Rongzom Chökyi Zangpo

Tibetan MastersRongzom Chökyi Zangpo

English (2) | Français (1) | བོད་ཡིག (2)

Rongzom Chökyi Zangpo

Rongzom Chökyi Zangpo

Name variants:
  • Dharmabhadra
  • Rongzom Chözang
  • Rongzom Paṇḍita
Further Information:
Download this collection:

མཁྱེན་པས་ཤེས་བྱའི་ཆོས་ཀུན་གཟིགས། །

བརྩེ་བས་འགྲོ་ལ་བུ་བཞིན་དགོངས། །

ནུས་པས་བསྟན་འགྲོའི་ཕན་བདེ་སྤེལ། །

དྷརྨ་བྷ་དྲ་ལ་ཕྱག་འཚལ། །

Texts by and about the great 11th-century Nyingma scholar Rongzom Chökyi Zangpo (rong zom chos kyi bzang po):

Buddhist Philosophy

Guru Yoga