La Pluie de vertus bienfaisantes: Une brève pratique de consécration (Rabné)

Pratiques › Consécration | Collections et cycles › Rinchen Terdzö | Collections et cycles › Khyentse Kabab | Maîtres tibétainsJamyang Khyentse Wangpo

English | Français | བོད་ཡིག

Jamyang Khyentse Wangpo

Depiction of Mahābodhi Stūpa

༄༅། །རྟེན་གསུམ་རབ་ཏུ་གནས་པའི་ཆོ་ག་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་དགེ་ལེགས་ཆར་འབེབ་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

La Pluie de vertus bienfaisantes ― Une brève pratique de consécration (Rabné)

 

La version extrêmement concise

Introduction

སྦྱོར་བ་དངོས་གཞི་རྗེས་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནི། མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པའི་རྟེན་གྱི་མདུན་སོགས་སྐབས་བྱེད་པར། གང་ལ་བརྟེན་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཡོ་བྱད་དང༌། བུམ་པ་གཉིས། བྱེ་བྲག་ཏུ་རབ་གནས་ལ་དགོས་པའི་མངའ་དབུལ་གྱི་མཎྜལ། ཙཱ་རུའི་བཟའ་བ་མཆོད་པའི་བྱེ་བྲག་སོགས་ལོག་ཏུ་ཉེ་བར་མཁོ་བ་རྣམས་མ་ཚང་མེད་པར་འདུ་བྱ་ཞིང་བཀོད་པས་མཛེས་པར་བཤམས་ནས། དཀྱིལ་འཁོར་གང་ལ་བརྟེན་པའི་ལས་གཞུང་བསྲངས་རྗེས་བཟླས་པའི་མཐར་རྣམ་བུམ་དུ་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ལྷག་པར་གསལ་བས་གཟུངས་ཐག་ལ་འཇུས་ཏེ།

La pratique comporte trois parties : la préparation, la partie principale et la conclusion. Dans la première partie, placez devant une représentation authentique les éléments du mandala, le poumba et surtout le mandala nécessaire au rabné, ainsi que diverses offrandes. Disposez-les harmonieusement, en veillant à ce que rien ne manque. Puis, ayant récité le texte de votre pratique de mandala, à la fin de la récitation du mantra, tenez le cordon du mantra et visualisez très clairement les déités dans le vase Namgyalma.

རང་གི་ཐུགས་ཀ་ནས་སྔགས་ཀྱི་ཕྲེང་བ་རྒྱུས།

rang gi t’oukka né ngak kyi trengwa gyu

La guirlande du mantra émane du centre de mon cœur,

གཟུངས་ཐག་ལ་འཁྲིལ་ཏེ་བུམ་པའི་ནང་དུ་སོང་བས་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ།

zoung t’ak la tril té boumpé nang dousong wé l’a tsok nam kyi t’ouk gyu koul

S'enroule autour du cordon du mantra et entre dans le vase, invoquant l'esprit de sagesse des déités ;

འོད་ཟེར་སྤྲོ་བསྡུས་དོན་གཉིས་མཛད།

özer tro du dön nyi dzé

Par l'émanation et l'absorption de rayons de lumière, le double bienfait est accompli,

སྐུའི་ཆ་ཐམས་ཅད་ནས་བྱང་སེམས་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་བབས་པས་བུམ་པར་གང་བར་བསམས་ལ།

ku’i cha t’amché né chang sem dudtsi'i gyün babpé boumpar gang war gyour

Un flot de nectar de bodhicitta s'écoule de chaque partie de leurs formes éveillées et emplit le vase.

རྩ་སྔགས་ཀྱི་ཤམ་བུར་དབྱངས་གསལ་རྟེན་སྙིང་སུ་པྲ་ཏིཥ་རྣམས་སྦྲེལ་བ་ཅི་ནུས་བཟླ།

Faites des offrandes en récitant :

ཨོཾ་བཛྲ་ཨརྒྷཾ་པཱདྱཾ་པུཥྤེ་དྷཱུཔེ་ཨཱ་ལོ་ཀེ་གནྡྷེ་ནཻ་ཝ་དྱ་ཤཔྡ་པྲ་ཏཱི་ཙྪ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ།

om bendza argham padam poupé dhoupé aloké gendhé newité shapda pratitsaya soha

Rendez hommage en disant :

བསྟོད་པར་འོས་པ་ཐམས་ཅད་ལ། །

töpa öpa t’amché la

Multipliant nos corps autant de fois qu'il y a d'atomes dans l'univers,

ཞིང་རྡུལ་ཀུན་གྱི་གྲངས་རྙེད་ཀྱི། །

zhing doul kün gyi drang nyé kyi

Avec la dévotion la plus intense,

ལུས་བཏུས་པ་ཡི་རྣམ་ཀུན་ཏུ། །

lu tupa yi nam kün tou

Nous rendons hommage et nous prosternons

མཆོད་ཏུ་དད་པའི་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །

chok tou dépé chak tsal tö

Devant tous ceux qui sont dignes de louanges.

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུཾ་གིས་དུང་ཆོས་ཀྱི་ཆུ་མཆོད་ཡོན་དུ་ཕུལ་བས་བུམ་པའི་ལྷ་འོད་དུ་ཞུ་བ་བུམ་ཆུ་དང་དབྱེར་མེད་རོ་གཅིག་ཏུ་གྱུར་པར་བསམ།

om ah houng gi doung chö kyi chou chö yön dou p’oulwé boumpé l’a ö dou zhouwa boum chou dang yermé rochik tou gyourpar gyour

Par l'offrande de l'eau de la conque avec OM, AH et HOUNG, les déités du vase se fondent en lumière et se mêlent de manière indivisible à l'eau du vase.

Bénissez avec le mantra et le mudrâ :

ཨོཾ་ཨ་ཀཱ་རོ་མུ་ཁཾ་སརྦ་དྷརྨ་ནཱཾ་ཨཱ་དྱ་ནུ་ཏྤནྣ་ཏྭ་ཏ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ།

om akaro moukham sarwa dharmanam adya noutpannatota om ah houng phat soha

(trois fois)

ཐོག་མར་བགེགས་སྦྱོང་བ་ནི།

1. L’élimination des obstacles

i. Paisible

གཏོར་མ་གསུམ་རེ་རེ་ནས་རྟེན་ལ་བསྐོར་ཞིང༌།

Levez tour à tour chacune des trois torma et faites des cercles en les dirigeant vers l'autel ou la représentation.

Récitez trois fois le mantra suivant :

ཨོཾ་སརྦ་བིགྷྣན་ན་མཿསརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏེ་བྷྱོ་བི་ཤྭ་མུ་ཁེ་བྷྱཿསརྦ་ཐཱ་ཁཾ་ཨུདྒ་ཏེ་སྥ་ར་ན་ཨི་མཾ་ག་ག་ན་ཁཾ་གྲྀ་ཧྣེ་དཾ་བ་ལྱ་དི་སྭཱ་ཧཱ།

om sarwa bighanen nama sarwa tathagaté bhyo bisho moukhé bhé sarwa thakham outgaté saparana imam gagana kham grihana idam balingté soha

ལན་གསུམ་གྱིས་ཞི་བ།

(trois fois)

ii. Mi-courroucée

ཏིང་ལོ་དང་ཆང་བུས་བསྐོར་ཞིང༌།

Levez le tinglo (lampe) et le changbu (pâte de tsampa pressée entre les doigts) et faites des cercles en récitant le mantra suivant :

ཨོཾ་སུམྦྷ་ནི་སུམྦྷ་ནི་ཧཱུྃ། གྷྲྀཧྞ་གྷྲྀཧྞ་ཧཱུྃ། གྷྲྀཧྞ་པ་ཡ་གྷྲྀཧྞ་པ་ཡ་ཧཱུྃ། ཨཱ་ན་ཡ་ཧོ། བྷ་ག་ཝཱན། བིདྱཱ་རཱ་ཛཱ་ཡ་ཀྲོ་དྷ་ཧཱུྃ་ཕཊ།

om soumbhani soumbhani houng grihana grihana houng grihana paya grihana paya houng anaya ho bhagavan vidyaradzaya khorda houng phat

ལན་གསུམ་གྱིས་ཕྱེད་མ།

(trois fois)

iii. Courroucée

a. L’invocation

བཛྲ་མ་ཧཱ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀོ྅་ཧཾ།

vajra maha shri heruko ham

རང་ཉིད་སྐད་ཅིག་གིས་རྡོ་རྗེ་ཧཱུྃ་མཛད་ཁྲོ་བོའི་རྒྱལ་པོ་འཇིགས་སུ་རུང་བའི་སྐུར་གྱུར་བའི་དཔྲལ་བར་ཨོཾ། མགྲིན་པར་ཨཱཿ ཐུགས་ཀར་ཧཱུྃ།

rang nyi ké chik gi dorjé houng dzé trowöi gyalpo jik sou roungwé kour gyourpé tralwar om drinpar ah t’oukkar houng

Instantanément, je deviens Vajra Hûmkâra, prodigieux et terrifiant, roi des heruka courroucés. Sur mon front est une syllabe OM, à ma gorge une syllabe AH et sur mon cœur une syllabe HOUNG.

ཧཱུྃ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་ཁྲོ་བོའི་སྤྲིན་རབ་འབྱམས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་བཛྲ་ས་མ་ཛཿས་སྤྱན་དྲང༌།

houng lé özer tröpé trowöi trin rabjam pak tou mépa bendza samadza

De la syllabe HOUNG jaillissent des rayons de lumière invoquant une infinité de nuages de courroucés. Vajra samadza !

b. L’offrande

ཨོཾ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་རཱ་ཛ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨརྒྷཾ་པཱདྱཾ་པུཥྤེ་དྷཱུཔེ་ཨཱ་ལོ་ཀེ་གནྡྷེ་ནཻ་ཝ་དྱ་ཤཔྡ་པྲཏཱི་ཙྪ་སྭཱ་ཧཱས་མཆོད།

om bendza kordha radza sapariwara argham padam poupé dhoupé aloké gendhé newité shapta pratitsa soha

c. L’hommage

ཧཱུྃ། འཇིགས་པའི་ཧཱུྃ་སྒྲ་ངེས་སྒྲོགས་ཤིང༌། །

houng jikpé houng dra ngé drok shing

Houng ! Vous qui proclamez le « Houng ! » terrifiant

བགེགས་རྣམས་མ་ལུས་འཇོམས་མཛད་པ། །

gek nam ma lu jom dzépa

Et triomphez de tous les créateurs d'obstacles sans exception,

དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་སྩོལ་བའི་ལྷ། །

ngö droup ma lu jom dzé l’a

Déités qui nous accordez tous les siddhi,

བགེགས་ཀྱི་དགྲ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །

gek kyi dra la chak tsal tö

Ennemies des forces d'obstruction, je me prosterne devant vous et vous rends hommage !

ཅེས་བསྟོད་ནས།

d. La purification par la subjugation

ན་མོ་རྗེ་བཙུན་རྩ་བ་དང་བརྒྱུད་པར་བཅས་པའི་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང༌།

namo jetsün tsawa dang gyupar chépé palden lama dampa nam kyi ka denpa dang

Namo ! Par le pouvoir et la vérité des maîtres racines et de la lignée, nobles et glorieux,

སངས་རྒྱས་ཀྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང༌།

sangyé kyi ka denpa dang

Par la vérité des bouddhas,

ཆོས་ཀྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང༌།

chö kyi ka denpa dang

La vérité du Dharma,

དགེ་འདུན་གྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང༌།

gendün gyi ka denpa dang

La vérité du Sangha,

གསང་སྔགས་དང༌།

sang ngak dang

Par la vérité du mantra secret

རིག་སྔགས་དང༌།

rig ngak dang

Et des mantras de la pure présence éveillée,

གཟུངས་སྔགས་དང༌།

zoung ngak dang

Des mantras dhâranî

སྙིང་པོ་དང༌།

nyingpo dang

Et des mantras de l'essence,

ཕྱག་རྒྱ་དང༌།

chakgya dan

Des mudrâ

ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་བདེན་པ་དང༌།

ting ngé dzin gyi denpa dang

Et des états de samâdhi,

ཆོས་ཉིད་རྣམ་པར་དག་པའི་བདེན་པ་དང༌།

chö nyi nampar dakpé denpa dang

Et par la vérité de la pureté absolue de la nature des phénomènes,

ཆོས་ཅན་རྒྱུ་འབྲས་བསླུ་བ་མེད་པའི་བདེན་པ་དང༌།

chö chen gyou dré louwa mépé denpa dang

Et par la vérité de la loi infaillible de cause et effet qui gouverne tous les phénomènes conditionnés,

བདེན་པ་ཆེན་པོའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས་སའི་ཕྱོགས་འདིར་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པ་བདག་གིས་སེམས་རྣམ་པ་གཉིས་བསྐྱེད་དེ།

denpa chenpo’i chinlap kyi sé chok dir dorjé dzinpa dak gi sem nampa nyi kyé dé

Et par la bénédiction de la grande vérité, nous les vajradhara rassemblés ici, éveillons la double bodhicitta.

གནས་སྐབས་སུ་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ལ་ཕན་པ་རྒྱ་ཆེན་པོ་བསྒྲུབ་པ་དང༌།

né kap sou jikten gyi k’am la p’enpa gya chenpo droubpa dang

Dans l'immédiat, pour amener un immense bienfait en ce monde et

མཐར་ཐུག་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་མི་གནས་པའི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་འབྲས་བུ་ཐོབ་པར་བྱ་བའི་ཆེད་དུ་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་རྟེན་རྣམས་ལ་རབ་ཏུ་གནས་པར་བགྱི་བ་ལ་བར་དུ་གཅོད་ཅིང༌།

t’ ar t’ouk sem chen t’amché mi népé nya ngen lé dépé drébou t’obpa chawé ché dou déwar shekpé kou sung t’ouk kyi ten nam la rab tou népar gyiwa la bar dou chö ching

Ultimement, pour guider tous les êtres animés vers l'obtention du nirvâna au-delà des extrêmes, que tous ceux qui sont susceptibles de faire obstacle à la consécration (rabné) de ces représentations du Corps, de la Parole et de l'Esprit éveillés des sugata,

གླགས་བལྟ་བའི་གང་སུ་ཡང་རུང་བའི་འབྱུང་པོ་གདུག་པ་ཅན་གཡོག་དང་འཁོར་དུ་བཅས་པ་རྣམས་འདིར་མ་གནས་པར་གཞན་དུ་དེངས་ཤིག

lak tawé kang sou yang roungwé joungpo doukpa chen yok dang k’or dou chépa nam dir ma népar zhen dou deng shik

Et vous tous, les démons djoungpo malveillants qui cherchez à nous nuire, avec tous vos serviteurs et vos escortes, ne demeurent pas plus longtemps en ce lieu mais partent ailleurs !

གལ་ཏེ་མི་འགྲོ་ན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུགས་གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ལས་བྱུང་བའི་ཁྲོ་བོའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་མེ་རབ་ཏུ་འབར་བ་འདིས་ཁྱེད་རྣམས་ཀྱི་མགོ་བོ་ཚལ་པ་བརྒྱར་འགས་པར་འགྱུར་ཏ་རེ།

kal té mi dro na dézhin shekpa t’amché kyi t’ouk nyi sou mépé yéshé lé joungwé trowöi yéshé kyi dorjé mé rap tou barwa di k’yé nam kyi gowo tsalpa gyar guépar gyour ta ré

Si vous ne partez pas, que vos têtes soient brisées en mille morceaux par le feu flamboyant et puissant du courroux de la sagesse non-duelle, l'Esprit éveillé de tous les tathâgata.

Récitez le mantra :

ཨོཾ་སུམྦྷ་ནི་སུམྦྷ་ནི་ཧཱུྃ། གྷྲྀཧྞ་གྷྲྀཧྞ་ཧཱུྃ། གྷྲྀཧྞ་པ་ཡ་གྷྲྀཧྞ་པ་ཡ་ཧཱུྃ། ཨཱ་ན་ཡ་ཧོ། བྷ་ག་ཝཱན། བིདྱཱ་རཱ་ཛཱ་ཡ་ཧཱུྃ་ཕཊ།

om soumbhani soumbhani houng grihana grihana houng grihana paya grihana paya houng anayaho bhagawan vidhyaradzaya houng phat

བརྗོད་ཅིང༌།

ཡུངས་ཀར་གྱིས་བྲབ། གུ་གུལ་གྱིས་བདུག རོལ་མོའི་ཚམ་རྔམས་དང་བཅས་པས་ཕྱི་རོལ་དུ་བསྐྲད་པ་ནི་དྲག་པོས་སྦྱོང་བའོ། །

En vous accompagnant d’une musique forte et impressionnante, répandez des graines de moutarde, offrez de l'encens gugul et expulsez les forces créatrices d'obstacles.

གཉིས་པ་ཁྲུས་ཀྱི་བྱ་བ་ནི།

2. Le rituel de purification

ཐོག་མར་དཀྱིལ་འཁོར་སོགས་དང་རྟེན་རིང་བསྲེལ་ཅན་གྱི་གཟུགས་བརྙན་ཤར་བའི་མེ་ལོང་ལ་ཁྲུས་གསོལ་ཞིང༌།

Purifiez d'abord un miroir sur lequel se reflètent le mandala, les représentations contenant les ringsel et ainsi de suite.

གང་འདིར་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་རིག་པ་དང་ཞབས་སུ་ལྡན་པ།

gang dir chomdendé dézhin shekpa drachompa yang dakpar dzokpé sangyé rigpa dang zhap sou denpa

Vainqueurs, tathâgata et arhat transcendants et accomplis, bouddhas parfaitement et complètement éveillés, doués de la vue pénétrante et dignes du plus grand respect,

བདེ་བར་གཤེགས་པ། འཇིག་རྟེན་མཁྱེན་པ།

déwar shekpa jikten k’yenpa

Sugata, qui connaissez le monde entier,

སྐྱེས་བུ་འདུལ་བའི་ཁ་ལོ་བསྒྱུར་བ།

kyébou doulwé k’alo grourwa

Guides qui subjuguez les êtres,

བླ་ན་མེད་པ་ལྷ་དང་མི་རྣམས་ཀྱི་སྟོན་པ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་སྲས་དང་སློབ་མར་བཅས་པ་རྣམས་ལ་བདག་ཅག་གིས་ཡོ་བྱད་དང་ལྡན་པའི་སྒོ་ནས་སྐུ་ཁྲུས་དམ་པ་གསོལ་བར་བགྱིའོ། །

la na mépa l’a dang mi nam kyi tönpa sangyé chomdendé sé dang lopmar chépa nam la dak chak gi yo ché dang denpé go né kou tru dampa solwar gyi o

Êtres inégalables, maîtres des dieux et des humains, bouddhas bhagavat, avec vos disciples et vos héritiers, avec ces substances matérielles, nous purifions vos formes éveillées !

ཁྲུས་ཀྱི་ཁང་པ་ཤིན་ཏུ་དྲི་ཞིམ་པ། །

tru gyi k’angpa shintou dri zhimpa

Dans une salle de bains parfumée de senteurs apaisantes,

ཤེལ་གྱི་ས་གཞི་གསལ་ཞིང་འཚེར་བ་བསྟར། །

shel gyi sa zhi sal zhing tserwa tar

Pavée de cristal pur et brillant,

རིན་ཆེན་འབར་བའི་ཀ་བ་ཡིད་འོང་ལྡན། །

rinchen barwé kawa yi ong den

Avec des colonnes resplendissantes de joyaux,

མུ་ཏིག་འོད་ཆགས་བླ་བྲེ་བྲེས་པ་དེར། །

mou tik ö chak la dré drépa der

Et d'éblouissantes courtines brodées de perles,

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་དང་དེ་སྲས་ལ། །

dézhin shekpa nam dang dé sé la

Nous invitons les bouddhas et leurs fils bodhisattvas.

རིན་ཆེན་བུམ་པ་མང་པོ་སྤོས་ཀྱི་ཆུ། །

rinchen boumpa mangpo pö kyi chou

Nous vous en prions, venez vous baigner dans l'eau parfumée

ཡིད་འོང་ལེགས་པར་བཀང་བ་གླུ་དང་ནི། །

yi ong lekpar kangwa lou dang ni

Coulant d'urnes incrustées de joyaux exquis,

རོལ་མོར་བཅས་པ་དུ་མས་སྐུ་ཁྲུས་གསོལ། །

rolmor chépa doumé kou tru söl

Au son des chants et de la musique.

ཇི་ལྟར་བལྟམས་པ་ཙམ་གྱིས་ནི། །

ji tar tampa tsam gyi ni

Tout comme les dieux ont lavé votre corps

ལྷ་རྣམས་ཀྱིས་ནི་ཁྲུས་གསོལ་ལྟར། །

l’a nam kyi ni tru söl tar

Après votre naissance

ལྷ་ཡི་ཆུ་ནི་དག་པ་ཡིས། །

l’a yi chou ni dakpa yi

Avec l'eau divine la plus pure,

དེ་བཞིན་བདག་གིས་ཁྲུས་བགྱིའོ། །

dézhin dak gi tru gyi o

Nous aussi, nous lavons votre corps.

ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་བྷི་ཥེ་ཀ་ཏེ་ས་མ་ཡ་ཤྲི་ཡེ་ཧཱུྃ།

om sarwa tathagata abhishékaté samaya shriyé houng

ཞེས་དང༌། ཁྲུས་རས་ཀྱིས་ཕྱི་ཞིང༌།

Sécher dans les étoffes les plus fines

དེ་དག་སྐུ་ལ་མཚུངས་པ་མེད་པའི་གོས། །

dé dak kou la tsoungpa mépé gö

Maintenant, permettez-nous de vous sécher dans d'incomparables étoffes

གཙང་ལ་དྲི་རབ་བགོས་པས་སྐུ་ཕྱིའོ། །

tsang la dri rab göpé kou chi o

Immaculées et parfumées.

ཨོཾ་ཧཱུྃ་ཏྲཱྃ་ཧྲཱིཿཨཱཿཀཱ་ཡ་བི་ཤོ་དྷ་ན་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ།

om houng tram hrih ah kaya bishodhana yé soha

ཁྲུས་ཆུ་དེ་ཉིད་སླར་ཡང་བུམ་པར་བླུགས་ལ། རྟེན་གསར་པ་རྣམས་དངོས་སམ་གཟུགས་བརྙན་ལ་གསོལ་ཞིང༌།

Reversez l'eau de purification dans le vase et offrez-la aux représentations ou à leurs reflets.

འདི་ནི་ཁྲུས་མཆོག་དཔལ་དང་ལྡན། །

di ni tru chok pal dang den

C'est la purification suprême et magnifique,

ཐུགས་རྗེའི་ཆུ་ནི་བླ་ན་མེད། །

t’oukjé’i chou ni la na mé

L'eau de la compassion est inégalable,

བྱིན་རླབས་ཡེ་ཤེས་ཆུ་ཡིས་ནི། །

chinlap yéshé chou yi ni

Avec l'eau consacrée de la sagesse,

ཅི་འདོད་དངོས་གྲུབ་སྩོལ་བར་མཛོད། །

chi dö ngö droup tsolwar dzö

Accordez-nous tous les siddhi que nous désirons.

ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་བྷི་ཥེ་ཀ་ཏེ་ས་མ་ཡ་ཤྲི་ཡེ་ཧཱུྃ།

om sarwa tathagata abhishékaté samaya shriyé houng

འདི་ནི་སྦྱིན་པའི་རང་བཞིན་ཆུ། །

di ni jinpé rang zhin chou

Cette eau, générosité de par sa nature,

སེར་སྣའི་དྲི་མ་སྦྱོང་མཛད་ཅིང༌། །

ser né’i drima dzong dzé ching

Purifie les souillures de l'avarice.

གཏོང་བ་དྲི་ཡིས་ལེགས་བགོས་ཆུ། །

tongwa dri yi lek gö chou

Avec cette eau parfumée de l'essence la plus précieuse du don,

ཁྲུས་ལེགས་མཛད་ལ་སྐུ་ཁྲུས་གསོལ། །

tru lek dzé la kou tru söl

Nous lavons vos formes éveillées.

ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་བྷི་ཥེ་ཀ་ཏེ་ས་མ་ཡ་ཤྲི་ཡེ་ཧཱུྃ།

om sarwa tathagata abhishékaté samaya shriyé houng

འདི་ནི་ཚུལ་ཁྲིམས་རང་བཞིན་ཆུ། །

di ni tsoultrim rang zhin chou

Cette eau, discipline de par sa nature,

ཁྲིམས་འཆལ་དྲི་མ་སྦྱོང་མཛད་ཅིང༌། །

trim chal drima jong dzé ching

Purifie les souillures de l'inconduite,

ཚུལ་ཁྲིམས་དྲི་ཡིས་ལེགས་བགོས་ཆུ། །

tsoultrim dri yi lek gö chou

Avec cette eau parfumée de l'essence la plus précieuse de la discipline,

ཁྲུས་ལེགས་མཛད་ལ་སྐུ་ཁྲུས་གསོལ། །

tru lek dzé la kou tru söl

Nous lavons vos formes éveillées.

ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་བྷི་ཥེ་ཀ་ཏེ་ས་མ་ཡ་ཤྲི་ཡེ་ཧཱུྃ།

om sarwa tathagata abhishékaté samaya shriyé houng

འདི་ནི་བཟོད་པའི་རང་བཞིན་ཆུ། །

di ni zöpé rang zhin chou

Cette eau, patience de par sa nature,

ཁོང་ཁྲོ་དྲི་མ་སྦྱོང་མཛད་ཅིང༌། །

k’ong tro drima jong dzé ching

Purifie les souillures de l'agressivité,

བྱམས་པ་དྲི་ཡིས་ལེགས་བགོས་ཆུ། །

jampa dri yi lek gö chou

Avec cette eau parfumée de l'essence la plus précieuse de l'amour,

ཁྲུས་ལེགས་མཛད་ལ་སྐུ་ཁྲུས་གསོལ། །

tru lek dzé la kou tru söl

Nous lavons vos formes éveillées.

ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་བྷི་ཥེ་ཀ་ཏེ་ས་མ་ཡ་ཤྲི་ཡེ་ཧཱུྃ།

om sarwa tathagata abhishékaté samaya shriyé houng

འདི་ནི་བརྩོན་འགྲུས་རང་བཞིན་ཆུ། །

di ni tsöndru rang zhin chou

Cette eau, diligence de par sa nature,

ལེ་ལོ་དྲི་མ་སྦྱོང་མཛད་ཅིང༌། །

lélo drima jong dzé ching

Purifie les souillures de la paresse,

བརྩོན་འགྲུས་དྲི་ཡིས་ལེགས་བགོས་ཆུ། །

tsöndru dri yi lek gö chou

Avec cette eau parfumée de l’essence la plus précieuse de la diligence,

ཁྲུས་ལེགས་མཛད་ལ་སྐུ་ཁྲུས་གསོལ། །

tru lek dzé la kou tru söl

Nous lavons vos formes éveillées.

ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་བྷི་ཥེ་ཀ་ཏེ་ས་མ་ཡ་ཤྲི་ཡེ་ཧཱུྃ།

om sarwa tathagata abhishékaté samaya shriyé houng

འདི་ནི་བསམ་གཏན་རང་བཞིན་ཆུ། །

di ni samten rang zhin chou

Cette eau, méditation de par sa nature,

རྣམ་གཡེང་དྲི་མ་སྦྱོང་མཛད་ཅིང༌། །

nam yeng drima jong dzé ching

Purifie les souillures de la distraction,

ཏིང་འཛིན་དྲི་ཡིས་ལེགས་བགོས་ཆུ། །

tingdzin dri yi lek gö chou

Avec cette eau parfumée de l'essence la plus précieuse de la concentration,

ཁྲུས་ལེགས་མཛད་ལ་སྐུ་ཁྲུས་གསོལ། །

tru lek dzé la kou tru söl

Nous lavons vos formes éveillées.

ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་བྷི་ཥེ་ཀ་ཏེ་ས་མ་ཡ་ཤྲི་ཡེ་ཧཱུྃ།

om sarwa tathagata abhishékaté samaya shriyé houng

འདི་ནི་ཤེས་རབ་རང་བཞིན་ཆུ། །

di ni shérab rang zhin chou

Cette eau, sagesse de par sa nature,

ཤེས་འཆལ་དྲི་མ་སྦྱོང་མཛད་ཅིང༌། །

shé chal drima jong dzé ching

Purifie les souillures de l'intelligence égarée,

ཡེ་ཤེས་དྲི་ཡིས་ལེགས་བགོས་ཆུ། །

yéshé dri yi lek gö chou

Avec cette eau parfumée de l'essence la plus précieuse de la sagesse,

ཁྲུས་ལེགས་མཛད་ལ་སྐུ་ཁྲུས་གསོལ། །

tru lek dzé la kou tru söl

Nous lavons vos formes éveillées.

ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་བྷི་ཥེ་ཀ་ཏེ་ས་མ་ཡ་ཤྲི་ཡེ་ཧཱུྃ།

om sarwa tathagata abhishékaté samaya shriyé houng

Puis :

དེ་དག་སྐུ་ལ་མཚུངས་པ་མེད་པའི་གོས། །

dé dak kou la tsoungpa mépé gö

Laissez-nous vous sécher dans d'incomparables étoffes,

གཙང་ལ་དྲི་རབ་བགོས་པས་སྐུ་ཕྱིའོ། །

tsang la dri rap göpé kou chi o

Immaculées et imprégnées de senteurs parfumées.

ཨོཾ་ཧཱུྃ་ཏྲཱྃ་ཧྲཱིཿཨཱཿཀཱ་ལ་བི་ཤོ་དྷ་ན་ཡེ་སྭཱ་ཧཱས་སྐུ་ཕྱི་རྣམས་བྱ།

on houng trang hrih ah kala bishodhani yé soha

མཐའ་དྲི་ལྔས་ཐུགས་ཀར་ཕྱགས་ལ།

Essuyez leurs formes avec les étoffes et oignez leur cœur des cinq parfums ; récitez ensuite :

སྟོང་གསུམ་ཀུན་ཏུ་དྲི་ངད་ལྡང་གྱུར་པའི། །

tong soum kün tou dri ngé dang gyour pé

Avec les fragrances les plus exquises,

དྲི་མཆོག་རྣམས་ཀྱིས་ཐུབ་དབང་རྣམས་ཀྱི་སྐུ། །

dri chok nam kyi t’oub wang nam kyi kou

Dont l'arôme pénètre délicatement une infinité de mondes,

གསེར་སྦྱངས་བཙོ་མ་བྱི་དོར་བྱས་པ་ལྟར། །

ser jang tso ma chi dor ché pa tar

Nous oindrons le corps de tous les bouddhas,

འོད་ཆགས་འབར་བ་དེ་དག་བྱུག་པར་བགྱི། །

ö chak barwa dé dak chouk par gyi

Étincelant comme l'or épuré et poli. (II, 14)

ཨོཾ་བཛྲ་གྷནྡྷེ་སྭཱ་ཧཱ།

om bendza ghendhé soha

ན་བཟའ་འབུལ་ལ།

L’offrande de vêtements

དེ་ནས་དེ་ལ་ཁ་དོག་ལེགས་བསྒྱུར་བའི། །

dé né da la k’a dok lek gyour wé

Laissez-nous vous vêtir des habits les plus raffinés,

ན་བཟའ་ཤིན་ཏུ་དྲི་ཞིམ་དམ་པ་འབུལ། །

namza shintou dri zhin dampa boul

Embaumés et de vives couleurs. (II, 12 bc)

གོས་བཟང་སྲབ་ལ་འཇམ་པ་སྣ་ཚོགས་དང༌། །

gö zang sab la jampa na tsok dang

Nous offrons les plus doux et les plus fins vêtements,

རྒྱན་མཆོག་བརྒྱ་ཕྲག་བདག་ཀྱང་འབུལ་བར་བགྱི། །

gyen chok gya trak dak kyang boulwar gyi

Et une multitude des plus beaux ornements. (II, 13 ab)

ཨོཾ་བཛྲ་ཝ་སྟྲ་ཡེ་པྲ་ཏཱི་ཙྪ་སྭཱ་ཧཱ།

om bendza watrayé pratitsa soha

སྤོས་མེར་བདུག་ཅིང་སྤྲོ་ན་རྗེས་འབྲེལ་དུ་ཤིས་བརྗོད་ཇི་ལྟར་རིགས་པའང་བྱའོ། །

Faites brûler de l'encens et si vous voulez une pratique plus élaborée, récitez des prières pour créer des circonstances favorables.

གསུམ་པ་བརྟེན་བསྐྱེད་པ་ནི།

3. Engendrer les déités

སྒྲུབ་དཀྱིལ་གང་ལ་བརྟེན་པའི་མདུན་བསྐྱེད་ལྟར་རམ། བྱེ་བྲག་ཏུ་བསྐྱེད་ན།

Visualisez devant vous le mandala que vous pratiquez, ou si vous voulez suivre cette méditation :

Purifiez avec :

ཨོཾ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཀུཎྜ་ལཱི་ཧ་ན་ཧ་ན་ཧཱུཾ་ཕཊ། གྱིས་བསང༌།

om bendza amrita koundali hana hana houng phat

Puis purifiez avec :

ཨོཾ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷ་སརྦ་དྷརྨཿསྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷོ་ཧཾ། གྱིས་སྦྱང༌།

om sobhawa shouddha sarwa dharma sobhawa shouddho hang

སྟོང་པའི་ངང་ལས་སྐུ་རྟེན་དང་མཆོད་རྟེན་གཙུག་ལག་ཁང་ལ་སོགས་པ་སེང་གེས་བཏེགས་པའི་རིན་པོ་ཆེའི་ཁྲི་སྣ་ཚོགས་པདྨ་ཉི་ཟླ་བརྩེགས་པའི་སྟེང་དུ་ཨོཾ་ལས་འཁོར་ལོ་དཀར་པོ་ཨོཾ་གྱིས་མཚན་པ་ལས་རྣམ་སྣང་དཀར་པོ་གཡས་འཁོར་ལོ་དང་གཡོན་དྲིལ་བུ་འཛིན་པ།

tongpé ngang lé kou ten dang chörten tsuk lak k’ang la sok pa sengué tekpé rinpoché’i tri natsok pema nyi da tsekpé teng dou om lé k’orlo karpo om gyi tsenpa lé nam nang karpo yé k’orlo dang yön drilbou dzinpa

De la vacuité, les représentations des formes éveillées, des stûpa, des autels et ainsi de suite apparaissent sous la forme d'une syllabe OM sur un trône incrusté de joyaux et soutenu par des lions, et sur des sièges de lotus multicolores, de soleil et de lune. Du OM apparaît une roue blanche marquée d'une syllabe OM d'où se manifeste Vairocana, de couleur blanche, tenant une roue dans la main droite et une cloche dans sa main gauche.

སྤྱན་མ་དཀར་མོ་གཡས་འཁོར་ལོ་དང་གཡོན་དེས་ཡུ་བ་བྱས་པའི་དྲིལ་བུ་འཛིན་པ་དང་མཉམ་པར་སྦྱོར་བ།

chenma karmo yé k’orlo dang yön dé youwa chépé drilbou dzinpa dang nyampar jorwa

Il est en union avec Locana, de couleur blanche, qui tient une roue dans la main droite et une cloche dans la gauche.

དེ་བཞིན་དུ།

De la même façon :

གླེགས་བམ་རྣམས་རྨ་བྱས་བཏེག་པའི་རིན་པོ་ཆེའི་ཁྲི་སྣ་ཚོགས་པདྨ་དང་ཉི་ཟླ་བརྩེགས་པའི་སྟེང་དུ་ཨཱྃཿལས་པདྨ་ཨཱྃཿགིས་མཚན་པ་ལས་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་དམར་པོ་གཡས་པདྨ་དང་གཡོན་དྲིལ་བུ་འཛིན་པ།

lek bam nam maché tekpé rinpoché’i tri natsok pema dang nyi da tsekpé teng dou ah lé pema ah gi tsenpa lé nangwa t’ayé marpo yé pema dang yön drilbou dzinpa

Sur un trône soutenu par des paons et sur des sièges de lotus multicolores et de disques de soleil et de lune, les textes apparaissent sous la forme d'une syllabe AH d'où se manifeste un lotus. De la syllabe AH s'élève Amitâbha, de couleur rouge, tenant un lotus dans la main droite et une cloche dans la gauche.

གོས་དཀར་མོ་དམར་མོ། གཡས་པདྨ་དང་གཡོན་དེས་ཡུ་བ་བྱས་པའི་དྲིལ་བུ་འཛིན་པ་དང་མཉམ་པར་སྦྱོར་བ།

gö karmo marmo yé pema dang yön dé youwa chépé drilbou dzinpa dang nyampar jorwa

Il est en union avec Pândarâvasinî, de couleur rouge, qui tient un lotus dans la main droite et fait sonner une cloche de la main gauche.

ཕྱག་མཚན་རྣམས་གླང་པོས་བཏེག་པའི་རིན་པོ་ཆེའི་ཁྲི་སྣ་ཚོགས་པདྨ་ཉི་ཟླ་བརྩེགས་པའི་སྟེང་དུ་ཧཱུྃ་ལས་རྡོ་རྗེ་ཧཱུྃ་གིས་མཚན་པ་ལས་མི་བསྐྱོད་པ་སྔོན་པོ་གཡས་རྡོ་རྗེ་དང་གཡོན་དྲིལ་བུ་འཛིན་པ།

chak tsen nam langpö tekpé rinpoché’i tri natsok pema nyi da tsekpé teng dou houng lé dorjé houng gi tsenpa lé mi kyöpa ngönpo yé dorjé dang yön drilbou dzinpa

Sur un trône incrusté de joyaux, soutenu par des éléphants et sur des sièges de lotus multicolores, de soleil et de lune, les insignes apparaissent sous la forme d'une syllabe HOUNG d'où se manifeste un vajra. De la syllabe HOUNG s'élève Akshobhya, de couleur bleue, tenant un vajra dans la main droite et une cloche dans la gauche.

དབྱིངས་ཕྱུག་མ་སྔོན་མོ་གཡས་རྡོ་རྗེ་དང་གཡོན་དེས་ཡུ་བ་བྱས་པའི་དྲིལ་བུ་འཛིན་པ་དང་མཉམ་པར་སྦྱོར་བ།

yingchoukma ngönmo yé dorjé dang yön dé youwa chépé drilbou dzinpa dang nyampar jorwa

Il est en union avec Dhâtvishvarî, de couleur bleue, qui tient un vajra dans la main droite et une cloche dans la gauche.

ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཞི་ཞིང་འཛུམ་ལ་མཚན་དཔེའི་ལང་ཚོ་རབ་ཏུ་རྒྱས་པ་དར་གྱི་ན་བཟའ་དང་རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བརྒྱན་ཅིང་འོད་ཟེར་མཐའ་ཡས་པར་སྤྲོ་བའི་བདག་ཉིད་ཅན་དུ་བཞུགས་པའོ།

t’amché kyang zhi zhing dzoum la tsenpé’i lang tso rabtou gyépa dar gyi namza dang rinpoché’i gyen t’amché kyi gyen ching özer t’ayé par trowé dak nyi chen dou zhoukpa o

Ils sont tous paisibles et souriants, dotés de toutes les marques et les signes, dans le plein épanouissement de la jeunesse, vêtus de soieries et ornés de joyaux, émettant une infinité de rayons de lumière.

དེ་རྣམས་ཀྱི་སྤྱི་བོར་ཨོཾ་དཀར་པོ།

dé nam kyi chiwor om karpo

Au sommet de leur tête est un OM blanc,

མགྲིན་པར་ཨཱཿདམར་པོ།

drinpar ah marpo

À leur gorge est un AH rouge

ཐུགས་ཀར་ཧཱུྃ་སྔོན་པོ་རྣམས་ཀྱིས་མཚན་པར་བསམ་མོ། །

t’oukkar houng ngönpo nam kyi tsenpar gyour

Et à leur cœur un HOUNG bleu.

བདག་དང་རྟེན་གྱི་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུྃ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ཨོཾ་བཛྲ་ས་མ་ཛཿ

dak dang ten kyi t’oukké’i houng lé özer tröpé yéshé kyi k’orlo sam gyi mi k’yabpé tsok t’amché om bendza samadza

Des rayons de lumière émanent de la syllabe HOUNG au niveau de mon cœur et de celui de l'image, invoquant les mandalas de sagesse au-delà de toute imagination. Om vajra samadza !

བཞི་པ་སྤྱན་དྲང་པ་ནི།

4. Invitation

མ་ལུས་སེམས་ཅན་ཀུན་གྱི་མགོན་གྱུར་ཅིང༌། །

ma lu semchen kün gyi gön gyour ching

Protecteurs de tous les êtres,

བདུད་སྡེ་དཔུང་བཅས་མི་བཟད་འཇོམས་མཛད་ལྷ། །

du dé poung ché mi zé jom dzé l’a

Qui avez vaincu tous les mâra et leurs armées,

དངོས་རྣམས་མ་ལུས་ཇི་བཞིན་མཁྱེན་གྱུར་པའི། །

ngö nam ma lu ji zhin k’yen gyourpé

Vous qui connaissez toutes choses telles qu'elles sont,

བཅོམ་ལྡན་འཁོར་བཅས་གནས་འདིར་གཤེགས་སུ་གསོལ། །

chomden k’or ché né dir shek sou söl

Bouddhas avec vos entourages, venez ici, nous vous en prions !

ཇི་ལྟར་སངས་རྒྱས་རྣམས་ནི་དགའ་ལྡན་ནས། །

ji tar sangyé nam ni ganden né

Tout comme le Bouddha à Tushita,

སྤྲུལ་པ་དམ་པ་ཏོག་དཀར་ལྷ་ཡི་བུས། །

troulpa dampa tok kar l’a yi bou

Dans son émanation sous la forme de Shvetaketu, le fils des dieux,

མི་ཕམ་མགོན་ལ་རྒྱལ་ཚབ་དབང་བསྐུར་ནས། །

mi p’am gön la gyaltsab wang kour né

Intronisa le Seigneur Maitreya comme son régent,

གཟིགས་པ་རྣམ་ལྔས་འཛམ་གླིང་ཀུན་གཟིགས་ཤིང༌། །

zikpa nam ngé dzam ling kün zik shing

Puis considérant le monde tout entier en cinq visions,

གླང་ཆེན་ཐལ་དཀར་སྟབས་གཤེགས་ལྷུམས་ཞུགས་ལྟར། །

lang chen t’al kar tob shek l’oum shouk tar

Descendit sous la forme d'un puissant éléphant blanc pour entrer dans la matrice,

རྡོ་རྗེ་རིན་ཆེན་པདྨའི་རིགས་མཆོག་དང༌། །

dorjé rinchen pemé'i rik chok dang

Bouddhas des familles suprêmes, vajra, ratna, padma,

ལས་ཀྱི་རིགས་དང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་རིགས། །

lé kyi rik dang dé zhin shekpé rik

karma et tathâgata,

ཕྱོགས་བཅུའི་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པ་རྣམས། །

chok chu’i gyalwa sé dang chépa nam

Dans les dix directions, vous et vos héritiers,

དུས་འདིར་བདག་གིས་དད་པས་སྤྱན་འདྲེན་ན། །

du dir dak gi dépé chen dren na

Invités ici en cet instant par ma dévotion,

རྟེན་མཆོག་འདི་ལ་འབྱོན་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །

ten chok di la jönpar dzé dou söl

Venez maintenant et entrez dans ces représentations suprêmes.

ཞེས་པས་སྤྱན་དྲང༌།

བདག་དང་འགྲོ་ལ་ཐུགས་བརྩེའི་ཕྱིར། །

dak nang dro la t’ouk tsé’i chir

Dans votre compassion pour moi-même et les autres êtres,

ཉིད་ཀྱི་རྫུ་འཕྲུལ་མཐུ་ཡིས་ནི། །

nyi kyi dzou troul t'ou yi ni

Par vos pouvoirs miraculeux,

ཇི་སྲིད་མཆོད་པ་བདག་བགྱིད་ན། །

ji si chöpa dak gyi na

Demeurez ici, nous vous en prions,

དེ་སྲིད་བཅོམ་ལྡན་བཞུགས་སུ་གསོལ། །

dé si chomden zhouk sou söl

Aussi longtemps que nous ferons des offrandes.

Offrez des sièges en disant :

པདྨ་ཀ་མ་ལཱ་ཡ་སྟྭཾ་གྱིས་གདན་འབུལ།

pema kamala ya tam

Et faites des offrandes en disant :

ཨོཾ་བཛྲ་པུཥྤེ་དྷཱུཔེ་ཨཱ་ལོ་ཀེ་གནྡྷེ་ནཻ་ཝ་དྱ་ཤཔྡ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱས་མཆོད།

om bendza poupé dhoupé aloké néwité shapta pratitsa soha

ལྔ་པ་དགུག་གཞུག་བྱ་བ་ནི།

5. L’invocation et la dissolution du jñânasattva dans le samayasattva

ཨོཾ་བཛྲ་ཨཾ་གུ་ཤ་ཛཿ ཨོཾ་བཛྲ་པཱ་ཤ་ཧཱུྃ། ཨོཾ་བཛྲ་སྥོ་ཊ་བཾ། ཨོཾ་བཛྲ་ཨཱ་ཝེ་ཤ་ཡ་ཧོཿ

om bendza angou sha dza | om bendza pasha houng | om bendza sapota bam | om bendza awé shaya ho

ཞེས་པས་དགུག་གཞུག་བཅིང་མཉེས་དགྱེས་པ་བསྐྱེད།

Considérez maintenant que les déités de sagesse sont invoquées, se dissolvent dans les samayasattva et sont ainsi liées et satisfaites.

དྲུག་པ་རྒྱས་གདབ་པ་ནི།

6. Apposer le sceau

ཨོཾ། དཔལ་ལྡན་སངས་རྒྱས་སྐུ་འཆང་བ། །

om palden sangyé kou changwa

Om ! Vous qui possédez le Corps glorieux des bouddhas,

རྡོ་རྗེ་མི་ཕྱེད་གསུམ་གྱི་སྐུ། །

dorjé mi ché soum gyi kou

Le Corps des trois vajra inséparables,

དེང་འདིར་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །

deng dir sangyé t’amché kyi

Accordez ici et maintenant la transmission de pouvoir

སྐུ་ཡི་དབྱིག་ཏུ་དབང་བསྐུར་རོ། །

kou yi yik tou wang kour ro

Du Corps précieux de tous les bouddhas.

ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་མ་ཧཱ་ཀཱ་ཡ་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅་ཧཾ།

om sarwa tathagata maha kaya vajra sobhawa éma ko ham

ཨཱཿ དཔལ་ལྡན་སངས་རྒྱས་གསུང་འཆང་བ། །

ah palden sangyé soung changwa

Ah ! Vous qui possédez la Parole glorieuse des bouddhas,

རྡོ་རྗེ་མི་ཕྱེད་གསུམ་གྱི་གསུང༌། །

dorjé mi ché soum gyi soung

La Parole des trois vajra inséparables,

དེང་འདིར་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །

deng dir sangyé t’amché kyi

Accordez ici et maintenant la transmission de pouvoir

གསུང་གི་དབྱིག་ཏུ་དབང་བསྐུར་རོ། །

soung gi yik tou wang kour ro

De la précieuse Parole de tous les bouddhas.

ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་མ་ཧཱ་ཝཱ་ཀ་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅་ཧཾ།

om sarwa tathagata maha waka vajra sobhawa éma ko ham

ཧཱུྃ། དཔལ་ལྡན་སངས་རྒྱས་ཐུགས་འཆང་བ། །

houng palden sangyé t’ouk changwa

Houng ! Vous qui possédez l'Esprit glorieux des bouddhas,

རྡོ་རྗེ་མི་ཕྱེད་གསུམ་གྱི་ཐུགས། །

dorjé mi ché soum gyi t’ouk

L'Esprit des trois vajra inséparables,

དེང་འདིར་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །

deng dir sangyé t’amché kyi

Accordez ici et maintenant la transmission de pouvoir

ཐུགས་ཀྱི་དབྱིག་ཏུ་དབང་བསྐུར་རོ། །

t’ouk kyi yik tou wang kour ro

De l'Esprit précieux de tous les bouddhas.

ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་མ་ཧཱ་ཙིཏྟ་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅་ཧཾ།

om sarwa tathagata maha tsitta vajra sobhawa éma ko ham

ཞེས་རྒྱས་གདབ་བོ། །

བདུན་པ་དབང་བསྐུར་བ་ནི།

7. La transmission de pouvoir

རང་གི་སྙིང་གའི་ས་བོན་ལས་བྱུང་བའི་འོད་ཟེར་གྱིས་དབང་གི་ལྷ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རིགས་ལྔ་སྲས་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་བཛྲ་ས་མ་ཛཿས་སྤྱན་དྲངས་ནས་མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་བཞུགས་པ་ལ།

rang gi nyingké sabön lé choungwé özer gyi wang gi l’a dézhin shekpa rik nga sé dang chépa t’amché bendza samadza

De la syllabe germe dans mon cœur émanent des rayons de lumière qui invoquent les déités de la transmission de pouvoir, les bouddhas des cinq familles avec leurs héritiers. Vajra samadza !

Étant ainsi invitées, elles apparaissent dans l'espace devant moi.

Faites des offrandes en disant :

ཨོཾ་བཛྲ་ཨརྒྷཾ་པཱདྱཾ་པུཥྤེ་དྷཱུཔེ་ཨཱ་ལོ་ཀེ་གནྡྷེ་ནཻ་ཝ་དྱ་ཤཔྡ་པྲ་ཏཱི་ཙྪ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་པས་མཆོད།

om bendza argham padam poupé dhoupé aloké ghendé néwité shapta pratitsa soha

Puis récitez l'hommage suivant :

ཆོས་སྐུ་ནམ་མཁའ་བཞིན་དུ་དབྱེར་མེད་ཀྱང༌། །

chö kou namk’a zhin dou yermé kyang

Bien que le dharmakâya soit indivisible comme l'espace,

གཟུགས་སྐུ་འཇའ་ཚོན་བཞིན་དུ་སོ་སོར་གསལ། །

zouk kou ja tsön zhin dou so sor sal

Le rûpakâya se manifeste sous forme d’arcs-en-ciel, séparés et distincts.

ཐབས་དང་ཤེས་རབ་མཆོག་ལ་མངའ་བརྙེས་པའི། །

t’ab dang shérab chok la nga nyépé

Sugata des cinq familles, maîtres des moyens habiles et de la sagesse suprêmes,

རིགས་ལྔ་བདེ་བར་གཤེགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །

rik nga déwar shek la chak tsal tö

Nous vous rendons hommage et nous prosternons devant vous !

ཅེས་བསྟོད་ནས།

རྡོ་རྗེ་ཅན་གྱིས་སངས་རྒྱས་ལ། །

dorjé chen gyi sangyé la

Tout comme Vajradhara a donné la transmission de pouvoir,

འགྲོ་བ་སྐྱོབ་པའི་ཆེད་དུ་དབང༌། །

drowa kyobpé ché dou wang

La source des pouvoirs et des qualités,

ཡོན་ཏན་འབྱུང་གནས་ཇི་ལྟར་སྩལ། །

yönten joungné ji tar tsal

Pour la protection des êtres,

དེ་ལྟར་འདི་ལའང་སྩལ་དུ་གསོལ། །

dé tar di la ang tsal dou söl

Accordez-la ici de la même façon, nous vous en prions !

ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་པས་ནམ་མཁའ་གང་བའི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ཀྱི་དབང་བསྐུར་བའི་དགོངས་པ་མཛད།

zhé sölwa tabpé namk’a kangwé dézhin shekpa nam kyi wang kour wé gongpa dzé

À notre requête, tous les tathâgata qui peuplent entièrement l'espace, dirigent leur esprit de sagesse et confèrent la transmission de pouvoir ;

ཡུམ་རྣམས་ཀྱིས་བུམ་པའི་ཆུ་རྒྱུན་གྱིས་དབང་བསྐུར།

youm nam kyi boumpé chou gyün gyi wang kour

Les bouddhas féminins donnent la transmission de pouvoir avec des flots d’eau s'écoulant de vases ;

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱིས་བཀྲ་ཤིས་པའི་གླུ་དབྱངས་བརྗོད།

changchoup sempa nam kyi tashipé lou yang jö

Les bodhisattvas chantent des chants de bon augure ;

ལྷ་མོ་རྣམས་ཀྱིས་གདུགས་དང་བ་དན་ལ་སོགས་པ་བསྒྲེང་ཞིང་རོལ་མོའི་སྒྲ་དང་བཅས་པས་མཆོད་རྫས་ཀྱི་ཆར་འབེབས།

l’amo nam kyi douk dang baden la sokpa dreng zhing rolmö’i dra dang chépé chö dzé kyi char bep

Les déesses ouvrent des ombrelles, hissent des bannières et ainsi de suite, et aux accords d'une musique douce, déversent une pluie de substances d'offrande

ཁྲོ་བོ་རྣམས་ཀྱིས་བགེགས་བསྐྲད་པའི་ལས་མཛད་པར་བསམ། 

trowo nam kyi guek trépé lé dzépar gyour

Et les déités courroucées chassent les forces créatrices d’obstacles.

བཀྲ་ཤིས་གང་ཞིག་སེམས་ཅན་ཀུན་གྱི་སྙིང་ལ་གནས། །

tashi kang zhik semchen kün gyi nying la né

Tous les êtres animés ont le cœur empli de bienveillance.

ཀུན་གྱི་བདག་ཉིད་རིགས་ཀུན་གྱི་ནི་བདག་པོ་མཆོག །

kün gyi dak nyi rik kün gyi ni dakpo chok

Incarnation absolue, Seigneur suprême de toutes les familles de bouddhas,

མ་ལུས་སེམས་ཅན་སྐྱེད་མཛད་བདེ་བ་ཆེན་པོ་སྟེ། །

ma lu semchen kyé dzé déwa chenpo té

Vous qui engendrez tous les êtres sensibles, incarnation de la félicité parfaite,

དེས་ནི་དེང་ཁྱོད་དབང་བསྐུར་མཆོག་ལ་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །

dé ni deng k’yo wang kour chok la tashi shok

Faites que tout soit maintenant propice à l’accord de cette transmission de pouvoir !

ཅེས་དང༌།

Et :

ཇི་ལྟར་བལྟམས་པ་ཙམ་གྱིས་ནི། །

ji tar tam pa tsam gyi ni

Tout comme les dieux ont lavé votre corps

ལྷ་རྣམས་ཀྱིས་ནི་ཁྲུས་གསོལ་ལྟར། །

l’a nam kyi ni tru söl tar

Après votre naissance,

ལྷ་ཡི་ཆུ་ནི་དག་པ་ཡིས། །

l’a yi chou ni dakpa yi

Avec l'eau des dieux la plus pure,

དེ་བཞིན་བདག་གིས་དབང་བསྐུར་རོ། །

dézhin dak gi wang kour ro

Les bouddhas confèrent à présent la transmission de pouvoir.

ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་བྷི་ཥེ་ཀ་ཏ་ས་མ་ཡ་ཤྲི་ཡེ་ཧཱུྃ།

om sarwa tathagata abhishékaté samaya shriyé houng

ཞེས་དབང་བསྐུར་བས་སྐུ་གང་དྲི་མ་དག་ཆུའི་ལྷག་མ་སྤྱི་བོར་འཁྱིལ་བ་ལས་རྣམ་སྣང་སོགས་བདག་པོར་གྱུར་བའི་རིགས་ལྔས་དབུ་བརྒྱན་པར་བསམ།

zhé wang kourwé kou kang drima dak chu’i l’akma chiwor k’yilwa lé nam nang sok dakpor gyourwé rik ngé ourgyen par gyour

Par cette transmission de pouvoir, de l’eau restante qui purifie les souillures du corps, apparaissent Vairocana et ainsi de suite, tourbillonnant au-dessus de la tête comme la couronne des cinq familles de bouddhas.

ཨོཾ་ཧཱུྃ་ཏྲཱཾ་ཧྲཱིཿཨཱཿ པཉྩ་ཀུ་ལ་མུ་ཀུ་ཊ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་མཾ།

om houng tram hrih ah pentsa koula moukouta abhikhentsa mam

ཞེས་དབུ་རྒྱན་གྱིས་དབང་བསྐུར།

La transmission de pouvoir de la couronne est ainsi conférée.

Pour revêtir l’armure récitez :

ཨོཾ་ཏྲུཾ།

om troung

ཞེས་གོ་བགོས།

Pour plaire aux déités, récitez en joignant vos mains dans le mudrâ du vajra :

ཨོཾ་བཛྲ་ཏུཥྱ་ཧོ།

om vajra tukté ho

ཞེས་རྡོ་རྗེ་ཐལ་མོས་མཉེས་པར་བྱའོ། །

བརྒྱད་པ་སྤྱན་དབྱེ་བ་ནི།

8. Ouvrir les yeux

གསེར་ཐུར་གྱིས་དབྱེ་བའི་ཚུལ་དང་བཅས།

Récitez ce qui suit en faisant le geste d’ouvrir les yeux avec la cuillère en or :

ཇི་ལྟར་མིག་མཁན་རྒྱལ་པོ་ཡིས། །

ji tar mik k’en gyalpo yi

Tout comme le roi des chirurgiens,

འཇིག་རྟེན་རབ་རིབ་བསལ་བ་ལྟར། །

jikten rap rip salwa tar

Enlève les cataractes du monde,

རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་སྤྱན། །

gyalwa nam kyi yéshé chen

Puissent à présent les yeux de sagesse des bouddhas

སེམས་ཅན་དོན་དུ་དབྱེ་བར་བྱ། །

semchen dön dou yéwar cha

Être ouverts pour le bien de tous !

ཨོཾ་ཙཀྵུཿཙཀྵུཿས་མནྟ་ཙཀྵུཿབི་ཤོ་དྷ་ནེ་སྭཱ་ཧཱ།

om tsakshou tsakshou samanta tsakshou bishodhané soha

ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྤྱན་རྣམ་པར་དག་པ་དང་ལྡན་ཅིང་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་ལ་གཟིགས་པ་འཇུག་པའི་མཐུ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལ་མངའ་བརྙེས་པར་གྱུར་ཅིག །

yéshé kyi chen nampar dakpa dang den ching semchen gyi dön la zikpa joukpé t’ou p’ounsoum tsokpa la nga nyépar gyour chik

Puissiez-vous obtenir les yeux parfaitement purs de la sagesse et le pouvoir de la vue pour le bien des êtres !

དགུ་པ་རྟེན་བསྒྱུར་བ་ནི།

9. La transformation des représentations

སློབ་དཔོན་གྱིས་རྡོ་རྗེ་དང་བཅས་པའི་ཐལ་མོས་རྟེན་གྱི་གཟུགས་བརྙན་མེ་ལོང་གི་ངོས་སུ་ཤར་བ་ལ་རེག་ཅིང་སེ་གོལ་གྱི་སྒྲས་མཚོན་པས།

Le maître de vajra, tenant le vajra dans ses mains jointes, touche le reflet de l’image qui apparaît dans le miroir, fait claquer ses doigts symboliquement et dit :

ཨོཾ་ཨཱཿ་ཧཱུྃ་སྭཱ་ཧཱ།

om ah houng soha

ལན་གསུམ་བརྗོད་པས།

(trois fois)

བསྐྱེད་པའི་ལྷ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་སོ་སོའི་སྣང་བརྙན་གསལ་ལ་མ་འདྲེས་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་མཐུ་བྱིན་དང་ལྡན་པར་བསམ།

kyépé l’a yong sou gyourpa lé kou soung t’ouk so sö’i nang nyen sal la ma drépa yong sou dzokpé t’ou chin dang denpar gyour

Les déités visualisées se transforment complètement et les représentations des Corps, Parole et Esprit éveillés apparaissent une fois encore, clairement et distinctement, avec tous les pouvoirs et toutes les bénédictions.

བཅུ་པ་མཆོད་བསྟོད་ཀྱིས་སྤྱིར་མངའ་དབུལ་བ་ནི།

10. L’offrande et l’hommage

ཕྱོགས་བཅུ་རབ་འབྱམས་ནམ་མཁའི་ཁམས་གང་བའི། །

chok chou rabjam namk’é'i k’am kangwé

Voici les offrandes, emplissant tout l’espace dans toutes les directions,

མཆོད་ཡོན་ཞབས་བསིལ་མེ་ཏོག་བདུག་སྤོས་དང༌། །

chö yön zhap sil métok doukpö dang

L’eau à boire, l’eau pour laver les pieds, les fleurs, l’encens,

མར་མེ་དྲི་ཆབ་ཞལ་ཟས་རོལ་མོ་སོགས། །

marmé dri chap zhal zé rolmo sok

Les lampes, l’eau parfumée, la nourriture, la musique et autres pareilles,

ཀུན་བཟང་རྣམ་སྤྲུལ་མཆོད་སྤྲིན་རྒྱ་མཚོས་མཆོད། །

kunzang nam trul chö trin gyatsö chö

Des nuages d’offrandes vastes comme l’océan, tels ceux créés par Samantabhadra.

ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨརྒྷཾ་པྲ་ཏཱི་ཙྪ་པཱུ་ཛ་མེ་གྷ་ས་མུ་དྲ་སྥ་ར་ན་ས་མ་ཡེ་ཧཱུྃ།

om sarwa tathagata argham pratitsa poudza mégha samoudra saparana samayé houng

ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་པཱདྱཾ་པྲ་ཏཱི་ཙྪ་པཱུ་ཛ་མེ་གྷ་ས་མུ་དྲ་སྥ་ར་ན་ས་མ་ཡེ་ཧཱུྃ།

om sarwa tathagata padam pratitsa poudza mégha samoudra saparana samayé houng

ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་པུཥྤེ་པྲ་ཏཱི་ཙྪ་པཱུ་ཛ་མེ་གྷ་ས་མུ་དྲ་སྥ་ར་ན་ས་མ་ཡེ་ཧཱུྃ།

om sarwa tathagata poupé pratitsa poudza mégha samoudra saparana samayé houng

ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་དྷཱུཔེ་པྲ་ཏཱི་ཙྪ་པཱུ་ཛ་མེ་གྷ་ས་མུ་དྲ་སྥ་ར་ན་ས་མ་ཡེ་ཧཱུྃ།

om sarwa tathagata dhoupé pratitsa poudza mégha samoudra saparana samayé houng

ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨཱ་ལོ་ཀེ་པྲ་ཏཱི་ཙྪ་པཱུ་ཛ་མེ་གྷ་ས་མུ་དྲ་སྥ་ར་ན་ས་མ་ཡེ་ཧཱུྃ།

om sarwa tathagata aloké pratitsa poudza mégha samoudra saparana samayé houng

ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་གནྡྷེ་པྲ་ཏཱི་ཙྪ་པཱུ་ཛ་མེ་གྷ་ས་མུ་དྲ་སྥ་ར་ན་ས་མ་ཡེ་ཧཱུྃ།

om sarwa tathagata ghendé pratitsa poudza mégha samoudra saparana samayé houng

ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ནཻ་ཝ་དྱ་པྲ་ཏཱི་ཙྪ་པཱུ་ཛ་མེ་གྷ་ས་མུ་དྲ་སྥ་ར་ན་ས་མ་ཡེ་ཧཱུྃ།

om sarwa tathagata néwité pratitsa poudza mégha samoudra saparana samayé houng

ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཤཔྡ་པྲ་ཏཱི་ཙྪ་པཱུ་ཛ་མེ་གྷ་ས་མུ་དྲ་སྥ་ར་ན་ས་མ་ཡེ་ཧཱུྃ།

om sarwa tathagata shapta pratitsa poudza mégha samoudra saparana samayé houng

མི་དབང་རིན་ཆེན་སྣ་བདུན་འདི་དག་ནི། །

mi wang rinchen na dün di dak ni

À vous tous les bouddhas et vos héritiers,

སངས་རྒྱས་སྲས་དང་བཅས་པ་མ་ལུས་ལ། །

sangyé sé dang chépa ma lu la

Nous offrons les sept précieux emblèmes de la royauté,

བཤམས་ཤིང་ཡིད་ཀྱིས་སྤྲུལ་ཏེ་ཕུལ་བ་ཡིས། །

sham shing yi kyi troul té p’oulwa yi

Ceux ici présents et ceux créés par l’esprit ;

འགྲོ་བ་མི་ཟད་གཏེར་ལ་སྤྱོད་པར་ཤོག །

drowa mi zé ter la chöpar shok

Par ces offrandes, puissent les êtres jouir de trésors inépuisables !

ཨོཾ་སཔྡ་མ་ཧཱ་རཏྣ་བཛྲ་པཱུ་ཛི་ཏེ་ཨཱཿཧཱུྃ།

om sapda maha ratna bendza poudzité ah houng

གིས་རིན་ཆེན་བདུན།

En récitant ce qui suit, offrez les sept précieux emblèmes de la royauté :

ཕྱོགས་དུས་ཀུན་ན་གཟུགས་སྒྲ་དྲི་དང་རོ། །

chok du kün na zouk dra dri dang ro

Nous imaginons les formes, les sons, les senteurs, les goûts et les textures les plus parfaits,

རེག་བྱའི་ཁྱད་པར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་རྣམས། །

rek ché k’yépar p’ounsoum tsok pa nam

Dans tout l’espace et tous les temps,

མོས་བློས་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་ལ་འབུལ་ན། །

mö lö gyalwa sé ché la boul na

Et les offrons tous maintenant aux bouddhas et à leurs héritiers :

བཞེས་ཤིང་བླ་མེད་གྲུབ་མཆོག་སྩལ་དུ་གསོལ། །

zhé shing lamé droup chok tsal dou söl

Acceptez-les, s’il vous plaît, et accordez-nous l'accomplissement suprême, nous vous en prions !

ཨོཾ་པཉྩ་ཀཱ་མ་གུ་ཎ་བཛྲ་པཱུ་ཛི་ཏེ་ཨཱཿཧཱུྃ།

om pentsa kama gouna bendza poudzité ah houng

གིས་འདོད་ཡོན་ལྔ་རྣམས་ཀྱིས་མཆོད། རྡོ་རྗེ་དྲིལ་བུ་འཛིན་པས། སངས་རྒྱས་བསྟོད་པ་བསྡུ་ན།

Offrez les cinq stimulants sensoriels, puis, avec la cloche et le vajra, récitez ce court hommage au Bouddha :

ཆོས་སྐུ་ནམ་མཁའ་བཞིན་དུ་དབྱེར་མེད་ཀྱང༌། །

chö kou namk’a zhin dou yermé kyang

Bien que le dharmakâya soit invisible comme l’espace,

གཟུགས་སྐུ་འཇའ་ཚོན་བཞིན་དུ་སོ་སོར་གསལ། །

zouk kou tsön zhin dou so sor sal

Le rûpakâya se manifeste sous forme d’arcs-en-ciel, séparés et distincts.

ཐབས་དང་ཤེས་རབ་མཆོག་ལ་མངའ་བརྙེས་པའི། །

t’ap dang shérab chok la nga nyépé

Sugata des cinq familles, maîtres des moyens habiles et de la sagesse suprêmes,

རིགས་ལྔ་བདེ་བར་གཤེགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །

rik nga déwar shek la chak tsal tö

Devant vous, nous nous prosternons et vous rendons hommage !

བསྟོད་པར་འོས་པ་ཐམས་ཅད་ལ། །

töpar öpa t’amché la

Multipliant nos corps autant de fois qu’il y a d’atomes dans l’univers

ཞིང་རྡུལ་ཀུན་གྱི་གྲངས་སྙེད་ཀྱི། །

zhing doul kün gyi drang nyé kyi

Et avec la dévotion la plus intense,

ལུས་བཏུད་པ་ཡིས་རྣམ་ཀུན་ཏུ། །

lu tupa yi nam kün tou

Nous rendons hommage et nous nous prosternons

མཆོག་ཏུ་དད་པས་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །

chok tou dépé chak tsal tö

Devant tous ceux qui sont dignes de louanges.

བཅུ་གཅིག་པ་གསོལ་བ་གདབ་པ་ནི།

11. Prière

ཡི་གེ་བརྒྱ་པ་ལན་གསུམ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས།

Récitez le mantra des cent syllabes trois fois en préliminaire, puis :

མེ་ཏོག་དམ་པ་ཕྲེང་བ་དམ་པ་དང༌། །

métok damp trengwa dampa dang

À tous les bouddhas, nous offrons :

སིལ་སྙན་རྣམས་དང་བྱུག་པ་གདུགས་མཆོག་དང༌། །

silnyen nam dang choukpa douk chok dang

Les plus jolies fleurs, les plus belles guirlandes,

མར་མེ་མཆོག་དང་བདུག་སྤོས་དམ་པ་ཡིས། །

marmé chok dang douk pö dampa yi

La musique et les onguents parfumés, les meilleures ombrelles,

རྒྱལ་བ་དེ་དག་ལ་ནི་མཆོད་པར་བགྱི། །

gyalwa dé dak la ni chöpar gyi

Les lampes les plus étincelantes et le plus fin des encens.

ན་བཟའ་དམ་པ་རྣམས་དང་དྲི་མཆོག་དང༌། །

namza dampa nam dang dri chok dang

À tous les bouddhas, nous offrons :

ཕྱེ་མ་ཕུར་མ་རི་རབ་མཉམ་པ་དང༌། །

chéma p’our ma ri rap nyampa dang

Les vêtements les plus raffinés, les parfums les plus suaves,

བཀོད་པ་ཁྱད་པར་འཕགས་པའི་མཆོག་ཀུན་གྱིས། །

köpa k’yépar p’akpé chok kün gyi

Une montagne de poudre d’encens, aussi haute que le mont Meru,

རྒྱལ་བ་དེ་དག་ལ་ནི་མཆོད་པར་བགྱི། །

gyalwa dé dak la ni chöpar gyi

Et parfaitement symétrique.

དེ་དག་བསྔགས་པ་མི་ཟད་རྒྱ་མཚོ་རྣམས། །

dé dak ngakpa mi zé gyatso nam

Leur adressant à l’infini un océan d’éloges,

དབྱངས་ཀྱི་ཡན་ལག་རྒྱ་མཚོའི་སྒྲ་ཀུན་གྱིས། །

yang kyi yenlak gyatsö’i dra kün gyi

Avec un océan de sons de mélodies diverses,

རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་ཡོན་ཏན་རབ་བརྗོད་ཅིང༌། །

gyalwa kün gyi yönten rap jö ching

Nous chantons les nobles qualités des bouddhas

བདེ་བར་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་བདག་གིས་བསྟོད། །

déwar shekpa t’amché dak gi tö

Et louons tous ceux qui ont atteint la félicité suprême.

རྟེན་ལ་མེ་ཏོག་གི་ཕྲེང་བ་བཏགས་པ་ནས་བཟུང༌། ཐལ་མོ་སྦྱར་བས་བཏུད་དེ།

Offrez une guirlande de fleurs à la représentation. Joignez les mains et prosternez-vous. Puis, récitez :

ཇི་སྲིད་ས་ཆུ་མེ་དང་ནི། །

ji si sa chou mé dang ni

Jusqu’à la destruction à la fin de cette ère

རླུང་གི་བསྐལ་པས་འཇིག་བར་དུ། །

loung gi kalpé jikbar dou

Par la terre, l’eau, le feu et le vent,

སེམས་ཅན་ཀུན་གྱི་དོན་གྱི་ཕྱིར། །

semchen kün gyi dön gyi chir

Vous les bouddhas, puissiez-vous demeurez ici

བཅོམ་ལྡན་ཁྱོད་ནི་བཞུགས་པར་མཛོད། །

chomden k’yö ni zhoukpar dzö

Pour le bien de tous les êtres animés.

(trois fois)

འདིར་ནི་གཟུགས་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ། །

dir ni zouk dang l’en chik tou

Demeurez ici, unis à ces représentations et ces objets,

འགྲོ་བའི་དོན་དུ་བཞུགས་ནས་ཀྱང༌། །

drowé dön dou zhouk né kyang

Apportant un bienfait continuel aux êtres,

ནད་མེད་ཚེ་དང་དབང་ཕྱུག་དང༌། །

né mé tsé dang wangchouk dang

Accordez-nous d’être libres de la maladie, une longue vie, le pouvoir et la prospérité, et

མཆོག་རྣམས་ལེགས་པར་སྩལ་དུ་གསོལ། །

chok nam lekpar tsal dou söl

Faites que tout soit extrêmement favorable, nous vous en prions !

ཞེས་དང༌།

(trois fois)

ཕྱོགས་བཅུ་ན་བཞུགས་པའི་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་བདག་ལ་དགོངས་སུ་གསོལ།

chok chou na zhoupé sangyé dang changchoup sempa t’amché dak la gong sou söl

Vous tous, bouddhas et bodhisattvas qui résidez dans les dix directions, pensez à nous !

ཇི་སྲིད་ནམ་མཁའི་མཐའ་དང་མཉམ་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་མི་གནས་པའི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་ས་ལ་མ་བཞག་གི་བར་དུ་རྒྱལ་བ་རྣམས་མྱ་ངན་ལས་མི་འདའ་བར་བརྟན་པར་བཞུགས་སུ་གསོལ།

ji si namk’é t'a dang nyampé semchen t’amché mi népé nya ngen le dépé sa la ma zhak gi bar dou gyalwa nam nya ngen lé mi dawar tenpar zhouk sou söl

Jusqu’à ce que tous les êtres, aussi infinis que l’espace, soient conduits à l’état du parfait nirvâna au-delà des extrêmes, puissiez-vous, vous les Vainqueurs, demeurez ici constamment, sans passer dans le nirvâna !

ཁྱད་པར་དུ་ཡང་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་རྟེན་འདི་རྣམས་ལ་ཇི་སྲིད་འབྱུང་བ་བཞིའི་གནོད་པས་མ་ཞིག་གི་བར་དུ་བརྟན་པར་བཞུགས་སུ་གསོལ།

k’yépar dou yang kou soung t’ouk kyi ten di nam la ji si joungwa zhi’i nöpé ma zhik gi bar dou tenpar zhouk sou söl

Puissiez-vous en particulier demeurer ici jusqu’à ce que ces représentations du Corps, Parole et Esprit éveillés soient détruites par les quatre éléments.

བརྟན་པར་བཞུགས་ནས་ཀྱང་བདག་དང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་མཆོག་ཐུན་མོང་གི་དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་པ་སྩལ་དུ་གསོལ།

ten par zhouk né kyang dak dang semchen t’amché la chok tün mong gi ngö droup ma lü pa tsal dou söl

Et, demeurant ici, puissiez-vous nous accorder à nous-mêmes et à tous les autres êtres, tous les siddhi suprêmes et ordinaires !

ལན་གསུམ་གྱིས་གསོལ་བ་གདབ། རྟེན་འབྲེལ་སྙིང་པོ་བཟླས་པའི་མེ་ཏོག་འཐོར་ལ། སླར་ཡང་མཆོད་བསྟོད་ཀྱང་བྱའོ། །

Répandez des fleurs bénies en récitant :

Mantra de l’Essence de l’origine interdépendante :

ཨོཾ་ཡེ་དྷརྨཱ་ཧེ་ཏུ་པྲ་བྷཱ་ཝཱ་ཧེ་ཏུནྟེ་ཥཱནྟ་ཐཱ་ག་ཏོ་ཧྱ་ཝ་དཏ། ཏེ་ཥཱཉྩ་ཡོ་ནི་རོ་དྷ་ཨེ་ཝྃ་ཝཱ་དཱི་མ་ཧཱ་ཤྲ་མ་ཎཿསྭཱ་ཧཱ། །

om yé dharma hétou prabhawa hétun téshan tathagato hyawadat téshan tso yo nirodha ewam wadi mahashramana soha

Tous les dharmas sont produits par une cause. Le Tathâgata a enseigné cette cause. Ce qui amène la cessation de la cause, cela aussi le grand shramana l’a enseigné.

(trois fois)

སླར་ཡང་མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་ཕྱོགས་དུས་ཀྱི་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པ་རྣམས་ནམ་མཁའ་གང་བའི་ལྷ་དང་དྲང་སྲོང་བདེན་ཚིག་གྲུབ་པའི་ཚོགས་ཀྱིས་ཤིས་པ་བརྗོད་པའི་གླུ་དབྱངས་དི་རི་རི་སྒྲོག་ཅིང་མེ་ཏོག་མན་དཱ་རའི་ཆར་ཆེན་པོ་ཕབས་པས་དགེ་ལེགས་ཀྱི་སྣང་བས་ས་གསུམ་ཀུན་དུ་ཁྱབ་པར་བྱས་པའི་མོས་པ་མཛོད།

lar yang dün gyi namk’ar chok du kyi gyalwa sé dang chépa nam namk’a kangwé l’a dang drang song den tsik droubpé tsok kyi shipa jöpé lou yang di ri ri drok ching métok mandaré char chenpo p'abpé guélek kyi nangwé sa soum kün dou k’yabpar chépé möpa dzö

Encore une fois, dans le ciel devant nous, surgissant de tout l’espace et de tous les temps, apparaissent les bouddhas et leurs fils bodhisattvas, les déités qui emplissent tout l’espace et les sages qui ont le pouvoir de proclamer la vérité. Ils chantent des chants propitiatoires et répandent une pluie abondante de fleurs mandâravâ afin que les trois mondes soient inondés de lumière de vertu et de bonté.

ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་མངའ་བ་གསེར་གྱི་རི་བོ་འདྲ། །

p’ounsoum tsokpa ngawa ser gyi riwo dra

Possédant toutes les excellences, comme une montagne d’or épuré,

འཇིག་རྟེན་གསུམ་གྱི་མགོན་པོ་དྲི་མ་གསུམ་སྤངས་པ། །

jikten soum gyi gönpo drima soum pang pa

Seigneurs des trois mondes, vous qui avez abandonné les trois sortes de fautes,

སངས་རྒྱས་པདྨ་རྣམ་རྒྱས་འདབ་འདྲའི་སྤྱན་མངའ་བ། །

sangyé pema nam gyé dap dré chen ngawa

Bouddhas, aux yeux tels des lotus épanouis,

དེས་ནི་ཁྱོད་ལ་དེ་རིང་ཞི་བྱེད་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །

dé ni k’yö la dé ring zhi ché tashi shok

Puissiez-vous nous accorder des circonstances favorables ici et maintenant !

དེ་ཡིས་ཉེ་བར་བསྟན་པའི་མཆོག་རབ་གཡོ་མེད་པ། །

dé yi nyéwar tenpé chok rap yo mépa

Les enseignements que vous transmettez sont sublimes et immuables,

འཇིག་རྟེན་གསུམ་ན་གྲགས་ཤིང་ལྷ་དང་མིས་མཆོད་པ། །

jikten soum na drak shing l’a dang mi chöpa

Renommés dans les trois mondes, honorés par les dieux et les humains,

ཆོས་ཀྱི་དམ་པ་སྐྱེ་རྒུ་རྣམས་ལ་ཞི་བྱེད་པ། །

chö kyi dampa kyé gou nam la zhi chépa

Le Dharma sacré qui apporte la paix à tous les êtres vivants,

དེས་ནི་ཁྱོད་ལ་དེ་རིང་ཞི་བྱེད་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །

dé ni k’yö la dé ring zhi ché tashi shok

Puissiez-vous nous accorder des circonstances favorables ici et maintenant !

དམ་ཆོས་ལྡན་པ་ཐོས་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཀྱིས་ཕྱུག་ཅིང༌། །

dam chö denpa t’öpé tashi kyi chouk ching

Ceux qui possèdent le Dharma et jouissent de la bonne fortune d’apprendre,

དགེ་འདུན་མི་དང་ལྷ་དང་ལྷ་མིན་ཡོན་གྱིས་གནས། །

guendün mi dang l’a dang l’a min yön gyi né

Le Sangha, honoré par les humains, les dieux et les demi-dieux,

ཚོགས་ཀྱི་མཆོག་རབ་ངོ་ཚ་ཤེས་དང་དཔལ་གྱི་གཞི། །

tsok kyi chok rap ngo tsa shé dang pal gyi zhi

Communauté la plus suprême, humble et glorieuse,

དེས་ནི་ཁྱོད་ལ་དེ་རིང་ཞི་བྱེད་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །

dé ni k’yö la dé ring zhi ché tashi shok

Puissiez-vous nous accorder des circonstances favorables ici et maintenant !

 

རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་བསོད་ནམས་མཐུ་དག་དང༌། །

gyalwa sé ché sönam t'ou dak dang

Par le pouvoir du mérite des bouddhas et de leurs héritiers,

ལྷ་རྣམས་ཀུན་གྱིས་ལེགས་པར་བསམ་པ་དང༌། །

l’a nam kün gyi lekpar sampa dang

Des nobles intentions de tous les dieux,

གསང་སྔགས་རིག་སྔགས་ཀུན་གྱི་མཐུ་སྟོབས་དང༌། །

sang ngak rik ngak kün gyi t’ou top dang

De la force des mantras secrets et des mantras de la présence éveillée

བདེན་པར་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀྱི་བདེན་ཚིག་གིས། །

denpar mawa nam gyi den tsik gi

Et de la proclamation de ceux qui disent la vérité,

བསོད་ནམས་རི་བོ་བཞིན་དུ་བརྟན་པ་དང༌། །

sönam riwo zhin dou tenpa dang

Puisse notre mérite être aussi ferme et stable qu’une montagne,

བརྒྱུད་འཛིན་ཉི་ཟླ་བཞིན་དུ་གསལ་བ་དང༌། །

gyu dzin nyi da zhin dou salwa dang

Puissent les détenteurs de la lignée apparaître aussi clairement que le soleil et la lune,

སྙན་གྲགས་ནམ་མཁའ་བཞིན་དུ་ཁྱབ་པ་སྟེ། །

nyen drak namk’a zhin dou k’yabpa té

Puissent notre renom et notre gloire se répandre aussi loin que la vaste étendue du ciel,

གསུམ་པོ་དེས་ཀྱང་དེང་འདིར་བདེ་ལེགས་ཤོག །

soumpo dé kyang deng dir délek shok

Puisse tout être vertueux pour que ces trois vœux se réalisent ici et maintenant !

བགེགས་རིགས་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱད་ཅུ་ཞི་བ་དང༌། །

guek rik tong trak gyé chou zhiwa dang

Puissent les 80 000 différentes forces créatrices d’obstacles être pacifiées,

མི་མཐུན་གནོད་པའི་རྐྱེན་དང་བྲལ་བ་དང༌། །

mi t'ün nöpé kyen dang dralwa dang

Puissions-nous être libérés du malheur et de l’adversité,

མཐུན་པ་འགྲུབ་ཅིང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་སྟེ། །

t'ünpa droup ching p’ounsoum tsokpa té

Puissent toutes les circonstances nous être favorables et en toutes façons parfaites,

བཞི་པོ་དེས་ཀྱང་དེང་འདིར་བདེ་ལེགས་ཤོག །

zhipo dé kyang deng dir délek shok

Puisse tout être vertueux pour que ces quatre vœux se réalisent ici et maintenant !

ལོ་བརྒྱ་ཐུབ་ཅིང་སྟོན་བརྒྱ་མཐོང་བ་དང༌། །

lo gya t’oub ching tön gya t'ongwa dang

Puissions-nous vivre une centaine d’années et rencontrer une centaine de maîtres,

ཚེ་རིང་ནད་མེད་བདེ་སྐྱིད་ཕུན་སུམ་ཚོགས། །

tsé ring né mé dé kyi p’ounsoum tsok

Puissions-nous jouir de la santé et de la longévité, avec toutes les joies et tous les bonheurs,

ཐེག་པ་མཆོག་ལ་ངེས་པར་འབྱུང་བ་སྟེ། །

t’ekpa chok la ngépar joungwa té

Puissions-nous avoir toujours le renoncement et le désir de pratiquer le véhicule suprême,

ལྔ་པོ་དེས་ཀྱང་དེང་འདིར་བདེ་ལེགས་ཤོག །

ngapo dé kyang deng dir délek shok

Puisse tout être vertueux pour que ces cinq vœux se réalisent ici et maintenant !

སྦྱིན་པ་གཏོང་ཞིང་ཚུལ་ཁྲིམས་བསྲུང་བ་དང༌། །

jinpa tong zhing tsoultrim soungwa dang

Pratiquer la générosité, observer la discipline,

བཟོད་པ་བསྒོམ་ཞིང་བརྩོན་འགྲུས་རྩོམ་པ་དང༌། །

zöpa gom zhing tsöndru tsompa dang

Cultiver la patience, appliquer la diligence,

མཉམ་པར་འཇོག་ཅིང་གནས་ལུགས་རྟོགས་པ་སྟེ། །

nyampar jok ching nélouk tokpa té

Demeurer en méditation et réaliser la réalité,

དྲུག་པོ་དེས་ཀྱང་དེང་འདིར་བདེ་ལེགས་ཤོག །

droukpo dé kyang deng dir délek shok

Puisse tout être vertueux pour que ces six vœux se réalisent ici et maintenant !

 

ཉིན་མོ་བདེ་ལེགས་མཚན་བདེ་ལེགས། །

nyinmo délek tsen délek

Puisse le jour être bon, puisse la nuit être bonne,

ཉི་མའི་གུང་ཡང་བདེ་ལེགས་ཤིང༌། །

nyimé koung yang délek shing

Puisse le midi aussi apporter le bonheur,

ཉིན་མཚན་རྟག་ཏུ་བདེ་ལེགས་པ། །

nyin tsen tak tou délek pa

Puissent le jour et la nuit être toujours bons !

དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱིས་དེང་འདིར་སྩོལ། །

könchok soum gyi deng dir tsol

Bouddha, Dharma et Sangha, accordez-nous ceci ici et maintenant !

དཔལ་ལྡན་བླ་མས་དེང་འདིར་སྩོལ། །

palden lamé deng dir tsol

Glorieux maîtres, accordez-nous ceci ici et maintenant !

ཡི་དམ་ལྷ་ཡིས་དེང་འདིར་སྩོལ། །

yidam l’a yi deng dir tsol

Déités yidam, accordez-nous ceci ici et maintenant !

ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མས་དེང་འདིར་སྩོལ། །

chökyong soungmé deng dir tsol

Protecteurs et gardiens du Dharma, accordez-nous ceci ici et maintenant !

གཞི་བདག་རྣམས་ཀྱིས་དེང་འདིར་སྩོལ། །

zhi dak nam kyi deng dir tsol

Déités locales, accordez-nous ceci ici et maintenant !

འབྱུང་པོ་གང་དག་འདིར་ནི་ལྷགས་གྱུར་ཏམ། །

joungpo kang dak dir ni l’ak gyour tam

Puissent tous les esprits rassemblés en ce lieu,

སའམ་འོན་ཏེ་བར་སྣང་འཁོད་ཀྱང་རུང༌། །

sa am önté bar nang k’ö kyang roung

Sur la terre, (dans l’eau) ou dans le ciel,

སྐྱེ་རྒུ་རྣམས་ལ་རྟག་ཏུ་བྱམས་བྱེད་ཅིང༌། །

kyé gou nam la tak tou jam ché ching

Montrer toujours bienveillance et bonté envers les êtres

ཉིན་དང་མཚན་དུ་ཆོས་ལ་སྤྱོད་པར་ཤོག །

nyin dang tsen dou chö la chöpar shok

Et pratiquer le Dharma jour et nuit !

འདིར་ནི་རྒྱལ་བ་དགྲ་རྒྱལ་བདེན་གང་གིས། །

dir ni gyalwa dra gyal den kang gi

Les bouddhas victorieux, vainqueurs des ennemis,

ཤིན་ཏུ་བདེན་པར་གསུངས་ཤིང་རྫུན་མེད་པ། །

shin tou denpar soung shing dzün mépa

Ne profèrent que des vérités et jamais ce qui est faux.

བདེན་པ་དེས་ཀྱང་དེང་འདིར་བདེ་ལེགས་ཤོག །

denpa dé kyang deng dir délek shok

Par cette vérité, puisse tout être vertueux et positif ici et maintenant !

དེང་ཀུན་འཇིགས་པ་ཆེ་ལས་ཐར་གྱུར་ཅིག །

deng kün jikpa ché lé t'ar gyour chik

Et puissions-nous être tous libérés de toutes les grandes peurs !

དེང་འདིར་རྣལ་འབྱོར་པ་བདག་ཅག་དཔོན་སློབ་ཡོན་མཆོད་འཁོར་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་ཉི་མ་དང་ཟླ་བ་གཟའ་སྒྲ་གཅན་གྱི་གནོད་པ་ལས་གྲོལ་བ་བཞིན་དུ་བདུད་དང་སྤང་བྱ་བར་ཆད་མི་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་ཏེ་ཤིན་ཏུ་བཀྲ་ཤིས་པར་གྱུར་ཅིག །

deng dir naljorpa dak chak pönlop yön chö k’or dang chépa t’amché nyima dang dawa za dra chen gyi nöpa lé drolwa zhin dou du dang pang cha barché mi t'ünpé chok t'amché lé nampar gyal té shin tou tashi par gyour chik

Puisse tout être favorable ici et maintenant afin que nous, les yogins et les yoginî, et tous ceux qui nous entourent, nos maîtres et nos bienfaiteurs, soient libérés de tous les maux des éclipses solaires et lunaires et de toute forme d’influence destructrice, des obstacles et du malheur !

ཛ་ཡ་ཛ་ཡ་སུ་ཛ་ཡ། །

dzaya dzaya sou dzaya

 

ཞེས་ཤཱཀྱའི་དགེ་སློང་རིག་པ་འཛིན་པ་མཉྫུ་གྷོ་ཥས་སྦྱར་བའོ། །

Ceci a été composé par le moine bouddhiste et vidyâdhara Mañjughosha (Jamyang Khyentsé Wangpo).

 

Ce site utilise des cookies pour collecter des statistiques anonymes et améliorer l'expérience.
Decline
Accept