Tertön Sogyal

Tibetan MastersTertön Sogyal

English (20) | Deutsch (5) | Español (3) | Français (5) | Italiano (1) | Português (1) | 中文 (3) | བོད་ཡིག (20)

Tertön Sogyal

Tertön Sogyal Lerab Lingpa

Name variants:
  • Nyala Sogyal
  • Orgyen Lerab Lingpa
  • Sonam Gyalpo
Further Information:
Download this collection:

རྩ་གསུམ་ཀུན་འདུས་རྒྱལ་དབང་པདྨ་དང༌། །

ལྷག་པའི་ལྷ་མཆོག་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུ་ཡིས། །

རྗེས་བཟུང་ཟབ་གཏེར་སྒོ་འབྱེད་རིག་པ་འཛིན། །

ལས་རབ་གླིང་པའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

Texts by and about the famous treasure-revealer and teacher of the Thirteenth Dalai Lama, Tertön Sogyal Lerab Lingpa (gter ston bsod rgyal las rab gling pa, 1856-1926):

Advice

Aspiration Prayers

Dharma Protectors

Dzogchen

Guru Yoga

Lineage Prayers

Sādhanas

Songs

Vajra Guru Mantra

Vajrakīla

Tantra