མཁན་པོ་གཞན་ཕན་སྣང་བ།

བོད་ཀྱི་བླ་མ།མཁན་པོ་གཞན་ཕན་སྣང་བ།

English (16) | Español (2) | Français (4) | Português (3) | 中文 (1) | བོད་ཡིག (16)

Khenpo Shenga

Khenpo Shenpen Nangwa

Name variants:
  • Gyakong Khenpo
  • Shenpen Chökyi Nangwa
  • Shenpen Jampé Gocha
Further information:
Download this collection:

རྒྱལ་བའི་བསྟན་ལ་ཀླུ་ཐོགས་རྣམ་གཉིས་སྲོལ། །

འཆད་རྩོམ་སྤེལ་བས་ས་གསུམ་ཁྱབ་པར་མཛད། །

ཐུབ་དབང་བསྟན་ལ་ཐུབ་པའི་མཛད་པ་ཅན། །

སྙིགས་དུས་འདི་ན་སངས་རྒྱས་གཞན་ཕན་པ། །

Texts by and about the great scholar Khenpo Shenpen Nangwa (gzhan phan snang ba, 1871–1927) better known as Khenpo Shenga (mkhan po gzhan dga'):

གསོལ་འདེབས།

བསྟོད་པ།

མགུར་གླུ།

མཚན་ཉིད་རིག་པ།

ཞལ་གདམས།

ཟིན་བྲིས།

འགྲེལ་པ།

རྣམ་ཐར།

རྫོགས་ཆེན།

སྣ་ཚོགས།

སྨོན་ལམ།

This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept