Jamgön Mipham Guru Yoga

Practices › Guru Yoga | Tibetan MastersShechen Gyaltsab Gyurme Pema Namgyal | Tibetan MastersMipham Rinpoche

English | བོད་ཡིག

Shechen Gyaltsab Gyurme Pema Namgyal

Ju Mipham Namgyal Gyatso

Further information:
Download this text:

༄༅། །འཇམ་མགོན་མི་ཕམ་རྒྱ་མཚོ་ལ་བརྟེན་པའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་བྱིན་རླབས་མྱུར་འཇུག

Swift Infusion of Blessings

A Guru Yoga Based on Jamgön Mipham Gyatso

by Shechen Gyaltsab Gyurme Pema Namgyal

 

ན་མོ་གུ་རུ་མཉྫུ་ཤྲཱི་ཡེ།

Namo guru mañjuśrīye!

འདིར་ངེས་པར་འབྱུང་བ་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱིས་ཀུན་ནས་བསླང་ཏེ། ཚེ་གཅིག་གིས་གྲོལ་བ་དོན་དུ་གཉེར་བ་རྣམས་ཀྱིས་ལམ་ཟབ་མོ་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་བསྒོམ་པར་འདོད་ན།

For those who are motivated by renunciation and bodhicitta and who seek to attain liberation in a single lifetime, here is a practice of the profound path, the meditation of guru yoga:

མ་ལུས་སྐྱབས་ཀུན་འདུས་པའི་བདག །

malü kyab kün düpé dak

I take refuge in the supreme guru,

བླ་མ་མཆོག་ལ་སྐྱབས་མཆི་ཞིང་། །

lama chok la kyab chi zhing

Who embodies all sources of refuge without exception.

གཞན་དོན་རྫོགས་བྱང་ཐོབ་བྱའི་ཕྱིར། །

zhendön dzok jang tob jé chir

To attain perfect awakening for others’ sake,

བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་བསྒོམ་པར་བགྱི། །

lamé naljor gompar gyi

I shall meditate on the yoga of the guru.

ཞེས་སྐྱབས་སེམས་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས།

Thus, take refuge and generate bodhicitta as a preliminary.

རྟེན་བསྐྱེད་པ་ནི།

Then, for the main visualization:

ཨ། སྣོད་བཅུད་རྣམ་དག་འོག་མིན་དག་པའི་ཞིང་། །

a, nöchü namdak womin dakpé zhing

Ah. Environment and inhabitants are utterly pure, the heaven of Akaniṣṭha,

ཕུན་ཚོགས་མཆོད་པའི་སྤྲིན་ཕུང་འཁྲིགས་པའི་ཀློང་། །

püntsok chöpé trinpung trikpé long

Where, amidst an expanse of bountiful clouds of offerings,

མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་སེང་ཁྲི་པད་ཟླའི་སྟེང་། །

dün gyi namkhar sengtri pé dé teng

In the sky before me, upon a lion-throne and discs of sun and moon,

ཀུན་མཁྱེན་བླ་མ་མི་ཕམ་རྣམ་རྒྱལ་ནི། །

künkhyen lama mipam namgyal ni

Is the omniscient guru, Mipham Namgyal,

དཀར་གསལ་མཛེས་འཛུམ་པཎྜི་ཏ་ཡི་ཆས། །

karsal dzé dzum pandita yi ché

Brilliant white, smiling handsomely, and dressed as a paṇḍita.

ཆོས་འཆད་ཕྱག་རྒྱས་ལ་གྲི་གླེགས་བམ་འཛིན། །

chö ché chakgyé la dri lekbam dzin

His hands, in the dharma-teaching mudrā, hold a sword and book.

རྡོ་རྗེའི་སྐྱིལ་དཀྲུང་ལྟ་སྟངས་མཁའ་ལ་གཟིགས། །

dorjé kyil trung tatang kha la zik

He is seated in the vajra posture and gazes into space.

སྐུ་ལ་གདན་གསུམ་དཀྱིལ་འཁོར་ཡོངས་སུ་རྫོགས། །

ku la den sum kyilkhor yongsu dzok

At the three seats within his body, all maṇḍalas are complete.

དྲན་པ་ཙམ་གྱིས་ཡེ་ཤེས་སྐྱེད་ནུས་པའི། །

drenpa tsam gyi yeshe kyé nüpé

Merely to think of him causes pristine wisdom to arise.

སྐྱབས་ཀུན་འདུས་པའི་ངོ་བོར་ལྷམ་མེར་གསལ། །

kyab kün düpé ngowor lham mér sal

Vivid and clear, he is the embodiment of all sources of refuge.

ཚོགས་བསགས་པ་ནི།

Gathering the accumulations:

སྐྱབས་ཀུན་འདུས་པའི་དྲིན་ཆེན་བླ་མ་ལ། །

kyab kündüpé drinchen lama la

Before the gracious guru in whom all sources of refuge are contained,

གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་མཆོད་འབུལ་སྡིག་ལྟུང་བཤགས། །

güpé chaktsal chö bul diktung shak

I prostrate myself in devotion, make offerings, confess misdeeds and downfalls,

དགེ་ལ་ཡི་རང་བསྐུལ་ཞིང་གསོལ་བ་ཡི། །

gé la yi rang kul zhing solwa yi

Rejoice in virtue and request the teachings,

དགེ་ཚོགས་འགྲོ་ཀུན་རྣམ་མཁྱེན་ཐོབ་ཕྱིར་བསྔོ། །

gé tsok dro kün namkhyen tob chir ngo

And I dedicate all the virtue of my prayers toward all beings’ attainment of omniscience.

དེ་ནས་གསོལ་བ་གདབ་པ་ནི།

Invocation and prayer

སྨྲ་བའི་སེང་གེའི་མཁྱེན་རབ་ཐུགས་ལ་ཤར། །

mawé sengé khyen rab tuk la shar

The wisdom of Mañjuśrī, Lion of Speech, arose in your heart,

ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་སྨོན་ལམ་རྣམ་པར་སྦྱང་། །

kuntuzangpö mönlam nampar jang

And you trained in the infinite aspirations of Samantabhadra,

སྲས་བཅས་རྒྱལ་བའི་ཕྲིན་ལས་སྒྲུབ་མཛད་པ། །

sé ché gyalwé trinlé drub dzepa

Performing the enlightened actions of the buddhas and their heirs:

འཇམ་དཔལ་དགྱེས་པའི་རྡོ་རྗེར་གསོལ་བ་འདེབས། །

jampal gyepé dorjér solwa deb

Jampal Gyepé Dorje, to you I pray!

རང་རིག་བླ་མའི་ངོ་བོར་ངེས་རྙེད་མཐུས། །

rangrig lamé ngowor ngé nyé tü

Through the power of gaining certainty that my own pure awareness is the guru’s very essence,

གཟུངས་སྤོབས་བློ་གྲོས་བྱེ་བའི་གཏེར་ལ་དབང་། །

zung pob lodrö jewé ter la wang

May I unlock the treasury of perfect recollection, confident eloquence and intelligence,

རྩོད་འཆད་རྩོམ་པས་རྒྱལ་བསྟན་གསལ་ནུས་པ། །

tsö ché tsompé gyalten sal nüpa

And gain the capacity to illumine the teachings of the victorious ones through debate, explanation and composition.

མགོན་པོ་མཆོག་དང་མཉམ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

gönpo chok dang nyampar jingyi lob

Inspire me with your blessings, O supreme protector, so that I may become your equal!

ཞེས་ཕུར་ཚུགས་སུ་ཐུན་གྱི་དངོས་གཞིར་བྱས་ལ། མཇུག་ཏུ་མཚན་སྔགས་བཟླ་བར་སྤྲོ་ན།

Complete the main part of the session with fervent prayer in this way. At the end, you may recite the following name mantra:

ཨོཾ་ཨཱཿགུ་རུ་མཉྫུ་ཤྲཱི་ཨ་ཛི་ཏ་སརྦ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ།

om ah guru mandzushri adzita sarwa siddhi pala hung

oṃ āḥ guru mañjuśrī ajita sarva siddhi phala hūṃ

ཞེས་ཅི་རིགས་བཟླས་མཐར།

Recite the mantra as many times as possible.

དབང་བླང་བ་ནི།

Then, to receive empowerment:

བླ་མའི་གནས་གསུམ་རྡོ་རྗེའི་འབྲུ་གསུམ་ཟེར། །

lamé né sum dorjé dru sum zer

From the three vajra syllables at the guru’s three centres, rays of light shine out

རང་གི་གནས་གསུམ་ཐིམ་པས་དབང་བཞི་ཐོབ། །

rang gi né sum timpé wang zhi tob

And dissolve into my own three centres; through this I receive the four empowerments,

སྒྲིབ་བཞི་བྱང་ཞིང་ལམ་བཞིའི་རྟེན་འབྲེལ་སྒྲིགས། །

drib zhi jang zhing lam zhi tendrel drik

Purify the four obscurations, and gain the conditions to train in the four paths,

སྐུ་བཞིའི་གོ་འཕང་རྒྱུད་ལ་བཞག་པར་གྱུར། །

ku zhi gopang gyü la zhakpar gyur

So that the seeds of the four kāyas are planted in my mind!

མཐར་ནི་བླ་མ་འོད་ཞུ་རང་ལ་ཐིམ། །

tar ni lama ö zhu rang la tim

Finally, the guru melts into light and dissolves into me.

ཐུགས་ཡིད་གཅིག་འདྲེས་དགོངས་པའི་རྩལ་ཆེན་རྫོགས། །

tuk yi chik dré gongpé tsal chen dzok

His wisdom becomes one with my own mind, and my potential for realization is perfected.

ཡེ་གྲོལ་བློ་འདས་བདེ་ཆེན་གཉུག་མའི་གཤིས། །

yedrol lodé dechen nyukmé shi

Here is the already liberated genuine nature, blissful and beyond the ordinary mind,

མ་བཅོས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་ཀློང་དུ་ཨ། །

machö dzogpa chenpö long du a

Unaltered, the expanse of the Great Perfection: Ah!

ཞེས་ཅི་གནས་སུ་མཉམ་པར་བཞག །

Rest in equipoise for as long as you can.

དེ་ལས་ལྡང་བ་ན་དགེ་བ་བསྔོ་ཞིང་ཅིར་སྣང་བླ་མའི་ལམ་ཁྱེར་དང་མ་བྲལ་བར་བྱའོ། །

When you arise, dedicate the merit, and do not part from the practise of recognising all that appears as the guru.

 

ཅེས་པའང་ལྔ་རིགས་པ་སྨྲ་བ་ཚེ་དབང་རིག་འཛིན་གྱི་བཞེད་སྐོང་དུ། མགོན་པོ་གང་གི་ཚད་མེད་པའི་ཐུགས་རྗེས་བསྐྱང་བའི་སློབ་འབང་ཐ་ཤལ་བ། འཇམ་དབྱངས་བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོས་གྲུབ་པའི་སྦྱོར་བ་དང་ལྡན་པའི་ཚེ་བཟང་པོར་བྲིས་ཤིང་གསོལ་བ་བཏབ་པ་སྐྱེ་བ་ཀུན་ཏུ་བླ་མས་རྗེས་སུ་འཛིན་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །སརྦ་མངྒ་ལམ། དགེའོ། །དགེའོ། །དགེའོ།།

Thus, to fulfil the request of Tsewang Rigdzin, an exponent of the five sciences, I, Jamyang Lodrö Gyatso, the worst of all the students that this great protector nurtured in his compassion, wrote this and prayed accordingly on an auspicious date. May it become a cause for the guru to care for and guide us throughout all our lives! Sarva maṅgalam. May it be virtuous! May it be virtuous! May it be virtuous!

 

| Translated by Adam Pearcey, 2019.

 

Version: 1.2-20221001

This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept