མྱང་རལ་ཉི་མ་འོད་ཟེར།

Tibetan Mastersམྱང་རལ་ཉི་མ་འོད་ཟེར།

English (3) | Français (1) | 中文 (1) | བོད་ཡིག (3)

Nyangral Nyima Özer

མྱང་རལ་ཉི་མ་འོད་ཟེར།

Name variants:
  • Ngadak Nyang
  • Nyang Ralpachen
Further Information:
Download this collection:

༈ མངའ་བདག་སྐུ་སྤྲུལ་ལྷོ་བྲག་གཏམ་ཤུལ་འཁྲུངས། །

སྲིན་སྦར་མཁོ་མཐིང་ཐུགས་ཆེན་བདེར་འདུས་སོགས། །

ཟབ་ཆོས་མཛོད་འཆང་གཏེར་འབྱེད་སྤྱི་མེས་མཆོག །

ཉང་རལ་ཉི་མ་འོད་ཟེར་ལ་ཕྱག་འཚལ། །

Texts composed or revealed by the important tertön Nyangral Nyima Özer (nyang ral nyi ma 'od zer, 1124–1192):

Advice

Prayers to Guru Rinpoche