing

And filled with many volumes of the noble Dharma,

ལྷ་རྫས་མཆོད་པའི་སྤྲིན་ཚོགས་དཔག་མེད་ཀྱིས། །

lhadzé chöpé trin tsok pakmé kyi

While vast clouds of divine gifts beyond measure

མཆོད་པའི་ཆར་ཆེན་རྒྱས་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །

chöpé char chen gyepar dzé du sol

Cause great cascades of offerings to rain down!

 

དགོན་གནས་ཐམས་ཅད་ཐུབ་བསྟན་སྐྱོང་བྱེད་པའི། །

gönné tamché tubten kyong jepé

May all monasteries be filled with saffron-robed guides,

བཤེས་གཉེན་ངུར་སྨྲིག་འཛིན་པས་ཡོངས་གང་སྟེ། །

shenyen ngurmik dzinpé yong gang té

Who safeguard the teachings of the great Sage;

འཆད་རྩོད་རྩོམ་པའི་བྱ་བས་དུས་འདའ་ཞིང་། །

ché tsö tsompé jawé dü da་zhing

May they devote their time to teaching, debating and writing,

ཀློག་དང་ཁ་ཏོན་རྒྱས་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །

lok dang khatön gyepar dzé du sol

So that scriptural study and recitation thrive!

 

དགེ་བསྙེན་དགེ་ཚུལ་དགེ་སློང་ཕ་མ་རྣམས། །

genyen getsul gelong pama nam

May lay practitioners, novices and fully ordained monks and nuns

དྲི་མ་མེད་པའི་ཚུལ་ཁྲིམས་དང་ལྡན་ཞིང་། །

drima mepé tsultrim dangden zhing

Possess ethical discipline that remains untainted;

རྣམ་དག་ཐོས་བསམ་སྒོམ་པའི་བྱ་བ་ཡིས། །

namdak tö sam gompé jawa yi

And through pure study, contemplation and meditation,

བདེ་གཤེགས་བསྟན་པ་རྒྱས་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །

deshek tenpa gyepar dzé du sol

May the teachings of the sugatas spread far and wide!

 

སྒྲུབ་པ་པོ་རྣམས་གཡེང་བ་ཀུན་སྤངས་ཏེ། །

drubpapo nam yengwa künpang té

May practitioners abandon every form of distraction,

འཚེ་བ་ཀུན་བྲལ་འདུ་འཛིས་རབ་དབེན་པའི། །

tsewa kündral dudzi rab wenpé

Forsake all harm and stay far away from commotion;

ཞི་བའི་གནས་སུ་སྤོང་བ་ལྷུར་ལེན་པས། །

zhiwé né su pongwa lhurlenpé

In places of tranquility, may they cultivate renunciation,

རྟོགས་པའི་ཡོན་ཏན་རྒྱས་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །

tokpé yönten gyepar dzé du sol

So that their qualities of realization develop and increase!

 

ལྷག་པར་དད་པས་གསོལ་བ་འདེབས་བྱེད་པ། །

lhakpar depé solwa deb jepa

May those who faithfully offer prayer in particular,

སྒྲུབ་པོ་བདག་ཅག་འཁོར་དང་བཅས་རྣམས་ལ། །

drubpo dakchak khor dangché nam la

We practitioners and all those around us,

ལོག་འཚོ་བྲལ་བའི་དཔལ་འབྱོར་ཕུན་ཚོགས་དང་། །

loktso dralwé paljor püntsok dang

Enjoy prosperity that is untainted by wrong livelihood,

ཚེ་དང་དམ་ཆོས་རྒྱས་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །

tsé dang damchö gyepar dzé du sol

And may our lifespan and mastery of the Dharma increase!

 

སྦྱིན་དང་ཚུལ་ཁྲིམས་བཟོད་དང་བརྩོན་འགྲུས་དང་། །

jin dang tsultrim zö dang tsöndrü dang

May we gain all the attributes of the buddhas,

བསམ་གཏན་ཤེས་རབ་བླ་ན་མེད་སོགས་ཀྱིས། །

samten sherab lanamé sok kyi

Including unsurpassable generosity, discipline,

རང་ལ་སངས་རྒྱས་ཆོས་རྣམས་ཡོངས་རྫོགས་ནས། །

rang la sangye chö nam yongdzok né

Patience, diligence, concentration and wisdom,

ལུང་རྟོགས་ཡོན་ཏན་རྒྱས་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །

lungtok yönten gyepar dzé du sol

And may our qualities of learning and realization grow!

 

སྦྱིན་དང་སྙན་པར་སྨྲ་བས་འཁོར་བསྡུས་ནས། །

jin dang nyenpar mawé khor dü né

By attracting disciples with our generosity and pleasant speech,

དོན་སྤྱོད་དམ་ཆོས་ཚུལ་བཞིན་བཤད་པའི་མཐུས། །

dönchö damchö tsulzhin shepé tü

Through the purposeful act of teaching the Dharma correctly,

རང་གཞན་དོན་མཐུན་ཆོས་ལ་ལེགས་སྦྱར་ནས། །

rangzhen döntün chö la lek jar né

And through perfectly coordinating our own and others' aims,1

གཞན་དོན་ཆོས་བཞིན་རྒྱས་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །

zhendön chö zhin gyepar dzé du sol

May benefit to others in accordance with the Dharma increase!

 

ཆོས་ཀྱི་འགལ་རྐྱེན་མཐའ་དག་ཉེར་ཞི་ཞིང་། །

chö kyi galkyen tadak nyerzhi zhing

May all that hinders and obstructs the Dharma be pacified

མཐུན་རྐྱེན་མ་ལུས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་གྱུར་ནས། །

tünkyen malü pün sum tsok gyur né

And every form of favourable circumstance abound,

གང་དང་གང་ལ་ཐུབ་པས་རབ་བསྔགས་པའི། །

gang dang gangla tubpé rab ngakpé

So that all these virtues, lauded by the Sage himself,

དགེ་བ་འདི་དག་རྒྱས་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །

gewa didak gyepar dzé du sol

May prevail and flourish in each and every way!

 

ཞེས་པའི་འདོད་དོན་གསོལ་བ་ཤླཽ་ཀ་བཅོ་ལྔ་འདི་རྡོ་རྗེ་འཆང་གིས་མཛད་པའི་ནོར་རྒྱུན་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་བསྟོད་པ་ལས་ཕྱུང་བའོ།།

These verses of prayer for the fulfilment of wishes are taken from Ngorchen Dorje Chang's praise of the Vasudhārā maṇḍala (dPal ldan lha mo nor rgyun ma'i dkyil 'khor gyi lha tshogs la bstod pa chos dang dpal 'byor rgyas byed).

 

| Translated by Adam Pearcey, 2018.

 

Version: 1.1-20230526

  1. These lines incorporate the four means of attracting disciples (bsdu ba rnam pa bzhi).
Ngorchen Kunga Zangpo

Ngorchen Kunga Zangpo

This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept