The Home of Tibetan Buddhist Texts in Translation
ISSN 2753-4812
ISSN 2753-4812

Prayer for the Long Life of Trulshik Rinpoche—Tibetan

English | བོད་ཡིག

༄༅། །རྫ་རོང་འཁྲུལ་ཞིག་ཞྭ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས།

 

ཨོཾ་སྭ་སྟི། །

ཐུབ་བསྟན་སྤྱི་དང་སྔ་འགྱུར་ཟབ་གསང་སྲོལ། །

ཀློང་ཆེན་དགོངས་བཅུད་མཛོད་མངའ་འདུལ་འཛིན་རྗེ། །

འགྱུར་མེད་ངག་དབང་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ཞབས། །

སྐུ་ཚེ་བརྟན་ཅིང་མཛད་ཕྲིན་ལྷུན་གྲུབ་ཤོག །

 

ཅེས་པ་འདི་བཞིན་༧སྐྱབས་མགོན་རྒྱལ་དབང་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་གཟིགས་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་ཞལ་སྔ་ནས་སྩལ་བའི་རྡོ་རྗེའི་གསུང་བྱིན་རླབས་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ་ལགས་སོ། །

 

གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

འཁྲུལ་ཞིག་རིན་པོ་ཆེ།

Further information:

BDRC Author Profiles: P1649 P626

Download this text:

EPUB  PDF 
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept