The Home of Tibetan Buddhist Texts in Translation
ISSN 2753-4812
ISSN 2753-4812

Essence of 84000 Dharma Approaches—Tibetan

English | Português | 中文 | བོད་ཡིག

༄༅། །བརྒྱད་ཁྲི་བཞི་སྟོང་ཆོས་སྒོའི་མཐའ་སོགས།

བརྒྱད་ཁྲི་བཞི་སྟོང་ཆོས་སྒོའི་མཐའ། །
རྫོགས་ཆེན་ཨ་ཏི་ཡོ་གར་འདུས། །
ཨ་ཏི་ཡོ་གའི་ལམ་གྱི་གནད། །
རང་བྱུང་ཡེ་ཤེས་ཉིད་ལ་ཐུག །
སེམས་ཉིད་གདོད་ནས་མ་སྐྱེས་ལ། །
མ་འགག་རང་གསལ་བཟོ་བཅོས་བྲལ། །
བླ་མའི་མན་ངག་ལ་བརྟེན་ནས། །
རང་ངོ་ཤེས་པ་ཡེ་ཤེས་ཡིན། །
ཐིག་ལེ་ཉག་གཅིག་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས། །
ཆོས་རྣམས་ཀུན་གྱི་རང་བཞིན་སྟེ། །
གཉིས་མེད་ཡེ་ཤེས་བླ་ན་མེད། །
འཇམ་དཔལ་དཔལ་དང་ལྡན་པའི་མཆོག །

མེ་སྤྲེལ་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༩ ལ་མཉྫུ་ཤྲཱི་བཛྲ་གྱིས་བྲིས་སོ་དགེ།།

མི་ཕམ་རིན་པོ་ཆེ།

Ju Mipham Namgyal Gyatso

Further information:

Download this text:

EPUB  PDF 
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept