Auspicious Verses of Seven Buddhas

Practices › Auspiciousness | Collections & Cycles › Kangyur | Collections & Cycles › Tengyur | Words of the Buddha

English | Deutsch | བོད་ཡིག

Buddha

Buddha Śākyamuni

Further information:
Download this text:

༄༅༅། །སངས་རྒྱས་རབས་བདུན་གྱི་བཀྲ་ཤིས་ཀྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ།

The Auspicious Verses of the Seven Successive Buddhas

from The Words of the Buddha

 

དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

Homage to the Three Jewels!

 

བཅོམ་ལྡན་རྣམ་པར་གཟིགས་ནི་རྒྱལ་རིགས་གཟི་བརྗིད་ཅན། །

chomden nampar zik ni gyalrik ziji chen

The bhagavat Vipaśyin, majestic and of the warrior caste,

ཚེ་ལོ་བརྒྱད་ཁྲིའི་དུས་ན་གྲོང་ཁྱེར་མཛེས་ལྡན་དུ། །

tselo gyé tri dü na drongkhyer dzeden du

Was born in the city called Beautiful when humans lived for 80,000 years,

ཤི་རི་ཤ་ཡི་ཤིང་དྲུང་མངོན་པར་སངས་རྒྱས་པ། །

shi ri sha yi shingdrung ngönpar sangyé pa

And attained full enlightenment beneath a śirīṣa tree—

དེང་འདིར་བདེ་གཤེགས་བཀྲ་ཤིས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་གྱུར་ཅིག །

dengdir deshek tashi pün sum tsok gyur chik

May the auspiciousness of this sugata abound here and now!

 

བདེ་གཤེགས་གཙུག་ཏོར་མངའ་བ་རྒྱལ་རིག་རྫུ་འཕྲུལ་ཅན། །

deshek tsuktor ngawa gyal rik dzutrul chen

The sugata Śikhin, a miracle-worker of the warrior caste,

ཚེ་ལོ་བདུན་ཁྲིའི་དུས་ན་སུ་ཀའི་གྲོང་ཁྱེར་དུ། །

tselo dün tri dü na su ké drongkhyer du

Was born in the city of Suka when humans lived for 70,000 years,

ཤིང་མཆོག་སུན་དྷའི་ཤིང་དྲུང་མངོན་པར་སངས་རྒྱས་པ། །

shing chok sün dhé shingdrung ngönpar sangyé pa

And attained full enlightenment beneath a sundha tree—

དེང་འདིར་བདེ་གཤེགས་བཀྲ་ཤིས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་གྱུར་ཅིག །

dengdir deshek tashi pün sum tsok gyur chik

May the auspiciousness of this sugata abound here and now!

 

རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་སྐྱོབ་པ་རྒྱལ་རིགས་བློ་གྲོས་ཅན། །

gyalwa tamché kyobpa gyalrik lodrö chen

The conqueror Viśvabhū, intelligent and of the warrior caste,

ཚེ་ལོ་དྲུག་ཁྲིའི་དུས་ན་གྲོང་ཁྱེར་མཉམ་མེད་དུ། །

tselo druk tri dü na drongkhyer nyammé du

Was born in the city called Matchless when humans lived for 60,000 years,

ཤིང་མཆོག་སཱ་ལའི་དྲུང་དུ་མངོན་པར་སངས་རྒྱས་པ། །

shing chok salé drung du ngönpar sangyé pa

And attained full enlightenment beneath a sāla tree—

དེང་འདིར་བདེ་གཤེགས་བཀྲ་ཤིས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་གྱུར་ཅིག །

dengdir deshek tashi pün sum tsok gyur chik

May the auspiciousness of this sugata abound here and now!

 

ཐུབ་པ་འཁོར་བ་འཇིག་ནི་སྟོབས་ལྡན་བྲམ་ཟེའི་རིགས། །

tubpa khorwa jik ni tobden dramzé rik

The sage Krakucchandra, powerful and of the brahmin caste,

ཚེ་ལོ་བཞི་ཁྲིའི་དུས་ན་གྲོང་ཁྱེར་མཛེས་ལྡན་དུ། །

tselo zhi tri dü na drongkhyer dzeden du

Was born in the city called Beautiful when humans lived for 40,000 years,

ཤི་རི་ཤ་ཡི་ཤིང་དྲུང་མངོན་པར་སངས་རྒྱས་པ། །

shi ri sha yi shingdrung ngönpar sangyé pa

And attained full enlightenment beneath a śirīṣa tree—

དེང་འདིར་བདེ་གཤེགས་བཀྲ་ཤིས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་གྱུར་ཅིག །

dengdir deshek tashi pün sum tsok gyur chik

May the auspiciousness of this sugata abound here and now!

 

འདྲེན་པ་གསེར་ཐུབ་བསླབ་པ་མཆོག་ལྡན་བྲམ་ཟེའི་རིགས། །

drenpa sertub labpa chokden dramzé rik

The guide Kanakamuni, powerful and of the brahmin caste,

ཚེ་ལོ་སུམ་ཁྲིའི་དུས་ན་གྲོང་ཁྱེར་བདེ་ལྡན་དུ། །

tselo sum tri dü na drongkhyer deden du

Was born in the city called Joyous when humans lived for 30,000 years,

ཨུ་དུམ་བཱ་རའི་ཤིང་དྲུང་མངོན་པར་སངས་རྒྱས་པ། །

u dum ba ré shingdrung ngönpar sangyé pa

And attained full enlightenment beneath an uḍumbara tree—

དེང་འདིར་བདེ་གཤེགས་བཀྲ་ཤིས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་གྱུར་ཅིག །

dengdir deshek tashi pün sum tsok gyur chik

May the auspiciousness of this sugata abound here and now!

 

སྐྱོབ་པ་འོད་སྲུང་རྒྱལ་རིགས་བླ་མེད་ཡོན་ཏན་ཅན། །

kyobpa ösung gyalrik lamé yönten chen

The protector Kāśyapa, unsurpassed in qualities and of the warrior caste,

ཚེ་ལོ་ཉི་ཁྲིའི་དུས་ན་བཱ་རཱ་ཎ་སཱི་རུ། །

tselo nyitri dü na ba ra na si ru

Was born in the city called Vārāṇasī when humans lived for 20,000 years,

ནྱ་གྲོ་དྷ་ཡི་ཤིང་དྲུང་མངོན་པར་སངས་རྒྱས་པ། །

nya gro dha yi shing drung ngönpar sangyé pa

And attained full enlightenment beneath a nyagrodha tree—

དེང་འདིར་བདེ་གཤེགས་བཀྲ་ཤིས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་གྱུར་ཅིག །

dengdir deshek tashi pün sum tsok gyur chik

May the auspiciousness of this sugata abound here and now!

 

འགྲོ་མགོན་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་རྒྱལ་རིགས་བརྩོན་འགྲུས་ཅན། །

dro gön shakya tubpa gyalrik tsöndrü chen

The lord of living beings Śākyamuni, diligent and of the warrior caste,

ཚེ་ལོ་བརྒྱ་བའི་དུས་ན་སེར་སྐྱའི་གྲོང་ཁྱེར་དུ། །

tselo gyawé dü na serkyé drongkhyer du

Was born in the city called Kapilavastu when humans lived for 100 years,

ཨ་ཤྭཏྠ་ཡི་ཤིང་དྲུང་མངོན་པར་སངས་རྒྱས་པ། །

a shatta yi shingdrung ngönpar sangyé pa

And attained full enlightenment beneath an aśvattha tree—

དེང་འདིར་བདེ་གཤེགས་བཀྲ་ཤིས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་གྱུར་ཅིག །

dengdir deshek tashi pün sum tsok gyur chik

May the auspiciousness of this sugata abound here and now!

 

སངས་རྒྱས་རབས་བདུན་བཀྲ་ཤིས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་གང་། །

sangye rab dün tashi pünsum tsokpa gang

The abundant auspiciousness of these seven successive buddhas,

ཕྱོགས་དུས་ཀུན་གྱི་བདེ་གཤེགས་བྱིན་བརླབས་རྨད་བྱུང་བ། །

chok dü kün gyi deshek jinlab mejung ba

Wondrous blessings of all the sugatas throughout space and time,

ཆོས་དབྱིངས་རྣམ་དག་རྟེན་འབྲེལ་སྟོབས་ལྡན་མི་འགྱུར་བ། །

chöying namdak tendrel tobden migyurwa

Utter purity of the dharmadhātu and the unchanging power of interdependence—

དེང་འདིར་བདེ་གཤེགས་བཀྲ་ཤིས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་གྱུར་ཅིག །

dengdir deshek tashi pün sum tsok gyur chik

May the auspiciousness of these sugatas abound here and now!

 

སངས་རྒྱས་རབ་བདུན་གྱི་བཀྲ་ཤིས་ཀྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་རྫོགས་སོ།།

This concludes The Auspicious Verses of the Seven Successive Buddhas.

 

| Translated by Adam Pearcey, 2018.

 

Version: 1.2-20231105

This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept