Calling the Guru from Afar

Practices › Calling the Guru from Afar | Tibetan MastersJamyang Khyentse Chökyi Lodrö | Tibetan MastersJigme Lingpa

English | བོད་ཡིག

Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

Jigme Lingpa

Further information:
Download this text:

༄༅། །བླ་མ་རྒྱང་འབོད་བཞུགས་སོ།  །

Calling the Guru from Afar

by Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

 

དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་འདུས་པའི་ངོ་བོ།  །

dü sum sangye tamché düpé ngowo

Essence and embodiment of all the buddhas of the three times,

གུ་རུ་པདྨ་འབྱུང་གནས་དང་དབྱེར་མེད།  །

guru pema jungné dang yermé

You are indivisible from Guru Padmasambhava,

ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་བསམ་བཞིན་དུ་བྱོན་པ།  །

trisong detsen samzhin du jönpa

And have come in accordance with the intent of Trisong Detsen—

ཀུན་མཁྱེན་རིག་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ།  །

künkhyen rigdzin chö kyi gyalpo

Omniscient vidyādhara, King of Dharma,

རང་བྱུང་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་མེད་གླིང་པ་ཁྱེད་མཁྱེན་ནོ།  །

rangjung dorjé jikme lingpa khyé khyen no

Rangjung Dorje—‘Self-Arisen Vajra’—Jigme Lingpa, know me, care for me!

 

བཀའ་གཏེར་མན་ངག་གི་གཏེར་མཛོད།  །

kater mengak gi terdzö

You are a treasury of the Buddha’s Words, the treasure revelations, and pith instructions,

སྔ་འགྱུར་རིག་འཛིན་གྱི་གཙུག་རྒྱན།  །

ngagyur rigdzin gyi tsukgyen

The crown ornament of the vidyādharas of the Early Translations School,

མཁའ་འགྲོ་འབུམ་ཕྲག་གི་མིང་པོ།  །

khandro bumtrak gi mingpo

And elder brother to hundreds of thousands of ḍākinīs—

མཁྱེན་བརྩེའི་འོད་ཟེར་ཁྱེད་མཁྱེན་ནོ།  །

khyentsé özer khyé khyen no

Khyentse Özer—‘Rays of Wisdom and Love’—know me, care for me!

 

ཐེག་མཆོག་རྡོ་རྗེ་རྩེ་མོ་ཡི་ཤིང་རྟ།  །

tek chok dorjé tsemo yi shingta

Pioneer of the supreme vehicle, the vajra pinnacle,1

གསང་བདག་དཔའ་བོའི་ཐུགས་སྲས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ།  །

sangdak pawö tuksé kyi gyalpo

Sovereign of the heroic Lord of Secrets’ heart-sons,

འཇམ་དཔལ་ཆོས་ཀྱི་བཤེས་གཉེན་ཁྱེད་མཁྱེན་ནོ།  །

jampal chökyi shenyen khyé khyen no

Jampal Chökyi Shenyen—‘Mañjuśrī, Spiritual Friend’—know me, care for me!

 

གཏེར་སྟོན་གྲུབ་ཐོབ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ།  །

tertön drubtob tamché kyi gyalpo

King of all treasure revealers and accomplished adepts,

སྙིགས་དུས་བསྟན་འགྲོ་མཐའ་དག་གི་སྐྱབས་གཅིག  །

nyikdü ten dro tadak gi kyab chik

Sole refuge of the teachings and all beings in this degenerate age,

གསང་བ་སྙིང་ཐིག་ཟབ་མོ་ཡི་མཛོད་འཛིན།  །

sangwa nyingtik zabmo yi dzö dzin

Treasurer of the profound and secret Heart Essence,

པདྨ་དབང་ཆེན་རོལ་པ་རྩལ་མཁྱེན་ནོ།  །

pema wangchen rolpa tsal khyen no

Pema Wangchen Rolpa Tsal—‘Mighty Lotus, Powerful Display’—know me, care for me!

 

མཁས་གྲུབ་ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་ཀྱིས་རྗེས་བཟུང་།  །

khedrub longchen rabjam kyi jezung

You were cared for by the learned and accomplished Longchen Rabjam,

ཐུགས་རྒྱུད་བྱང་ཆུབ་སེམས་གཉིས་ཀྱི་རྩལ་འབྱོངས།  །

tukgyü changchub sem nyi kyi tsal jong

Perfected the two types of bodhicitta in your mind-stream,

སྣང་སྲིད་འོད་གསལ་ཆོས་སྐུ་རུ་རྟོགས་པ།  །

nangsi ösal chöku ru tokpa

And realized appearance and existence to be luminous dharmakāya—

རྒྱལ་བའི་མྱུ་གུ་མཁྱེན་བརྩེའི་ལྷ་མཁྱེན་ནོ།  །

gyalwé nyugu khyentsé lha khyen no

Gyalwé Nyugu Khyentse Lha—‘Fresh Shoot of the Victorious Ones, Deity of Wisdom and Love’—know me, care for me!

 

ཁྱེད་ཀྱི་ཐུགས་རྗེ་ཡིས་བདག་ལ།  །

khyé kyi tukjé yi dak la

With your compassion, look upon me

ཉིན་མཚན་དུས་དྲུག་ཏུ་གཟིགས་ཤིག །

nyintsen dü druk tu zik shik

Day and night, throughout the six times.

ཕྱི་ནང་གསང་བ་ཡི་བར་ཆད།  །

chi nang sangwa yi barché

Having pacified and naturally liberated

རང་ཞི་རང་གྲོལ་དུ་གྱུར་ནས།  །

rang zhi rangdrol du gyur né

Outer, inner and secret obstacles,

ཚེ་ལྷག་ཇི་གནས་ཀྱི་བར་དུ།  །

tsé lhak ji né kyi bardu

For the remainder of my life,

རིས་མེད་རྒྱལ་བསྟན་ནི་སྤེལ་བའི།  །

rimé gyalten ni pelwé

May my altruistic wish to spread the non-sectarian teachings of the Buddha

ལྷག་བསམ་གོང་འཕེལ་དུ་ཤོག་ཅིག།

lhaksam gongpel du shok chik

Only strengthen and increase!

 

བཀའ་གཏེར་སྨིན་གྲོལ་གྱི་གདམས་པ།  །

kater mindrol gyi dampa

The ripening and liberating spiritual instructions of the kama and terma,

བྱེ་བྲག་སྙིང་ཐིག་གི་བསྟན་པ།  །

jedrak nyingtik gi tenpa

And especially the teachings of the Heart Essence,

རི་མོའི་མར་མེ་ལྟར་གྱུར་པ།  །

rimö marmé tar gyurpa

Have come to resemble a mere painted candle.

ཆེས་ཆེར་གསལ་བ་རུ་བྱེད་པའི།  །

ché cher salwa ru jepé

Grant us now the power and accomplishments

མཐུ་དང་དངོས་གྲུབ་དེ་སྩོལ་ཅིག།

tu dang ngödrub dé tsol chik

To make them shine ever more brightly!

འཁོར་བ་དོང་ནས་སྤྲུགས་ནུས་བྱིན་གྱིས་རང་རློབས་ཤིག །

khorwa dong né truk nü jin gyi rang lob shik

Bless us with the ability to empty saṃsāra from its very depths!

 

ཅེས་པའང་སྣྲོན་ཟླའི་ཚེས་ལྔ་ལ་རྡོ་རྗེ་གླིང་དུ་གང་ཤར་བྲིས་པ་དགེའོ།།   །།

On the fifth day of the fifth lunar month, while in Darjeeling, I wrote down whatever came to my mind. May virtue abound!

 

| Translated by Han Kop, 2020.

 

Source: ’Jam dbyangs chos kyi blo gros. "bla ma rgyang ‘bod" in ’Jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung ’bum. 12 vols. Bir: Khyentse Labrang, 2012. W1KG12986 Vol. 4: 532–534

  1. This refers to the Great Perfection teachings.
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept