སྒ་སྟོན་ངག་དབང་ལེགས་པ།

Tibetan Mastersསྒ་སྟོན་ངག་དབང་ལེགས་པ།

English (8) | བོད་ཡིག (8)

Gatön Ngawang Lekpa

སྒ་སྟོན་ངག་དབང་ལེགས་པ།

Name variants:
  • Gatön Vāgindra
Further Information:
Download this collection:

ངག་གི་དབང་ཕྱུག་འཇམ་དབྱངས་ས་སྐྱ་པའི། །

ཟབ་གསང་སྙན་བརྒྱུད་རྒྱ་མཚོའི་མཛོད་བཟུང་ནས། །

ལེགས་བཤད་དགའ་སྟོན་འགྱེད་ལ་ཟླ་མེད་པ། །

དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

Texts by and about the Sakya lama Gatön Ngawang Lekpa (sga ston ngag dbang legs pa, 1864–1941) of Tharlam Monastery, one of the foremost Lamdré (lam ’bras) teachers of recent times:

Aspiration Prayers

Lineage Prayers

Long Life Prayers

Praise