དཔལ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ།

བོད་ཀྱི་བླ་མ།དཔལ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ།

English (41) | Deutsch (8) | Español (9) | Français (13) | Italiano (2) | Português (8) | 中文 (2) | བོད་ཡིག (41)

Patrul Rinpoche

Dza Patrul Rinpoche

Name variants:
 • Abu Hralpo
 • Abu Śrī
 • Drimé Lodrö
 • Orgyen Jigme Chökyi Wangpo
 • Śrī
Further Information:
Download this collection:

ཕྱི་ལྟར་རྒྱལ་བའི་སྲས་པོ་ཞི་བ་ལྷ། །

ནང་ལྟར་གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་ཤཱ་བ་རི། །

གསང་བ་འཕགས་མཆོག་སྡུག་བསྔལ་རང་གྲོལ་དངོས། །

འཇིགས་མེད་ཆོས་ཀྱི་དབང་པོར་གསོལ་བ་འདེབས། །

Texts by and about the great Rimé master, Dza Patrul Orgyen Jigme Chökyi Wangpo (rdza dpal sprul o rgyan 'jigs med chos kyi dbang po, 1808–1887):

ཞལ་གདམས།

སྨོན་ལམ།

རྣམ་ཐར།

སྤྱོད་འཇུག

མཚན་ཉིད་རིག་པ།

རྫོགས་ཆེན།

སྔོན་འགྲོ།

Pedagogy

བསྟོད་པ།

ཤེར་ཕྱིན།

གསོལ་འདེབས།

ཨོ་རྒྱན་འཇིགས་མེད་ཆོས་ཀྱི་དབང་པོ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་ཟླ་ཤེལ་བདུད་རྩི།

  འགྲོ་འདུལ་རྒྱལ་བའི་མྱུ་གུ་ཆོས་ཀྱི་དབང་པོར་གསོལ་བ་འདེབས།

   མ་ཅིག་ལབ་སྒྲོན་གྱི་གསོལ་འདེབས།

    ཨོ་རྒྱན་འཇིགས་མེད་ཆོས་ཀྱི་དབང་པོའི་གསོལ་འདེབས།

     རྒྱལ་སྲས་ཞི་བ་ལྷ་དང་ཀཿཐོག་པ་དམ་གཙང་བྱམས་གསུམ་གྱི་གསོལ་འདེབས།

      Prayers & Practices

      སྒྲུབ་ཐབས།

      གསོ་སྦྱོང་།

      Special Teaching of the Wise and Glorious King

      ས་བཅད།

      འཕོ་བ།

      Vows & Commitments