མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང་པ།

བོད་ཀྱི་བླ་མ།མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང་པ།

English (55) | Deutsch (6) | Español (4) | Français (6) | Italiano (1) | Nederlands (1) | Português (1) | 中文 (6) | བོད་ཡིག (55)

Chokgyur Dechen Lingpa

མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང་པ།

Name variants:
 • Kyasu Terton
 • Orgyen Chokgyur Dechen Zhikpo Lingpa
Subsequent incarnation(s):
Further information:
Download this collection:

༈ དཀྱིལ་འཁོར་ཀུན་བདག་མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེ་འཆང༌། །

མཆོག་གི་རིག་པ་འཛིན་པའི་སྐུར་བཞེངས་པ། །

གངས་ཅན་སྐྱེ་རྒུའི་སྐྱབས་གཅིག་གཏེར་ཆེན་རྗེ། །

མཆོག་གྱུར་གླིང་པའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

Texts by and about the famous tertön Chokgyur Dechen Lingpa (mchog gyur bde chen gling pa, 1829–1870):

Dharma Protectors

གཅོད།

གསོལ་འདེབས།

བཤགས་པ།

བསང་མཆོད།

བསྟོད་པ།

བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར།

མཆོད་པ།

ཚེ་སྒྲུབ།

ཚོགས།

ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས།

ཞལ་གདམས།

སློབ་མ་ལ་གདམས་པ།

  ཡོན་བདག་རྣམས་ལ་གདམས་པ།

   སྤྲུལ་པའི་གཏེར་སྟོན་ཆེན་མོའི་རྣམ་ཐར་གྱི་ས་བོན་ཞལ་གསུང་མ་དང་། གཏེར་འབྱུང་འགའ་ཞིག་འབེལ་གཏམ་སྣ་ཚོགས་བཅས་ཕྱོགས་བསྡོམས་རྒྱལ་བསྟན་ཉིན་བྱེད་འོད་སྣང་ལས་བཀོལ་དུ་ཕྱུང་བ།

    མཆོག་གྱུར་གླིང་པས་སྔགས་པ་ཚོ་ལ་བསྩལ་པའི་ཞལ་གདམས།

     ཆོས་ལམ་དུ་སོང་མ་སོང་ཤེས་པའི་མན་ངག

      ཐུགས་ལ་བཞག་དགོས་པའི་ཞལ་གདམས།

       ལྔ་ལྡན་ཉམས་ལེན།

        རྣམ་ཀུན་ཕན་བདེ་འབྱུང་པའི་བསླབ་སྟོན།

         ཞལ་གདམས།

          རྒྱུད་སྡེ།

          རྣམ་ཐར།

          ལོ་རྒྱུས།

          སྒྲུབ་ཐབས།

          རྡོར་སེམས་རྒྱུན་ཁྱེར་མདོར་བསྡུས།

           སྣང་བ་མཐའ་ཡས་ཀྱི་ཞིང་སྦྱོང་སྒོམ་གྲོལ།

            གེ་སར་སྐྱེས་བུ་དོན་འགྲུབ་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་གྲུབ་གཉིས་དཔྱིད་སྟེར་ལས་བཞི་ལྷུན་གྲུབ་ཅེས་བྱ་བ།

             བཅོམ་ལྡན་འདས་མགོན་པོ་འོད་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བའི་ཆོ་ག་བདེ་བ་ཅན་དུ་བགྲོད་པའི་ཤིང་རྟ།

              བླ་མའི་ཐུགས་གྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་གྱི་ནོར་སྒྲུབ་རིན་ཆེན་བུམ་བཟང་བསྡུས་པ།

               བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་ལས༔ རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་བཀོལ་བྱང་༔

                རྟ་མགྲིན་སྙིང་པོ་དོན་བསྡུས་ཀྱི་བསྒོམ་བཟླས།

                 ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོའི་རྒྱུན་ཁྱེར་ཙིནྟཱ་མ་ཎིའི་སྙིང་པོ།

                  བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལས༔ ཕྲིན་ལས་དགོས་འདོད་ཀུན་འབྱུང་༔

                   བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་སྐོར་གསུམ་གྱི༔ གསང་སྒྲུབ་རྡོ་རྗེ་དྲག་རྩལ༔

                    གུ་རུ་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཤོག་གཅིག་མ།

                     སྨོན་ལམ།

                     ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེའི་གསོལ་འདེབས།

                     This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
                     Decline
                     Accept