སྒྲོལ་མ།

Deities › Tārā

English (41) | Deutsch (7) | Español (10) | Français (17) | Italiano (1) | Nederlands (1) | Português (2) | བོད་ཡིག (40)


Ārya Tārā

Further information:
Download this collection:

བདག་གིས་ཚེ་རབས་སྔོན་ནས་བསྒྲུབས་པའི་ལྷ། །

དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་ཕྲིན་ལས་མ། །

རབ་དཀར་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་སྤྱན་བདུན་མ། །

ཡུམ་གྱུར་ཨུཏྤལ་བསྣམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

A series of texts related to the noble saviouress Tārā (sgrol ma):

གསོལ་འདེབས།

རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མའི་གསོལ་འདེབས་བསྡུས་པ།

  འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་ལ་གསོལ་འདེབས།

   སྒྲོལ་མ་ཉེར་གཅིག་གི་ཕྱག་འཚལ་བསྡུས་པ།

    འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་ལ་གསོལ་འདེབས་རྩ་སྔགས་དང་བཅས་པ།

     རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པར་བར་ཆད་རྐྱེན་བཟློག

      བླ་མ་རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མར་གསོལ་འདེབས་སྡུག་བསྔལ་སེལ་བྱེད།

       རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མ་དཀར་མོའི་གསོལ་འདེབས།

        རྗེ་བཙུན་འཕགས་མ་སྒྲོལ་མའི་གསོལ་འདེབས།

         འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་ལ་རྩ་སྔགས་དང་སྦྱར་བའི་སྒོ་ནས་གསོལ་བ་འདེབས་པ་དོན་ཀུན་གྲུབ་པའི་དབྱངས་སྙན།

          སྒྲོལ་མའི་གསོལ་འདེབས།

           སྒྲོལ་མ་སྐྱབས་བདུན་མ།

            རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མ་ལ་གསོལ་སྨོན།

             རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མ་ལ་གསོལ་འདེབས།

              སྒྲོལ་མའི་གསོལ་འདེབས།

               འཕྲུལ་ཡིག་ལས༔ རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མའི་གསོལ་འདེབས་དཔག་བསམ་སྙེ་མ༔

                གཡུ་ལོ་བཀོད་དུ་སྐྱེ་བའི་སྨོན་ལམ་ཕན་བདེའི་མྱུ་གུ

                 སྒྲོལ་མ་ལ་གསོལ་འདེབས།

                  བརྒྱུད་འདེབས།

                  བསང་མཆོད།

                  བསྟོད་པ།

                  སྒྲོལ་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་གིས་བསྟོད་པ་ཕན་ཡོན་དང་བཅས་པ།

                   སྒྲོལ་མ་ཉེར་གཅིག་གི་བསྟོད་པ་བསྡུས་པ།

                    འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་ལ་བསྟོད་པ་སྨོན་ལམ་གྲུབ།

                     སྒྲོལ་མ་ལ་བསྟོད་པ་དད་པའི་རྦ་རླབས།

                      ཕྱག་འཚལ་ཉེར་གཅིག་གི་བསྟོད་པའི་ས་བཅད།

                       བསྟོད་པའི་རྣམ་བཤད་གསལ་བའི་འོད་ཟེར།

                        ཚོགས།

                        ཞལ་གདམས།

                        ཡན་ལག་བདུན་པ།

                        རླུང་རྟ།

                        ལོ་རྒྱུས།

                        སྒྲུབ་ཐབས།

                        རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མའི་རྒྱུན་ཁྱོར།

                         ས་ཡི་འཇིགས་པ་ཞི་བའི་ཐབས།

                          སྒྲོལ་དཀར་སྒྲུབ་ཐབས་ཉུང་ངུ་།

                           སྒྲོལ་མ་དམར་མོའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཁམས་གསུམ་མྱུར་འགུགས།

                            སྒྲོལ་མ་མཎྜལ་བཞི་པའི་ཆོག་ཀླུ་དབང་དགོངས་རྒྱན།

                             རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མ་ལྗང་སྔོན་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་བྱིན་རླབས་ཆར་འབེབས།

                              Related Topics

                              This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
                              Decline
                              Accept