Yeshe Kuchokma

Practices › Confession | Collections & Cycles › Rinchen Terdzö | Words of the Buddha

English | Español | བོད་ཡིག

Buddha

Vajrasattva

Further information:
Download this text:

༄༅། །བརྗོད་མེད་དོན་གྱི་བཤགས་པ།

The Ultimate Inexpressible Confession

From the Immaculate Confession Tantra

 

ཧཱུྂ། ཡེ་ཤེས་སྐུ་མཆོག་རང་བཞིན་དཀྱིལ་འཁོར་ནི། །

hung, yeshe ku chok rangzhin kyilkhor ni

Hūṃ. The natural maṇḍala of the supreme wisdom kāya

ཟླ་རྒྱས་བཞིན་དུ་སྤྲོས་པ་མི་མངའ་ཡང༌། །

da gyé zhindu tröpa mi nga yang

Has no elaborate complexity, just like the full moon,

ཐུགས་རྗེའི་ཉི་གསལ་འོད་བཞིན་སྙོམས་མཛད་པ། །

tukjé nyi sal ö zhin nyom dzepa

Yet its compassion radiates as evenly as sunlight.

འདིར་གཤེགས་བདག་ལ་དགོངས་ཤིང་བཞུགས་སུ་གསོལ། །

dir shek dak la gong shing zhuk su sol

Approach now, I pray: consider me, and remain!

 

བརྗོད་མེད་ཤེས་རབ་མི་གཡོ་ཆོས་ཀྱི་སྐུ། །

jömé sherab miyo chö kyi ku

Inexpressible wisdom, which is the immovable dharmakāya;

བདེ་ཆེན་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་སྐུ་རིགས་ལྔའི་གཙོ། །

dechen longchö dzok ku rik ngé tso

Lords of the five families, the sambhogakāya of great bliss;

ཐུགས་རྗེ་ཐབས་མཁས་རྒྱ་ཆེར་རོལ་པའི་ལྷ། །

tukjé tabkhé gyacher rolpé lha

And deities who display vast compassion and skilful means,

ཞི་ཁྲོ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

zhitro trulpé ku la chaktsal lo

Nirmāṇakāya, peaceful and wrathful: to you I pay homage!

 

དངོས་སུ་འབྱོར་དང་ཡིད་ཀྱིས་རྣམ་སྤྲུལ་པའི། །

ngö su jor dang yi kyi nam trulpé

Actual offerings and those created in the imagination,

ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་བླ་མེད་མཆོད་སྤྲིན་གྱིས། །

kuntuzangpo lamé chötrin gyi

As Samantabhadra’s unsurpassable, cloud-like bestowal,

མཁའ་དབྱིངས་རྣམ་དག་རྒྱ་ཆེར་ཡོངས་བཀོད་དེ། །

khaying namdak gyacher yong kö dé

Arranged extensively throughout space’s pure expanse—

ཕྱི་ནང་གསང་བའི་མཆོད་པ་རྒྱ་མཚོས་མཆོད། །

chi nang sangwé chöpa gyatsö chö

With an ocean of outer, inner and secret gifts, I offer!

 

ཀུན་ཏུ་བཟང་མོ་གསང་བའི་བྷ་ག་ལ། །

kuntuzangmo sangwé bhaga la

Through an experience of single taste, beyond union and separation,

རྒྱལ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་རབ་འབྱམས་མ་ལུས་ཀུན། །

gyalwé kyilkhor rabjam malü kün

Wherein all the infinite maṇḍalas of the victorious buddhas

འདུ་འབྲལ་མེད་པའི་ངང་དུ་རོ་གཅིག་པས། །

dudral mepé ngang du ro chikpé

Are present in the secret bhaga of Samantabhadrī —

གཉིས་མེད་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱིས་མཉེས་གྱུར་ཅིག །

nyimé changchub sem kyi nyé gyur chik

May non-dual bodhicitta delight you!

 

སེམས་ཀྱི་རང་བཞིན་ཆོས་ཉིད་ནམ་མཁའ་ཆེ། །

sem kyi rangzhin chönyi namkha ché

The nature of mind is the great space of dharmatā;

ཆོས་རྣམས་རྣམ་དག་ཡེ་ནས་འོད་གསལ་ཞིང༌། །

chö nam namdak yené ösal zhing

Phenomena, utterly pure, have always been clear light;

རྣལ་འབྱོར་ཉིད་དབྱིངས་སྨྲ་བསམ་ལས་འདས་པས། །

naljor nyi ying ma sam lé depé

And the realm of this yoga is beyond speech and thought—

མཉམ་ཉིད་བྱང་ཆུབ་སེམས་ལ་རྟག་ཏུ་འདུད། །

nyamnyi changchub sem la taktu dü

To this bodhicitta of equality, I offer perpetual homage!

 

ཀུན་བཟང་རྫོགས་ཆེན་ཡེ་ནས་གདལ་བ་ལ། །

kunzang dzogchen yené dalwa la

Within the ever-excellent, originally expansive great perfection

ཕྱི་ནང་གསང་བའི་བཀོད་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ནི། །

chi nang sangwé köpé kyilkhor ni

Is the maṇḍala arrayed with outer, inner and secret aspects;

སྣང་སྲིད་རྣམ་དག་ལྷ་དང་ལྷ་མོའི་དབྱིངས། །

nangsi namdak lha dang lhamö ying

Pure apparent existence is the sphere of male and female deities;

བྱུང་དང་འབྱུང་འགྱུར་ཡབ་ཡུམ་ལྷུན་རྫོགས་རྣམས། །

jung dang jung gyur yabyum lhün dzok nam

And elements and elemental, spontaneously perfect buddha pairs.

གསང་ཆེན་རབ་དགྱེས་གཟུངས་ཆེན་བདག་ཉིད་མའི། །

sang chen rab gyé zung chen daknyimé

The great consort revels in the magnificent secret;

མཁའ་དབྱིངས་ཀློང་ཡངས་པདྨོར་འཁྱིལ་བ་ལ། །

khaying long yang pemor khyilwa la

And in the sovereign lady’s lotus, the vast expanse of space,

གཉིས་མེད་ཐིག་ལེ་ཆེན་པོར་འོད་གསལ་ཞིང༌། །

nyimé tiklé chenpor ösal zhing

Within the great non-dual bindu, there is clear light

མ་བཅོས་སྤྲོས་མེད་བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོའི་སྐུ། །

machö trömé changchub nyingpö ku

And bodhi-essence kāya, uncontrived and unelaborate.

ཅིར་ཡང་སྣང་བ་བདེ་ཆེན་གཡུང་དྲུང་ལྷ། །

chiryang nangwa dechen yungdrung lha

All that appears is the everlasting deity of great bliss.

འདུ་འབྲལ་མེད་པ་གསང་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ནི། །

dudral mepa sangwé kyilkhor ni

In the secret maṇḍala that is beyond union and separation

བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་རིགས་ལྔ་ཡབ་ཡུམ་དང༌། །

daknyi chenpo rik nga yabyum dang

Are sovereigns, male and female buddhas of the five families,

བྱང་ཆུབ་ལྕམ་དྲལ་ཁྲོ་བོ་ཁྲོ་མོའི་ཚོགས། །

changchub chamdral trowo tromö tsok

Bodhisattvas and hosts of wrathful ones, male and female.

རྡོ་རྗེ་ལྷ་མོ་ཚོགས་རྗེ་ཚོགས་ཀྱི་བདག །

dorjé lhamo tsok jé tsok kyi dak

Lord over hosts of vajra goddesses, master of the assembly,

རིགས་ལྔ་དཔལ་ཆེན་ཁྲོ་རྒྱལ་ཡབ་ཡུམ་བཅུ། །

rik nga palchen trogyal yabyum chu

Glorious ones of the five families, ten wrathful kings and consorts,

གནས་དང་ཡུལ་གྱི་ཕྱག་རྒྱ་སྒོ་མ་བཞི། །

né dang yul gyi chakgya goma zhi

Female guardians of sacred lands and places, four female gatekeepers,

ཡེ་ཤེས་སྤྲུལ་པའི་ལྷ་ཚོགས་མང་པོ་རྣམས། །

yeshe trulpé lhatsok mangpo nam

The many hosts of deities who are wisdom emanations,

མ་ལྟར་བྱམས་ཤིང་སྲིང་ལྟར་གདུང་ལ་སོགས། །

ma tar jam shing sing tar dung lasok

Those who are caring like mothers and supportive as sisters,

ལེགས་ཉེས་སྟངས་འཛིན་དམ་ཚིག་རྗེས་གཅོད་པའི། །

leknyé tangdzin damtsik jé chöpé

Who determine good and bad and evaluate samaya,

ཕྱི་ནང་མཁའ་འགྲོ་རྣལ་འབྱོར་མ་ཡི་ཚོགས། །

chi nang khandro naljorma yi tsok

Hosts of outer and inner ḍākinīs and yoginīs,

དཔང་གྱུར་རྡོ་རྗེ་དམ་ཅན་དགོངས་སུ་གསོལ། །

pang gyur dorjé damchen gong su sol

Witnesses and holders of vajra commitments, consider me!

 

ཧཱུྂ། ཐུགས་རྗེའི་གདུང་འཚོབ་རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་གིས། །

hung, tukjé dungtsob naljor dakchak gi

Hūṃ. We vidyādharas, successors of the compassionate,

འགྲོ་བའི་དོན་དུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་བསྐྱེད་དེ། །

drowé döndu changchub semkyé dé

Generate bodhicitta for the sake of all living beings.

བླ་མེད་གོ་འཕང་འགྲོད་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར། །

lamé gopang dröpar jawé chir

And, in order to progress to the unsurpassable state,

བསྟན་པ་རྒྱ་མཚོ་སོ་སོའི་འདུལ་ཁྲིམས་དང༌། །

tenpa gyatso sosö dul trim dang

Uphold various disciplines from the oceanic teachings:

སྐུ་གསུང་ཐུགས་དང་མཉམ་སྦྱོར་སྡོམ་པའི་མཆོག །

ku sung tuk dang nyamjor dompé chok

The supreme pledge to unite with enlightened body, speech and mind,

རྡོ་རྗེ་འདའ་དཀའ་དམ་ཚིག་གཏན་གྱི་གཉེར། །

dorjé da ka damtsik ten gyi nyer

The vajra samaya, terrible to transgress, ever to be maintained,

སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་ལྷག་པའི་དམ་ཚིག་རྣམས། །

chi dang khyepar lhakpé damtsik nam

Both the general and special, higher commitments

སྔ་ཕྱིར་མནོས་ཤིང་གཉེར་དུ་སྨྲས་སོ་འཚལ། །

ngachir nö shing nyer du mé so tsal

We have received time and again and sworn to uphold.

ཡུན་དུ་མི་གཏོང་འདའ་བར་མི་བགྱིད་ཅིང་། །

yündu mitong dawar migyi ching

We do not intentionally neglect or transgress our vows,

དོན་ལས་གོལ་ཞིང་ལྡོག་སེམས་མ་མཆིས་ཀྱང༌། །

dön lé gol zhing dok sem machi kyang

Waver in our purpose or turn away from it entirely,

གདོད་བྱ་ལོང་ཡོད་སྙམ་པའི་ལེ་ལོ་ཡིས། །

döja long yö nyampé lelo yi

Yet through the laziness of postponing actions,

ཀློང་དུ་མ་གྱུར་རྩལ་ཤུགས་ཆུང་བ་དང༌། །

long du magyur tsalshuk chungwa dang

We fail to gain mastery and have very little fortitude,

ཤེས་བཞིན་མི་ལྡན་བག་མེད་དབང་གྱུར་ཏེ། །

shezhin miden bakmé wanggyur té

We lack vigilance and stray into carelessness.

སྒོམ་ལ་མི་བརྩོན་བསྙེན་སྒྲུབ་གཡེལ་ལ་སོགས། །

gom la mitsön nyendrub yel lasok

We make no effort in meditation, neglect approach and accomplishment, and more.

ཚོར་དང་མ་ཚོར་མ་རིག་དབང་གིས་ན། །

tsor dang matsor marik wang gi na

Knowingly and unknowingly, through our own ignorance,

སྟོན་པའི་བཀའ་དང་དམ་ལས་འགལ་གྱུར་ཏེ། །

tönpé ka dang dam lé gal gyur té

We transgress the teacher’s commands and contravene commitments.

རྣལ་འབྱོར་གང་ཞིག་དམ་ཚིག་ཉམས་པ་དང༌། །

naljor gangzhik damtsik nyampa dang

“A yogi must never associate, even for an instant,

སྐད་ཅིག་ཙམ་ཡང་འཕྲད་པར་མི་བྱ་ཞེས། །

kechik tsam yang trepar mija zhé

With one who has transgressed the samaya.”

བཀའ་ལས་བྱུང་ཞིང་དེ་ལྟར་མ་ལྕོགས་ཏེ། །

ka lé jung zhing detar machok té

Such is the command, yet we fail to observe it.

གསང་སྒོ་འཆོལ་བས་དབྱེ་བསལ་དཀའ་བ་དང༌། །

sang go cholwé yesal kawa dang

Confused as to the secret mantra’s entrance, discernment proves difficult;

མངོན་ཤེས་མེད་པས་སྐྱོན་ཅན་མ་རྟོགས་ཏེ། །

ngönshé mepé kyönchen matok té

Without higher perception, we do not recognize those at fault.

ཉམས་དང་ཚོགས་འདྲེས་ཉམས་པ་བསྐང་བ་དང༌། །

nyam dang tsok dré nyampa kangwa dang

We mix with transgressors in the assembly and restore their transgressions;

ཉམས་དང་སྣོད་མིན་རྣམས་ལ་ཆོས་བཤད་དང༌། །

nyam dang nömin nam la chö shé dang

We teach Dharma to transgressors and unsuitable recipients;

ཉམས་ལ་མི་འཛེམ་ཉམས་པའི་སྐྱོན་ལ་སོགས། །

nyam la midzem nyampé kyön lasok

We do not avoid transgressors, but incur the fault of transgression and more;

ཉམས་དང་འགྲོགས་ཤིང་ཉམས་པ་དེ་དག་གི །

nyam dang drok shing nyampa dedak gi

Thus we have kept company with transgressors

ཉམས་གྲིབ་སྐྱོན་གྱིས་གོས་པར་གྱུར་ཏོ་འཚལ། །

nyamdrib kyön gyi göpar gyur to tsal

And been sullied by their corrupting, transgressive influence.

ཚེ་འདིའི་རྐྱེན་དང་ཡུན་གྱི་སྒྲིབ་གྱུར་རྣམས། །

tsé di kyen dang yün gyi drib gyur nam

Such failings, which affect this life and cause long-term obscuration,

རབ་གནོང་འགྱོད་པའི་སེམས་ཀྱིས་མཐོལ་ལོ་བཤགས། །

rab nong gyöpé sem kyi tol lo shak

We now confess with a mind of intense remorse and regret.

 

བྱམས་པའི་ཐུགས་རྗེས་བདག་ལ་དགོངས་ནས་ཀྱང༌། །

jampé tukjé dak la gong né kyang

Consider us with loving kindness and compassion,

གཉིས་མེད་དབྱིངས་ལས་མི་འགྱུར་བདག་བཀོད་དེ། །

nyimé ying lé mingyur dak kö dé

And secure us steadfastly in the non-dual realm.

མི་དམིགས་བཏང་སྙོམས་ངང་དུ་བཞུགས་ནས་ཀྱང༌། །

mimik tangnyom ngang du zhuk né kyang

As you abide in non-referential equanimity,

གཉིས་མེད་དོན་གྱི་ཚངས་པ་སྩལ་དུ་གསོལ། །

nyimé dön gyi tsangpa tsal du sol

Grant us the ultimate, non-dual absolution!

 

དོན་དམ་དམིགས་མེད་སྤྲོས་ལས་འདས་པ་ལ། །

döndam mikmé trö lé depa la

In the ultimate, beyond reference and elaboration,

རྣམ་རྟོག་གང་ཡང་དམིགས་པར་མི་འགྱུར་ཅིང་། །

namtok gangyang mikpar mingyur ching

There is no conceptualising thought whatsoever;

ཀུན་རྫོབ་སྒྱུ་མ་ཙམ་གྱི་དབང་གིས་ན། །

kündzob gyuma tsam gyi wang gi na

Yet should we err through the relative, mere illusion,

ནོངས་པ་མཆིས་ན་རབ་གནོང་བཟོད་པར་གསོལ། །

nongpa chi na rab nong zöpar sol

This we intensely regret: forgive us, we pray!

 

ཞེས་དྲི་མེད་རྒྱལ་པོ་བཤགས་པའི་རྒྱུད་ལས། ཡེ་ཤེས་ལྷ་དང་འཁོན་གཅུགས་བཤགས་པའི་ལེའུ་བཞི་པ་ཁོལ་དུ་ཕྱུངས་པའོ།། །།

From the Fourth Chapter of the Immaculate Confession Tantra, Confession of Discord with the Wisdom Deities.

 

| Translated by Adam Pearcey 2019, with reference to commentaries by Katok Yeshe Gyaltsen, Jigme Lingpa and Rigdzin Gargyi Wangchuk.

 

Version: 1.2-20211001

Vajrayāna Buddhism places restrictions on the reading and practice of certain texts, which are intended only for those who have received the requisite empowerments, transmissions and instructions.

If you are unsure as to whether you are entitled to read or practice a particular text please consult a qualified lineage-holder.

OK
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept