གཡུ་ཁོག་བྱ་བྲལ་བ་ཆོས་དབྱིངས་རང་གྲོལ།

བོད་ཀྱི་བླ་མ།གཡུ་ཁོག་བྱ་བྲལ་བ་ཆོས་དབྱིངས་རང་གྲོལ།

English (11) | Deutsch (4) | Français (1) | Português (2) | 中文 (6) | བོད་ཡིག (11)

Yukhok Chatralwa Chöying Rangdrol

གཡུ་ཁོག་བྱ་བྲལ་བ་ཆོས་དབྱིངས་རང་གྲོལ།

Further information:
Download this collection:

༈ བརྒྱུད་གསུམ་རྩ་གསུམ་སྐྱབས་ གནས་ཀུན་འདུས་པ། །

བཀའ་དྲིན་མཉམ་མེད་ཆོས་དབྱིངས་རང་གྲོལ་གྱིས། །

འདི་ཕྱི་བར་དོ་གསུམ་དུ་ཐུགས་རྗེས་ཟུངས། །

ཐར་པའི་ལམ་སྣ་ཟིན་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

Texts by Yukhok Chatralwa Chöying Rangdrol (g.yu khog bya bral ba chos dbyings rang grol, 1872–1952), including extracts from his Ngöndro Compendium, a commentary on the Longchen Nyingtik preliminary practices:

Testament

ཞལ་གདམས།

རྫོགས་ཆེན།

སྔོན་འགྲོ་ཀུན་ལས་བཏུས་པ།

This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept