མི་ཕམ་རིན་པོ་ཆེ།

Tibetan Mastersམི་ཕམ་རིན་པོ་ཆེ།

English (93) | Deutsch (14) | Español (17) | Français (27) | Italiano (6) | Nederlands (4) | Português (9) | 中文 (13) | བོད་ཡིག (93)

Mipham Rinpoche

Ju Mipham Namgyal Gyatso

Name variants:
 • Dhīḥ
 • Jampal Gyepe Dorje
 • Ju Mipham
 • Lodrö Drimé
 • Mipham Namgyal Gyatso
Further Information:
Download this collection:

༈ རིག་སྟོང་འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུའི་བྱིན་རླབས་ལས། །

དགོངས་པའི་ཀློང་ལས་སྤོབས་པའི་གཏེར་བརྒྱད་གྲོལ། །

ལུང་རྟོགས་ཆོས་མཛོད་རྒྱ་མཚོའི་མངའ་དབང་བསྒྱུར། །

མི་ཕམ་འཇམ་པའི་དབྱངས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

Texts by and about the great Nyingma polymath Jamgön Mipham Namgyal Gyatso (mi pham rnam rgyal rgya mtsho, 1846-1912), arguably the most influential Tibetan scholar of recent times:

Advice

Aspiration Prayers

Averting Obstacles

Benedictory Verses

Buddhist Philosophy

Dharma Protectors

Dzogchen

Gesar

Guru Yoga

གུ་རུའི་ཚིག་བདུན་གསོལ་འདེབས་དང་འབྲེལ་བའི་བླ་སྒྲུབ་བྱིན་བརླབས་ཆར་འབེབས།

  ཚིག་བདུན་གསོལ་འདེབས་དང་འབྲེལ་བའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་བྱིན་བརླབས་ཆར་འབེབས།

   དགའ་རབ་རྡོ་རྗེའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ཡེ་ཤེས་ཆར་འབེབ།

    པཎ་ཆེན་སྨྲི་ཏིའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་དངོས་གྲུབ་གཏེར་ཆེན།

     དཔལ་རོང་ཟོམ་པཎྜི་ཏ་ཆེན་པོའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་བྱིན་རླབས་ཆར་འབེབས།

      འཇམ་མགོན་མི་ཕམ་རྒྱ་མཚོ་ལ་བརྟེན་པའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་བྱིན་རླབས་མྱུར་འཇུག

       Lineage Prayers

       Long Life Prayers

       Lungta

       Mantras

       Offering

       Praise

       Prayers

       Prayers to Guru Rinpoche

       Prayers to Mañjuśrī

       Prayers to Śākyamuni

       Preliminary Practice

       Sādhanas

       Sang Offering

       Saving Lives

       Sur Offering

       Tārā

       Tsok

       Vajrasattva