ཞལ་གདམས།

Literary Genres › Advice

English (176) | Deutsch (39) | Español (30) | Français (42) | Italiano (7) | Português (30) | 中文 (35) | བོད་ཡིག (176)


Saraha

Further information:
Download this collection:

A series of texts of advice and practical instructions on the path in general as well as more specific topics such as the intermediate states (bar do), Dzogchen, Mahāmudrā and retreat:

Ethical Guidelines

Following a Teacher

Nonsectarianism

སྤྲུལ་པའི་གཏེར་སྟོན་ཆེན་མོའི་རྣམ་ཐར་གྱི་ས་བོན་ཞལ་གསུང་མ་དང་། གཏེར་འབྱུང་འགའ་ཞིག་འབེལ་གཏམ་སྣ་ཚོགས་བཅས་ཕྱོགས་བསྡོམས་རྒྱལ་བསྟན་ཉིན་བྱེད་འོད་སྣང་ལས་བཀོལ་དུ་ཕྱུང་བ།

  བོད་ཡུལ་ཆོས་ལུགས་རྣམ་པ་བཞི།

   ལོག་ལྟའི་སྨག་འབྱིན་མུན་སེལ་ཉི་མ།

    ཐེག་པ་མཐའ་དག་གི་སྙིང་པོ་མདོ་ཙམ་བརྗོད་པ་ཆོས་ཀྱི་སྒོ་འབྱེད།

     ཀ་རྩོམ།

     གཅོད།

     གདམས་ངག

     དམ་ཚིག

     ཕྱག་ཆེན།

     སེམས་ངོ་འཇོག་ཐབས།

      ལྔ་ལྡན་ཉམས་ལེན།

       ཕྱག་ཆེན་པའི་གནས་འགྱུ་རིག་གསུམ་ཉམས་ལེན་བྱེད་ཚུལ།

        ཕྱག་ཆེན་སྦྱོར་དངོས་རྗེས་གསུམ།

         རྟོགས་པའི་དབང་ཕྱུག་ཏུ་འགྱུར་བའི་མྱུར་ལམ་ཕྱག་ཆེན།

          ཀུ་སཱ་ལིའི་སེམས་ཁྲིད།

           ཕྱག་ཆེན་ལྔ་ལྡན་གྱི་ཁྲིད་ཡིག

            སེམས་ཀྱི་ངོ་སྤྲོད།

             བར་དོ།

             བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར།

             བློ་སྦྱོང་།

             མགུར་གླུ།

             དབུ་མའི་ལྟ་ཁྲིད་དྲན་པ་བཞི་ལྡན་གྱི་མགུར་དབྱངས་དངོས་གྲུབ་ཆར་འབེབས།

              རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་དུས་གཏམ་ལྷའི་རྔ་སྒྲ།

               སད་རྨི་རྩོད་པའི་གླུ་སྒྱུ་མའི་རོལ་མོ་དགུ་འགྱུར།

                ཉམས་ལེན་བསྡུས་དོན་གྱི་གླུ།

                 རྗེ་བཙུན་རིན་པོ་ཆེ་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་མཛད་པའི་སྒྲུབ་པ་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ།

                  སྒྲུབ་པ་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ།

                   མཚམས།

                   ནགས་ཚལ་ཀུན་ཏུ་དགའ་བའི་གཏམ།

                    ཉག་བླའི་ཞལ་རྒྱུན།

                     དབེན་གནས་མཁའ་སྤྱོད་སྟོན་པའི་གདམས་པ།

                      ཨ་ལགས་མདོ་སྔགས་ལ་གདམས་པ།

                       འདུ་འཛི་སྤངས་ནས་དབེན་པར་བསྐུལ་བའི་གདམས་པ།

                        ཕ་རན་སེར་ལོ་གསུམ་མཚམས་ལ་བཞུགས་མཁན་རྣམས་ལ་གདམས་པ།

                         མཚམས་སྒྲུབ་ཀྱི་ཞལ་གདམས།

                          མཚམས་སྒྲུབ་ཀྱི་ཞལ་གདམས།

                           ཞེན་པ་བཞི་བྲལ།

                           རྩེད་མོར།

                           རྫོགས་ཆེན།

                           གློ་བོ་ཡི་རྒྱལ་པོ་ལ་གདམས་པ།

                            གཏེར་སྟོན་བསོད་རྒྱལ་ཞལ་ནས་གདམས་པ།

                             གསུང་རྒྱུན་ཟིན་བྲིས།

                              ལྟ་སྒོམ་སྤྱོད་འབྲས་ཀྱི་གདམས་པ།

                               རང་བཞིན་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་དོན་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་གདམས་པ།

                                མཐར་ཐུག་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་སངས་རྒྱས་པའི་ཐབས་ཟབ་མོ་བསྒོམ་པ་རང་གྲོལ།

                                 གདམས་ངག་དྲན་གྲོལ་མ།

                                  ལྟ་སྒོམ་སྤྱོད་གསུམ་མདོར་བསྡུས།

                                   རྒད་པོ་ལ་མཁར་བཙུགས་ཀྱི་གདམས་པ༔

                                    ཞལ་གདམས་གནད་ཀྱི་ཕྲེང་བ་ཞེས་བྱ་བ།

                                     སྒ་རྗེ་ཁམས་སྤྲུལ་ལ་གདམས་པ།

                                      རང་སེམས་རང་ངོ་འཕྲོད་པའི་ཞལ་གདམས།

                                       ཞལ་གདམས་སྲིད་གསུམ་དོང་སྤྲུགས་མ།

                                        རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་གདམས་པ།

                                         རྫོགས་ཆེན་གྱི་དོན་ཁྲིད་མདོར་བསྡུས།

                                          གདམས་ངག་དམར་ཁྲིད།

                                           ཁྲེགས་ཆོད་ཀྱི་གདམས་པའི་གནད་དྲིལ་མདོར་བསྡུས་པ།

                                            དཔལ་སེང་གི་ངོར་གདམས་པ།

                                             ཀ་དག་རིག་པ་བརྗོད་མེད་སོགས།

                                              ཀ་དག་རིག་པ་ཟང་ཐལ་སོགས།

                                               གདམས་ངག་ཚིག་གཅིག་མ།

                                                རྫོགས་ཆེན་འཁོར་འདས་རུ་ཤན་ཞེས་པའི་དོན།

                                                 ཡེ་ཤེས་ལྔའི་རྣམ་བཤད།

                                                  སྒོམ།

                                                  སྤྱི།

                                                  ཨོ་རྒྱན་གཙོ་མོ་ལ་གདམས་པ།

                                                   མཐར་ཐུག་དོན་གྱི་གདམས་པ་གནད་ཀྱི་མེ་ལོང་།

                                                    སྙིང་གཏམ་སུམ་ཅུ་པ།

                                                     མདོ་པ་གདམས་ངག་རྒྱ་མཚོ་ལ་གདམས་པ།

                                                      རྒྱ་ནག་གི་རྣལ་འབྱོར་མ་ཆུ་དུན་མས་བཻ་རོ་ཙ་ན་ལ་གདམས་པ།

                                                       མཉམ་མེད་ཇོ་བོ་ཆེན་པོ་རྒྱ་གར་དུ་ཕེབས་ཁར་ལྷ་བྱང་ཆུབ་འོད་ལ་ཞལ་གདམས་སུ་སྩལ་བ་ཐར་འདོད་དཔའ་བོའི་སྙིང་ནོར།

                                                        བྱང་སེམས་ནོར་བུའི་འཕྲེང་བ།

                                                         ངན་སྐྱོན་མངོན་ལུགས་སྟོན་པའི་གདམས་པ།

                                                          འཇིག་རྟེན་ཆོས་བརྒྱད་སྤོང་བའི་གདམས་པ།

                                                           ཐུན་མོང་གི་སྔོན་འགྲོ་རྒྱུད་ལ་འཇུག་རྟགས་གདམས་པ།

                                                            མི་རྟག་པ་སྒོམ་ཚུལ་གྱི་བསླབ་བྱ་ཚིགས་སུ་བཅད་པ།

                                                             ཨོ་རྒྱན་རིག་འཛིན་ངོར་གདམས་པ།

                                                              གྲོགས་ཀྱི་ཀུན་སྤྱོད་འགོ་བར་ཤེས་ནས་སྤང་བླང་ལ་གདམས་པ་བླ་མ་རིག་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་ལ་གནང་བ།

                                                               སེམས་ཅན་དོན་བྱེད་བརྟགས་པ་དགུའི་ཟིན་བྲིས།

                                                                ཆིག་བརྒྱུད་མན་ངག་གི་ཡི་གེ་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད།

                                                                 ཞལ་གདམས་མདོར་བསྡུས།

                                                                  དགེ་འདུན་རིག་འཛིན་འདུས་སྡེའི་བཅའ་ཡིག་བླང་དོར་གསལ་བའི་མེ་ལོང་།

                                                                   གནད་ཀྱི་གདམས་ངག་གསུམ་ཚན་གསུམ།

                                                                    གསོལ་འདེབས་དང་འབྲེལ་བའི་ཞལ་གདམས་ཐོལ་བྱུང་མ།

                                                                     ཞལ་གདམས།

                                                                      ཆོས་དབྱིངས་དབང་མོ་ལ་གདམས་པ།

                                                                       སཱཙྪ་སྒྲུབ་རྒན་ལ་གདམས་པ།

                                                                        ཡི་དམ་བསྐྱེད་ཚུལ།

                                                                         མཁན་མོ་རིག་འཛིན་ཆོས་སྒྲོན་གྱིས་བོད་མི་ཡོངས་ལ་རེ་སྐུལ་ཐེངས་གཅིག

                                                                          ཕ་མ་དྲན་པའི་ཞལ་གདམས།

                                                                           སློབ་མ་ལ་གདམས་པ།

                                                                            དཀོན་མཆོག་དཔལ་སྒྲོན་ལ་གདམས་པ།

                                                                             སྐྱིད་ལུས་བསྐུལ་ངོར་གདམས་པ།

                                                                              ཡོན་བདག་རྣམས་ལ་གདམས་པ།

                                                                               བཀྲ་ཤིས་ལྷ་མོ་ལ་གདམས་པ།

                                                                                མཆོག་གྱུར་གླིང་པས་སྔགས་པ་ཚོ་ལ་བསྩལ་པའི་ཞལ་གདམས།

                                                                                 གདམས་ངག་གནད་དྲིལ།

                                                                                  ཆོས་ལམ་དུ་སོང་མ་སོང་ཤེས་པའི་མན་ངག

                                                                                   ཐུགས་ལ་བཞག་དགོས་པའི་ཞལ་གདམས།

                                                                                    རྟེན་འབྲེལ་གྱི་སྙིང་པོ་ཆོས་བཤད།

                                                                                     རྣམ་ཀུན་ཕན་བདེ་འབྱུང་པའི་བསླབ་སྟོན།

                                                                                      ཞལ་གདམས།

                                                                                       ལས་དང་པོ་པ་ལ་གདམས་པ།

                                                                                        ཀུན་མཁྱེན་མི་ཕམ་རིན་པོ་ཆེས་རྡོ་གྲུབ་སྤྲུལ་སྐུ་འཇིགས་མེད་བསྟན་པའི་ཉི་མར་ཞལ་གདམས་བསླབ་བྱ་གནང་བ།

                                                                                         བརྒྱད་ཁྲི་བཞི་སྟོང་ཆོས་སྒོའི་མཐའ་སོགས།

                                                                                          བདེ་དང་སྡུག་བསྔལ་སོགས།

                                                                                           ཆོས་དབྱིངས་མཉམ་པ་ཉིད་ཀྱི་དོན།

                                                                                            མན་ངག་ཟབ་མོ་རྣམ་གསུམ།

                                                                                             དགེ་སློང་བྱམས་པ་དར་རྒྱས་ངོར་གདམས་པ།

                                                                                              བསྟན་འཛིན་བྱམས་ཆེན་ལ་གདམས་པ།

                                                                                               བསླབ་བྱ་ཚིག་བཞི།

                                                                                                ཞལ་གདམས་བྱང་ཆུབ་བདེ་ལམ།

                                                                                                 རང་གིས་རང་ལ་གསོས་བཏབ་པ།

                                                                                                  ཞལ་གདམས་ཐར་ལམ་སྒྲོན་མེ།

                                                                                                   ཀླུ་ལྡིང་ཞབས་དྲུང་ལ་གནང་བའི་ཞལ་གདམས།

                                                                                                    ཧོ་ཆོ་ཞབས་དྲུང་ལ་གནང་བའི་གདམས་པ།

                                                                                                     དམ་ཆོས་རྒྱལ་མཚན་ལ་གདམས་པ།

                                                                                                      དགེ་མ་ཀུན་བཟང་གིས་བསྐུལ་ངོར་བྲིས་པའི་གདམས་པ།

                                                                                                       འཇམ་དབྱངས་བཟང་པོས་བསྐུལ་ངོར་བྲིས་པའི་གདམས་པ།

                                                                                                        གནས་དགོན་མཆོག་སྤྲུལ་ལ་གདམས་པ།

                                                                                                         འཇམ་དབྱངས་བློ་གསལ་བཟང་པོ་ལ་གདམས་པ།

                                                                                                          ཀརྨ་ཆོས་མཆོག་ལ་གདམས་པ།

                                                                                                           འཇམ་དབྱངས་བློ་གསལ་ལ་གདམས་པ།

                                                                                                            ལ་དཀར་ཨ་ནེ་སྐལ་ཆོས་ལ་གདམས་པ།

                                                                                                             ནུབ་བླ་ཀུན་བཟང་ཆོས་འཕེལ་གྱི་ངོར་བྲིས་པའི་གདམས་པ།

                                                                                                              དཔལ་སྤུངས་སི་ཏུ་རིན་པོ་ཆེ་ལ་གནང་བའི་གདམས་པ།

                                                                                                               པདྨ་རང་གྲོལ་གྱི་ངོར་བརྗོད་པའི་ཞལ་གདམས།

                                                                                                                གཞི་ཆེན་རྒྱལ་སྲས་ཀུན་ཉིར་གདམས་པ།

                                                                                                                 དོན་ལྡན་སློབ་བུར་གདམས་པ།

                                                                                                                  སློབ་བུ་ཨོ་བསམ་ལ་གདམས་པ།

                                                                                                                   ཞལ་གདམས་མདོར་བསྡུས།

                                                                                                                    རང་ལ་གྲོས་སུ་འདེབས་པ།

                                                                                                                     རང་ལ་གྲོས་གདབ་ཀྱི་མཚངས་འདོན།

                                                                                                                      ཞལ་གདམས་མདོར་བསྡུས།

                                                                                                                       བླ་མ་ཤེས་རབ་ཕུན་ཚོགས་ལ་གདམས་པ་ཉུང་བསྡུས།

                                                                                                                        གདམས་ངག་བདུད་རྩིའི་ཐིག་པ།

                                                                                                                         དལ་འབྱོར་དོན་ཡོད་བྱེད་པར་བསྐུལ་བའི་ཞལ་གདམས།

                                                                                                                          རང་གི་སེམས་ཀྱི་རྣམ་རྟོག་ངན་པ་སོགས།

                                                                                                                           ཞལ་གདམས་དོན་བཞི་མ།

                                                                                                                            ཡར་ངོའི་ཟླ་བཞིན།

                                                                                                                             མཁའ་འགྲོ་ཚེ་ཆོས་ཀྱི་དྲིས་ལན།

                                                                                                                              ཞལ་གདམས་དགོས་གསུངས་པ།

                                                                                                                               ཞལ་གདམས་མདོར་བསྡུས།

                                                                                                                                ཞལ་གདམས་ཉུང་བསྡུས།

                                                                                                                                 ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ལམ་རིམ་སྙིང་པོ་ཐེག་མཆོག་བདུད་རྩིའི་ཟིལ་མངར།

                                                                                                                                  ངེས་དོན་སྙིང་པོའི་གླུ་བྱང་ཆུབ་བདེ་ལམ།

                                                                                                                                   ཞལ་གདམས་བདུད་རྩིའི་བུམ་བཟང་།

                                                                                                                                    ཆབ་གཙང་རྗེ་བཙུན་སྐུ་ཞབས་ལ་གདམས་པ་དད་པའི་ས་བོན།

                                                                                                                                     ཞལ་གདམས་མུ་ཏིག་ཕྲེང་བ།

                                                                                                                                      རང་གཞན་ཀུན་ལ་ཕན་པའི་ཞལ་གདམས།

                                                                                                                                       སྤོང་བ་བསམ་གཏན་པ་ལ་གདམས་པའི་གཏམ། ལམ་རིམ་བདུད་རྩིའི་སྙིང་པོའི་འགྲེལ་ཆུང་ཚིག་དོན་རབ་གསལ།

                                                                                                                                        སྤོང་བ་བསམ་གཏན་པ་ལ་གདམས་པའི་གཏམ། ལམ་རིམ་བདུད་རྩིའི་སྙིང་པོ།

                                                                                                                                         ལྷ་དབང་བཀྲ་ཤིས་ལ་གནང་བའི་ཞལ་གདམས།

                                                                                                                                          ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་གི་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་ཚུལ་ཐར་ལམ་བདེ་བའི་འཇུག་ངོགས།

                                                                                                                                           གཉིད་ཀྱི་སྐྱོན་བསམ་ཚུལ།

                                                                                                                                            ཆོས་མང་དུ་ཐོས་པ་ཞེས་པའི་དོན།

                                                                                                                                             ན་ཚ་ལམ་དུ་ཁྱེར་ཚུལ་གསུམ།

                                                                                                                                              སྐྱིད་སྡུག་ལམ་འཁྱེར།

                                                                                                                                               ཀློང་ཆེན་སྙིང་ཐིག་གི་སྔོན་འགྲོ་གཏོང་ཚུལ་གྲུབ་པའི་ཞལ་ལུང་།

                                                                                                                                                ལྟ་སྤྱོད་རྣམ་དག་གི་མན་ངག

                                                                                                                                                 ཤེས་རབ་རྡོ་རྗེ་བཙུན་མོའི་གདམས་པ།

                                                                                                                                                  ཞལ་གདམས་བསྡུས་པ།

                                                                                                                                                   འཁོར་བ་འདི་ལ་ཡིད་མ་ཆེས་སོགས།

                                                                                                                                                    སྒ་སྟོན་རྡོ་རྗེ་འཆང་གི་ཞལ་སྔ་ནས་གནང་བའི་ཞལ་གདམས།

                                                                                                                                                     དབུས་པ་གཡོ་རུ་ཚེ་རིང་ལྗོངས་བཙུན་མ་སངས་རྒྱས་སྒྲོན་མ་ལ་གདམས་པ།

                                                                                                                                                      Related Topics

                                                                                                                                                      This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
                                                                                                                                                      Decline
                                                                                                                                                      Accept