Tārā Series—Tibetan

English (22) | Deutsch (5) | Español (4) | Français (6) | Italiano (1) | Nederlands (1) | Português (1) | བོད་ཡིག (22)


Green Tārā

Further Information:

བདག་གིས་ཚེ་རབས་སྔོན་ནས་བསྒྲུབས་པའི་ལྷ། །

དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་ཕྲིན་ལས་མ། །

རབ་དཀར་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་སྤྱན་བདུན་མ། །

ཡུམ་གྱུར་ཨུཏྤལ་བསྣམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

A series of texts related to the noble saviouress Tārā (sgrol ma):

History

Lineage Prayers

Praise

Prayers

སྒྲོལ་མ་ལ་གསོལ་འདེབས།

  འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་ལ་གསོལ་འདེབས།

   རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མའི་གསོལ་འདེབས་བསྡུས་པ།

    རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མ་ལ་གསོལ་འདེབས།

     སྒྲོལ་མ་ཉེར་གཅིག་གི་ཕྱག་འཚལ་བསྡུས་པ།

      རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མ་ལ་གསོལ་སྨོན།

       གཡུ་ལོ་བཀོད་དུ་སྐྱེ་བའི་སྨོན་ལམ་ཕན་བདེའི་མྱུ་གུ

        འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་ལ་གསོལ་འདེབས་རྩ་སྔགས་དང་བཅས་པ།

         སྒྲོལ་མའི་གསོལ་འདེབས།

          Sādhanas

          Seven-Branch

          Tsok

          Windhorse

          Zabtik Drolchok

          Related Topics

          Download this collection: EPUB MOBI PDF