རྡོ་གྲུབ་ཆེན་འཇིགས་མེད་ཕྲིན་ལས་འོད་ཟེར།

བོད་ཀྱི་བླ་མ།རྡོ་གྲུབ་ཆེན་འཇིགས་མེད་ཕྲིན་ལས་འོད་ཟེར།

English (23) | Deutsch (5) | Español (2) | Français (2) | 中文 (3) | བོད་ཡིག (23)

དུས་གསུམ་ཀུན་མཁྱེན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས། །

ཟབ་གཏེར་བདག་པོར་མངའ་གསོལ་འཁོར་ལོས་སྒྱུར། །

སངས་རྒྱས་གླིང་པའི་ཡང་སྤྲུལ་སྦས་ཚུལ་འཆང༌། །

ཀུན་བཟང་གཞན་ཕན་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

Texts by the First Dodrupchen, Jigme Trinle Özer (rdo grub ’jigs med phrin las 'od zer, 1745–1821), who was also known as Kunzang Shenpen (kun bzang gzhan phan):

ཀློང་ཆེན་སྙིང་ཐིག

གསོལ་འདེབས།

ཆོས་སྐྱོང་།

བརྒྱུད་འདེབས།

བསྐང་བ།

ཚོགས།

སྒྲུབ་ཐབས།

སྒྲུབ་པ།

སྔོན་འགྲོ།

སྨོན་ལམ།

ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེའི་གསོལ་འདེབས།

This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept