Khandro Nyingtik Prayer

Collections & Cycles › Nyingtik YabzhiKhandro Nyingtik | Tibetan MastersPema Ledrel Tsal | Tibetan MastersTulku Drakpa Özer | Tibetan MastersLongchen Rabjam

English | བོད་ཡིག

Pema Ledrel Tsal

Pema Ledrel Tsal

Further information:
Download this text:

༄༅། །ཟབ་གསང་མཁའ་འགྲོ་སྙིང་ཐིག་གི་གསོལ་འདེབས་བཞུགས་སོ། །

Prayer of the Profound and Secret Heart-Essence of the Ḍākinīs

from the Khandro Nyingtik

 

ན་མོ་གུ་རུ།

namo guru

Namo guru!

དངོས་མེད་མཐའ་བྲལ་ཀ་དག་ཆོས་ཀྱི་སྐུ། །

ngömé tadral kadak chö kyi ku

The dharmakāya of primordial purity, free from the extremes of real and unreal,

རང་རིག་གསལ་དངས་ལྷུན་གྲུབ་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས། །

rangrig sal ngé lhündrub longchö dzok

The sambhogakāya of self-knowing awareness, radiantly clear and spontaneously present,

ཀུན་ཁྱབ་སྣ་ཚོགས་ཤར་གྲོལ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ། །

künkhyab natsok shardrol trulpé ku

And the nirmāṇakāya of the all-encompassing liberation of whatever arises, in all its variety—

དུས་གསུམ་རང་རིག་བླ་མ་རྣམས་ལ་འདུད། །

dü sum rangrig lama nam la dü

To the gurus of my own awareness throughout the three times, I bow.

 

དམིགས་མེད་ཆོས་དབྱིངས་དག་པའི་ཕོ་བྲང་དུ། །

mikmé chöying dakpé podrang du

To Samantabhadra and Samantabhadrī, Father and Mother,

ཀུན་བཟང་ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

kunzang yabyum nyi la solwa deb

In the pure palace of the referenceless dharmadhātu, I pray:

ངོ་བོ་ཀ་ནས་དག་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

ngowo kané dakpar jingyi lob

Bless me to realize the essence as pure from the beginning.

 

ལྷུན་གྲུབ་ཆོས་དབྱིངས་དག་པའི་ཕོ་བྲང་དུ། །

lhündrub chöying dakpé podrang du

To the assembly of the peaceful and wrathful saṃbhogakāya deities

ལོངས་སྐུའི་ཞི་ཁྲོའི་ཚོགས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

longkü zhitrö tsok la solwa deb

In the pure palace of the spontaneously present dharmadhātu, I pray:

རིག་པ་སྐུ་རུ་སྨིན་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

rigpa ku ru minpar jingyi lob

Bless me so that pure awareness ripens as the kāyas.

 

ཐུགས་རྗེ་ཕྱོགས་རིས་བྲལ་བའི་ཕོ་བྲང་དུ། །

tukjé chokri dralwé podrang du

To the nirmāṇakāya Vajradhara

སྤྲུལ་སྐུ་རྡོ་རྗེ་འཆང་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

tulku dorjé chang la solwa deb

In the palace of compassion free from partiality or bias, I pray:

སྣང་སེམས་འཛིན་པ་སྟོངས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

nang semdzin pa tongpar jingyi lob

Grant your blessings so that clinging to appearances and mind may be avoided.

 

དུར་ཁྲོད་མེ་རི་འབར་བའི་ཕོ་བྲང་དུ། །

durtrö meri barwé podrang du

To Garab Dorje

དགའ་རབ་རྡོ་རྗེ་ཉིད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

garab dorjé nyi la solwa deb

In the palace of the Blazing Fire Mountain charnel ground, I pray

ཆོས་ཉིད་དོན་དང་མཇལ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

chönyi dön dang jalwar jingyi lob

Grant your blessings so that I may encounter the ultimate meaning of dharmatā!

 

དུར་ཁྲོད་སོ་ས་གླིང་གི་ཕོ་བྲང་དུ། །

durtrö so sa ling gi podrang du

To Śrī Siṃha

ཤྲཱི་སིང་ཧ་ཉིད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

shrising ha nyi la solwa deb

In the palace of the charnel ground Sosadvīpa, I pray:

བདེ་ཆེན་འདུ་འབྲལ་མེད་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

dechen dudral mepar jingyi lob

Grant your blessings so that great bliss may be forever beyond union and separation!

 

པདྨ་འོད་ཀྱི་ཕོ་བྲང་གཞལ་ཡས་སུ། །

pema ö kyi podrang zhalyé su

To Padma of Oḍḍiyāna and consort

ཨོ་རྒྱན་པདྨ་ཡབ་ཡུམ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

orgyen pema yabyum la solwa deb

In the palace of Lotus Light, I pray:

འབྲལ་མེད་གཞན་དོན་འབྱུང་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

dralmé zhendön jungwar jingyi lob

Grant your blessings so that I may benefit others without pause!

 

རིག་འཛིན་མཁའ་སྤྱོད་དག་པའི་ཕོ་བྲང་དུ། །

rigdzin khachö dakpé podrang du

To Pema Ledrel Tsal

པདྨ་ལས་འབྲེལ་རྩལ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

pema ledrel tsal la solwa deb

In the palace of the pure celestial realm of the vidyādharas, I pray:

ཆོས་བཀའ་མ་ལུས་ཚང་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

chö kama lü tsangwar jingyi lob

Grant your blessings so that I may receive all the teachings without exception!

 

བྱར་སྨད་གྲོ་ས་དཔལ་གྱི་ཕོ་བྲང་དུ། །

jar mé dro sa pal gyi podrang du

To Tulku Lekpé Pal1

སྤྲུལ་སྐུ་ལེགས་པའི་དཔལ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

tulku lekpé pal la solwa deb

In the glorious palace of Drosa in Jarmé, I pray:

རིག་འཛིན་གདུང་སོབ་ནུས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

rigdzin dung sob nüpar jingyi lob

Grant your blessing so that I may uphold the lineage of the vidyādharas.

 

བསམ་ཡས་མཆིམས་ཕུ་ངོ་མཚར་ཕོ་བྲང་དུ། །

samyé chimpu ngotsar podrang du

To the Dharma Lord Longchen Rabjam

ཆོས་རྗེ་ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

chöjé longchen rabjam la solwa deb

In the wondrous palace of Samye Chimphu, I pray:

བཀའ་བབས་བསྟན་པའི་བདག་པོར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

kabab tenpé dakpor jingyi lob

Bless me to become a master of the transmitted teachings.

 

བསམ་གཏན་གླིང་གི་དབེན་གནས་ཕོ་བྲང་དུ། །

samten ling gi wenné podrang du

To Jamyang Khyabdal Lhundrup2

འཇམ་དབྱངས་ཁྱབ་བརྡལ་ལྷུན་གྲུབ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

jamyang khyabdal lhündrub la solwa deb

In the remote palace of Samten Ling, I pray:

ཕྱི་ནང་འཁྲུལ་པ་ཞིག་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

chinang trulpa zhikpar jingyi lob

Bless me to overcome outer and inner delusion.

 

ཕྱོགས་མེད་རི་ཁྲོད་དབེན་གནས་ཕོ་བྲང་དུ། །

chokmé ritrö wenné podrang du

To Tulku Drakpa Özer,3

སྤྲུལ་སྐུ་གྲགས་པ་འོད་ཟེར་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

tulku drakpa özer la solwa deb

In the palace of solitary hermitages without fixed location, I pray:

རླབས་ཆེན་དོན་གཉིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས།། །།

lab chen dön nyi drubpar jingyi lob

Bless me to accomplish vast waves of twofold benefit.

 

| Translated by Adam Pearcey with the generous support of the Tsadra Foundation, 2023.

 

Source: Anon. "zab gsang mkha' 'gro snying thig gi gsol 'debs" In snying thig ya bzhi. 13 vols. Delhi: Sherab Gyaltsen Lama, 1975. Vol. 11: 440–441 (1 folio)

 

Version: 1.0-20231115

  1. i.e., Gyalse Lekpa (rgyal sras legs pa, 1290–1365).
  2. Khyabdal Lhundrup (khyab brdal lhun grub, 1304?–1400?)
  3. Drakpa Özer (grags pa 'od zer, 1356–1409).
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept