དཔལ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ།

བོད་ཀྱི་བླ་མ།དཔལ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ།

English (44) | Deutsch (10) | Español (9) | Français (19) | Italiano (2) | Português (9) | 中文 (2) | བོད་ཡིག (44)

Patrul Rinpoche

Dza Patrul Rinpoche

Name variants:
 • Abu Hralpo
 • Abu Śrī
 • Drimé Lodrö
 • Orgyen Jigme Chökyi Wangpo
 • Śrī
Previous incarnation(s):
Further information:
Download this collection:

ཕྱི་ལྟར་རྒྱལ་བའི་སྲས་པོ་ཞི་བ་ལྷ། །

ནང་ལྟར་གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་ཤཱ་བ་རི། །

གསང་བ་འཕགས་མཆོག་སྡུག་བསྔལ་རང་གྲོལ་དངོས། །

འཇིགས་མེད་ཆོས་ཀྱི་དབང་པོར་གསོལ་བ་འདེབས། །

Texts by and about the great Rimé master Dza Patrul Orgyen Jigme Chökyi Wangpo (rdza dpal sprul o rgyan 'jigs med chos kyi dbang po, 1808–1887):

Pedagogy

Practices

Special Teaching of the Wise and Glorious King

Vows & Commitments

གསོ་སྦྱོང་།

གསོལ་འདེབས།

ཨོ་རྒྱན་འཇིགས་མེད་ཆོས་ཀྱི་དབང་པོ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་ཟླ་ཤེལ་བདུད་རྩི།

  འགྲོ་འདུལ་རྒྱལ་བའི་མྱུ་གུ་ཆོས་ཀྱི་དབང་པོར་གསོལ་བ་འདེབས།

   མ་ཅིག་ལབ་སྒྲོན་གྱི་གསོལ་འདེབས།

    ཨོ་རྒྱན་འཇིགས་མེད་ཆོས་ཀྱི་དབང་པོའི་གསོལ་འདེབས།

     རྒྱལ་སྲས་ཞི་བ་ལྷ་དང་ཀཿཐོག་པ་དམ་གཙང་བྱམས་གསུམ་གྱི་གསོལ་འདེབས།

      ཆོས་སྐྱོང་།

      བརྒྱུད་འདེབས།

      བསྔོ་བ།

      བསྟོད་པ།

      མཚན་ཉིད་རིག་པ།

      ཞལ་གདམས།

      འཕོ་བ།

      རྣམ་ཐར།

      རྫོགས་ཆེན།

      ཤེར་ཕྱིན།

      ས་བཅད།

      སྒྲུབ་ཐབས།

      སྔོན་འགྲོ།

      སྤྱོད་འཇུག

      སྨོན་ལམ།

      This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
      Decline
      Accept