Record of Successive Incarnations

Practices › Prayers | Tibetan MastersTrulshik Rinpoche

English | བོད་ཡིག

Trulshik Rinpoche

Trulshik Rinpoche and his 30 previous incarnations

༄༅། །སྐྱེས་རབས་མཚན་གྲངས་ཅན་བཞུགས།

A Record of the Successive Incarnations

by Kyabje Trulshik Rinpoche

 

ཨོཾ་སྭསྟི།

om soti

Oṃ svasti!

སྲིད་ཞིའི་ཁྱབ་བདག་སྤྲུལ་གཞི་རྣམ་སྣང་མཛད། །

sizhi khyabdak trulzhi namnang dzé

Vairocana, source of all incarnations, pervading existence and peace,

རྡོ་རྗེ་ཆོས་དང་ཉན་ཐོས་ཀུན་དགའ་བོ། །

dorjé chö dang nyentö küngawo

Vajradharma, the śrāvaka Ānanda,

རྒྱལ་པོ་ཛཿདང་ཨཱརྻ་དེ་ཝའི་ཞབས། །

gyalpo dza dang arya devé zhab

King Jaḥ, noble Āryadeva,

ནག་པོ་སྤྱོད་པ་ཐུན་མི་སམྦྷོ་ཊ། །

nakpo chöpa tün mi sambho ta

Kṛṣṇācārya, Tönmi Sambhoṭa,

ཤནྟིཾ་གརྦྷ་མཁན་ཆེན་ཞི་བ་འཚོ། །

shantim garbha khenchen zhiwatso

Śāntigarbha, the great abbot Śāntarakṣita,

བཻ་རོ་ཙཱ་ན་གཉགས་ལོ་ཡེ་ཤེས་ཆེ། །

bai ro tsa na nyak lo yeshe ché

Vairotsana, the great Nyak lotsāwa Jñānakumāra,

ལྷ་ལུང་དཔལ་རྡོར་ཟུར་ཆེན་ཤཱཀྱ་འབྱུང་། །

lha lung pal dor zur chen shakya jung

Lhalung Palgyi Dorje, Zurchen Shakya Jungne,

གྲ་མངོན་རོང་ཟོམ་ཕམ་མཐིང་འཇིགས་མེད་གྲགས། །

dra ngön rong zom pam ting jikme drak

Drapa Ngönshé, Rongzom, Pamting Jigme Drakpa,

ཁྱུང་པོ་རྣལ་འབྱོར་དཱི་པཾ་ཀ་རཱ་ཞབས། །

khyungpo naljor di pam ka ra zhab

Khyungpo Naljor, noble Dīpaṃkara,

རས་ཆུང་པ་དང་བྱ་འདུལ་བརྩོན་འགྲུས་འབར། །

ré chungpa dang ja dul tsöndrü bar

Rechungpa, Chadul Tsöndrü Bar,

ས་པཎ་མེ་ལོང་རྡོ་རྗེ་ཀུན་མཁྱེན་རྗེ། །

sa pen melong dorjé künkhyen jé

Sakya Paṇḍita, Melong Dorje, the omniscient Longchenpa,

ལྷོ་བྲག་ལས་རྡོར་འཇམ་དབྱངས་བཀྲ་ཤིས་དཔལ། །

lho drak lé dor jamyang tashi pal

Lhodrak Lekyi Dorje, Jamyang Tashi Palden,

འཁྲུལ་ཞིག་ཀུན་དགའ་ཆོས་རྗེ་ཞྭ་དེའུ། །

trulzhik kün ga chöjé zha dé'u

Dharma Lord Shadeu Trulshik Kunga,

ཀུན་དགའ་སྙིང་པོ་འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེའི་ཞབས། །

kün ga nyingpo gyurmé dorjé zhab

Kunga Nyingpo, noble Gyurme Dorje,

གུ་ཡངས་བློ་བདེ་འཁྲུལ་ཞིག་མདོ་སྔགས་གླིང་། །

guyang lo dé trulzhik do ngak ling

Guyang Lodé, Trulshik Dongak Lingpa,

མ་འོངས་མོས་པ་སོགས་ཏེ་སྐྱེ་བའི་ཕྲེང་། །

ma ong möpa sok té kyewé treng

And, in future Möpa Tayé and the rest—this garland of rebirths

གང་འདུལ་མོས་ངོར་ཆུ་ནང་ཟླ་གཟུགས་བཞིན། །

gang dul mö ngor chu nang da zuk zhin

Appears to those to be trained like the moon's reflection in water.

ད་ལྟ་དམ་པའི་སྐྱེས་བུ་དུ་མ་ཡིས། །

danta dampé kyebu duma yi

Now, according to the prophecies of several noble beings,

ལུང་གི་ངག་དབང་མདོ་སྔགས་བསྟན་ནོར་རམ། །

lung gi ngawang do ngak ten nor ram

You appear as the one called Ngawang Dongak Tenzin Norbu,

འགྱུར་མེད་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ཞེས་བྱ་བར། །

gyurmé chökyi lodrö zhejawar

Or Gyurme Chökyi Lodrö—

མི་ཕྱེད་དད་དང་དང་བས་གསོལ་བ་འདེབས། །

miché dé dang dangwé solwa deb

With unshakeable faith and inspiration, I pray to you!

སྤྲུལ་གཞི་སྤྲུལ་པ་སྣ་ཚོགས་རོལ་པའི་གར། །

trulzhi trulpa natsok rolpé gar

To the source and all these dance-like emanations,

ཇི་སྙེད་སྤྲོ་ཞིང་མ་ལུས་འདུས་པའི་སྐུ། །

jinyé tro zhing malü düpé ku

You from whom they radiate and in whom they are embodied,

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བྱིན་རླབས་མྱུར་འཇུག་ཤོག །

solwa deb so jinlab nyur juk shok

I pray: swiftly inspire me with your blessings!

 

ཅེས་པའང་ཧི་མཱ་ལ་ཡི་མངའ་ཁོངས་དྷ་རཱ་ན་མ་ཧཱ་ཡ་ནའི་དགོན་པ་བདེ་ཆེན་ཆོས་གླིང་གི་ལྷག་པ་ཤར་པ་ལགས་ནས་སྐྱེས་རབས་མཚན་གྱི་རྣམ་གྲངས་ཅན་ཞིག་དགོས་ཞེས་བསྐུལ་བའི་ངོར་ཝཱ་གིནྡྲ་དྷརྨ་མ་ཏི་རང་ཉིད་ནས་བྲག་ཕུག་མཱ་ར་ཏི་ཀའི་བྲིས་པ་ཛ་ཡནྟུ།།    །།

When Lhakpa Sharpa-la of Dechen Chöling, the Dhāraṇā Mahāyāna monastery in the Himalayan region, requested a list of the names of my previous incarnations, I Vāgindra Dharmamati, wrote this in Māratika cave. Jayantu!

 

| Translated by Adam Pearcey, 2018.

This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept