Heart Sūtra (with Extras)

Buddhist Philosophy › Prajñāpāramitā | Buddhist Philosophy › Emptiness | Collections & Cycles › Nyingma Mönlam | Practices › Averting Obstacles | Words of the Buddha

English | Español | བོད་ཡིག

Buddha

Prajñāpāramitā

Further information:
Download this text:

༄༅། །བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་སྙིང་པོ། །

The Sūtra of the Heart of Transcendent Wisdom

from the Words of the Buddha

 

In Praise of Prajñāpāramitā

སྨྲ་བསམ་བརྗོད་མེད་ཤེས་རབ་ཕ་རོལ་ཕྱིན། །

ma sam jö mé sherab parol chin

Beyond words, beyond thought, beyond description, Prajñāpāramitā

མ་སྐྱེས་མི་འགག་ནམ་མཁའི་ངོ་བོ་ཉིད། །

makyé mingak namkhé ngowo nyi

Unborn, unceasing, the very essence of space

སོ་སོ་རང་རིག་ཡེ་ཤེས་སྤྱོད་ཡུལ་བ། །

soso rangrig yeshe chöyulwa

Yet it can be experienced as the wisdom of our own rigpa:

དུས་གསུམ་རྒྱལ་བའི་ཡུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

dü sum gyalwé yum la chaktsal lo

Homage to the mother of the buddhas of past, present and future!

The Heart Sūtra

༈ རྒྱ་གར་སྐད་དུ།

gyagar ké du

In the language of India:

བྷ་ག་བ་ཏི་པྲཛྙཱ་པཱ་ར་མི་ཏཱ་ཧྲི་ད་ཡ།

bhagavati prajnaparamita hridaya

Bhagavatī prajñāpāramitā hṛdaya

བོད་སྐད་དུ།

böké du

In the language of Tibet:

བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་སྙིང་པོ། །

chomden dema sherab kyi parol tu chinpé nyingpo

Chomden dema sherab kyi parol tu chinpé nyingpo

 

In the English language: The Blessed Mother, the Heart of the Transcendent Perfection of Wisdom

བམ་པོ་གཅིག་གོ

bampo chik go

In a single segment.

བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

chomden dema sherab kyi parol tu chinpa la chaktsal lo

Homage to the Bhagavatī Prajñāpāramitā!

 

འདི་སྐད་བདག་གིས་ཐོས་པ་དུས་གཅིག་ན།

diké dak gi töpa dü chik na

Thus have I heard:

བཅོམ་ལྡན་འདས་རྒྱལ་པོའི་ཁབ་བྱ་རྒོད་ཕུང་པོའི་རི་ལ་དགེ་སློང་གི་དགེ་འདུན་ཆེན་པོ་དང༌།

chomdendé gyalpö khab jagö pungpö ri la gelong gi gendün chenpo dang

At one time the Blessed One was dwelling in Rājgṛha at Vulture Peak mountain, together with a great community of

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་དགེ་འདུན་ཆེན་པོ་དང་ཐབས་གཅིག་ཏུ་བཞུགས་ཏེ།

changchub sempé gendün chenpo dang tab chik tu zhuk té

monks and a great community of bodhisattvas.

དེའི་ཚེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཟབ་མོ་སྣང་བ་ཞེས་བྱ་བ་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྙོམས་པར་ཞུགས་སོ། །

dé tsé chomdendé zabmo nangwa zhejawa chö kyi namdrang kyi ting ngé dzin la nyompar zhuk so

At that time, the Blessed One entered an absorption on categories of phenomena called ‘perception of the profound’.

ཡང་དེའི་ཚེ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཟབ་མོ་སྤྱོད་པ་ཉིད་ལ་རྣམ་པར་བལྟ་ཞིང་།

yang dé tsé changchub sempa sempa chenpo pakpa chenrezik wangchuk sherab kyi parol tu chinpa zabmo chöpa nyi la nampar ta zhing

At the same time, noble Avalokiteśvara, the bodhisattva and great being, beheld the practice of the profound perfection of wisdom,

ཕུང་པོ་ལྔ་པོ་དེ་དག་ལ་ཡང་རང་བཞིན་གྱིས་སྟོང་པར་རྣམ་པར་བལྟའོ། །

pungpo ngapo dedak la yang rangzhin gyi tongpar nampar ta o

And saw that the five aggregates are empty of nature.

དེ་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཐུས།

dené sangye kyi tü

Then, through the Buddha's power,

ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རིའི་བུས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །

tsé dang denpa sharibü changchub sempa sempa chenpo pakpa chenrezik wangchuk la diké ché mé so

Venerable Śāriputra said to noble Avalokiteśvara, the bodhisattva and great being:

རིགས་ཀྱི་བུ་གང་ལ་ལ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཟབ་མོ་སྤྱོད་པ་སྤྱད་པར་འདོད་པ་དེས་ཇི་ལྟར་བསླབ་པར་བྱ།

rik kyi bu gang lala sherab kyi parol tu chinpa zabmo chöpa chepar döpa dé jitar labpar ja

“How should a child of noble family who wishes to practise the profound perfection of wisdom train?”

དེ་སྐད་ཅེས་སྨྲས་པ་དང༌། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གིས་ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་ར་དྭ་ཏིའི་བུ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །

deké ché mepa dang | changchub sempa sempa chenpo pakpa chenrezik wangchuk gi tsé dang denpa shara datibu la diké ché mé so

This is what he said, and the noble Avalokiteśvara, the bodhisattva and great being, replied to venerable Śāriputra as follows:

ཤཱ་རིའི་བུ་རིགས་ཀྱི་བུ་འམ་རིགས་ཀྱི་བུ་མོ་གང་ལ་ལ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཟབ་མོ་སྤྱོད་པ་སྤྱད་པར་འདོད་པ་དེས་འདི་ལྟར་རྣམ་པར་བལྟ་བར་བྱ་སྟེ།

sharibu rik kyi bu am rik kyi bumo gang lala sherab kyi parol tu chinpa zabmo chöpa chepar döpa dé ditar nampar tawar ja té

“O Śāriputra, a son of noble family or daughter of noble family who wishes to practise the profound perfection of wisdom should regard things in this way:

ཕུང་པོ་ལྔ་པོ་དེ་དག་ཀྱང་རང་བཞིན་གྱིས་སྟོང་པར་རྣམ་པར་ཡང་དག་པར་རྗེས་སུ་བལྟའོ། །

pungpo ngapo dedak kyang rangzhin gyi tongpar nampar yangdakpar jesu ta o

They should see the five aggregates to be empty of nature.

གཟུགས་སྟོང་པའོ། །སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱང་གཟུགས་སོ། །

zuk tongpa o | tongpanyi kyang zuk so

Form is empty; emptiness is form;

གཟུགས་ལས་སྟོང་པ་ཉིད་གཞན་མ་ཡིན་ནོ། །

zuk lé tongpanyi zhen mayin no

Emptiness is not other than form;

སྟོང་པ་ཉིད་ལས་ཀྱང་གཟུགས་གཞན་མ་ཡིན་ནོ། །

tongpanyi lé kyang zuk zhen mayin no

Form is not other than emptiness.

དེ་བཞིན་དུ་ཚོར་བ་དང༌། འདུ་ཤེས་དང༌།

dezhindu tsorwa dang | dushé dang

In the same way, sensation, recognition,

འདུ་བྱེད་དང༌། རྣམ་པར་ཤེས་པ་རྣམས་སྟོང་པའོ། །

dujé dang | nampar shepa nam tongpa o

Conditioning factors and consciousness are emptiness.

ཤཱ་རིའི་བུ་དེ་ལྟ་བས་ན་ཆོས་ཐམས་ཅད་སྟོང་པ་ཉིད་དེ།

sharibu detawé na chö tamché tongpanyi dé

Therefore, Śāriputra, all dharmas are emptiness.

མཚན་ཉིད་མེད་པ། མ་སྐྱེས་པ། མ་འགགས་པ།

tsennyi mepa | makyepa | magakpa

They are without characteristics; they are unarisen and unceasing;

དྲི་མ་མེད་པ། དྲི་མ་དང་བྲལ་བ་མེད་པ།

drima mepa | drima dang dralwa mepa

They are not tainted and not untainted;

བྲི་བ་མེད་པ། གང་བ་མེད་པའོ། །

driwa mepa | gangwa mepa o

They are not deficient and not complete.

ཤཱ་རིའི་བུ་དེ་ལྟ་བས་ན་སྟོང་པ་ཉིད་ལ་གཟུགས་མེད།

sharibu detawé na tongpanyi la zukmé

Therefore, Śāriputra, in emptiness, there is no form,

ཚོར་བ་མེད། འདུ་ཤེས་མེད། འདུ་བྱེད་རྣམས་མེད། རྣམ་པར་ཤེས་པ་མེད།

tsorwa mé | dushé mé | dujé nam mé | nampar shepa mé

No sensation, no recognition, no conditioning factors, no consciousness;

མིག་མེད། རྣ་བ་མེད། སྣ་མེད། ལྕེ་མེད། ལུས་མེད། ཡིད་མེད།

mik mé | nawa mé | na mé | che mé | lü mé | yi mé

No eye, no ear, no nose, no tongue, no body, no mind;

གཟུགས་མེད། སྒྲ་མེད། དྲི་མེད། རོ་མེད། རེག་བྱ་མེད། ཆོས་མེད་དོ། །

zuk mé | dra mé | dri mé | ro mé | rekja mé | chö mé do

No visible form, no sound, no odour, no taste, no texture, and no mental objects;

མིག་གི་ཁམས་མེད་པ་ནས་ཡིད་ཀྱི་ཁམས་མེད།

mik gi kham mepa né yi kyi kham mé

There is no eye element up to no mind element;

ཡིད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཁམས་ཀྱི་བར་དུ་ཡང་མེད་དོ། །

yi kyi nampar shepé kham kyi bardu yang mé do

And as far as no mental consciousness element;

མ་རིག་པ་མེད། མ་རིག་པ་ཟད་པ་མེད་པ་ནས་རྒ་ཤི་མེད།

marikpa mé | marikpa zepa mepa né gashi mé

There is no ignorance, no extinction of ignorance up to no old age and death,

རྒ་ཤི་ཟད་པའི་བར་དུ་ཡང་མེད་དོ། །

gashi zepé bardu yang mé do

No extinction of old age and death;

སྡུག་བསྔལ་བ་དང༌། ཀུན་འབྱུང་བ་དང༌།

dukngalwa dang | künjungwa dang

No suffering, no origin,

འགོག་པ་དང༌། ལམ་མེད། ཡེ་ཤེས་མེད། ཐོབ་པ་མེད།

gokpa dang | lam mé | yeshe mé | tobpa mé

No cessation, no path, no wisdom, no attainment,

མ་ཐོབ་པ་ཡང་མེད་དོ། །

matobpa yang mé do

And no non-attainment.

ཤཱ་རིའི་བུ་དེ་ལྟ་བས་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཐོབ་པ་མེད་པའི་ཕྱིར།

sharibu detawé na changchub sempa nam tobpa mepé chir

Therefore, Śāriputra, since bodhisattvas have no attainment,

ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་བརྟེན་ཅིང་གནས་ཏེ།

sherab kyi parol tu chinpa la ten ching né té

They rely on and abide by the perfection of wisdom.

སེམས་ལ་སྒྲིབ་པ་མེད་པས་སྐྲག་པ་མེད་དེ།

sem la dribpa mepé trakpa mé dé

Since their minds are unobscured, they have no fear.

ཕྱིན་ཅི་ལོག་ལས་ཤིན་ཏུ་འདས་ནས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་མཐར་ཕྱིན་ཏོ། །

chin chi lok lé shintu dé né nya ngen lé depé tarchin to

They completely transcend error and reach the ultimate nirvāṇa.

དུས་གསུམ་དུ་རྣམ་པར་བཞུགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་བརྟེན་ནས།

dü sum du nampar zhukpé sangye tamché kyang sherab kyi parol tu chinpa la ten né

All the buddhas throughout the three times

བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་སངས་རྒྱས་སོ། །

lana mepa yangdakpar dzokpé changchub tu ngönpar dzokpar sangye so

Fully awaken to unsurpassable, true, complete enlightenment by means of the perfection of wisdom.

དེ་ལྟ་བས་ན་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་སྔགས།

detawé na sherab kyi parol tu chinpé ngak

Therefore, the mantra of the perfection of wisdom—

རིག་པ་ཆེན་པོའི་སྔགས། བླ་ན་མེད་པའི་སྔགས།

rigpa chenpö ngak | lana mepé ngak

The mantra of great insight, the unsurpassed mantra,

མི་མཉམ་པ་དང་མཉམ་པའི་སྔགས། སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་ཞི་བར་བྱེད་པའི་སྔགས།

minyampa dang nyampé ngak | dukngal tamché rabtu zhiwar jepé ngak

The mantra that equals the unequalled, the mantra that pacifies all suffering—

མི་བརྫུན་པས་ན་བདེན་པར་ཤེས་པར་བྱ་སྟེ།

midzünpé na denpar shepar ja té

Is not false and should be understood as true.

ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་སྔགས་སྨྲས་པ།

sherab kyi parol tu chinpé ngak mepa

The mantra of the perfection of wisdom is proclaimed as follows:

ཏདྱ་ཐཱ། ཨོཾ་ག་ཏེ་ག་ཏེ་པཱ་ར་ག་ཏེ། པཱ་ར་སཾ་ག་ཏེ། བོ་དྷི་སྭཱ་ཧཱ།

teyata | om gaté gaté para gaté | para samgaté | bodhi soha

tadyathā | oṃ gate gate pāragate | pārasaṃgate | bodhi svāhā

ཤཱ་རིའི་བུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོས་དེ་ལྟར་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཟབ་མོ་ལ་བསླབ་པར་བྱའོ། །

sharibu changchub sempa sempa chenpö detar sherab kyi parol tu chinpa zabmo la labpar ja o

Śāriputra, a bodhisattva and great being should train in the profound perfection of wisdom in this way.”

དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཏིང་ངེ་འཛིན་དེ་ལས་བཞེངས་ཏེ།

dené chomdendé ting ngé dzin dé lé zheng té

Thereupon, the Blessed One arose from that absorption

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་ལ་ལེགས་སོ་ཞེས་བྱ་བ་བྱིན་ནས།

changchub sempa sempa chenpo pakpa chenrezik wangchuk la lek so zhejawa jin né

And commended Avalokiteśvara, the bodhisattva and great being:

ལེགས་སོ་ལེགས་སོ། །རིགས་ཀྱི་བུ་དེ་དེ་བཞིན་ནོ། །རིགས་ཀྱི་བུ་དེ་དེ་བཞིན་ཏེ།

lek so lek so | rik kyi bu de dezhin no | rik kyi bu de dezhin té

“Excellent, excellent, O son of noble family, that is how it is. That is just how it is.

ཇི་ལྟར་ཁྱོད་ཀྱིས་བསྟན་པ་དེ་བཞིན་དུ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཟབ་མོ་ལ་སྤྱད་པར་བྱ་སྟེ།

jitar khyö kyi tenpa dezhindu sherab kyi parol tu chinpa zabmo la chepar ja té

One should practise the profound perfection of wisdom just as you have taught

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ཀྱང་རྗེས་སུ་ཡི་རང་ངོ་། །

dezhin shekpa nam kyang jesu yi rang ngo

And then even the tathāgatas will rejoice.”

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་དེ་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ནས།

chomdendé kyi deké ché katsal né

When the Blessed One had said this,

ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རིའི་བུ་དང༌།

tsé dang denpa sharibu dang

Venerable Śāriputra, and

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་དང༌།

changchub sempa sempa chenpo pakpa chenrezik wangchuk dang

Noble Avalokiteśvara, the bodhisattva and great being,

ཐམས་ཅད་དང་ལྡན་པའི་འཁོར་དེ་དག་དང༌། ལྷ་དང༌། མི་དང༌།

tamché dang denpé khor dedak dang | lha dang | mi dang

Together with the whole assembly and the world of gods, human beings,

ལྷ་མ་ཡིན་དང༌། དྲི་ཟར་བཅས་པའི་འཇིག་རྟེན་ཡི་རངས་ཏེ།

lha mayin dang | drizar chepé jikten yi rang té

Asuras and gandharvas rejoiced and praised

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ལ་མངོན་པར་བསྟོད་དོ། །

chomdendé kyi sungpa la ngönpar tö do

The speech of the Blessed One.

བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་རྫོགས་སོ།།  །།

chomden dema sherab kyi parol tu chinpé nyingpo zhejawa tekpa chenpö do dzok so

Thus concludes the Mahāyāna Sūtra of the Blessed Mother, the Heart of the Transcendent Perfection of Wisdom.

The Prajñāpāramitā Mantra

༈ ཏདྱ་ཐཱ། ཨོཾ་ག་ཏེ་ག་ཏེ་པཱ་ར་ག་ཏེ། པཱ་ར་སཾ་ག་ཏེ། བོ་དྷི་སྭཱ་ཧཱ།

teyata | om gaté gaté para gaté | para samgaté | bodhi soha

tadyathā | oṃ gate gate pāragate | pārasaṃgate | bodhi svāhā

Dokpa—Averting Obstacles through the Heart Sūtra

མདོ་སྒྲུབ་བྱ་བར་འདོད་ན། མདུན་མཁར་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་བདུད་འདུལ་གྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཅན་གྱི་འཁོར་དུ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དང་། ཤཱ་རིའི་བུ་གཉིས་དྲི་ལན་མཛད་པ་སོགས་ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གི་དགེ་འདུན་གྱིས་བསྐོར་བར་མོས་ལ། སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱི་དོན་ལ་སེམས་བཞིན་དུ་མདོ་ཟབ་མོ་བདུན་ཡན་ཆད་ཅི་མང་དང་། རིག་སྔགས་ཀྱང་ཅི་རིགས་པར་བཟློགས་ནས། མཐར་བདུད་བཟློག་བྱ་ན།

If you wish to make a practice of the sūtra then consider that the Tathāgata appears in the space before you, adopting the mudrā of subjugating Māra and surrounded by the retinue from the saṅgha of the greater and lesser vehicles, including both Avalokiteśvara and Śāriputra in dialogue. And, while contemplating the meaning of emptiness, recite the profound sūtra as many times as you can, up to seven times in total, and recite the vidyā mantra too, as many times as possible. Then, at the end, perform the following practice of averting demonic forces:

༈ ན་མོ་བླ་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

namo, lama la chaktsal lo

Namo! Homage to the Guru!

སངས་རྒྱས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

sangye la chaktsal lo

Homage to the Buddha!

ཆོས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

chö la chaktsal lo

Homage to the Dharma!

དགེ་འདུན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

gendün la chaktsal lo

Homage to the Saṅgha!

ཡུམ་ཆེན་མོ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

yum chenmo sherab kyi parol tu chinpa la chaktsal lo

Homage to the Great Mother, Prajñāpāramitā!

ཁྱེད་རྣམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་བའི་མཐུ་དང་ནུས་པ་ལ་བརྟེན་ནས།

khyé nam la chaktsalwé tu dang nüpa la ten né

Through the power and strength of paying homage to you,

བདག་ཅག་གི་ཚིག་འདི་འགྲུབ་པར་གྱུར་ཅིག །

dakchak gi tsik di drubpar gyur chik

May these words of ours come true!

ཇི་ལྟར་སྔོན་ལྷའི་དབང་པོ་བརྒྱ་བྱིན་གྱིས་ཡུམ་ཆེན་མོ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་དོན་ཟབ་མོ་ཡིད་ལ་བསམ་ཞིང་ཚིག་ཁ་ཏོན་དུ་བྱས་པའི་མཐུ་དང་ནུས་པ་ལ་བརྟེན་ནས། །

jitar ngön lhé wangpo gyajin gyi yum chenmo sherab kyi parol tu chinpé dön zabmo yi la sam zhing tsik khatön du jepé tu dang nüpa la ten né

Just as, long ago, the king of the gods Indra, by the power and strength of contemplating the profound meaning of the perfection of wisdom, the Great Mother, and reciting its words,

བདུད་སྡིག་ཅན་ལ་སོགས་པ་ཕྱིར་བཟློག་པ་དེ་བཞིན་དུ་བདག་གིས་ཀྱང་ཡུམ་ཆེན་མོ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་དོན་ཟབ་མོ་ཡིད་ལ་བསམ་ཞིང་ཚིག་ཁ་ཏོན་དུ་བྱས་པའི་མཐུ་དང་ནུས་པ་ལ་བརྟེན་ནས། །

dü dikchen lasokpa chir dokpa dezhindu dak gi kyang yum chenmo sherab kyi parol tu chinpé dön zabmo yi la sam zhing tsik khatön du jepé tu dang nüpa la ten né

Was able to avert the demonic forces of negativity, so in the very same way, may we too, through the power and strength of contemplating the profound meaning of the Perfection of Wisdom, the Great Mother, and reciting its words,

བདག་འཁོར་དང་བཅས་པའི་དམ་པའི་ཆོས་སྒྲུབ་པའི་སྤང་བྱ་མི་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་ཕྱིར་བཟློག་པར་གྱུར་ཅིག །

dak khor dang chepé dampé chö drubpé pangja mitünpé chok tamché chir dokpar gyur chik

Avert all the negative influences which prevent us and those around us from accomplishing the Noble Dharma!

མེད་པར་གྱུར་ཅིག །

mepar gyur chik

May they be annihilated!

ཞི་བར་གྱུར་ཅིག །

zhiwar gyur chik

May they be rendered harmless!

རབ་ཏུ་ཞི་བར་གྱུར་ཅིག །

rabtu zhiwar gyur chik

May they be completely pacified!

3 times

Conclusion

༈ གང་གིས་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་། །

gang gi ten ching drelwar jung

Everything that arises interdependently

འགག་པ་མེད་པ་སྐྱེ་མེད་པ། །

gakpa mepa kyé mepa

Is unceasing and unborn,

ཆད་པ་མེད་པ་རྟག་མེད་པ། །

chepa mepa tak mepa

Neither non-existent nor everlasting,

འོང་བ་མེད་པ་འགྲོ་མེད་པ། །

ongwa mepa dro mepa

Neither coming nor going,

ཐ་དད་དོན་མིན་དོན་གཅིག་མིན། །

tadé dön min dön chik min

Neither multiple nor single.

སྤྲོས་པ་ཉེར་ཞི་ཞི་སྟོན་པ། །

tröpa nyerzhi zhi tönpa

To this teaching that pacifies all concepts and duality,

རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་སྨྲ་རྣམས་ཀྱི། །

dzokpé sangye ma nam kyi

The most sacred speech of the fully enlightened Buddha,

དམ་པ་དེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

dampa dé la chaktsal lo

We pay homage!

 

རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་སྒྲུབ་པ་ལ། །

dzokpé changchub drubpa la

May all obstacles,

ཕྱི་དང་ནང་གི་འཚེ་བ་ཡི། །

chi dang nang gi tsewa yi

Outer and inner,

བར་དུ་གཅོད་པ་ཐམས་ཅད་ཀུན། །

bardu chöpa tamché kün

To our attaining complete enlightenment,

ཉེ་བར་ཞི་བར་མཛད་དུ་གསོལ། །

nyewar zhiwar dzé du sol

Be totally pacified!

 

གཞན་ཡང་སྐྱེ་བ་འདི་ཉིད་དུ། །

zhenyang kyewa dinyi du

Also, in this very life,

མི་མཐུན་ཕྱོགས་ཀུན་ཞི་བ་དང༌། །

mitün chok kün zhiwa dang

May everything inharmonious be pacified, and

ཚེ་རིང་ནད་མེད་ཕུན་སུམ་ཚོགས། །

tsering nemé pünsum tsok

May we always enjoy peace and happiness, long life,

རྟག་ཏུ་བདེ་དང་ལྡན་གྱུར་ཅིག།  །།

taktu dé dangden gyur chik

Good health, prosperity and success!

 

| Heart Sūtra translated by Adam Pearcey, 2019.

 

Source: "shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i snying po" in snga 'gyur smon lam chen mo'i zhal 'don phyogs bsrigs bzhugs so. Delhi: Chos spyod publication. 2008: 142–147

This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept