Long-Life Prayer for the Dalai Lama—Tibetan

Practices › Long-Life Prayers | བོད་ཀྱི་བླ་མ།ས་སྐྱ་ཁྲི་ཆེན་ངག་དབང་ཀུན་དགའ་ཐེག་ཆེན་དཔལ་འབར། | བོད་ཀྱི་བླ་མ།གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

English | བོད་ཡིག

ས་སྐྱ་ཁྲི་ཆེན་ངག་དབང་ཀུན་དགའ་ཐེག་ཆེན་དཔལ་འབར།

His Holiness the 14th Dalai Lama

Further information:
Download this text:

༄༅། །༧རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས།

 

༧རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་ཐུགས་རྗེ་གཅིག་འདུས་པ། །

དེང་འདིར་སྡོམ་བརྩོན་དམ་པའི་རྣམ་རོལ་གྱིས། །

འཇིག་རྟེན་ཞི་བདེའི་དཔལ་ལ་འགོད་མཛད་པའི། །

ཡོངས་རྫོགས་བསྟན་པའི་བདག་པོར་ཞབས་བརྟན་གསོལ། །

This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept