Chokgyur Dechen Lingpa

Tibetan MastersChokgyur Dechen Lingpa

English (22) | Deutsch (5) | Español (2) | Français (5) | Italiano (1) | Nederlands (1) | Português (1) | 中文 (1) | བོད་ཡིག (22)

Chokgyur Dechen Lingpa

Chokgyur Dechen Lingpa

Further Information:
Download this collection:

༈ དཀྱིལ་འཁོར་ཀུན་བདག་མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེ་འཆང༌། །

མཆོག་གི་རིག་པ་འཛིན་པའི་སྐུར་བཞེངས་པ། །

གངས་ཅན་སྐྱེ་རྒུའི་སྐྱབས་གཅིག་གཏེར་ཆེན་རྗེ། །

མཆོག་གྱུར་གླིང་པའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

The following texts are available as part of our series honouring the life and work of the famous tertön Chokgyur Dechen Lingpa (mchog gyur bde chen gling pa, 1829–1870):

Advice

Aspiration Prayers

Biography

Chöd

Confession

Guru Rinpoche Prayers

Guru Yoga

Long Life Prayers

Offering

Praise

Prayers

Sādhanas

Tsok

Tantra