Long-Life Prayer for the Sixteenth Karmapa

Practices › Long-Life Prayers | Tibetan MastersSakya Trichen | Tibetan MastersSixteenth Karmapa | Tibetan MastersJamyang Khyentse Chökyi Lodrö

English | བོད་ཡིག

Sakya Trichen

Sixteenth Karmapa, Rangjung Rigpé Dorje

Further information:
Download this text:

༄༅། །རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་རིག་པའི་རྡོ་རྗེའི་ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས།

Prayer for the Long Life of the Sixteenth Karmapa1

by Sakya Trichen, Ngawang Kunga Tekchen Palbar

 

ཨོཾ་སྭསྟི།

om swasti

Oṃ svasti!

བསྐལ་པ་བཟང་པོའི་རྣམ་འདྲེན་དྲུག་པ་དང་།    །

kalpa zangpö namdren drukpa dang

The sixth guide of this Fortunate Aeon2

གྲུབ་ཆེན་ས་ར་ཧ་ཡི་སྤྲུལ་པའི་སྐུ།    །

drubchen sara ha yi trulpé ku

And nirmāṇakāya emanation of the mahāsiddha Saraha,

དུས་གསུམ་མཁྱེན་པའི་སྐྱེ་ཕྲེང་བཅུ་དྲུག་པ།    །

dü sum khyenpé kyé treng chudrukpa

Sixteenth in the garland of rebirths of Düsum Khyenpa,

རིག་པའི་རྡོ་རྗེའི་ཞབས་པད་བརྟན་གྱུར་ཅིག  །

rigpé dorjé zhabpé ten gyur chik

Rigpé Dorje, may your lotus feet remain secure!

 

མཁྱེན་པས་ཆོས་ཀྱི་དེ་ཉིད་ཇི་བཞིན་གཟིགས།    །

khyenpé chö kyi denyi jizhin zik

With knowledge, you see the nature of phenomena just as it is,

བརྩེ་བས་འགྲོ་བ་ཀུན་གྱི་སྐྱབས་མཛད་ཅིང་།    །

tsewé drowa kün gyi kyab dzé ching

With love, you provide protection to all wandering beings,

ནུས་པས་བདུད་ལས་རྒྱལ་བའི་ཀརྨ་པ།    །

nüpé dü lé gyalwé karma pa

And with power, you are the Karmapa, victorious over māras—

རིག་པའི་རྡོ་རྗེའི་ཞབས་པད་བརྟན་གྱུར་ཅིག  །

rigpé dorjé zhabpé ten gyur chik

Rigpé Dorje, may your lotus feet remain secure!

 

ཚོགས་གཉིས་དཀྱིལ་འཁོར་རྒྱས་པ་ལས་བྱུང་བའི།    །

tsok nyi kyilkhor gyepa lé jungwé

With the light of activity sprung from the full maṇḍala of twofold accumulation,

ཕྲིན་ལས་འོད་ཀྱིས་རྒྱལ་བསྟན་ཀུནྡའི་ཚལ།    །

trinlé ö kyi gyalten kundé tsal

You cause the jasmine grove of the Victorious One’s teachings to grow,

སྤེལ་མཛད་དམ་ཆོས་སྨྲ་བའི་ཟླ་བ་མཆོག  །

pel dzé damchö mawé dawa chok

You who are a sublime moon among exponents of sacred Dharma—

རིག་པའི་རྡོ་རྗེའི་ཞབས་པད་བརྟན་གྱུར་ཅིག  །

rigpé dorjé zhabpé ten gyur chik

Rigpé Dorje, may your lotus feet remain secure!

 

རྣམ་མང་ཁྲིམས་ལྡན་འབུམ་གྱི་མཁན་པོ་སྟེ།    །

nam mang trimden bum gyi khenpo té

Preceptor of a hundred thousand possessors of multifaceted ethics,

རྒྱལ་སྲས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བྱེ་བའི་ཡབ།    །

gyalsé changchub sempa jewé yab

Father of ten million bodhisattva heirs to the victors,

བསྒྲང་ཡས་རིག་པ་འཛིན་པའི་སློབ་དཔོན་ཆེ།    །

drang yé rigpa dzinpé lobpön ché

Great master of vidyādharas beyond count—

རིག་པའི་རྡོ་རྗེའི་ཞབས་པད་བརྟན་གྱུར་ཅིག  །

rigpé dorjé zhabpé ten gyur chik

Rigpé Dorje, may your lotus feet remain secure!

 

བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་འཛམ་བུའི་གླིང་དུ་བཙུགས།    །

tenpé gyaltsen dzambüling du tsuk

You have planted the victory banner of the teachings in this world,

གྲགས་པའི་བ་དན་ཕྱོགས་རྣམས་ཀུན་ཏུ་གཡོ།    །

drakpé baden chok nam küntu yo

The flag of your renown now flutters in each and every direction,

རྒྱལ་བའི་ཕྲིན་ལས་མངའ་བ་ཀརྨ་པ།    །

gyalwé trinlé ngawa karma pa

And you uphold the activity of the victorious ones—Karmapa,

རིག་པའི་རྡོ་རྗེའི་ཞབས་པད་བརྟན་གྱུར་ཅིག  །

rigpé dorjé zhabpé ten gyur chik

Rigpé Dorje, may your lotus feet remain secure!

 

ཐུབ་པའི་དབང་པོའི་བསྟན་པ་སྤེལ་བ་དང་།    །

tubpé wangpö tenpa pelwa dang

A propagator of the teachings of the Lord of Sages,

སྙིགས་དུས་འགྲོ་བ་རྣམས་ཀྱི་མགོན་ཉིད་དུ།    །

nyikdü drowa nam kyi gön nyi du

And a guardian of beings in this degenerate age,

འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་རྣམ་འཕྲུལ་ཀརྨ་པ།    །

jikten wangchuk namtrul karma pa

You are the Karmapa, emanation of Lokeśvara—

རིག་པའི་རྡོ་རྗེའི་ཞབས་པད་བརྟན་གྱུར་ཅིག  །

rigpé dorjé zhabpé ten gyur chik

Rigpé Dorje, may your lotus feet remain secure!

 

བསླུ་མེད་དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་བདེན་པ་དང་།    །

lumé könchok sum gyi denpa dang

Through the truth of unfailing Three Jewels

ཁྱད་པར་འཆི་བ་མེད་པའི་མཆོག་སྦྱིན་པའི།    །

khyepar chiwa mepé chok jinpé

And through the blessings of the hosts of long-life deities

ཚེ་ཡི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས།    །

tsé yi lhatsok nam kyi jinlab kyi

Who grant the supreme boon of immortality in particular,

ཇི་ལྟར་སྨོན་པའི་དོན་འདི་འགྲུབ་གྱུར་ཅིག  །

jitar mönpé dön di drub gyur chik

May this prayer be fulfilled according to our aspirations!

 

ཅེས་པ་འདི་ནི་མཛོད་པ་དམ་ཆོས་ཡོངས་འདུ་ནས་རྟེན་བཅས་བསྐུལ་ངོར་ས་སྐྱ་ཁྲི་འཛིན་ངག་དབང་ཀུན་དགས་རྩེ་གཅིག་ཏུ་སྨོན་པ་དགེ།    །།

Thus, in response to the request, supported by a gift, of the treasurer Damchö Yongdu, this aspiration was made single-pointedly by Sakya Trizin Ngawang Kunga. All is virtuous!

 

| Translated by Adam Pearcey with the generous support of the Khyentse Foundation and Tertön Sogyal Trust, 2022.

 

Source: 'Jam dbyangs chos kyi blo gros. 'Jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum. 12 vols. Bir: Khyentse Labrang, 2012 (BDRC W1KG12986). Vol. 3: 443–444

 

Version: 1.0-20220323

  1. The original is untitled; this title has been added by the translator.
  2. The Karmapas are said to be emanations of Lion’s Roar (seng+ge'i nga ro), who will be the sixth buddha of this Fortunate Aeon.
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept