Lama Yangtik Homage Supplement

Practices › Lineage Prayers | Schools & Systems › Dzogchen | Collections & Cycles › Nyingtik YabzhiLama Yangtik | Tibetan MastersShechen Gyaltsab Gyurme Pema Namgyal

English | བོད་ཡིག

Shechen Gyaltsab Gyurme Pema Namgyal

Shechen Gyaltsab Gyurme Pema Namgyal

Further information:
Download this text:

༄༅། །བླ་མ་ཡང་ཏིག་གི་བརྒྱུད་པའི་ཕྱག་འཚལ་བྱིན་རླབས་སྤྲིན་ཚོགས་ཀྱི་ཞལ་སབ།

Supplement to the Clouds of Blessings Homage to the Lineage of Lama Yangtik1

by Shechen Gyaltsab Gyurme Pema Namgyal

 

ཀུན་མཁྱེན་ཆེན་པོའི་འཕྲོར།

Add the following after the verse for the great omniscient one [i.e., Longchen Rabjam]:

 

མཁྱེན་པའི་ཆ་ཤས་ཡོངས་རྫོགས་ཤིང་། །

khyenpé chashé yongdzok shing

With all aspects of knowledge perfectly complete,

བརྩེ་ཆེན་ཐུགས་རྗེའི་འོད་སྟོང་གིས། །

tsé chen tukjé ötong gi

Through the sun of great love and compassion

འགྲོ་བློའི་མུན་སེལ་མཛད་པའི། །

dro lö münsel dzepé

You banish darkness from the minds of beings—

ཁྱབ་བརྡལ་ལྷུན་གྲུབ་ལ་ཕྱག་འཚལ། །

khyabdal lhündrub la chaktsal

Khyabdal Lhundrup, homage to you.2

 

དཔག་ཡས་ཐུགས་རྗེའི་སྤྲིན་ཆེན་ལས། །

pakyé tukjé trin chen lé

With gentle rain of the definitive secret essence

ངེས་གསང་སྙིང་པོའི་གྲུ་ཆར་གྱིས། །

ngé sang nyingpö druchar gyi

From the great clouds of your boundless compassion

རྣམ་གྲོལ་མྱུ་གུ་བསྐྱེད་མཛད་པའི། །

namdrol nyugu kyé dzepé

You cause the fresh shoots of liberation to thrive—

གྲགས་པ་འོད་ཟེར་ལ་ཕྱག་འཚལ། །

drakpa özer la chaktsal

Drakpa Özer, homage to you.3

 

གཟུང་འཛིན་བདེན་ཞེན་འཁྲུལ་པ་ཞིག །

zungdzin denzhen trulpa zhik

You destroyed attachment to the reality of dualistic perception,

རྣམ་གསུམ་ཤེས་རབ་རྩལ་ཆེན་རྫོགས། །

nam sum sherab tsal chen dzok

Perfected the great strength of wisdom in its three aspects,

གདུལ་བྱ་རྒྱ་མཚོ་སྨིན་མཛད་པའི། །

dulja gyatso min dzepé

And brought an ocean of disciples to spiritual maturity—

སངས་རྒྱས་དབོན་པོ་ལ་ཕྱག་འཚལ། །

sangye wönpo la chaktsal

Sangye Önpo, homage to you.4

 

མཁྱེན་རབ་མེ་ལོང་གཙང་མའི་ངོས། །

khyen rab melong tsangmé ngö

On the clear surface of your mirror-like wisdom

ཤེས་བྱའི་གཟུགས་བརྙན་འབུམ་ཕྲག་བཀྲ། །

shejé zuknyen bumtrak tra

Myriad objects of knowledge are plainly reflected,

དོན་གཉིས་མཐར་ཕྱིན་རྒྱལ་བའི་སྲས། །

dön nyi tarchin gyalwé sé

Heir to the victorious, who perfected the twofold aim—

ཀུན་མཁྱེན་ཟླ་གྲགས་ལ་ཕྱག་འཚལ། །

künkhyen da drak la chaktsal

Omniscient Dadrak, homage to you.5

 

སྲིད་འབྱོར་སྒྱུ་མའི་ཚུལ་དུ་གཟིགས། །

sijor gyumé tsul du zik

You saw the illusory nature of the luxuries of this world,

ཕྱོགས་མེད་སྒྲུབ་པའི་རྒྱལ་མཚན་བཙུགས། །

chokmé drubpé gyaltsen tsuk

Planted the victory banner of impartial practice

ཀ་དག་དགོངས་པའི་རྩལ་ཆེན་རྫོགས། །

kadak gongpé tsal chen dzok

And perfected the realization of primordial purity—

ཀུན་བཟང་རྡོ་རྗེ་ལ་ཕྱག་འཚལ། །

kunzang dorjé la chaktsal

Kunzang Dorje, homage to you.6

 

རྣམ་དག་ཚུལ་ཁྲིམས་གསེར་སྦྱང་ཁམས། །

namdak tsultrim ser jang kham

The refined gold element of pure discipline

ཟག་མེད་ཏིང་འཛིན་མུ་ཁྱུད་ཅན། །

zakmé tingdzin mukhyü chen

You fitted with the rim of immaculate samādhi

ཤེས་རབ་རྩིབས་སྟོང་རྣམ་བཀྲ་བའི། །

sherab tsib tong namtra bé

And the thousand gleaming spokes of wisdom—

རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་ལ་ཕྱག་འཚལ། །

gyaltsen pal zang la chaktsal

Gyaltsen Palzang, homage to you.7

 

ཕུལ་བྱུང་མཁྱེན་བརྩེའི་གྲུ་ཆེན་གྱིས། །

puljung khyentsé dru chen gyi

With the great ship of outstanding knowledge and love,

སྲིད་ཞིའི་ཆུ་བོ་རབ་བརྒལ་ནས། །

sizhi chuwo rab gal né

You crossed the vast rivers of existence and quiescence,

དོན་གཉིས་ནོར་བུའི་གླིང་ཕྱིན་པའི། །

dön nyi norbü ling chinpé

And reached the jewel isle of the twofold aim—

སྤྲུལ་སྐུ་སྣ་ཚོགས་ལ་ཕྱག་འཚལ། །

tulku natsok la chaktsal

Tulku Natsok, homage to you.8

 

བཀའ་གཏེར་གདམས་པའི་བུམ་བཟང་ལས། །

kater dampé bum zang lé

With a feast of maturing and liberating nectar

སྨིན་གྲོལ་བདུད་རྩིའི་དགའ་སྟོན་གྱིས། །

mindrol dütsi gatön gyi

From the excellent vase of kama and terma instructions,

འགྲོ་བློའི་རེ་སྐོང་ཐུབ་པའི་དབང་། །

dro lö rekong tubpé wang

You fulfilled the hopes of beings, lord among sages—

བསྟན་འཛིན་གྲགས་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ། །

tendzin drakpa la chaktsal

Tendzin Drakpa, homage to you.9

 

མང་ཐོས་མཁྱེན་རབ་ཡངས་པའི་མཁར། །

mang tö khyen rab yangpé khar

In the sky of your immense learning and knowledge

སྒོམ་བྱུང་རྟོགས་པའི་མེ་ཤེལ་བཀྲ། །

gom jung tokpé mé shel tra

The sun of realization born of meditation burns brightly,

ཐུབ་བསྟན་པད་ཚལ་བཞད་པའི་གཉེན། །

tubten petsal zhepé nyen

Helping the lotus garden of the Sage’s teachings to bloom—

མདོ་སྔགས་བསྟན་འཛིན་ལ་ཕྱག་འཚལ། །

do ngak tendzin la chaktsal

Do-ngak Tendzin, homage to you.10

 

བརླབ་ཆེན་ཚོགས་གཉིས་གྲུ་ཟིང་གིས། །

lab chen tsok nyi dru zing gi

With the boat of your vast twofold accumulation

སྲིད་མཚོར་བྱིང་བའི་ཉམ་ཐག་འགྲོ །

si tsor jingwé nyamtak dro

You rescue weary beings from the ocean of existence

རྣམ་གྲོལ་རིན་གླིང་འགོད་མཛད་པའི། །

namdrol rin ling gö dzepé

And convey them to the jewel isle of liberation—

ཕྲིན་ལས་ལྷུན་གྲུབ་ལ་ཕྱག་འཚལ། །

trinlé lhündrub la chaktsal

Trinlé Lhundrup, homage to you.11

 

ཐེག་མཆོག་ཡོ་ག་སྡེ་གསུམ་གྱི། །

tek chok yoga dé sum gyi

You hoisted the sublime flag of teaching and accomplishment

བཤད་སྒྲུབ་སྙིང་པོའི་བ་དན་མཆོག །

shedrub nyingpö baden chok

Of the supreme vehicle’s three classes of yoga,

སྲིད་མཐར་མི་ནུབ་སྒྲེང་མཛད་པའི། །

si tar mi nub dreng dzepé

So that it will never fall until the end of existence—

འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེ་ལ་ཕྱག་འཚལ། །

gyurmé dorjé la chaktsal

Gyurme Dorje, homage to you.12

 

ཀུན་བཟང་དགོངས་པའི་རྩལ་ཆེན་རྫོགས། །

kunzang gongpé tsal chen dzok

The great strength of Samantabhadrī’s realization was perfected

འོད་གསལ་བསྟན་པའི་བདག་པོ་རུ། །

ösal tenpé dakpo ru

And you became a holder of the clear light teachings,

གདོད་མའི་མགོན་གྱིས་ལུང་བསྟན་པའི། །

dömé gön gyi lungtenpé

As foretold by the primordial protector—

མཁའ་འགྲོ་དཔལ་འཛིན་ལ་ཕྱག་འཚལ། །

khandro pal dzin la chaktsal

Khandro Paldzin, homage to you.13

 

བི་མའི་རྣམ་འཕྲུལ་གྲུབ་རིག་འཛིན། །

bi mé namtrul drub rigdzin

Emanation of Vimalamitra, accomplished vidyādhara,

མཁས་ཚུལ་གསུམ་གྱི་བྱ་བ་ཡིས། །

khé tsul sum gyi jawa yi

Through the threefold activity of scholarly tradition

སྔ་འགྱུར་བསྟན་སྲོག་མཐུད་མཛད་པ། །

ngagyur ten sok tü dzepa

You extended the longevity of the Ancient Translation teachings—

རིན་ཆེན་རྣམ་རྒྱལ་ལ་ཕྱག་འཚལ། །

rinchen namgyal la chaktsal

Rinchen Namgyal, homage to you.14

 

བསླབ་གསུམ་ཡོངས་འདུའི་ལྗོན་བཟང་རྩེར། །

lab sum yongdü jön zang tser

Upon the excellent divine tree of your threefold training

ཐེག་མཆོག་འབྲས་བཟང་ཆེར་སྨིན་ཞིང་། །

tek chok dré zang cher min zhing

The fruit of the supreme vehicle ripened in abundance

ཕན་བདེའི་གྲིབ་བསིལ་རྨད་བྱུང་བའི། །

pendé drib sil mejung bé

Offering the magnificent cooling shade of benefit and happiness—

བསྟན་འཛིན་རྡོ་རྗེ་ལ་ཕྱག་འཚལ། །

tendzin dorjé la chaktsal

Tendzin Dorje, homage to you.15

 

རིག་འཛིན་བརྒྱུད་པའི་གངས་རིའི་སྤོར། །

rigdzin gyüpé gangri por

At the summit of the mountain of the vidyādhara lineage,

མཁྱེན་རྟོགས་ཡོན་ཏན་རྩལ་ཆེན་རྫོགས། །

khyen tok yönten tsal chen dzok

You reached the full potential for the qualities of realization,

གདུལ་ཡུལ་རི་དྭགས་སྙིང་རྗེས་སྐྱོངས། །

dul yul ridak nyingjé kyong

And compassionately cared for your deer-like disciples—

ཕྲིན་ལས་རྣམ་རྒྱལ་ལ་ཕྱག་འཚལ། །

trinlé namgyal la chaktsal

Trinlé Namgyal, homage to you.16

 

བཤད་སྒྲུབ་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་རྩེར། །

shedrub tenpé gyaltsen tser

With the beautiful jewelled crest of the supreme vehicle

ཐེག་མཆོག་ནོར་བུའི་ཏོག་མཛེས་པས། །

tek chok norbü tok dzepé

Atop the victory banner of explaining and practising the teachings,

ངེས་གསང་འདོད་དགུའི་གྲུ་ཆར་འབེབས། །

ngé sang dögü druchar beb

You brought down a gentle rain of definitive secrets and all that could be wished for—

ཕྲིན་ལས་ཆོས་སྒྲོན་ལ་ཕྱག་འཚལ། །

trinlé chö drön la chaktsal

Trinlé Chödrön, homage to you.17

 

འཇམ་དཔལ་ཆོས་ཀྱི་བཤེས་གཉེན་གྱི། །

jampal chö kyi shenyen gyi

Reincarnation of Jampal Chökyi Shenyen,18

ཡང་སྤྲུལ་བཀའ་འབབ་བདུན་གྱི་བདག །

yangtrul ka bab dün gyi dak

Master of the seven types of authoritative transmission,19

འོད་གསལ་བསྟན་པའི་ཤིང་རྟ་པ། །

ösal tenpé shingta pa

Champion of the teachings of clear light—

སྤྲུལ་པའི་རྡོ་རྗེ་ལ་ཕྱག་འཚལ། །

trulpé dorjé la chaktsal

Trulpé Dorje, homage to you.20

 

རྒྱལ་བས་ལུང་བསྟན་སྤྲུལ་པའི་སྐུ། །

gyalwé lungten trulpé ku

Nirmāṇakāya prophesied by the victorious one,

མཛོད་ལྔའི་སྲོལ་འབྱེད་ཤིང་རྟ་ཆེ། །

dzö ngé sol jé shingta ché

Great pioneer of the system of the Five Treasuries,

ཡོངས་རྫོགས་བསྟན་པའི་མངའ་བདག་མཆོག །

yongdzok tenpé ngadak chok

Supreme sovereign of the teachings as a whole—

བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ལ་ཕྱག་འཚལ། །

lodrö tayé la chaktsal

Lodrö Thayé, homage to you.21

 

Continue with:

གཞན་ཡང་ཕྱོགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་དང་། །

zhenyang chok chü sangye dang

In addition, to the buddhas of the ten directions… etc.

སོགས་དཀྱུས་ལ་འཇུག་པར་བྱའོ།།

 

ཅེས་པའང་དུས་མཐའི་ཆོས་གཟུགས་འཛིན་པ་འགྱུར་མེད་པདྨ་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་བདེ་ཆེན་འོད་གསལ་ཕུག་ཏུ་བྲིས་ཤིང་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དགེ།།

Gyurme Pema Namgyel, who maintains the appearance of a dharma practitioner during this final age wrote this and prayed accordingly at the Dechen Ösel (Luminous Great Bliss) cave. May it be virtuous!

 

| Translated by Adam Pearcey with the generous support of the Tsadra Foundation, 2023.

 

Source: zhe chen rgyal tshab 04 'gyur med padma rnam rgyal. “bla ma yang tig gi brgyud pa'i phyag 'tshal byin rlabs smin [sic] tshogs kyi zhal sab [sic].” In gsung 'bum padma rnam rgyal, Ngodup, 1975–1994. Vol. 9: 612–615. (2.5 folios)

 

Version: 1.0-20231006

 1. Note that the Tibetan edition mistakenly read smin tshogs in place of sprin tshogs. zhal sab should also be emended to zhal gsab.
 2. Khyab brdal lhun grub, 1304?–1400?
 3. Grags pa 'od zer, 1356–1409
 4. Trulzhik Sangyé Wönpo Sherab Gyatso ('khrul zhig sangs rgyas dbon po shes rab rgya mtsho, 14th–15th C.)
 5. Gyalsé Dawa Drakpa (rgyal sras zla ba grags pa, 14th–15th C.)
 6. Drupchen Kunzang Dorje (grub chen kun bzang rdo rje, 14th–15th C.)
 7. Chöjé Kunga Gyaltsen Palzang (chos rje kun dga’ rgyal mtshan dpal bzang, 1497–1568).
 8. Tulku Natsok Rangdrol (sprul sku sna tshogs rang grol, 1494–1571).
 9. Tulku Tendzin Drakpa (sprul sku bstan 'dzin grags pa, 1536–1597)
 10. Nyötön Dongak Tendzin (smyos ston mdo sngags bstan 'dzin, 1576–1628).
 11. Sangdak Trinlé Lhundrup (gsang bdag 'phrin las lhun grub, 1611–1662).
 12. Terdak Lingpa Gyurme Dorje (gter bdag gling pa, 1646–1714)
 13. Shechen Gyaltsab here refers to Minling Jetsün Mingyur Paldrön (smin gling rje btsun mi 'gyur dpal sgron, 1699–1769) as Khandro Paldzin.
 14. Gyalse Rinchen Namgyal (rgyal sras rin chen rnam rgyal, 1694–1758).
 15. Minling Khenchen Orgyen Tendzin Dorje (smin gling mkhan chen o rgyan bstan 'dzin rdo rje, 1742–1789?)
 16. Minling Trichen Gyurme Trinlé Namgyal (smin gling khri chen 'gyur med 'phrin las rnam rgyal, 1765–1812).
 17. Minling Jetsün Trinlé Chödrön (smin gling rje btsun 'phrin las chos sgron).
 18. Jampal Chökyi Shenyen ('jam dpal chos kyi bshes gnyen’, Mañjuśri, Spiritual Friend') is one of the names of Jigme Lingpa (1730–1798) See https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/jamyang-khyentse-chokyi-lodro/calling-guru-jigme-lingpa
 19. On these seven see:
 20. Jamyang Khyentse Wangpo (1820–1892)
 21. Jamgön Kongtrul Lodrö Thayé (1813–1899)
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept