Appeal for the Prosperity of Study

Practices › Wealth & Prosperity | Buddhist Philosophy › Scholasticism | Tibetan MastersPari Lobzang Rabsal | Tibetan MastersKönchok Tenpe Drönme

English | བོད་ཡིག

Pari Lobzang Rabsal

Pari Lobzang Rabsal

Further information:
Download this text:

༄༅། །བཀའ་པོད་ཆེན་པོ་ལྔའི་འཆད་ཉན་གྱི་གཡང་འབོད་བཞུགས།

An Appeal for the Prosperity of Teaching and Studying the Five Major Scriptures

by Pari Lobzang Rabsal

 

ཧཱུྃ་བླ་མ་ཡི་དམ་དབྱེར་མེད་དཀོན་མཆོག་གསུམ། །

hung lama yidam yermé könchok sum

Hūṃ. Guru and yidam deity inseparable, Three Jewels,

དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོ་བསྟན་སྲུང་ཚོགས་རྣམས་ཀྱིས། །

pawo khandro tensung tsok nam kyi

Warrior deities, ḍākinīs, and hosts of dharma guardians—

ལྷུན་གྲུབ་འཕྲིན་ལས་སྤྲིན་ཆེན་འཁྲིགས་པ་ལས། །

lhündrub trinlé trinchen trikpa lé

Through the amassing of great clouds of spontaneous activity,

བཤད་དང་སྒྲུབ་པའི་དགེ་ལེགས་བྱིན་ཕོབས་ཤིག །

shé dang drubpé gelek jin pob shik

Let fall the virtuous and excellent blessings of study and practice!

 

འཇམ་དཔལ་དབྱངས་དངོས་ཙོང་ཁ་པས། །

jampal yang ngö tsongkha pé

Just as Tsongkhapa, who was Mañjughoṣa in person,

དགོན་གནས་བཤད་སྒྲུབ་ཐུགས་ཀྱིས་དགོངས་པ་བཞིན། །

gönné shedrub tuk kyi gongpa zhin

Directed his wisdom to the monastery and study and practice—

དགེ་འདུན་འདུས་ཚོགས་འཆད་ཉན་ཕུན་ཚོགས་ཀུན། །

gendün dü tsok chenyen püntsok kün

Now let the resources for the education of the saṅgha

དབྱར་གྱི་ཆུ་གཏེར་ཇི་བཞིན་འཕེལ་བར་མཛོད། །

yar gyi chuter jizhin pelwar dzö

Expand and increase like a lake in summertime!

 

རྣམ་སྨིན་ཡོན་ཏན་བརྒྱད་ཀྱི་ལུས་རྩལ་རྫོགས། །

nammin yönten gyé kyi lü tsal dzok

With bodies fully strengthened by the eight ripened qualities,1

ཐོས་བསམ་པདྨའི་ཚལ་ལ་དགའ་བས་རྩེན། །

tö sam pemé tsal la gawé tsen

They joyfully enter the lotus garden of listening and reflecting,

ལུང་རིགས་འདབ་མ་དབྱངས་སྙན་སྒྲོགས་པ་ཡི། །

lung rik dabma yang nyen drokpa yi

And hum sweetly on the wings of scripture and reasoning—

རྐང་དྲུག་བགྲང་ཡས་འདུ་བའི་ཕྱྭ་གཡང་སྩོལ། །

kang druk drang yé duwé cha yang tsol

Grant us prosperity so that countless bee-like students gather!

 

མཁས་བཙུན་ལྷག་བསམ་ཅན་གྱི་སློབ་དཔོན་དང་། །

khé tsün lhaksam chen gyi lobpön dang

A teacher who is learned, disciplined and altruistic in intention

དད་བརྩོན་ཤེས་རབ་ལྡན་པའི་སློབ་མ་གཉིས། །

dé tsön sherab denpé lobma nyi

And a student who is dedicated, diligent and intelligent—

རྟེན་འབྲེལ་ལྷན་ཅིག་འཛོམས་པས་འཆད་ཉན་གྱི། །

tendrel lhenchik dzompé chenyen gyi

Through the interdependent circumstances of their coming together,

རྒྱལ་མཚན་སྲིད་རྩེར་བསྒྲེང་པའི་ཕྱྭ་གཡང་སྩོལ། །

gyaltsen sitser drengpé cha yang tsol

Grant us the prosperity of raising study’s banner at the world’s very peak!

 

གཞུང་དོན་གདམས་པར་ཤར་བའི་གོ་བ་དང་། །

zhungdön dampar sharwé gowa dang

Understanding through which textual points become practical instructions,

ཚིག་དོན་ཕྲ་ཞིབ་འབྱེད་པ་རིགས་པའི་འཕྲུལ། །

tsikdön trazhib jepa rikpé trul

The exercise of reasoning with a precise discernment of words and meaning,

ངེས་པ་སྐྱེད་བྱེད་རྒྱབ་རྟེན་ལུང་དང་བཅས། །

ngepa kyejé gyab ten lung dang ché

And the generation of certainty with the full support of scriptural citation—

རྩོད་ངག་དགའ་སྟོན་འཕེལ་བའི་ཕྱྭ་གཡང་སྩོལ། །

tsö ngak gatön pelwé cha yang tsol

Grant us the prosperity of expanding the feast of exchanges in debate!

 

དམ་ཆོས་དགོངས་དོན་ཚུལ་བཞིན་བསྡུས་པའི་ཁྲིམས། །

damchö gongdön tsulzhin düpé trim

Monastic rules include the fundamental intent of the sacred Dharma,

ལས་འབྲས་དྲང་ཐིག་འདེབས་པའི་ལས་བྱེད་པ། །

lé dré drang tik debpé lejepa

Behaving correctly and forging a straight path between action and effect,

ཚར་གཅོད་རྗེས་འཛིན་རྟིང་གནོན་མི་ཡོལ་བའི། །

tsarchö jedzin ting nön mi yolwé

Without lapsing into the supplementary conduct of elimination and guidance—

བཅའ་ཁྲིམས་རྨང་གཞི་བརྟན་པོའི་ཕྱྭ་གཡང་སྩོལ། །

cha trim mang zhi tenpö cha yang tsol

Grant us the prosperity of a stable foundation based on disciplinary codes!

 

ངན་ཤེད་བྲག་ལ་འཆའ་བའི་འུག་པ་དང་། །

ngen shé drak la chawé ukpa dang

To shine upon the owl who is stationed upon the rock of improper habit

བླང་དོར་ལམ་དུ་རྒྱུ་བའི་ཤན་འབྱེད་པ། །

langdor lam du gyuwé shenjepa

And so that we might discern the paths to be taken and to be avoided,

ལས་འབྲས་བདེན་པའི་ཉི་མ་འོད་པོ་ཆེའི། །

lé dré denpé nyima öpo ché

Grant us the prosperity of revealing the great light in all its splendour,

སྣང་བ་མངོན་དུ་འགྱུར་བའི་ཕྱྭ་གཡང་སྩོལ། །

nangwa ngön du gyurwé cha yang tsol

The brilliant sun that is the reality of actions and their effects!

 

སྡིག་སྤྱོད་རྒྱན་དུ་ངོམས་པ་ལོག་པའི་གཏམ། །

dik chö gyen du ngompa lokpé tam

Without flaunting unwholesome conduct, speaking erroneously,

ཕྱོགས་ལྷུང་ཙམ་གྱིས་བསྔགས་པའི་མུ་ཅོར་སོགས། །

chok lhung tsam gyi ngakpé mu chor sok

Or audaciously lavishing praise based on mere bias, and the like—

མ་ཡིན་ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པ་ཆོས་བཞིན་དུ། །

mayin chö kyi drakpa chö zhindu

Grant us the prosperity of enhancing the Dharma’s reputation

བསྒྲགས་བྱས་སྙན་པས་ཀུན་ཁྱབ་ཕྱྭ་གཡང་སྩོལ། །

drak jé nyenpé künkhyab cha yang tsol

Universally through statements that accord with the Dharma!

 

བསོད་ནམས་ཞིང་གི་མཆོག་གྱུར་དགེ་འདུན་དང་། །

sönam zhing gi chokgyur gendün dang

The saṅgha is the supreme field of merit,

བསོད་ནམས་དད་གཏོང་འཛོམས་པ་སྦྱིན་པའི་བདག །

sönam dé tong dzompa jinpé dak

And the devoted, generous patron gains merit,

བསོད་ནམས་སྡིག་དང་མ་འདྲེས་རྒྱུ་སྦྱོར་གྱིས། །

sönam dik dang ma dré gyujor gyi

Through meritorious gifts, unassociated with misdeeds,

བསོད་ནམས་དུས་སྟོན་དར་བའི་ཕྱྭ་གཡང་སྩོལ། །

sönam dü tön darwé cha yang tsol

Grant us the prosperity of developing festivals of merit!

 

མངོན་འདོད་ཚང་བའི་བློ་ཡི་གཡོ་བ་ལས། །

ngön dö tsangwé lo yi yowa lé

Not through a mind that is filled with selfish desire,

བྱུང་མིན་བཤད་སྒྲུབ་བསྟན་པ་གནས་གྱུར་ན། །

jung min shedrub tenpa né gyur na

But so that study and practice of the teachings may endure,

ངང་གིས་འདུ་བ་སྲུང་མའི་འཕྲིན་ལས་ཀྱིས། །

ngang gi duwa sungmé trinlé kyi

Spontaneously, through the activity of the guardians,

ཕུན་ཚོགས་དཔལ་འབྱོར་རྒྱས་པའི་ཕྱྭ་གཡང་སྩོལ། །

püntsok paljor gyepé cha yang tsol

Grant us the prosperity of increasing property and resources!

 

ཁྱད་པར་བློ་གསལ་དོན་གཉེར་ཚུལ་མཐུན་རྣམས། །

khyepar losal dönnyer tsul tün nam

In particular, so that those who are bright, responsible and ethical

ནད་རིམས་གདོན་བགེགས་རྐྱེན་གྱིས་མི་བརྫི་བར། །

né rim dön gek kyen gyi mi dziwar

May remain unperturbed by disease, harmful influences and adversity,

ཐོས་བསམ་བྱ་བ་བདེ་བླག་མཐར་ཕྱིན་ཏེ། །

tö sam jawa delak tarchin té

And easily complete the activities related to study and reflection,

དོན་གཉིས་སྨོན་པ་བཞིན་དུ་འགྲུབ་པར་མཛོད། །

dön nyi mönpa zhindu drubpar dzö

Ensure that the twofold aim may be accomplished just as we wish!

 

མདོར་ན་མི་འདོད་ཉེར་འཚེ་ཀུན་དང་བྲལ། །

dorna mindö nyertsé kün dang dral

In short, may we avoid all that is undesirable and harmful,

ཕུན་ཚོགས་ལེགས་བྱས་མ་ལུས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ། །

püntsok lek jé malü lhün gyi drub

May all that is magnificent be spontaneously accomplished,

རྒྱལ་བསྟན་ནོར་བུ་རྒྱལ་མཚན་རྩེར་མཆོད་པས། །

gyalten norbu gyaltsen tser chöpé

And by honouring the jewel of the teachings atop the banner of victory,

སྣང་སྲིད་དགེ་ལེགས་སྣང་བས་ཁྱབ་གྱུར་ཅིག །

nangsi gelek nangwé khyab gyur chik

May the light of virtue and excellence pervade appearance and existence!

 

བསོད་ནམས་དར་རྒྱས་རི་རྒྱལ་ལྷུན་པོ་བཞིན། །

sönam dargyé ri gyal lhünpo zhin

May merit increase and grow like Sumeru, king of mountains,

སྙན་གྲགས་ཆེན་པོ་ནམ་མཁའ་བཞིན་དུ་ཁྱབ། །

nyendrak chenpo namkha zhindu khyab

May fame and glory spread as pervasively as the sky itself,

ཚེ་རིང་ནད་མེད་གཞན་དོན་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ། །

tsering nemé zhendön lhün gyi drub

May long-life, good health and others’ welfare be spontaneously accomplished,

ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་མཆོག་གི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །

yönten gyatso chok gi tashi shok

And may all be auspicious so that we gain a great ocean of qualities!

 

ཅེས་པ་འདི་ནི་རྗེ་གུང་ཐང་པ་བསྟན་པའི་སྒྲོན་མེས་གནས་ཆུང་གཡང་འབོད་དུ་བསྩལ་བ་ཅུང་ཟད་ཁ་བསྒྱུར་ཏེ། རྒྱན་དྲུག་ཕྱག་མཆོད་དུ་སྦྱོར་བར་བླ་མ་ཉིད་ནས་གནང་བ་ལྟར།།

Slightly adapted from the Nechung prosperity rite composed by the venerable Gungthangpa Tenpai Drönme,2 this is just as the guru practised it, in connection with the homage and offering to the Six Ornaments.

 

| Translated by Adam Pearcey, 2019.

  1. The eight ripened qualities are: 1) long life, 2) perfect complexion, 3) perfect family lineage, 4) perfect power, 5) authoritative speech, 6) renown as one who is powerful, 7) being male, and 8) strength.
  2. See here: https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/konchok-tenpe-dronme/summoning-hook-of-wish-fulfilment
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept