བདུད་འཇོམས་རིན་པོ་ཆེ།

བོད་ཀྱི་བླ་མ།བདུད་འཇོམས་རིན་པོ་ཆེ།

English (54) | Deutsch (5) | Español (5) | Français (9) | Nederlands (1) | Português (3) | 中文 (6) | བོད་ཡིག (54)

Dudjom Rinpoche

བདུད་འཇོམས་རིན་པོ་ཆེ།

Name variants:
 • Jñāna
 • Terchen Drodül Lingpa
Previous incarnation(s):
Further information:
Download this collection:

༈ སྔོན་ཚེ་རིག་འཛིན་ནུས་ལྡན་རྡོ་རྗེ་རྩལ། །

མ་འོངས་བདེ་གཤེགས་མོས་པ་མཐའ་ཡས་ཞབས། །

ད་ལྟ་པད་འབྱུང་རྒྱལ་ཚབ་འབྲོག་བན་དངོས། །

འཇིགས་བྲལ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

We present the following texts by Kyabje Dudjom Rinpoche Jikdral Yeshe Dorje (bdud 'joms 'jigs bral ye shes rdo rje, 1904–1987), the renowned yogi and scholar and first appointed head of the Nyingma school in exile:

Benefits

Vajraṇakhī

གསོ་སྦྱོང་།

གསོལ་འདེབས།

ཆོས་སྐྱོང་།

བརྒྱུད་འདེབས།

བསང་མཆོད།

མཆོད་པ།

མྱུར་བྱོན་གསོལ་འདེབས།

ཚོགས།

ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས།

རྡོ་གྲུབ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས།

  དྲུང་པ་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་བརྟན།

   ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས།

    རྫོགས་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས།

     གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོའི་ཞབས་བརྟན།

      སོག་རྩེ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས།

       རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་བཅུ་དྲུག་པ་ཆེན་པོའི་ཞབས་བརྟན།

        གཏེར་ཆེན་བདུད་འཇོམས་འཇིགས་བྲལ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེར་ཞབས་བརྟན་དུ་གསོལ་བ་འཆི་མེད་རྔ་སྒྲ།

         ཞལ་གདམས།

         འགྲེལ་པ།

         རབ་གནས།

         རྫོགས་ཆེན།

         སྒྲུབ་ཐབས།

         སེང་གདོང་མའི་ཐལ་རྡེབ་རྒྱུན་ཁྱེར།

          ཚེ་སྒྲུབ་རྒྱུན་ཁྱེར།

           བླ་མ་གསང་འདུས་རྒྱུན་ཁྱེར།

            སྨེ་བརྩེགས་རྒྱུན་ཁྱེར།

             འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཐིག་གི་རྒྱུན་ཁྱེར་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ།

              རྡོ་རྗེ་གོ་ཁྲབ་རྒྱུན་ཁྱེར།

               གཙུག་ཏོར་གདུགས་དཀར་མོའི་རྒྱུན་ཁྱེར་འབར་བའི་ཐོག་བརྩེགས།

                མཚོ་རྒྱལ་སྒྲུབ་ཐབས་བཅུད་བསྡུས།

                 གྲོ་ལོད་གསང་སྒྲུབ་རྒྱུན་ཁྱེར།

                  དཔལ་རྡོ་རྗེ་ཕུར་བུའི་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ།

                   རྡོ་རྗེའི་ཚེ་སྒྲུབ་པའི་མན་ངག་ཟབ་གསང་བཅུད་འདུས་འཆི་མེད་ལམ་བཟང་།

                    སྔོན་འགྲོ།

                    སྨོན་ལམ།

                    ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེའི་གསོལ་འདེབས།