Damngak Dzö Series—Tibetan

Collections & Cycles › Damngak Dzö

English (15) | Deutsch (4) | Español (4) | Français (5) | Italiano (1) | Português (3) | 中文 (1) | བོད་ཡིག (15)


Jamgön Kongtrul Lodrö Thayé

Further Information:
Download this collection:

Texts belonging to (and related to) the Damgnak Dzö (gdams ngag mdzod) or Treasury of Instructions, one of the five treasuries of Jamgön Kongtrul Lodrö Thayé (1813–1899):

Kadam

Sakya Lamdré

ཞེན་པ་བཞི་བྲལ་གྱི་གདམས་པ།

  ཞེན་པ་བཞི་བྲལ་གྱི་བརྒྱུད་འདེབས།

   ནུབ་པ་རིག་འཛིན་གྲགས་ཀྱིས་མཛད་པའི་ཞེན་པ་བཞི་བྲལ།

    ཞེན་པ་བཞི་བྲལ་གྱི་གདམས།

     ས་སྐྱ་པཎྜི་ཏ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་མཛད་པའི་ཞེན་པ་བཞི་བྲལ་གྱི་གདམས་པ།

      ངོར་ཆེན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཀུན་དགའ་བཟང་པོས་མཛད་པའི་བློ་སྦྱོང་ཞེན་པ་བཞི་བྲལ་གྱི་བརྒྱུད་འདེབས་ཀྱི་ཁ་སྐོང་།

       Marpa Kagyü

       Miscellaneous

       Related Topics