Advice to Ngadak Nyang—Tibetan

Deities › Tārā | Collections & Cycles › Ḍākinī Treasury | བོད་ཀྱི་བླ་མ།མྱང་རལ་ཉི་མ་འོད་ཟེར།

English | Deutsch | Français | བོད་ཡིག

མྱང་རལ་ཉི་མ་འོད་ཟེར།

Ārya Tārā

Further information:
Download this text:

༄༅། །མངའ་བདག་ཉང་གི་ཞལ་གདམས།

གཏེར་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་མངའ་བདག་ཉི་མ་འོད་ཟེར་ལ་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་དང་རིག་པ་འཛིན་པ་རྣམས་ཀྱིས་བསྩལ་བའི་ཞལ་གདམས་ལས་ཁོལ་དུ་ཕྱུང་།

འཕགས་མ་སྒྲོལ་མའི་ཞལ་ནས།

ཨེ་མ་ཧོ།
འཁོར་བ་སྤང་དུ་མེད་དེ་སེམས་ལས་ལོགས་ན་མེད། །
མྱང་འདས་བསྒྲུབ་ཏུ་མེད་དེ་སེམས་ཀྱི་ངོ་བོ་ཉིད། །
འཁོར་འདས་གཉིས་སུ་མེད་དེ་ཆུ་དང་ཆབ་རོམ་ལྟར། །
དབྱེར་མེད་བདེ་ཆེན་འོད་གསལ་ངང་དུ་མཉམ་པར་ཞོག །

ཅེས་གསུངས།

This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept