ཞལ་གདམས།

Literary Genres › Advice

English (157) | Deutsch (28) | Español (28) | Français (35) | Italiano (7) | Português (28) | 中文 (33) | བོད་ཡིག (157)


Saraha

Further information:
Download this collection:

A series of texts of advice and practical instructions on the path in general as well as more specific topics such as the intermediate states (bar do), Dzogchen, Mahāmudrā and retreat:

Ethical Guidelines

Nonsectarianism

སྤྲུལ་པའི་གཏེར་སྟོན་ཆེན་མོའི་རྣམ་ཐར་གྱི་ས་བོན་ཞལ་གསུང་མ་དང་། གཏེར་འབྱུང་འགའ་ཞིག་འབེལ་གཏམ་སྣ་ཚོགས་བཅས་ཕྱོགས་བསྡོམས་རྒྱལ་བསྟན་ཉིན་བྱེད་འོད་སྣང་ལས་བཀོལ་དུ་ཕྱུང་བ།

  བོད་ཡུལ་ཆོས་ལུགས་རྣམ་པ་བཞི།

   ལོག་ལྟའི་སྨག་འབྱིན་མུན་སེལ་ཉི་མ།

    ཐེག་པ་མཐའ་དག་གི་སྙིང་པོ་མདོ་ཙམ་བརྗོད་པ་ཆོས་ཀྱི་སྒོ་འབྱེད།

     ཀ་རྩོམ།

     གཅོད།

     གདམས་ངག

     དམ་ཚིག

     ཕྱག་ཆེན།

     སེམས་ངོ་འཇོག་ཐབས།

      ཕྱག་ཆེན་པའི་གནས་འགྱུ་རིག་གསུམ་ཉམས་ལེན་བྱེད་ཚུལ།

       ཕྱག་ཆེན་སྦྱོར་དངོས་རྗེས་གསུམ།

        རྟོགས་པའི་དབང་ཕྱུག་ཏུ་འགྱུར་བའི་མྱུར་ལམ་ཕྱག་ཆེན།

         ཀུ་སཱ་ལིའི་སེམས་ཁྲིད།

          ཕྱག་ཆེན་ལྔ་ལྡན་གྱི་ཁྲིད་ཡིག

           སེམས་ཀྱི་ངོ་སྤྲོད།

            བར་དོ།

            བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར།

            བློ་སྦྱོང་།

            མགུར་གླུ།

            མཚམས།

            ནགས་ཚལ་ཀུན་ཏུ་དགའ་བའི་གཏམ།

             ཉག་བླའི་ཞལ་རྒྱུན།

              དབེན་གནས་མཁའ་སྤྱོད་སྟོན་པའི་གདམས་པ།

               ཨ་ལགས་མདོ་སྔགས་ལ་གདམས་པ།

                འདུ་འཛི་སྤངས་ནས་དབེན་པར་བསྐུལ་བའི་གདམས་པ།

                 ཕ་རན་སེར་ལོ་གསུམ་མཚམས་ལ་བཞུགས་མཁན་རྣམས་ལ་གདམས་པ།

                  མཚམས་སྒྲུབ་ཀྱི་ཞལ་གདམས།

                   མཚམས་སྒྲུབ་ཀྱི་ཞལ་གདམས།

                    ཞེན་པ་བཞི་བྲལ།

                    རྩེད་མོར།

                    རྫོགས་ཆེན།

                    གློ་བོ་ཡི་རྒྱལ་པོ་ལ་གདམས་པ།

                     གཏེར་སྟོན་བསོད་རྒྱལ་ཞལ་ནས་གདམས་པ།

                      གསུང་རྒྱུན་ཟིན་བྲིས།

                       ལྟ་སྒོམ་སྤྱོད་འབྲས་ཀྱི་གདམས་པ།

                        རང་བཞིན་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་དོན་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་གདམས་པ།

                         མཐར་ཐུག་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་སངས་རྒྱས་པའི་ཐབས་ཟབ་མོ་བསྒོམ་པ་རང་གྲོལ།

                          གདམས་ངག་དྲན་གྲོལ་མ།

                           ལྟ་སྒོམ་སྤྱོད་གསུམ་མདོར་བསྡུས།

                            རྒད་པོ་ལ་མཁར་བཙུགས་ཀྱི་གདམས་པ༔

                             ཞལ་གདམས་གནད་ཀྱི་ཕྲེང་བ་ཞེས་བྱ་བ།

                              སྒ་རྗེ་ཁམས་སྤྲུལ་ལ་གདམས་པ།

                               རང་སེམས་རང་ངོ་འཕྲོད་པའི་ཞལ་གདམས།

                                ཞལ་གདམས་སྲིད་གསུམ་དོང་སྤྲུགས་མ།

                                 རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་གདམས་པ།

                                  གདམས་ངག་དམར་ཁྲིད།

                                   དཔལ་སེང་གི་ངོར་གདམས་པ།

                                    ཀ་དག་རིག་པ་བརྗོད་མེད་སོགས།

                                     ཀ་དག་རིག་པ་ཟང་ཐལ་སོགས།

                                      གདམས་ངག་ཚིག་གཅིག་མ།

                                       རྫོགས་ཆེན་འཁོར་འདས་རུ་ཤན་ཞེས་པའི་དོན།

                                        ཡེ་ཤེས་ལྔའི་རྣམ་བཤད།

                                         སྒོམ།

                                         སྤྱི།

                                         ཨོ་རྒྱན་གཙོ་མོ་ལ་གདམས་པ།

                                          མཐར་ཐུག་དོན་གྱི་གདམས་པ་གནད་ཀྱི་མེ་ལོང་།

                                           སྙིང་གཏམ་སུམ་ཅུ་པ།

                                            མདོ་པ་གདམས་ངག་རྒྱ་མཚོ་ལ་གདམས་པ།

                                             རྒྱ་ནག་གི་རྣལ་འབྱོར་མ་ཆུ་དུན་མས་བཻ་རོ་ཙ་ན་ལ་གདམས་པ།

                                              མཉམ་མེད་ཇོ་བོ་ཆེན་པོ་རྒྱ་གར་དུ་ཕེབས་ཁར་ལྷ་བྱང་ཆུབ་འོད་ལ་ཞལ་གདམས་སུ་སྩལ་བ་ཐར་འདོད་དཔའ་བོའི་སྙིང་ནོར།

                                               བྱང་སེམས་ནོར་བུའི་འཕྲེང་བ།

                                                ངན་སྐྱོན་མངོན་ལུགས་སྟོན་པའི་གདམས་པ།

                                                 འཇིག་རྟེན་ཆོས་བརྒྱད་སྤོང་བའི་གདམས་པ།

                                                  ཐུན་མོང་གི་སྔོན་འགྲོ་རྒྱུད་ལ་འཇུག་རྟགས་གདམས་པ།

                                                   མི་རྟག་པ་སྒོམ་ཚུལ་གྱི་བསླབ་བྱ་ཚིགས་སུ་བཅད་པ།

                                                    ཨོ་རྒྱན་རིག་འཛིན་ངོར་གདམས་པ།

                                                     གྲོགས་ཀྱི་ཀུན་སྤྱོད་འགོ་བར་ཤེས་ནས་སྤང་བླང་ལ་གདམས་པ་བླ་མ་རིག་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་ལ་གནང་བ།

                                                      སེམས་ཅན་དོན་བྱེད་བརྟགས་པ་དགུའི་ཟིན་བྲིས།

                                                       ཆིག་བརྒྱུད་མན་ངག་གི་ཡི་གེ་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད།

                                                        ཞལ་གདམས་མདོར་བསྡུས།

                                                         དགེ་འདུན་རིག་འཛིན་འདུས་སྡེའི་བཅའ་ཡིག་བླང་དོར་གསལ་བའི་མེ་ལོང་།

                                                          གནད་ཀྱི་གདམས་ངག་གསུམ་ཚན་གསུམ།

                                                           གསོལ་འདེབས་དང་འབྲེལ་བའི་ཞལ་གདམས་ཐོལ་བྱུང་མ།

                                                            ཞལ་གདམས།

                                                             སཱཙྪ་སྒྲུབ་རྒན་ལ་གདམས་པ།

                                                              ཡི་དམ་བསྐྱེད་ཚུལ།

                                                               མཁན་མོ་རིག་འཛིན་ཆོས་སྒྲོན་གྱིས་བོད་མི་ཡོངས་ལ་རེ་སྐུལ་ཐེངས་གཅིག

                                                                ཕ་མ་དྲན་པའི་ཞལ་གདམས།

                                                                 མཆོག་གྱུར་གླིང་པས་སྔགས་པ་ཚོ་ལ་བསྩལ་པའི་ཞལ་གདམས།

                                                                  ཆོས་ལམ་དུ་སོང་མ་སོང་ཤེས་པའི་མན་ངག

                                                                   ལས་དང་པོ་པ་ལ་གདམས་པ།

                                                                    ཀུན་མཁྱེན་མི་ཕམ་རིན་པོ་ཆེས་རྡོ་གྲུབ་སྤྲུལ་སྐུ་འཇིགས་མེད་བསྟན་པའི་ཉི་མར་ཞལ་གདམས་བསླབ་བྱ་གནང་བ།

                                                                     བརྒྱད་ཁྲི་བཞི་སྟོང་ཆོས་སྒོའི་མཐའ་སོགས།

                                                                      བདེ་དང་སྡུག་བསྔལ་སོགས།

                                                                       ཆོས་དབྱིངས་མཉམ་པ་ཉིད་ཀྱི་དོན།

                                                                        མན་ངག་ཟབ་མོ་རྣམ་གསུམ།

                                                                         དགེ་སློང་བྱམས་པ་དར་རྒྱས་ངོར་གདམས་པ།

                                                                          བསྟན་འཛིན་བྱམས་ཆེན་ལ་གདམས་པ།

                                                                           བསླབ་བྱ་ཚིག་བཞི།

                                                                            ཞལ་གདམས་བྱང་ཆུབ་བདེ་ལམ།

                                                                             ཞལ་གདམས་ཐར་ལམ་སྒྲོན་མེ།

                                                                              ཀླུ་ལྡིང་ཞབས་དྲུང་ལ་གནང་བའི་ཞལ་གདམས།

                                                                               ཧོ་ཆོ་ཞབས་དྲུང་ལ་གནང་བའི་གདམས་པ།

                                                                                དམ་ཆོས་རྒྱལ་མཚན་ལ་གདམས་པ།

                                                                                 དགེ་མ་ཀུན་བཟང་གིས་བསྐུལ་ངོར་བྲིས་པའི་གདམས་པ།

                                                                                  འཇམ་དབྱངས་བཟང་པོས་བསྐུལ་ངོར་བྲིས་པའི་གདམས་པ།

                                                                                   གནས་དགོན་མཆོག་སྤྲུལ་ལ་གདམས་པ།

                                                                                    འཇམ་དབྱངས་བློ་གསལ་བཟང་པོ་ལ་གདམས་པ།

                                                                                     ཀརྨ་ཆོས་མཆོག་ལ་གདམས་པ།

                                                                                      འཇམ་དབྱངས་བློ་གསལ་ལ་གདམས་པ།

                                                                                       ལ་དཀར་ཨ་ནེ་སྐལ་ཆོས་ལ་གདམས་པ།

                                                                                        ནུབ་བླ་ཀུན་བཟང་ཆོས་འཕེལ་གྱི་ངོར་བྲིས་པའི་གདམས་པ།

                                                                                         དཔལ་སྤུངས་སི་ཏུ་རིན་པོ་ཆེ་ལ་གནང་བའི་གདམས་པ།

                                                                                          པདྨ་རང་གྲོལ་གྱི་ངོར་བརྗོད་པའི་ཞལ་གདམས།

                                                                                           གཞི་ཆེན་རྒྱལ་སྲས་ཀུན་ཉིར་གདམས་པ།

                                                                                            དོན་ལྡན་སློབ་བུར་གདམས་པ།

                                                                                             སློབ་བུ་ཨོ་བསམ་ལ་གདམས་པ།

                                                                                              ཞལ་གདམས་མདོར་བསྡུས།

                                                                                               རང་ལ་གྲོས་སུ་འདེབས་པ།

                                                                                                རང་ལ་གྲོས་གདབ་ཀྱི་མཚངས་འདོན།

                                                                                                 ཞལ་གདམས་མདོར་བསྡུས།

                                                                                                  བླ་མ་ཤེས་རབ་ཕུན་ཚོགས་ལ་གདམས་པ་ཉུང་བསྡུས།

                                                                                                   གདམས་ངག་བདུད་རྩིའི་ཐིག་པ།

                                                                                                    དལ་འབྱོར་དོན་ཡོད་བྱེད་པར་བསྐུལ་བའི་ཞལ་གདམས།

                                                                                                     རང་གི་སེམས་ཀྱི་རྣམ་རྟོག་ངན་པ་སོགས།

                                                                                                      ཞལ་གདམས་དོན་བཞི་མ།

                                                                                                       ཡར་ངོའི་ཟླ་བཞིན།

                                                                                                        མཁའ་འགྲོ་ཚེ་ཆོས་ཀྱི་དྲིས་ལན།

                                                                                                         ཞལ་གདམས་དགོས་གསུངས་པ།

                                                                                                          ཞལ་གདམས་མདོར་བསྡུས།

                                                                                                           ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ལམ་རིམ་སྙིང་པོ་ཐེག་མཆོག་བདུད་རྩིའི་ཟིལ་མངར།

                                                                                                            ངེས་དོན་སྙིང་པོའི་གླུ་བྱང་ཆུབ་བདེ་ལམ།

                                                                                                             ཞལ་གདམས་བདུད་རྩིའི་བུམ་བཟང་།

                                                                                                              ཆབ་གཙང་རྗེ་བཙུན་སྐུ་ཞབས་ལ་གདམས་པ་དད་པའི་ས་བོན།

                                                                                                               ཞལ་གདམས་མུ་ཏིག་ཕྲེང་བ།

                                                                                                                སྤོང་བ་བསམ་གཏན་པ་ལ་གདམས་པའི་གཏམ། ལམ་རིམ་བདུད་རྩིའི་སྙིང་པོའི་འགྲེལ་ཆུང་ཚིག་དོན་རབ་གསལ།

                                                                                                                 སྤོང་བ་བསམ་གཏན་པ་ལ་གདམས་པའི་གཏམ། ལམ་རིམ་བདུད་རྩིའི་སྙིང་པོ།

                                                                                                                  ལྷ་དབང་བཀྲ་ཤིས་ལ་གནང་བའི་ཞལ་གདམས།

                                                                                                                   ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་གི་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་ཚུལ་ཐར་ལམ་བདེ་བའི་འཇུག་ངོགས།

                                                                                                                    བླ་མ་ལ་སངས་རྒྱས་སུ་བལྟ་ལུགས།

                                                                                                                     གཉིད་ཀྱི་སྐྱོན་བསམ་ཚུལ།

                                                                                                                      ཆོས་མང་དུ་ཐོས་པ་ཞེས་པའི་དོན།

                                                                                                                       ན་ཚ་ལམ་དུ་ཁྱེར་ཚུལ་གསུམ།

                                                                                                                        སྐྱིད་སྡུག་ལམ་འཁྱེར།

                                                                                                                         ཀློང་ཆེན་སྙིང་ཐིག་གི་སྔོན་འགྲོ་གཏོང་ཚུལ་གྲུབ་པའི་ཞལ་ལུང་།

                                                                                                                          ལྟ་སྤྱོད་རྣམ་དག་གི་མན་ངག

                                                                                                                           ཤེས་རབ་རྡོ་རྗེ་བཙུན་མོའི་གདམས་པ།

                                                                                                                            ཞལ་གདམས་བསྡུས་པ།

                                                                                                                             འཁོར་བ་འདི་ལ་ཡིད་མ་ཆེས་སོགས།

                                                                                                                              སྒ་སྟོན་རྡོ་རྗེ་འཆང་གི་ཞལ་སྔ་ནས་གནང་བའི་ཞལ་གདམས།

                                                                                                                               དབུས་པ་གཡོ་རུ་ཚེ་རིང་ལྗོངས་བཙུན་མ་སངས་རྒྱས་སྒྲོན་མ་ལ་གདམས་པ།

                                                                                                                                Related Topics

                                                                                                                                This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
                                                                                                                                Decline
                                                                                                                                Accept