Prayer to Behold Beautiful Face of Khecharī

Deities › Vajrayoginī | Practices › Aspiration Prayers | Tibetan MastersTsarchen Losal Gyatso

English | བོད་ཡིག

Tsarchen Losal Gyatso

Vajrayoginī Khecarī of Nāropa

Further information:
Download this text:

༄༅། །མཁའ་སྤྱོད་ཞལ་བཟང་བལྟ་བའི་སྨོན་ལམ་བཞུགས་སོ།།

An Aspirational Prayer to Behold the Beautiful Face of Khecharī

by Tsarchen Losal Gyatso

 

ན་མོ་བཛྲ་ཙཎྜ་ལི་ཡེ།

Namo Vajra Chandaliye!

མཐའ་ཡས་རྒྱལ་བའི་བདེ་སྟོང་ཟློས་གར་ནི། །

tayé gyalwé detong dögar ni

From the dance of bliss-emptiness of limitless conquerors,

སྲིད་ཞིའི་མིག་འཕྲུལ་ཅིར་ཡང་འཆར་བ་ལས། །

sizhi miktrul chiryang charwa lé

Appearing as so many visual illusions of saṃsāra-nirvāṇa;

དེང་འདིར་མཁའ་སྤྱོད་དཔལ་མོ་ཡིད་འོང་མ། །

dengdir khachö palmo yi ong ma

Henceforth, now, glorious Khecharī, Attractive One,

སྙིང་ནས་དྲན་ནོ་འཁྱུད་པའི་བརྩེ་དགས་སྐྱོང་། །

nying né dren no khyüpé tsé gé kyong

With my heartfelt recollection, protect with a joyful loving embrace.

 

འོག་མིན་ཞིང་ན་ལྷན་སྐྱེས་རྒྱལ་ཡུམ་མ། །

womin zhing na lhenkyé gyalyum ma

In Akaniṣṭha is the innate Mother of the conquerors,

ཉེར་བཞིའི་ཡུལ་ན་ཞིང་སྐྱོང་ཌཱ་ཀི་མ། །

nyerzhi yul na zhingkyong daki ma

At the twenty-four places — the realm born ḍākinīs,

ནོར་འཛིན་ཁྱབ་པའི་ཀརྨ་མུ་ཏྲ་མ། །

nordzin khyabpé karma mu tra ma

Pervasive wealth-holders — karmamudrās;

རྣལ་འབྱོར་བདག་གི་སྐྱབས་མཆོག་རྗེ་བཙུན་མ། །

naljor dak gi kyab chok jetsünma

Holy One, be the Refuge Lord of me the yogi.

 

ཁྱོད་ནི་སེམས་ཉིད་སྟོང་པའི་རང་རྩལ་སྟེ། །

khyö ni semnyi tongpé rang tsal té

You are the manifestation of my own mind of emptiness,

རྡོ་རྗེའི་གྲོང་ན་ཨེ་དབྱིངས་བཾ་གྱིས་དངོས། །

dorjé drong na é ying bam gyi ngö

The actual VAṂ in the E space of the vajra city;

སྒྱུ་མའི་གླིང་ན་འཇིགས་རུང་སྲིན་མོ་དང་། །

gyumé ling na jikrung sinmo dang

As a frightful rakṣasī of the island of illusion and

འཛུམ་དཀར་གཡོ་བའི་ལང་ཚོ་གསར་པ་སྟོན། །

dzum kar yowé langtso sarpa tön

A bright smiling youth — clearly revealed.

 

བདག་གིས་ཇི་ལྟར་བཙལ་ཡང་འཕགས་མ་ཁྱོད། །

dak gi jitar tsal yang pakma khyö

I, not having found anything determined to be

བདེན་པར་གྲུབ་པའི་ངེས་པ་མ་རྙེད་ནས། །

denpar drubpé ngepa ma nyé né

Truly established, although searching, however much;

སྤྲོས་པས་དུབ་པའི་སེམས་ཉིད་གཞོན་ནུ་དེ། །

tröpé dubpé semnyi zhönnu dé

The mind of that person wearied by elaborations,

བརྗོད་བྲལ་ནགས་ཀྱི་ཁང་བུར་ངལ་གསོ་རྟེན། །

jödral nak kyi khang bur ngalso ten

Takes rest in the forest shelter free of expression.

 

ཨེ་མ་ད་ནི་ཌཱ་ཀི་དབྱིངས་ནས་བཞེངས། །

ema dani daki ying né zheng

Ema! Now Ḍākinī, arise from space; from the Śrī Heruka,

ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ལས། །

heruka pal gyü kyi gyalpo lé

King of Tantras, protect by the truth of the saying;

རྡོ་རྗེ་བཙུན་མོ་ཉེ་བའི་སྙིང་པོ་མཆོག །

dorjé tsünmo nyewé nyingpo chok

Accomplishment is through reciting the excellent

བཀླག་པས་འགྲུབ་ཅེས་གསུངས་པའི་བདེན་པས་སྐྱོངས། །

lakpé drub ché sungpé denpé kyong

Near-essence mantra of the Vajra Queen.

 

ཨོ་ཌི་བི་ཤའི་བས་མཐའི་ནགས་ཁྲོད་དུ། །

o di bishé wé té naktrö du

In a secluded forest of Oḍḍiyāna,

གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་རྡོ་རྗེ་དྲིལ་བུ་བ། །

drubpé wangchuk dorjé drilbu ba

After protecting the lord of siddhas, Vajra Ghaṇṭapa;

འཁྱུད་དང་ཙུམྦྷའི་བདེ་བས་རྗེས་བསྐྱངས་ཏེ། །

khyü dang tsumbhé dewé jé kyang té

With the bliss of an embrace and kiss,

ཁ་སྦྱོར་མཆོག་གིས་རོལ་ཞིང་བདག་ཀྱང་སྐྱོངས། །

khajor chok gi rol zhing dak kyang kyong

[You] led to the realm of Khechara; likewise also protect me.

 

གངྒཱའི་གླིང་དུ་རྗེ་བཙུན་ཀུ་སཱ་ལིས། །

ganggé ling du jetsün kusali

From an island in the Ganga, the holy Kushali

མངོན་སུམ་ནམ་མཁའི་དབྱིངས་སུ་འཁྲིད་པ་དང་། །

ngönsum namkhé ying su tripa dang

Was actually led to the expanse of space,

དཔལ་ལྡན་ནཱ་རོ་ཏ་པ་རྗེས་བཟུང་ལྟར། །

palden na ro tapa jezung tar

And after, glorious Nāropa was taken; likewise,

བདག་ཀྱང་མཁའ་སྤྱོད་དགེ་བའི་གྲོང་དུ་ཁྲིད། །

dak kyang khachö gewé drong du tri

Lead me also to Khechara, the city of Joyful Ones.

 

རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་མཆོག་གི་ཐུགས་རྗེ་དང་། །

tsa gyü lama chok gi tukjé dang

Through the compassion of the root and lineage [gurus] and the

རྒྱུད་ཆེན་གསང་མཐའི་མྱུར་ལམ་ཟབ་ཁྱད་དང་། །

gyü chen sang té nyurlam zab khyé dang

Superior swift path of the profound, ultimate secret, great Tantra;

རྣལ་འབྱོར་བདག་གིས་ལྷག་བསམ་དད་པའི་མཐུས། །

naljor dak gi lhaksam depé tü

With the power of a pure unusual attitude, may I the yogi,

མཁའ་སྤྱོད་དགའ་མའི་འཛུམ་ཞལ་མྱུར་མཐོང་ཤོག །

khachö ga mé dzum zhal nyur tong shok

Quickly see the smiling face of the Joyful One, Khecharī.

 

ཅེས་ཀྱང་ཐོལ་བྱུང་དུ་སྨྲས་སོ།།

Written spontaneously by Tsarchen Vajradhara.

 

| Translated by Jeff Watt, 1998.

This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept