ཞལ་གདམས།

Literary Genres › Advice

English (128) | Deutsch (20) | Español (21) | Français (25) | Italiano (7) | Português (24) | 中文 (31) | བོད་ཡིག (128)


Saraha

Further Information:
Download this collection:

A series of texts of advice and practical instructions on the path in general as well as more specific topics such as the intermediate states (bar do), Dzogchen, Mahāmudrā and retreat:

ཀ་རྩོམ།

བར་དོ།

རྫོགས་ཆེན།

གློ་བོ་ཡི་རྒྱལ་པོ་ལ་གདམས་པ།

  གཏེར་སྟོན་བསོད་རྒྱལ་ཞལ་ནས་གདམས་པ།

   གསུང་རྒྱུན་ཟིན་བྲིས།

    རང་བཞིན་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་དོན་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་གདམས་པ།

     མཐར་ཐུག་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་སངས་རྒྱས་པའི་ཐབས་ཟབ་མོ་བསྒོམ་པ་རང་གྲོལ།

      གདམས་ངག་དྲན་གྲོལ་མ།

       རྒད་པོ་ལ་མཁར་བཙུགས་ཀྱི་གདམས་པ༔

        ཞལ་གདམས་གནད་ཀྱི་ཕྲེང་བ་ཞེས་བྱ་བ།

         སྒ་རྗེ་ཁམས་སྤྲུལ་ལ་གདམས་པ།

          རང་སེམས་རང་ངོ་འཕྲོད་པའི་ཞལ་གདམས།

           ཞལ་གདམས་སྲིད་གསུམ་དོང་སྤྲུགས་མ།

            རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་གདམས་པ།

             གདམས་ངག་དམར་ཁྲིད།

              དཔལ་སེང་གི་ངོར་གདམས་པ།

               གདམས་ངག་ཚིག་གཅིག་མ།

                རྫོགས་ཆེན་འཁོར་འདས་རུ་ཤན་ཞེས་པའི་དོན།

                 ཡེ་ཤེས་ལྔའི་རྣམ་བཤད།

                  Ethical Guidelines

                  སྤྱི།

                  ཨོ་རྒྱན་གཙོ་མོ་ལ་གདམས་པ།

                   མཐར་ཐུག་དོན་གྱི་གདམས་པ་གནད་ཀྱི་མེ་ལོང་།

                    སྙིང་གཏམ་སུམ་ཅུ་པ།

                     མདོ་པ་གདམས་ངག་རྒྱ་མཚོ་ལ་གདམས་པ།

                      མཉམ་མེད་ཇོ་བོ་ཆེན་པོ་རྒྱ་གར་དུ་ཕེབས་ཁར་ལྷ་བྱང་ཆུབ་འོད་ལ་ཞལ་གདམས་སུ་སྩལ་བ་ཐར་འདོད་དཔའ་བོའི་སྙིང་ནོར།

                       བྱང་སེམས་ནོར་བུའི་འཕྲེང་བ།

                        ངན་སྐྱོན་མངོན་ལུགས་སྟོན་པའི་གདམས་པ།

                         འཇིག་རྟེན་ཆོས་བརྒྱད་སྤོང་བའི་གདམས་པ།

                          ཐུན་མོང་གི་སྔོན་འགྲོ་རྒྱུད་ལ་འཇུག་རྟགས་གདམས་པ།

                           མི་རྟག་པ་སྒོམ་ཚུལ་གྱི་བསླབ་བྱ་ཚིགས་སུ་བཅད་པ།

                            ཨོ་རྒྱན་རིག་འཛིན་ངོར་གདམས་པ།

                             གྲོགས་ཀྱི་ཀུན་སྤྱོད་འགོ་བར་ཤེས་ནས་སྤང་བླང་ལ་གདམས་པ་བླ་མ་རིག་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་ལ་གནང་བ།

                              སེམས་ཅན་དོན་བྱེད་བརྟགས་པ་དགུའི་ཟིན་བྲིས།

                               ཆིག་བརྒྱུད་མན་ངག་གི་ཡི་གེ་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད།

                                ཞལ་གདམས་མདོར་བསྡུས།

                                 དགེ་འདུན་རིག་འཛིན་འདུས་སྡེའི་བཅའ་ཡིག་བླང་དོར་གསལ་བའི་མེ་ལོང་།

                                  གནད་ཀྱི་གདམས་ངག་གསུམ་ཚན་གསུམ།

                                   གསོལ་འདེབས་དང་འབྲེལ་བའི་ཞལ་གདམས་ཐོལ་བྱུང་མ།

                                    ཞལ་གདམས།

                                     སཱཙྪ་སྒྲུབ་རྒན་ལ་གདམས་པ།

                                      ཡི་དམ་བསྐྱེད་ཚུལ།

                                       མཁན་མོ་རིག་འཛིན་ཆོས་སྒྲོན་གྱིས་བོད་མི་ཡོངས་ལ་རེ་སྐུལ་ཐེངས་གཅིག

                                        ཕ་མ་དྲན་པའི་ཞལ་གདམས།

                                         ཆོས་ལམ་དུ་སོང་མ་སོང་ཤེས་པའི་མན་ངག

                                          ལས་དང་པོ་པ་ལ་གདམས་པ།

                                           ཀུན་མཁྱེན་མི་ཕམ་རིན་པོ་ཆེས་རྡོ་གྲུབ་སྤྲུལ་སྐུ་འཇིགས་མེད་བསྟན་པའི་ཉི་མར་ཞལ་གདམས་བསླབ་བྱ་གནང་བ།

                                            བརྒྱད་ཁྲི་བཞི་སྟོང་ཆོས་སྒོའི་མཐའ་སོགས།

                                             ཆོས་དབྱིངས་མཉམ་པ་ཉིད་ཀྱི་དོན།

                                              དགེ་སློང་བྱམས་པ་དར་རྒྱས་ངོར་གདམས་པ།

                                               བསྟན་འཛིན་བྱམས་ཆེན་ལ་གདམས་པ།

                                                བསླབ་བྱ་ཚིག་བཞི།

                                                 ཞལ་གདམས་བྱང་ཆུབ་བདེ་ལམ།

                                                  འཇམ་དབྱངས་བློ་གསལ་བཟང་པོ་ལ་གདམས་པ།

                                                   ཀརྨ་ཆོས་མཆོག་ལ་གདམས་པ།

                                                    འཇམ་དབྱངས་བློ་གསལ་ལ་གདམས་པ།

                                                     ལ་དཀར་ཨ་ནེ་སྐལ་ཆོས་ལ་གདམས་པ།

                                                      ནུབ་བླ་ཀུན་བཟང་ཆོས་འཕེལ་གྱི་ངོར་བྲིས་པའི་གདམས་པ།

                                                       དཔལ་སྤུངས་སི་ཏུ་རིན་པོ་ཆེ་ལ་གནང་བའི་གདམས་པ།

                                                        པདྨ་རང་གྲོལ་གྱི་ངོར་བརྗོད་པའི་ཞལ་གདམས།

                                                         གཞི་ཆེན་རྒྱལ་སྲས་ཀུན་ཉིར་གདམས་པ།

                                                          དོན་ལྡན་སློབ་བུར་གདམས་པ།

                                                           སློབ་བུ་ཨོ་བསམ་ལ་གདམས་པ།

                                                            ཞལ་གདམས་མདོར་བསྡུས།

                                                             རང་ལ་གྲོས་སུ་འདེབས་པ།

                                                              རང་ལ་གྲོས་གདབ་ཀྱི་མཚངས་འདོན།

                                                               གདམས་ངག་བདུད་རྩིའི་ཐིག་པ།

                                                                དལ་འབྱོར་དོན་ཡོད་བྱེད་པར་བསྐུལ་བའི་ཞལ་གདམས།

                                                                 ཞལ་གདམས་དོན་བཞི་མ།

                                                                  མཁའ་འགྲོ་ཚེ་ཆོས་ཀྱི་དྲིས་ལན།

                                                                   ཞལ་གདམས་དགོས་གསུངས་པ།

                                                                    ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ལམ་རིམ་སྙིང་པོ་ཐེག་མཆོག་བདུད་རྩིའི་ཟིལ་མངར།

                                                                     ངེས་དོན་སྙིང་པོའི་གླུ་བྱང་ཆུབ་བདེ་ལམ།

                                                                      ཞལ་གདམས་བདུད་རྩིའི་བུམ་བཟང་།

                                                                       ཞལ་གདམས་མུ་ཏིག་ཕྲེང་བ།

                                                                        སྤོང་བ་བསམ་གཏན་པ་ལ་གདམས་པའི་གཏམ། ལམ་རིམ་བདུད་རྩིའི་སྙིང་པོའི་འགྲེལ་ཆུང་ཚིག་དོན་རབ་གསལ།

                                                                         སྤོང་བ་བསམ་གཏན་པ་ལ་གདམས་པའི་གཏམ། ལམ་རིམ་བདུད་རྩིའི་སྙིང་པོ།

                                                                          ལྷ་དབང་བཀྲ་ཤིས་ལ་གནང་བའི་ཞལ་གདམས།

                                                                           ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་གི་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་ཚུལ་ཐར་ལམ་བདེ་བའི་འཇུག་ངོགས།

                                                                            བླ་མ་ལ་སངས་རྒྱས་སུ་བལྟ་ལུགས།

                                                                             གཉིད་ཀྱི་སྐྱོན་བསམ་ཚུལ།

                                                                              ཆོས་མང་དུ་ཐོས་པ་ཞེས་པའི་དོན།

                                                                               ན་ཚ་ལམ་དུ་ཁྱེར་ཚུལ་གསུམ།

                                                                                སྐྱིད་སྡུག་ལམ་འཁྱེར།

                                                                                 ཀློང་ཆེན་སྙིང་ཐིག་གི་སྔོན་འགྲོ་གཏོང་ཚུལ་གྲུབ་པའི་ཞལ་ལུང་།

                                                                                  ལྟ་སྤྱོད་རྣམ་དག་གི་མན་ངག

                                                                                   ཤེས་རབ་རྡོ་རྗེ་བཙུན་མོའི་གདམས་པ།

                                                                                    ཞལ་གདམས་བསྡུས་པ།

                                                                                     བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར།

                                                                                     གདམས་ངག

                                                                                     རྩེད་མོར།

                                                                                     ཕྱག་ཆེན།

                                                                                     སེམས་ངོ་འཇོག་ཐབས།

                                                                                      ཕྱག་ཆེན་པའི་གནས་འགྱུ་རིག་གསུམ་ཉམས་ལེན་བྱེད་ཚུལ།

                                                                                       ཕྱག་ཆེན་སྦྱོར་དངོས་རྗེས་གསུམ།

                                                                                        རྟོགས་པའི་དབང་ཕྱུག་ཏུ་འགྱུར་བའི་མྱུར་ལམ་ཕྱག་ཆེན།

                                                                                         ཀུ་སཱ་ལིའི་སེམས་ཁྲིད།

                                                                                          ཕྱག་ཆེན་ལྔ་ལྡན་གྱི་ཁྲིད་ཡིག

                                                                                           སེམས་ཀྱི་ངོ་སྤྲོད།

                                                                                            སྒོམ།

                                                                                            བློ་སྦྱོང་།

                                                                                            Nonsectarianism

                                                                                            སྤྲུལ་པའི་གཏེར་སྟོན་ཆེན་མོའི་རྣམ་ཐར་གྱི་ས་བོན་ཞལ་གསུང་མ་དང་། གཏེར་འབྱུང་འགའ་ཞིག་འབེལ་གཏམ་སྣ་ཚོགས་བཅས་ཕྱོགས་བསྡོམས་རྒྱལ་བསྟན་ཉིན་བྱེད་འོད་སྣང་ལས་བཀོལ་དུ་ཕྱུང་བ།

                                                                                             བོད་ཡུལ་ཆོས་ལུགས་རྣམ་པ་བཞི།

                                                                                              ལོག་ལྟའི་སྨག་འབྱིན་མུན་སེལ་ཉི་མ།

                                                                                               ཐེག་པ་མཐའ་དག་གི་སྙིང་པོ་མདོ་ཙམ་བརྗོད་པ་ཆོས་ཀྱི་སྒོ་འབྱེད།

                                                                                                མཚམས།

                                                                                                ནགས་ཚལ་ཀུན་ཏུ་དགའ་བའི་གཏམ།

                                                                                                 ཉག་བླའི་ཞལ་རྒྱུན།

                                                                                                  དབེན་གནས་མཁའ་སྤྱོད་སྟོན་པའི་གདམས་པ།

                                                                                                   ཨ་ལགས་མདོ་སྔགས་ལ་གདམས་པ།

                                                                                                    འདུ་འཛི་སྤངས་ནས་དབེན་པར་བསྐུལ་བའི་གདམས་པ།

                                                                                                     ཕ་རན་སེར་ལོ་གསུམ་མཚམས་ལ་བཞུགས་མཁན་རྣམས་ལ་གདམས་པ།

                                                                                                      མཚམས་སྒྲུབ་ཀྱི་ཞལ་གདམས།

                                                                                                       མཚམས་སྒྲུབ་ཀྱི་ཞལ་གདམས།

                                                                                                        དམ་ཚིག

                                                                                                        མགུར་གླུ།

                                                                                                        Related Topics