སྒ་སྟོན་ངག་དབང་ལེགས་པ།

བོད་ཀྱི་བླ་མ།སྒ་སྟོན་ངག་དབང་ལེགས་པ།

English (16) | བོད་ཡིག (16)

Gatön Ngawang Lekpa

སྒ་སྟོན་ངག་དབང་ལེགས་པ།

Name variants:
  • Gatön Vāgindra
Further information:
Download this collection:

ངག་གི་དབང་ཕྱུག་འཇམ་དབྱངས་ས་སྐྱ་པའི། །

ཟབ་གསང་སྙན་བརྒྱུད་རྒྱ་མཚོའི་མཛོད་བཟུང་ནས། །

ལེགས་བཤད་དགའ་སྟོན་འགྱེད་ལ་ཟླ་མེད་པ། །

དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

Texts by and about the Sakya lama Gatön Ngawang Lekpa (sga ston ngag dbang legs pa, 1864–1941) of Tharlam Monastery, one of the foremost Lamdré (lam ’bras) teachers of recent times:

གསོལ་འདེབས།

བརྒྱུད་འདེབས།

བསྟོད་པ།

བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར།

ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས།

ཞལ་གདམས།

སྨོན་ལམ།

This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept