The Home of Tibetan Buddhist Texts in Translation
ISSN 2753-4812
ISSN 2753-4812

མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང་པ།

English (101) | Deutsch (6) | Español (6) | Français (8) | Italiano (1) | Nederlands (1) | Português (1) | 中文 (6) | བོད་ཡིག (101)

དཀྱིལ་འཁོར་ཀུན་བདག་མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེ་འཆང༌། །

མཆོག་གི་རིག་པ་འཛིན་པའི་སྐུར་བཞེངས་པ། །

གངས་ཅན་སྐྱེ་རྒུའི་སྐྱབས་གཅིག་གཏེར་ཆེན་རྗེ། །

མཆོག་གྱུར་གླིང་པའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

Texts by and about the famous tertön Chokgyur Dechen Lingpa (mchog gyur bde chen gling pa, 1829–1870):

Dharma Protectors

གཅོད།

གནས་སྐོར།

གསོལ་འདེབས།

བཤགས་པ།

བསང་མཆོད།

བསྟོད་པ།

བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར།

མཆོད་པ།

ཚེ་སྒྲུབ།

ཚོགས།

ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས།

ཞལ་གདམས།

རྒྱུད་སྡེ།

རྣམ་ཐར།

ལོ་རྒྱུས།

སྒྲུབ་ཐབས།

སྨོན་ལམ།

ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེའི་གསོལ་འདེབས།

Chokgyur Dechen Lingpa

མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང་པ།

This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept