Praise of Sarasvatī

Deities › Sarasvatī | Literary Genres › Praise | Collections & Cycles › Ḍākinī Treasury | Tibetan MastersTsongkhapa Lobzang Drakpa

English | བོད་ཡིག

Tsongkhapa Lobzang Drakpa

Sarasvatī

Further information:
Download this text:

༄༅། །སྒྲ་དབྱངས་ལྷ་མོ་དབྱངས་ཅན་མ་ལ་བསྟོད་པ།

Praise of Sarasvatī, Goddess of Eloquence

by Tsongkhapa

 

ཨོཾ་བདེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅིག

om delek su gyur chik

Oṃ. May happiness and fortune prevail!

 

ཆུ་འཛིན་དཀར་པོའི་གློག་ཕྲེང་དྲ་བ་ཅན། །

chudzin karpö lok treng drawachen

Enchanting lady, you resemble white clouds

མཁའ་ཡི་མཛེས་བྱེད་འདྲ་བའི་ཡིད་འཕྲོག་མ། །

kha yi dzejé drawé yitrok ma

Bedecked with lightning that beautify the sky.

དྲི་ཟའི་ན་ཆུང་དབུས་ན་འཇོ་སྒེག་མཁན། །

drizé na chung ü na jogek khen

You who dance amidst youthful gandharvīs,

རིང་ནས་བརྩེ་བའི་ལྷ་མོ་ད་ཚུར་བྱོན། །

ring né tsewé lhamo datsur jön

Goddess of enduring love, come here now!

 

པད་མའི་བཞིན་ལ་གཡོ་ལྡན་བུང་བའི་མིག །

pemé zhin la yoden bungwé mik

Your eyes glance about like bees on the lotus of your face

མཐོན་མཐིང་རལ་པའི་རྩེ་ན་འོད་དཀར་ཅན། །

tönting ralpé tsé na ökar chen

And light shines from the dark blue tresses of your hair.

རོལ་སྒེག་གར་གྱིས་འགྱིང་བའི་དབྱངས་ཅན་མ། །

rol gek gar gyi gyingwé yangchenma

Sarasvatī, you who move with elegant, seductive poise,

ད་དུང་བདག་ལ་ངག་གི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །

dadung dak la ngak gi ngödrub tsol

Bestow, right now, the siddhi of eloquence upon me!

 

རོལ་རྩེད་གར་གྱི་ཉམས་ལྡན་རི་དྭགས་མིག །

roltsé gar gyi nyamden ridak mik

Doe-eyed and playfully seductive in your demeanour,

མིག་གིས་བལྟ་བས་མི་ངོམ་ཡིད་འཕྲོག་མ། །

mik gi tawé mi ngom yitrok ma

A captivating vision, which one never tires of beholding,

མ་ལྟར་བརྩེ་བ་ཁྱེད་ཀྱིས་བདག་གི་ངག །

ma tar tsewa khyé kyi dak gi ngak

With your deep maternal love, empower my speech

ངག་དབང་ལྷ་མོ་ཉིད་དང་མཚུངས་པར་མཛོད། །

ngawang lhamo nyi dang tsungpar dzö

And make it just like yours, O goddess of eloquence.

 

སྟོན་ཟླ་རྒྱས་པའི་དཔལ་ལས་ལྷག་པར་མཛེས། །

tön da gyepé pal lé lhakpar dzé

Far lovelier than the splendour of a full autumnal moon,

ཚངས་དབྱངས་སྙན་པའི་གདངས་ཀྱང་ཟིལ་གྱིས་གནོན། །

tsang yang nyenpé dang kyang zil gyi nön

You have a voice surpassing Brahmā’s sweetest melody

ཟབ་ཡངས་རྒྱ་མཚོའི་འཇིང་ལྟར་དཔག་དཀའ་བ། །

zab yang gyatsö jing tar pak kawa

And a mind as hard to fathom as the deep, expansive sea—

དབྱངས་ཅན་ལྷ་མོའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ལ་འདུད། །

yangchen lhamö ku sung tuk la dü

Sarasvatī, I bow to your divine body, speech and mind.

 

ཅེས་སྒྲ་དབྱངས་ལྷ་མོ་སྤྱན་དྲངས་ནས་བསྟོད་ཅིང་གསོལ་བ་གདབ་པ་ཡུལ་བྱང་ཕྱོགས་ཀྱི་སྙན་དངགས་མཁན་བློ་བཟང་གྲགས་པའི་དཔལ་གྱིས་སྦྱར་བའོ།།

Thus, Lobzang Drakpa, a poet from the northern lands, composed this invocation, praise and prayer to the goddess of eloquence.

 

| Translated by Adam Pearcey, 2023.

 

Sources:

Tsong kha pa blo bzang grags pa. “sgra dbyangs lha mo spyan drangs nas bstod cing gsol ba gdab pa khag gnyis.” In gsung 'bum tsong kha pa (sde dge par ma). sDe dge lhun grub steng: sDe dge par khang. Vol. 2: 336–337

Tsong kha pa blo bzang grags pa. “sgra dbyangs lha mo dbyangs can ma'i bstod pa.” In mkha' 'gro’i chos mdzod chen mo. 53 vols. Lhasa: Bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang, 2017. Vol. 50: 162

 

Version: 1.0-20230313