Thangtong Gyalpo

Tibetan MastersThangtong Gyalpo

English (10) | Deutsch (2) | Español (1) | Français (3) | Italiano (2) | Português (1) | བོད་ཡིག (10)

Thangtong Gyalpo

Thangtong Gyalpo

Name variants:
 • Chakzampa
 • Tsöndrü Zangpo
Further Information:
Download this collection:

༈ ཐུགས་རྗེ་ཆེ་དངོས་རང་བྱུང་གྲུབ་པའི་དབང་། །

སྔ་གཏེར་མང་བཞེས་ཕྱི་གཏེར་དུ་མ་སྦས། །

རྫུ་འཕྲུལ་བཀོད་པས་འཛམ་གླིང་གདུལ་དཀའ་འདུལ། །

འཆི་མེད་ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོར་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

Texts by and about the great siddha and bridge-builder Thangtong Gyalpo (thang stong rgyal po, 1361?–1485):

Longevity

Prayers

གྲུབ་ཐོབ་ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོའི་གསུངས་མུ་གེའི་འཇིགས་པ་ཞི་བའི་གསོལ་འདེབས།

  མཚོན་གྱི་འཇིགས་པ་ཞི་བའི་བདེན་ཚིག

   ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོར་གསོལ་འདེབས།

    གྲུབ་ཆེན་ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོའི་ཐུགས་དམ་ཕྱི་ནང་གསང་བའི་སྐྱབས་འགྲོ།

     གྲུབ་ཐོབ་ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོའི་རྡོ་རྗེའི་གསུང་ནད་ཀྱི་འཇིགས་པ་ཞི་བའི་གསོལ་འདེབས་ས་སྐྱ་ནད་གྲོལ་མ།

      རྗེ་གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོ་དགེ་སློང་པདྨ་དཀར་པོ་སྐྱེ་བ་བཞེས་པའི་ཚེ་འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ལ་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་རྡོ་རྗེའི་གསུང་།

       Sādhanas