རྡོ་གྲུབ་ཆེན་འཇིགས་མེད་བསྟན་པའི་ཉི་མ།

བོད་ཀྱི་བླ་མ།རྡོ་གྲུབ་ཆེན་འཇིགས་མེད་བསྟན་པའི་ཉི་མ།

English (44) | Deutsch (6) | Español (7) | Français (22) | Italiano (1) | Português (10) | 中文 (8) | བོད་ཡིག (44)

༈ ཀུན་བཟང་འཇིགས་མེད་གྲུབ་པའི་ཡེ་ཤེས་འཕྲུལ། །

བསྟན་པའི་ཉི་མ་རྒྱལ་བའི་མྱུ་གུ་ཆེ། །

ཕྲིན་ལས་ཀུན་ཏུ་ཁྱབ་པའི་དཔལ་ལྡན་པ། །

མཁས་བཙུན་བཟང་པོའི་མཆོག་དེར་གསོལ་བ་འདེབས། །

Texts by and about the Third Dodrupchen, Jigme Tenpe Nyima (rdo grub chen 'jigs med bstan pa'i nyi ma, 1865–1926):

Dedicatory Colophon Verses

Long-Life Prayers

གསོལ་འདེབས།

བརྒྱུད་འདེབས།

བསྐང་བ།

བསྟོད་པ།

བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར།

མགུར་གླུ།

མྱུར་བྱོན་གསོལ་འདེབས།

ཞལ་གདམས།

ཟིན་བྲིས།

འགྲེལ་པ།

བསང་གི་དམིགས་པ་ཚིག་ཉུང་དོན་འདུས།

  ཚིག་བདུན་གསོལ་འདེབས་ཀྱི་དམིགས་རིམ་ཤིན་ཏུ་བསྡུས་པ།

   སྐྱབས་འགྲོའི་རྣམ་བཞག་མདོར་བསྡུས།

    གུ་རུ་སིདྡྷིའི་རྣམ་བཤད་ཀུ་མུ་ཏའི་ཕྲེང་བ།

     རིག་འཛིན་ཡུམ་ཀ་བདེ་ཆེན་རྒྱལ་མོའི་སྒྲུབ་གཞུང་གི་ཟིན་བྲིས་བདེ་ཆེན་ལམ་བཟང་གསལ་བའི་སྒྲོན་མེ།

      ཨོ་རྒྱན་བསྟན་འཛིན་ནོར་བུའི་ཞལ་ཆེམས་སྐོར།

       མེ་ཏོག་མཆོད་པའི་གཏམ།

        རྣམ་བཤད།

        རྫོགས་ཆེན།

        སྒྲུབ་ཐབས།

        སྒྲུབ་པ།

        སྨོན་ལམ།

        This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
        Decline
        Accept