Prayer to Khenchen Jigme Phuntsok—Tibetan

Prayers | Tibetan Mastersམཁན་ཆེན་འཇིགས་མེད་ཕུན་ཚོགས།

English | བོད་ཡིག

མཁན་ཆེན་འཇིགས་མེད་ཕུན་ཚོགས།

མཁན་ཆེན་འཇིགས་མེད་ཕུན་ཚོགས།

Further Information:
Download this text:

༄༅། །ཆོས་རྗེ་དམ་པ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་གསོལ་འདེབས།

 

འཇིགས་མེད་རྩོད་འཆད་རྩོམ་པའི་གཏེར་ལ་དབང་། །

ཕུན་ཚོགས་བསླབ་པ་གསུམ་གྱི་ཡོན་ཏན་རྫོགས། །

དཔག་ཡས་ཕན་བདེའི་འབྱུང་གནས་རིན་པོ་ཆེ། །

འདྲེན་མཆོག་དཔལ་ལྡན་བླ་མར་གསོལ་བ་འདེབས། །

 

ཞེས་ཆོས་པད་ནས་བསྐུལ་ངོར་ཨ་བྷ་ཡ་རང་གིས་སྨྲས།།