Abhidharma Lineage Praise

Buddhist Philosophy › Abhidharma | Literary Genres › Praise | Tibetan MastersRongtön Sheja Künrig

English | བོད་ཡིག

Rongtön Sheja Künrig

Vasubandhu

༄༅། །དམ་ཆོས་མངོན་པའི་བླ་མ་བརྒྱུད་པ་རྣམས་ལ་བསྟོད་པ་བློ་གྲོས་ཀྱི་པདྨོ་རྒྱས་པར་བྱེད་པའི་ཉི་མ་ཞེས་བྱ་བ།

The Sun that Causes the Lotus of Intelligence to Bloom

In Praise of the Lineage of Gurus for the Noble Abhidharma

by Rongtön Sheja Kunrig

 

བླ་མ་དང་ལྷག་པའི་ལྷ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

lama dang lhakpé lha la chaktsal lo

Homage to the guru and supreme deity.

 

ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ལས་གཡོ་བ་མེད་ཀྱང་སྟེ། །

chö kyi ku lé yowa mé kyang té

Although you do not move from the dharmakāya,

སྣ་ཚོགས་ཞིང་དུ་སྤྲུལ་པའི་སྐུར་སྟོན་ཅིང་། །

natsok zhing du trulpé kur tön ching

You display nirmāṇakāya forms in manifold realms,

ཕྲིན་ལས་འོད་ཟེར་ཕྱོགས་བཅུར་རབ་འཕྲོས་པས། །

trinlé özer chok chur rab tröpé

And through emitting the light rays of activity in all directions,

འགྲོ་བའི་དོན་བྱེད་ཐུབ་དབང་ཞབས་ལ་འདུད། །

drowé dönjé tubwang zhab la dü

Accomplish the welfare of beings—to the Lord of Sages, I bow.

 

ཡང་དག་སྣང་བས་མ་རིག་མུན་སེལ་བ། །

yangdak nangwé marik mün selwa

An authentic light to dispel the darkness of ignorance

རྒྱལ་བས་གསུངས་པ་དམ་ཆོས་མངོན་པའི་མདོ། །

gyalwé sungpa damchö ngönpé do

Was the Abhidharma teaching given by the victorious one,

མཆོག་ཏུ་གསལ་མཛད་ཐོགས་མེད་དབྱིག་གཉེན་སོགས། །

chok tu sal dzé tokmé yiknyen sok

Excellently illuminated by Asaṅga, Vasubandhu and the rest—

ཆོས་མངོན་སྨྲ་བའི་ཉི་མ་དེ་ལ་འདུད། །

chö ngön mawé nyima dé la dü

To these suns of Abhidharma discourse, I bow.

 

འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཀྱི་མཁྱེན་རབ་འཛིན་བྱེད་པ། །

jampal yang kyi khyen rab dzin jépa

The holders of the wisdom of Mañjuśrīghoṣa—

རྒྱལ་པོའི་སྲས་དང་སློབ་དཔོན་གང་བ་སྤེལ། །

gyalpö sé dang lobpön gangwa pel

Jinaputra1 and Ācārya Pūrṇavardhana2

གནད་ཀྱི་སྒྲོན་མེ་མཛད་པའི་མཁྱེན་རབ་ཅན། །

né kyi drönmé dzepé khyen rabchen

And the one with the wisdom to create the Torch of Crucial Points,3

གཞན་ཡང་ཆོས་མངོན་སྨྲ་བ་རྣམས་ལ་འདུད། །

zhenyang chö ngön mawa nam la dü

To these exponents of Abhidharma, I bow.

 

གངས་རིའི་ཁྲོད་འདིར་ཆོས་མངོན་རྒྱས་མཛད་པ། །

gangri trö dir chö ngön gyé dzepa

Those who spread the Abhidharma in this land of snowy peaks,

ཆོས་ཀྱི་བརྩོན་འགྲུས་ཡེ་ཤེས་འབྱུང་གནས་དང་། །

chö kyi tsöndrü yeshe jungné dang

Chökyi Tsöndrü,4 Yeshe Jungne,5

བྲང་ཏི་དར་མ་སྙིང་པོ་ལ་སོགས་པ། །

drang ti darma nyingpo la sokpa

Drangti Darma Nyingpo and the rest—

སྨྲ་བའི་སེང་གེ་མཁས་པའི་ཚོགས་ལ་འདུད། །

mawé sengé khepé tsok la dü

To these learned lions of speech, I bow.

 

འཁོར་བ་བསྐྱེད་མཛད་ཉོན་མོངས་དུག་གསུམ་སྟེ། །

khorwa kyé dzé nyönmong duk sum té

The three poisons are afflictions that create saṃsāra,

རྩ་བ་མ་རིག་ཡོངས་སུ་སྤོང་མཛད་པ། །

tsawa marik yongsu pong dzepa

And ignorance, their root, is to be entirely eliminated.

ཤེས་རབ་བསླབ་པ་རྒྱུད་ལ་དབང་བ་སྟེ། །

sherab labpa gyü la wangwa té

With mastery of the wisdom training in our minds,

ཉོན་མོངས་དགྲ་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་གྱུར་ཅིག །

nyönmong dra lé nampar gyal gyur chik

May we conquer the enemy of the afflictions.

 

ཆོས་མངོན་སྨྲ་བ་གུས་པས་རབ་བསྟོད་པའི། །

chö ngön mawa güpé rab töpé

Through the virtue of devotedly praising these exponents of Abhidharma,

དགེ་ཚོགས་གང་གིས་མ་རིག་མུན་བསལ་སྟེ། །

gé tsok gang gi marik mün sal té

May the darkness of ignorance be dispelled,

བློ་གྲོས་སྣང་བ་ཀུན་ནས་རྒྱས་གྱུར་པ། །

lodrö nangwa künné gyé gyurpa

As the light of intelligence extends far and wide,

ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་གོ་འཕང་ཐོབ་གྱུར་ཅིག །

tamché khyenpé gopang tob gyur chik

And may we attain the level of omniscience!

 

ཅེས་དམ་ཆོས་མངོན་པའི་བརྒྱུད་པ་ལ་བསྟོད་པ་འདི་རོང་སྟོན་ཆེན་པོས་དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲར་སྦྱར་བའོ།།

The great Rongtön composed this praise of the lineage of noble Abhidharma at glorious Nālendra.

 

| Translated by Adam Pearcey, 2020.

 

Source: shes bya kun rig. "mngon pa'i bla brgyud la bstod pa blo gros kyi pad+mo rgyas par byed pa'i nyi ma." In gsung 'bum/ shes bya kun rig. Chengdu: si khron dpe skrun tshogs pa/ si khron mi rigs dpe skrun khang, 2008. (BDRC W1PD83960) Vol. 1: 296 - 297.

 

Version: 1.2-20220805

  1. Author of Abhidharmasamuccayabhāṣya.
  2. Author of Abhidharmakośaṭīkālakṣanānusāriṇī.
  3. i.e., Dignāga who composed the Torch of Crucial Points (Abhidharmavṛttimarmadīpa) a commentary on Vasubandhu’s Abhidharmakośa.
  4. i.e., Rok Chökyi Tsöndrü.
  5. i.e., Gowo Yeshe Jungne.
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept