གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

Tibetan Mastersགོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

English (27) | Deutsch (4) | Español (7) | Français (7) | Italiano (3) | Nederlands (4) | བོད་ཡིག (27)

Fourteenth Dalai Lama

His Holiness the 14th Dalai Lama

Name variants:
 • Gyalwa Tenzin Gyatso
 • Jetsün Jampal Ngawang Lobzang Yeshe Tenzin Gyatso
Further Information:
Download this collection:

༈ སྟོང་ཉིད་སྙིང་རྗེ་ཟུང་དུ་འཇུག་པའི་ལམ། །

ཆེས་ཆེར་གསལ་མཛད་གངས་ཅན་བསྟན་འགྲོའི་མགོན། །

ཕྱག་ན་པདྨོ་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་ལ། །

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བཞེད་དོན་ལྷུན་གྲུབ་ཤོག །

Texts by and about His Holiness the 14th Dalai Lama, Tenzin Gyatso (bstan 'dzin rgya mtsho, b. 1935):

Aspiration Prayers

Guru Rinpoche Prayers

Letters

Lineage Prayers

Long Life Prayers

གུ་རུའི་རྒྱལ་ཚབ་རྫ་རོང་འཁྲུལ་ཞིག་ཞྭ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས་འཆི་མེད་འདོད་འཇོ།

  རྫ་རོང་འཁྲུལ་ཞིག་ཞྭ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས།

   རྫོགས་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས།

    གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོའི་ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས།

     རྒྱལ་དབང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས།

      གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོའི་ཞབས་བརྟན།

       ༧རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས།

        ༧རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས།

         ཞབས་བརྟན་སྨོན་ཚིག་བྱིན་བརྒྱའི་གཏེར་ཆེན།

          ༧གོང་ས་འདྲེན་མཆོག་ཆེན་པོར་ཞབས་བརྟན་དུ་གསོལ་བ་དཔག་བསམ་ལྗོན་ཤིང་།

           རྒྱལ་མཆོག་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཆེན་པོ་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པར་ཞབས་བརྟན་དུ་གསོལ་བ་འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་དབྱངས་སྙན།

            གོང་ས་ཆེན་པོར་ཞབས་བརྟན་དུ་གསོལ་བ་འཆི་མེད་སྒྲ་དབྱངས།

             Praise

             Prayers

             Swift Rebirth Prayers

             Vajrakīla