Yeshe Kuchokma

Confession | Words of the Buddha

English | བོད་ཡིག

Buddha

Vajrasattva

Further Information:
Download this text:

༄༅། །བརྗོད་མེད་དོན་གྱི་བཤགས་པ།

The Ultimate Inexpressible Confession

From the Immaculate Confession Tantra

 

ཧཱུྂ། ཡེ་ཤེས་སྐུ་མཆོག་རང་བཞིན་དཀྱིལ་འཁོར་ནི། །

hung, yeshe ku chok rangshyin kyilkhor ni

Hūṃ. The natural maṇḍala of the supreme wisdom kāya

ཟླ་རྒྱས་བཞིན་དུ་སྤྲོས་པ་མི་མངའ་ཡང༌། །

da gyé shyindu tröpa mi nga yang

Has no elaborate complexity, just like the full moon,

ཐུགས་རྗེའི་ཉི་གསལ་འོད་བཞིན་སྙོམས་མཛད་པ། །

tukjé nyi sal ö shyin nyom dzepa

Yet its compassion radiates as evenly as sunlight.

འདིར་གཤེགས་བདག་ལ་དགོངས་ཤིང་བཞུགས་སུ་གསོལ། །

dir shek dak la gong shing shyuk su sol

Approach now, I pray: consider me, and remain!

བརྗོད་མེད་ཤེས་རབ་མི་གཡོ་ཆོས་ཀྱི་སྐུ། །

jömé sherab miyo chö kyi ku

Inexpressible wisdom, which is the immovable dharmakāya;

བདེ་ཆེན་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་སྐུ་རིགས་ལྔའི་གཙོ། །

dechen longchö dzok ku rik ngé tso

Lords of the five families, the sambhogakāya of great bliss;

ཐུགས་རྗེ་ཐབས་མཁས་རྒྱ་ཆེར་རོལ་པའི་ལྷ། །

tukjé tabkhé gyacher rolpé lha

And deities who display vast compassion and skilful means,

ཞི་ཁྲོ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

shyitro trulpé ku la chaktsal lo

Nirmāṇakāya, peaceful and wrathful: to you I pay homage!

དངོས་སུ་འབྱོར་དང་ཡིད་ཀྱིས་རྣམ་སྤྲུལ་པའི། །

ngö su jor dang yi kyi nam trulpé

Actual offerings and those created in the imagination,

ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་བླ་མེད་མཆོད་སྤྲིན་གྱིས། །

kuntuzangpo lamé chötrin gyi

As Samantabhadra’s unsurpassable, cloud-like bestowal,

མཁའ་དབྱིངས་རྣམ་དག་རྒྱ་ཆེར་ཡོངས་བཀོད་དེ། །

khaying namdak gyacher yong kö dé

Arranged extensively throughout space’s pure expanse—

ཕྱི་ནང་གསང་བའི་མཆོད་པ་རྒྱ་མཚོས་མཆོད། །

chi nang sangwé chöpa gyatsö chö

With an ocean of outer, inner and secret gifts, I offer!

ཀུན་ཏུ་བཟང་མོ་གསང་བའི་བྷ་ག་ལ། །

kuntuzangmo sangwé bhaga la

Through an experience of single taste, beyond union and separation,

རྒྱལ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་རབ་འབྱམས་མ་ལུས་ཀུན། །

gyalwé kyilkhor rabjam malü kün

Wherein all the infinite maṇḍalas of the victorious buddhas

འདུ་འབྲལ་མེད་པའི་ངང་དུ་རོ་གཅིག་པས། །

dudral mepé ngang du ro chikpé

Are present in the secret bhaga of Samantabhadrī —

གཉིས་མེད་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱིས་མཉེས་གྱུར་ཅིག །

nyimé changchub sem kyi nyé gyur chik

May non-dual bodhicitta delight you!

སེམས་ཀྱི་རང་བཞིན་ཆོས་ཉིད་ནམ་མཁའ་ཆེ། །

sem kyi rangshyin chönyi namkha ché

The nature of mind is the great space of dharmatā;

ཆོས་རྣམས་རྣམ་དག་ཡེ་ནས་འོད་གསལ་ཞིང༌། །

chö nam namdak yené ösal shying

Phenomena, utterly pure, have always been clear light;

རྣལ་འབྱོར་ཉིད་དབྱིངས་སྨྲ་བསམ་ལས་འདས་པས། །

naljor nyi ying ma sam lé depé

And the realm of this yoga is beyond speech and thought—

མཉམ་ཉིད་བྱང་ཆུབ་སེམས་ལ་རྟག་ཏུ་འདུད། །

nyamnyi changchub sem la taktu dü

To this bodhicitta of equality, I offer perpetual homage!

ཀུན་བཟང་རྫོགས་ཆེན་ཡེ་ནས་གདལ་བ་ལ། །

kunzang dzogchen yené dalwa la

Within the ever-excellent, originally expansive great perfection

ཕྱི་ནང་གསང་བའི་བཀོད་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ནི། །

chi nang sangwé köpé kyilkhor ni

Is the maṇḍala arrayed with outer, inner and secret aspects;

སྣང་སྲིད་རྣམ་དག་ལྷ་དང་ལྷ་མོའི་དབྱིངས། །

nangsi namdak lha dang lhamö ying

Pure apparent existence is the sphere of male and female deities;

བྱུང་དང་འབྱུང་འགྱུར་ཡབ་ཡུམ་ལྷུན་རྫོགས་རྣམས། །

jung dang jung gyur yabyum lhün dzok nam

And elements and elemental, spontaneously perfect buddha pairs.

གསང་ཆེན་རབ་དགྱེས་གཟུངས་ཆེན་བདག་ཉིད་མའི། །

sang chen rab gyé zung chen daknyimé

The great consort revels in the magnificent secret;

མཁའ་དབྱིངས་ཀློང་ཡངས་པདྨོར་འཁྱིལ་བ་ལ། །

khaying long yang pemor khyilwa la

And in the sovereign lady’s lotus, the vast expanse of space,

གཉིས་མེད་ཐིག་ལེ་ཆེན་པོར་འོད་གསལ་ཞིང༌། །

nyimé tiklé chenpor ösal shying

Within the great non-dual bindu, there is clear light

མ་བཅོས་སྤྲོས་མེད་བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོའི་སྐུ། །

machö trömé changchub nyingpö ku

And bodhi-essence kāya, uncontrived and unelaborate.

ཅིར་ཡང་སྣང་བ་བདེ་ཆེན་གཡུང་དྲུང་ལྷ། །

chiryang nangwa dechen yungdrung lha

All that appears is the everlasting deity of great bliss.

འདུ་འབྲལ་མེད་པ་གསང་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ནི། །

dudral mepa sangwé kyilkhor ni

In the secret maṇḍala that is beyond union and separation

བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་རིགས་ལྔ་ཡབ་ཡུམ་དང༌། །

daknyi chenpo rik nga yabyum dang

Are sovereigns, male and female buddhas of the five families,

བྱང་ཆུབ་ལྕམ་དྲལ་ཁྲོ་བོ་ཁྲོ་མོའི་ཚོགས། །

changchub chamdral trowo tromö tsok

Bodhisattvas and hosts of wrathful ones, male and female.

རྡོ་རྗེ་ལྷ་མོ་ཚོགས་རྗེ་ཚོགས་ཀྱི་བདག །

dorjé lhamo tsok jé tsok kyi dak

Lord over hosts of vajra goddesses, master of the assembly,

རིགས་ལྔ་དཔལ་ཆེན་ཁྲོ་རྒྱལ་ཡབ་ཡུམ་བཅུ། །

rik nga palchen trogyal yabyum chu

Glorious ones of the five families, ten wrathful kings and consorts,

གནས་དང་ཡུལ་གྱི་ཕྱག་རྒྱ་སྒོ་མ་བཞི། །

né dang yul gyi chakgya goma shyi

Female guardians of sacred lands and places, four female gatekeepers,

ཡེ་ཤེས་སྤྲུལ་པའི་ལྷ་ཚོགས་མང་པོ་རྣམས། །

yeshe trulpé lhatsok mangpo nam

The many hosts of deities who are wisdom emanations,

མ་ལྟར་བྱམས་ཤིང་སྲིང་ལྟར་གདུང་ལ་སོགས། །

ma tar jam shing sing tar dung lasok

Those who are caring like mothers and supportive as sisters,

ལེགས་ཉེས་སྟངས་འཛིན་དམ་ཚིག་རྗེས་གཅོད་པའི། །

leknyé tangdzin damtsik jé chöpé

Who determine good and bad and evaluate samaya,

ཕྱི་ནང་མཁའ་འགྲོ་རྣལ་འབྱོར་མ་ཡི་ཚོགས། །

chi nang khandro naljorma yi tsok

Hosts of outer and inner ḍākinīs and yoginīs,

དཔང་གྱུར་རྡོ་རྗེ་དམ་ཅན་དགོངས་སུ་གསོལ། །

pang gyur dorjé damchen gong su sol

Witnesses and holders of vajra commitments, consider me!

ཧཱུྂ། ཐུགས་རྗེའི་གདུང་འཚོབ་རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་གིས། །

hung, tukjé dungtsob naljor dakchak gi

Hūṃ. We vidyādharas, successors of the compassionate,

འགྲོ་བའི་དོན་དུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་བསྐྱེད་དེ། །

drowé döndu changchub semkyé dé

Generate bodhicitta for the sake of all living beings.

བླ་མེད་གོ་འཕང་འགྲོད་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར། །

lamé gopang dröpar jawé chir

And, in order to progress to the unsurpassable state,

བསྟན་པ་རྒྱ་མཚོ་སོ་སོའི་འདུལ་ཁྲིམས་དང༌། །

tenpa gyatso sosö dul trim dang

Uphold various disciplines from the oceanic teachings:

སྐུ་གསུང་ཐུགས་དང་མཉམ་སྦྱོར་སྡོམ་པའི་མཆོག །

ku sung tuk dang nyamjor dompé chok

The supreme pledge to unite with enlightened body, speech and mind,

རྡོ་རྗེ་འདའ་དཀའ་དམ་ཚིག་གཏན་གྱི་གཉེར། །

dorjé da ka damtsik ten gyi nyer

The vajra samaya, terrible to transgress, ever to be maintained,

སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་ལྷག་པའི་དམ་ཚིག་རྣམས། །

chi dang khyepar lhakpé damtsik nam

Both the general and special, higher commitments

སྔ་ཕྱིར་མནོས་ཤིང་གཉེར་དུ་སྨྲས་སོ་འཚལ། །

ngachir nö shing nyer du mé so tsal

We have received time and again and sworn to uphold.

ཡུན་དུ་མི་གཏོང་འདའ་བར་མི་བགྱིད་ཅིང་། །

yündu mitong dawar migyi ching

We do not intentionally neglect or transgress our vows,

དོན་ལས་གོལ་ཞིང་ལྡོག་སེམས་མ་མཆིས་ཀྱང༌། །

dön lé gol shying dok sem machi kyang

Waver in our purpose or turn away from it entirely,

གདོད་བྱ་ལོང་ཡོད་སྙམ་པའི་ལེ་ལོ་ཡིས། །

döja long yö nyampé lelo yi

Yet through the laziness of postponing actions,

ཀློང་དུ་མ་གྱུར་རྩལ་ཤུགས་ཆུང་བ་དང༌། །

long du magyur tsalshuk chungwa dang

We fail to gain mastery and have very little fortitude,

ཤེས་བཞིན་མི་ལྡན་བག་མེད་དབང་གྱུར་ཏེ། །

sheshyin miden bakmé wanggyur té

We lack vigilance and stray into carelessness.

སྒོམ་ལ་མི་བརྩོན་བསྙེན་སྒྲུབ་གཡེལ་ལ་སོགས། །

gom la mitsön nyendrub yel lasok

We make no effort in meditation, neglect approach and accomplishment, and more.

ཚོར་དང་མ་ཚོར་མ་རིག་དབང་གིས་ན། །

tsor dang matsor marik wang gi na

Knowingly and unknowingly, through our own ignorance,

སྟོན་པའི་བཀའ་དང་དམ་ལས་འགལ་གྱུར་ཏེ། །

tönpé ka dang dam lé gal gyur té

We transgress the teacher’s commands and contravene commitments.

རྣལ་འབྱོར་གང་ཞིག་དམ་ཚིག་ཉམས་པ་དང༌། །

naljor gangshyik damtsik nyampa dang

“A yogi must never associate, even for an instant,

སྐད་ཅིག་ཙམ་ཡང་འཕྲད་པར་མི་བྱ་ཞེས། །

kechik tsam yang trepar mija shyé

With one who has transgressed the samaya.”

བཀའ་ལས་བྱུང་ཞིང་དེ་ལྟར་མ་ལྕོགས་ཏེ། །

ka lé jung shying detar machok té

Such is the command, yet we fail to observe it.

གསང་སྒོ་འཆོལ་བས་དབྱེ་བསལ་དཀའ་བ་དང༌། །

sang go cholwé yesal kawa dang

Confused as to the secret mantra’s entrance, discernment proves difficult;

མངོན་ཤེས་མེད་པས་སྐྱོན་ཅན་མ་རྟོགས་ཏེ། །

ngönshé mepé kyönchen matok té

Without higher perception, we do not recognize those at fault.

ཉམས་དང་ཚོགས་འདྲེས་ཉམས་པ་བསྐང་བ་དང༌། །

nyam dang tsok dré nyampa kangwa dang

We mix with transgressors in the assembly and restore their transgressions;

ཉམས་དང་སྣོད་མིན་རྣམས་ལ་ཆོས་བཤད་དང༌། །

nyam dang nömin nam la chö shé dang

We teach Dharma to transgressors and unsuitable recipients;

ཉམས་ལ་མི་འཛེམ་ཉམས་པའི་སྐྱོན་ལ་སོགས། །

nyam la midzem nyampé kyön lasok

We do not avoid transgressors, but incur the fault of transgression and more;

ཉམས་དང་འགྲོགས་ཤིང་ཉམས་པ་དེ་དག་གི །

nyam dang drok shing nyampa dedak gi

Thus we have kept company with transgressors

ཉམས་གྲིབ་སྐྱོན་གྱིས་གོས་པར་གྱུར་ཏོ་འཚལ། །

nyamdrib kyön gyi göpar gyur to tsal

And been sullied by their corrupting, transgressive influence.

ཚེ་འདིའི་རྐྱེན་དང་ཡུན་གྱི་སྒྲིབ་གྱུར་རྣམས། །

tsé di kyen dang yün gyi drib gyur nam

Such failings, which affect this life and cause long-term obscuration,

རབ་གནོང་འགྱོད་པའི་སེམས་ཀྱིས་མཐོལ་ལོ་བཤགས། །

rab nong gyöpé sem kyi tol lo shak

We now confess with a mind of intense remorse and regret.

བྱམས་པའི་ཐུགས་རྗེས་བདག་ལ་དགོངས་ནས་ཀྱང༌། །

jampé tukjé dak la gong né kyang

Consider us with loving kindness and compassion,

གཉིས་མེད་དབྱིངས་ལས་མི་འགྱུར་བདག་བཀོད་དེ། །

nyimé ying lé mingyur dak kö dé

And secure us steadfastly in the non-dual realm.

མི་དམིགས་བཏང་སྙོམས་ངང་དུ་བཞུགས་ནས་ཀྱང༌། །

mimik tangnyom ngang du shyuk né kyang

As you abide in non-referential equanimity,

གཉིས་མེད་དོན་གྱི་ཚངས་པ་སྩལ་དུ་གསོལ། །

nyimé dön gyi tsangpa tsal du sol

Grant us the ultimate, non-dual absolution!

དོན་དམ་དམིགས་མེད་སྤྲོས་ལས་འདས་པ་ལ། །

döndam mikmé trö lé depa la

In the ultimate, beyond reference and elaboration,

རྣམ་རྟོག་གང་ཡང་དམིགས་པར་མི་འགྱུར་ཅིང་། །

namtok gangyang mikpar mingyur ching

There is no conceptualising thought whatsoever;

ཀུན་རྫོབ་སྒྱུ་མ་ཙམ་གྱི་དབང་གིས་ན། །

kündzob gyuma tsam gyi wang gi na

Yet should we err through the relative, mere illusion,

ནོངས་པ་མཆིས་ན་རབ་གནོང་བཟོད་པར་གསོལ། །

nongpa chi na rab nong zöpar sol

This we intensely regret: forgive us, we pray!

 

ཞེས་དྲི་མེད་རྒྱལ་པོ་བཤགས་པའི་རྒྱུད་ལས། ཡེ་ཤེས་ལྷ་དང་འཁོན་གཅུགས་བཤགས་པའི་ལེའུ་བཞི་པ་ཁོལ་དུ་ཕྱུངས་པའོ།། །།

From the Fourth Chapter of the Immaculate Confession Tantra, Confession of Discord with the Wisdom Deities.

 

| Translated by Adam Pearcey 2019, with reference to commentaries by Katok Yeshe Gyaltsen, Jigme Lingpa and Rigdzin Gargyi Wangchuk.