The Rain of Virtue and Goodness

Practices › Consecration | Collections & Cycles › Rinchen Terdzö | Collections & Cycles › Khyentse Kabab | Tibetan MastersJamyang Khyentse Wangpo

English | Français | བོད་ཡིག

Jamyang Khyentse Wangpo

Depiction of Mahābodhi Stūpa

༄༅། །རྟེན་གསུམ་རབ་ཏུ་གནས་པའི་ཆོ་ག་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་དགེ་ལེགས་ཆར་འབེབ་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

The Rain of Virtue and Goodness

A Short Practice for Consecrating Representations of Enlightened Body, Speech and Mind

by Jamyang Khyentse Wangpo

 

The Extremely Concise Version

Introduction

སྦྱོར་བ་དངོས་གཞི་རྗེས་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནི། མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པའི་རྟེན་གྱི་མདུན་སོགས་སྐབས་བྱེད་པར། གང་ལ་བརྟེན་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཡོ་བྱད་དང༌། བུམ་པ་གཉིས། བྱེ་བྲག་ཏུ་རབ་གནས་ལ་དགོས་པའི་མངའ་དབུལ་གྱི་མཎྜལ། ཙཱ་རུའི་བཟའ་བ་མཆོད་པའི་བྱེ་བྲག་སོགས་ལོག་ཏུ་ཉེ་བར་མཁོ་བ་རྣམས་མ་ཚང་མེད་པར་འདུ་བྱ་ཞིང་བཀོད་པས་མཛེས་པར་བཤམས་ནས། དཀྱིལ་འཁོར་གང་ལ་བརྟེན་པའི་ལས་གཞུང་བསྲངས་རྗེས་བཟླས་པའི་མཐར་རྣམ་བུམ་དུ་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ལྷག་པར་གསལ་བས་གཟུངས་ཐག་ལ་འཇུས་ཏེ།

This has three parts: preparation, main part and conclusion. For the first, before an authentic image place the articles of the maṇḍala and the two vases1, and especially the maṇḍala of investiture that is needed for the consecration, and different varieties of offering including caru food.2 Arrange them all very beautifully and with nothing whatsoever missing. Then having recited the practice text of the particular maṇḍala you are practising, at the end of the mantra recitation, hold the mantra cord, and visualize the deities very clearly in the victorious vase.

རང་གི་ཐུགས་ཀ་ནས་སྔགས་ཀྱི་ཕྲེང་བ་རྒྱུས།

rang gi tukka né ngak kyi trengwa gyü

The mantra mālā emanates from my heart centre,

གཟུངས་ཐག་ལ་འཁྲིལ་ཏེ་བུམ་པའི་ནང་དུ་སོང་བས་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ།

zung tak la tril té bumpé nang du songwé lha tsok nam kyi tuk gyü kül

Coils around the mantra cord and goes into the vase, invoking the deities’ wisdom minds,

འོད་ཟེར་སྤྲོ་བསྡུས་དོན་གཉིས་མཛད།

özer tro dü dön nyi dzé

Through the emanation and absorption of rays of light, the twofold benefit is accomplished,

སྐུའི་ཆ་ཐམས་ཅད་ནས་བྱང་སེམས་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་བབས་པས་བུམ་པར་གང་བར་བསམས་ལ།

küi cha tamché né chang sem düdtsi gyün babpé bumpar kangwar gyur

A stream of bodhicitta nectar flows from every part of their enlightened forms and fills the inside of the vase.

རྩ་སྔགས་ཀྱི་ཤམ་བུར་དབྱངས་གསལ་རྟེན་སྙིང་སུ་པྲ་ཏིཥ་རྣམས་སྦྲེལ་བ་ཅི་ནུས་བཟླ།

Recite the root mantra followed by the vowels and consonants, essence of dependent origination and supratiṣṭha mantras as many times as possible. Then make offerings with:

ཨོཾ་བཛྲ་ཨརྒྷཾ་པཱདྱཾ་པུཥྤེ་དྷཱུཔེ་ཨཱ་ལོ་ཀེ་གནྡྷེ་ནཻ་ཝ་དྱ་ཤཔྡ་པྲ་ཏཱི་ཙྪ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ།

om bendza argham padam pupé dhupé aloké gendhé newité shapta pratitsaya soha

oṃ vajra arghaṃ pādyaṃ puṣpe dhūpe āloke gandhe naivedye śabda pratīccha svāhā

And offer praise by saying:

བསྟོད་པར་འོས་པ་ཐམས་ཅད་ལ། །

töpar öpa tamché la

With bodies as numerous as atoms in the universe,

ཞིང་རྡུལ་ཀུན་གྱི་གྲངས་རྙེད་ཀྱི། །

zhing dul kun gyi drang nyé kyi

And with the most intense devotion,

ལུས་བཏུས་པ་ཡི་རྣམ་ཀུན་ཏུ། །

lü tüpa yi nam kun tu

We offer homage and prostrations

མཆོད་ཏུ་དད་པའི་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །

chö tu depé chak tsal tö

To all those who are worthy of praise.

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུཾ་གིས་དུང་ཆོས་ཀྱི་ཆུ་མཆོད་ཡོན་དུ་ཕུལ་བས་བུམ་པའི་ལྷ་འོད་དུ་ཞུ་བ་བུམ་ཆུ་དང་དབྱེར་མེད་རོ་གཅིག་ཏུ་གྱུར་པར་བསམ།

om ah hung gi dung chö kyi chu chö yön du pulwé bumpé lha ö du zhuwa bum chu dang yermé ro chik tu gyurpar gyur

Through offering the water of the conch with OṂ, ĀḤ and HŪṂ, the deities of the vase melt into light and merge inseparably with the water in the vase.

Blessing with the mantra and the mudrā:

ཨོཾ་ཨ་ཀཱ་རོ་མུ་ཁཾ་སརྦ་དྷརྨ་ནཱཾ་ཨཱ་དྱ་ནུ་ཏྤནྣ་ཏྭ་ཏ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ།

om akaro mukham sarwa dharmanam adya nutpannatota om ah hung phat soha

oṃ akāro mukhaṃ sarva-dharmānāṃ ādy-anutpannatvāt oṃ āh hūṃ phaṭ svāhā

3 times

ཐོག་མར་བགེགས་སྦྱོང་བ་ནི།

1. Elimination of Obstacles

i. Peaceful

གཏོར་མ་གསུམ་རེ་རེ་ནས་རྟེན་ལ་བསྐོར་ཞིང༌།

Hold up each of the three tormas and make circles towards the shrine or image.

Recite the following mantra three times:

ཨོཾ་སརྦ་བིགྷྣན་ན་མཿསརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏེ་བྷྱོ་བི་ཤྭ་མུ་ཁེ་བྷྱཿསརྦ་ཐཱ་ཁཾ་ཨུདྒ་ཏེ་སྥ་ར་ན་ཨི་མཾ་ག་ག་ན་ཁཾ་གྲྀ་ཧྣེ་དཾ་བ་ལྱ་དི་སྭཱ་ཧཱ།

om sarwa bighanen nama sarwa tathagaté bhyo bisho mukhé bhé sarwa takham utgaté saparana imam gagana kham grihana idam balingté soha

oṃ sarva vighnān namaḥ saravatathāgatebhyo viśva-mukhebhyaḥ sarvathā-khaṃ udgate spharaṇa imaṃ gagana-khaṃ gṛhṇa idaṃ baliṃ te svāhā

ལན་གསུམ་གྱིས་ཞི་བ།

3 times

ii. Semi-Wrathful

ཏིང་ལོ་དང་ཆང་བུས་བསྐོར་ཞིང༌།

Hold up and make circles with the tinglo (the lamp) and changbu (tsampa dough squeezed between the fingers) and recite the following mantra:

ཨོཾ་སུམྦྷ་ནི་སུམྦྷ་ནི་ཧཱུྃ། གྷྲྀཧྞ་གྷྲྀཧྞ་ཧཱུྃ། གྷྲྀཧྞ་པ་ཡ་གྷྲྀཧྞ་པ་ཡ་ཧཱུྃ། ཨཱ་ན་ཡ་ཧོ། བྷ་ག་ཝཱན། བིདྱཱ་རཱ་ཛཱ་ཡ་ཀྲོ་དྷ་ཧཱུྃ་ཕཊ།

om sumbhani sumbhani hung grihana grihana hung grihana paya grihana paya hung anaya ho bhagavan vidyaradzaya khorda hung phat

oṃ sumbhani sumbhani hūṃ | gṛhṇa gṛhṇa hūṃ | gṛhṇāpaya gṛhṇapāya hūṃ | ānaya ho bhagavān vidyārāja krodha hūṃ phaṭ

ལན་གསུམ་གྱིས་ཕྱེད་མ།

3 times

iii. Wrathful

a. Invocation

བཛྲ་མ་ཧཱ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀོ྅་ཧཾ།

vajra maha shri heruko ham

vajra mahāśrī heruko ‘haṃ

རང་ཉིད་སྐད་ཅིག་གིས་རྡོ་རྗེ་ཧཱུྃ་མཛད་ཁྲོ་བོའི་རྒྱལ་པོ་འཇིགས་སུ་རུང་བའི་སྐུར་གྱུར་བའི་དཔྲལ་བར་ཨོཾ། མགྲིན་པར་ཨཱཿ ཐུགས་ཀར་ཧཱུྃ།

rang nyi ké chik gi dorjé hung dzé trowöi gyalpo jik su rungwé kur gyurpé tralwar om drinpar ah tukkar hung

Instantaneously I become Vajra Hūṃkāra, awesome and terrifying, king of the wrathful herukas. At my forehead is a syllable OṂ, at my throat a syllable ĀḤ, and at my heart a syllable HŪṂ.

ཧཱུྃ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་ཁྲོ་བོའི་སྤྲིན་རབ་འབྱམས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་བཛྲ་ས་མ་ཛཿས་སྤྱན་དྲང༌།

hung lé özer tröpé trowöi trin rabjam pak tu mepa bendza samadza

From the syllable HŪṂ rays of light stream out, invoking infinite clouds of wrathful ones. Vajrasamājaḥ!

b. Offering

ཨོཾ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་རཱ་ཛ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨརྒྷཾ་པཱདྱཾ་པུཥྤེ་དྷཱུཔེ་ཨཱ་ལོ་ཀེ་གནྡྷེ་ནཻ་ཝ་དྱ་ཤཔྡ་པྲཏཱི་ཙྪ་སྭཱ་ཧཱས་མཆོད།

om bendza krodha radza sapariwara argham padam pupé dhupé aloké gendhé newité shapta pratitsa soha

oṃ vajrakrodha rāja sa-parivāra arghaṃ pādyaṃ puṣpe dhūpe āloke gandhe naivedye śabda pratīccha svāhā

c. Praise

ཧཱུྃ། འཇིགས་པའི་ཧཱུྃ་སྒྲ་ངེས་སྒྲོགས་ཤིང༌། །

hung jikpé hung dra ngé drok shing

Hung! You who proclaim the terrifying ‘Hūṃ!’

བགེགས་རྣམས་མ་ལུས་འཇོམས་མཛད་པ། །

gek nam ma lü jom dzepa

And overcome all obstacle makers without exception,

དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་སྩོལ་བའི་ལྷ། །

ngö drup ma lü tsolwé lha

Deities who grant us all the siddhis,

བགེགས་ཀྱི་དགྲ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །

gek kyi dra la chak tsal tö

Enemies of the obstructing forces, to you I prostrate and offer homage!

ཅེས་བསྟོད་ནས།

d. Purifying with Subjugating Activity

ན་མོ་རྗེ་བཙུན་རྩ་བ་དང་བརྒྱུད་པར་བཅས་པའི་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང༌།

namo jetsün tsawa dang gyüpar chepé palden lama dampa nam kyi ka denpa dang

Namo! Through the power of the truth of the glorious and noble root and lineage masters,

སངས་རྒྱས་ཀྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང༌།

sangye kyi ka denpa dang

The truth of the buddhas,

ཆོས་ཀྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང༌།

chö kyi ka denpa dang

The truth of the Dharma,

དགེ་འདུན་གྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང༌།

gendün gyi ka denpa dang

The truth of the Sangha,

གསང་སྔགས་དང༌།

sang ngak dang

The truth of secret mantra,

རིག་སྔགས་དང༌།

rig ngak dang

And vidyā mantras,

གཟུངས་སྔགས་དང༌།

zung ngak dang

Dhāraṇī mantras,

སྙིང་པོ་དང༌།

nyingpo dang

And essence mantras,

ཕྱག་རྒྱ་དང༌།

chakgya dang

And mudrās,

ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་བདེན་པ་དང༌།

ting ngé dzin gyi denpa dang

And states of samādhi,

ཆོས་ཉིད་རྣམ་པར་དག་པའི་བདེན་པ་དང༌།

chö nyi nampar dakpé denpa dang

And the truth of the total purity of the nature of phenomena,

ཆོས་ཅན་རྒྱུ་འབྲས་བསླུ་བ་མེད་པའི་བདེན་པ་དང༌།

chö chen gyu dré luwa mepé denpa dang

And the truth of the infallible law of cause and effect governing all conditioned phenomena,

བདེན་པ་ཆེན་པོའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས་སའི་ཕྱོགས་འདིར་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པ་བདག་གིས་སེམས་རྣམ་པ་གཉིས་བསྐྱེད་དེ།

denpa chenpöi chinlap kyi sé chok dir dorjé dzinpa dak gi sem nampa nyi kyé dé

And through the blessing of great truth, we the vajradharas gathered here, generate twofold bodhicitta.

གནས་སྐབས་སུ་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ལ་ཕན་པ་རྒྱ་ཆེན་པོ་བསྒྲུབ་པ་དང༌།

né kab su jikten gyi kham la penpa gya chenpo drubpa dang

More immediately, in order to bring about vast benefit in this world and

མཐར་ཐུག་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་མི་གནས་པའི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་འབྲས་བུ་ཐོབ་པར་བྱ་བའི་ཆེད་དུ་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་རྟེན་རྣམས་ལ་རབ་ཏུ་གནས་པར་བགྱི་བ་ལ་བར་དུ་གཅོད་ཅིང༌།

tar tuk semchen tamché mi nepé nya ngen lé depé drebu tobpar chawé ché du dewar shekpé ku sung tuk kyi ten nam la rap tu nepar gyiwa la bar du chö ching

Ultimately, to lead all sentient beings to the result of non-abiding nirvana, may all who would obstruct the consecration (rabné) of these representations of the sugatas’ enlightened body, speech and mind,

གླགས་བལྟ་བའི་གང་སུ་ཡང་རུང་བའི་འབྱུང་པོ་གདུག་པ་ཅན་གཡོག་དང་འཁོར་དུ་བཅས་པ་རྣམས་འདིར་མ་གནས་པར་གཞན་དུ་དེངས་ཤིག

lak tawé kang su yang rungwé jungpo dukpa chen yok dang khor du chepa nam dir ma nepar zhen du deng shik

And all you malevolent jungpo demons who seek to bring us harm, together with all your servants and retinues, remain no longer in this place, but go elsewhere!

གལ་ཏེ་མི་འགྲོ་ན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུགས་གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ལས་བྱུང་བའི་ཁྲོ་བོའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་མེ་རབ་ཏུ་འབར་བ་འདིས་ཁྱེད་རྣམས་ཀྱི་མགོ་བོ་ཚལ་པ་བརྒྱར་འགས་པར་འགྱུར་ཏ་རེ།

kal té mi dro na dezhin shekpa tamché kyi tuk nyi su mepé yeshé lé jungwé trowöi yeshé kyi dorjé mé rap tu barwa di khyé nam kyi gowo tsalpa gyar gepar gyur ta ré

If you do not depart, then may your heads be split into a hundred parts by the powerfully blazing vajra fire of wisdom wrath arising from non-dual wisdom, the enlightened mind of all the tathāgatas.

Recite the mantra:

ཨོཾ་སུམྦྷ་ནི་སུམྦྷ་ནི་ཧཱུྃ། གྷྲྀཧྞ་གྷྲྀཧྞ་ཧཱུྃ། གྷྲྀཧྞ་པ་ཡ་གྷྲྀཧྞ་པ་ཡ་ཧཱུྃ། ཨཱ་ན་ཡ་ཧོ། བྷ་ག་ཝཱན། བིདྱཱ་རཱ་ཛཱ་ཡ་ཧཱུྃ་ཕཊ།

om sumbhani sumbhani hung grihana grihana hung grihana paya grihana paya hung anayaho bhagawan vidhyaradzaya hung phat

oṃ sumbhani sumbhani hūṃ | gṛhṇa gṛhṇa hūṃ | gṛhṇāpaya gṛhṇapāya hūṃ | ānaya ho bhagavān vidyārāja hūṃ phaṭ

བརྗོད་ཅིང༌།

ཡུངས་ཀར་གྱིས་བྲབ། གུ་གུལ་གྱིས་བདུག རོལ་མོའི་ཚམ་རྔམས་དང་བཅས་པས་ཕྱི་རོལ་དུ་བསྐྲད་པ་ནི་དྲག་པོས་སྦྱོང་བའོ། །

Together with loud, awe-inspiring music, scatter mustard seeds, offer gugul incense, and expel the obstructing forces.

གཉིས་པ་ཁྲུས་ཀྱི་བྱ་བ་ནི།

2. Cleansing Ritual

ཐོག་མར་དཀྱིལ་འཁོར་སོགས་དང་རྟེན་རིང་བསྲེལ་ཅན་གྱི་གཟུགས་བརྙན་ཤར་བའི་མེ་ལོང་ལ་ཁྲུས་གསོལ་ཞིང༌།

At first, perform the cleansing on a mirror in which reflections of the mandala, images containing ringsel and so on appear.

གང་འདིར་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་རིག་པ་དང་ཞབས་སུ་ལྡན་པ།

kang dir chomden dé dezhin shekpa drachompa yang dakpar dzokpé sangyé rigpa dang zhap su denpa

Transcendent, accomplished conquerors, tathāgatas, arhats, perfectly and completely enlightened buddhas who are endowed with insight and worthy of reverence,

བདེ་བར་གཤེགས་པ། འཇིག་རྟེན་མཁྱེན་པ།

dewar shekpa jikten khyenpa

Sugatas, knowers of the entire world,

སྐྱེས་བུ་འདུལ་བའི་ཁ་ལོ་བསྒྱུར་བ།

kyebu dulwé khalo gyurwa

Guides and tamers of beings,

བླ་ན་མེད་པ་ལྷ་དང་མི་རྣམས་ཀྱི་སྟོན་པ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་སྲས་དང་སློབ་མར་བཅས་པ་རྣམས་ལ་བདག་ཅག་གིས་ཡོ་བྱད་དང་ལྡན་པའི་སྒོ་ནས་སྐུ་ཁྲུས་དམ་པ་གསོལ་བར་བགྱིའོ། །

la na mepa lha dang mi nam kyi tönpa sangyé chomden dé sé dang lopmar chepa nam la dak chak gi yo ché dang denpé go né ku trü dampa solwar gyi o

Unsurpassable ones, teachers of gods and humans, buddha bhagavats, together with your disciples and heirs, with these material substances we offer you this cleansing of your enlightened forms!

ཁྲུས་ཀྱི་ཁང་པ་ཤིན་ཏུ་དྲི་ཞིམ་པ། །

trü gyi khangpa shintu dri zhimpa

To a bathing chamber filled with soothing scents,3

ཤེལ་གྱི་ས་གཞི་གསལ་ཞིང་འཚེར་བ་བསྟར། །

shel gyi sa zhi sal zhing tserwa tar

With brightly sparkling floors of crystal,

རིན་ཆེན་འབར་བའི་ཀ་བ་ཡིད་འོང་ལྡན། །

rinchen barwé kawa yi ong den

And fine pillars all shimmering with gems,

མུ་ཏིག་འོད་ཆགས་བླ་བྲེ་བྲེས་པ་དེར། །

mu tik ö chak la dré drepa der

Where hang gleaming canopies of pearls,

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་དང་དེ་སྲས་ལ། །

dezhin shekpa nam dang dé sé la

We invite the buddhas and their bodhisattva heirs.

རིན་ཆེན་བུམ་པ་མང་པོ་སྤོས་ཀྱི་ཆུ། །

rinchen bumpa mangpo pö kyi chu

We request you: Come and bathe yourselves in scented water,

ཡིད་འོང་ལེགས་པར་བཀང་བ་གླུ་དང་ནི། །

yi ong lekpar kangwa lu dang ni

Poured from overflowing jugs made of exquisite jewels,

རོལ་མོར་བཅས་པ་དུ་མས་སྐུ་ཁྲུས་གསོལ། །

rolmor chepa dumé ku trü sol

All the while accompanied by melody and song.

ཇི་ལྟར་བལྟམས་པ་ཙམ་གྱིས་ནི། །

jitar tampa tsam gyi ni

Just as the gods cleansed your body

ལྷ་རྣམས་ཀྱིས་ནི་ཁྲུས་གསོལ་ལྟར། །

lha nam kyi ni trü sol tar

Moments after you took birth,

ལྷ་ཡི་ཆུ་ནི་དག་པ་ཡིས། །

lha yi chu ni dakpa yi

With the purest water of the gods,

དེ་བཞིན་བདག་གིས་ཁྲུས་བགྱིའོ། །

dezhin dak gi trü gyi o

We too, cleanse your body in this way.

ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་བྷི་ཥེ་ཀ་ཏེ་ས་མ་ཡ་ཤྲི་ཡེ་ཧཱུྃ།

om sarwa tathagata abhishekaté samaya shriyé hung

oṃ sarva tathāgata abhiṣekate samaya śrīye hūṃ

ཞེས་དང༌། ཁྲུས་རས་ཀྱིས་ཕྱི་ཞིང༌།

Drying with Finest Cloths

དེ་དག་སྐུ་ལ་མཚུངས་པ་མེད་པའི་གོས། །

dé dak ku la tsungpa mepé gö

Then let us dry you in cloths beyond compare,

གཙང་ལ་དྲི་རབ་བགོས་པས་སྐུ་ཕྱིའོ། །

tsang la dri rap göpé ku chi o

Immaculate and anointed well with perfumed scent,

ཨོཾ་ཧཱུྃ་ཏྲཱྃ་ཧྲཱིཿཨཱཿཀཱ་ཡ་བི་ཤོ་དྷ་ན་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ།

om hung tram hrih ah kaya bishodhana yé soha

oṃ hūṃ trāṃ hrīḥ āḥ kāya viśodhanaye svāhā

ཁྲུས་ཆུ་དེ་ཉིད་སླར་ཡང་བུམ་པར་བླུགས་ལ། རྟེན་གསར་པ་རྣམས་དངོས་སམ་གཟུགས་བརྙན་ལ་གསོལ་ཞིང༌།

Pour the cleansing water back into the vase and offer it to the actual representations or to their reflections.

འདི་ནི་ཁྲུས་མཆོག་དཔལ་དང་ལྡན། །

di ni trü chok pal dang den

This is the supreme, most glorious cleansing,

ཐུགས་རྗེའི་ཆུ་ནི་བླ་ན་མེད། །

tukjé chu ni la na mé

The water of compassion is unsurpassed,

བྱིན་རླབས་ཡེ་ཤེས་ཆུ་ཡིས་ནི། །

chin lap yeshé chu yi ni

With the consecrated wisdom water,

ཅི་འདོད་དངོས་གྲུབ་སྩོལ་བར་མཛོད། །

chi dö ngö drup tsolwar dzö

Grant us whatever siddhis we desire.

ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་བྷི་ཥེ་ཀ་ཏེ་ས་མ་ཡ་ཤྲི་ཡེ་ཧཱུྃ།

om sarwa tathagata abhishekaté samaya shriyé hung

oṃ sarva tathāgata abhiṣekate samaya śrīye hūṃ

འདི་ནི་སྦྱིན་པའི་རང་བཞིན་ཆུ། །

di ni jinpé rang zhin chu

This water, with the nature of generosity,

སེར་སྣའི་དྲི་མ་སྦྱོང་མཛད་ཅིང༌། །

ser né drima jong dzé ching

Cleanses the stains of stinginess.

གཏོང་བ་དྲི་ཡིས་ལེགས་བགོས་ཆུ། །

tongwa dri yi lek gö chu

With this water perfumed with the finest scent of giving,

ཁྲུས་ལེགས་མཛད་ལ་སྐུ་ཁྲུས་གསོལ། །

trü lek dzé la ku trü sol

We cleanse well your enlightened forms.

ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་བྷི་ཥེ་ཀ་ཏེ་ས་མ་ཡ་ཤྲི་ཡེ་ཧཱུྃ།

om sarwa tathagata abhishekaté samaya shriyé hung

oṃ sarva tathāgata abhiṣekate samaya śrīye hūṃ

འདི་ནི་ཚུལ་ཁྲིམས་རང་བཞིན་ཆུ། །

di ni tsultrim rang zhin chu

This water, with the nature of discipline,

ཁྲིམས་འཆལ་དྲི་མ་སྦྱོང་མཛད་ཅིང༌། །

trim chal drima jong dzé ching

Cleanses the stains of misconduct,

ཚུལ་ཁྲིམས་དྲི་ཡིས་ལེགས་བགོས་ཆུ། །

tsultrim dri yi lek gö chu

With this water perfumed with the finest scent of discipline,

ཁྲུས་ལེགས་མཛད་ལ་སྐུ་ཁྲུས་གསོལ། །

trü lek dzé la ku trü sol

We cleanse well your enlightened forms.

ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་བྷི་ཥེ་ཀ་ཏེ་ས་མ་ཡ་ཤྲི་ཡེ་ཧཱུྃ།

om sarwa tathagata abhishekaté samaya shriyé hung

oṃ sarva tathāgata abhiṣekate samaya śrīye hūṃ

འདི་ནི་བཟོད་པའི་རང་བཞིན་ཆུ། །

di ni zöpé rang zhin chu

This water, with the nature of patience,

ཁོང་ཁྲོ་དྲི་མ་སྦྱོང་མཛད་ཅིང༌། །

khong tro drima jong dzé ching

Cleanses the stains of aggression,

བྱམས་པ་དྲི་ཡིས་ལེགས་བགོས་ཆུ། །

jampa dri yi lek gö chu

With this water perfumed with the finest scent of love,

ཁྲུས་ལེགས་མཛད་ལ་སྐུ་ཁྲུས་གསོལ། །

trü lek dzé la ku trü sol

We cleanse well your enlightened forms.

ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་བྷི་ཥེ་ཀ་ཏེ་ས་མ་ཡ་ཤྲི་ཡེ་ཧཱུྃ།

om sarwa tathagata abhishekaté samaya shriyé hung

oṃ sarva tathāgata abhiṣekate samaya śrīye hūṃ

འདི་ནི་བརྩོན་འགྲུས་རང་བཞིན་ཆུ། །

di ni tsöndrü rang zhin chu

This water, with the nature of diligence,

ལེ་ལོ་དྲི་མ་སྦྱོང་མཛད་ཅིང༌། །

lelo drima jong dzé ching

Cleanses the stains of laziness,

བརྩོན་འགྲུས་དྲི་ཡིས་ལེགས་བགོས་ཆུ། །

tsöndrü dri yi lek gö chu

With this water perfumed with the finest scent of diligence,

ཁྲུས་ལེགས་མཛད་ལ་སྐུ་ཁྲུས་གསོལ། །

trü lek dzé la ku trü sol

We cleanse well your enlightened forms.

ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་བྷི་ཥེ་ཀ་ཏེ་ས་མ་ཡ་ཤྲི་ཡེ་ཧཱུྃ།

om sarwa tathagata abhishekaté samaya shriyé hung

oṃ sarva tathāgata abhiṣekate samaya śrīye hūṃ

འདི་ནི་བསམ་གཏན་རང་བཞིན་ཆུ། །

di ni samten rang zhin chu

This water, with the nature of meditation,

རྣམ་གཡེང་དྲི་མ་སྦྱོང་མཛད་ཅིང༌། །

nam yeng drima jong dzé ching

Cleanses the stains of distraction,

ཏིང་འཛིན་དྲི་ཡིས་ལེགས་བགོས་ཆུ། །

tingdzin dri yi lek gö chu

With this water perfumed with the finest scent of concentration,

ཁྲུས་ལེགས་མཛད་ལ་སྐུ་ཁྲུས་གསོལ། །

trü lek dzé la ku trü sol

We cleanse well your enlightened forms.

ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་བྷི་ཥེ་ཀ་ཏེ་ས་མ་ཡ་ཤྲི་ཡེ་ཧཱུྃ།

om sarwa tathagata abhishekaté samaya shriyé hung

oṃ sarva tathāgata abhiṣekate samaya śrīye hūṃ

འདི་ནི་ཤེས་རབ་རང་བཞིན་ཆུ། །

di ni sherab rang zhin chu

This water, with the nature of wisdom,

ཤེས་འཆལ་དྲི་མ་སྦྱོང་མཛད་ཅིང༌། །

shé chal drima jong dzé ching

Cleanse the stains of misguided intelligence,

ཡེ་ཤེས་དྲི་ཡིས་ལེགས་བགོས་ཆུ། །

yeshé dri yi lek gö chu

With this water perfumed with the finest scent of wisdom,

ཁྲུས་ལེགས་མཛད་ལ་སྐུ་ཁྲུས་གསོལ། །

trü lek dzé la ku trü sol

We cleanse well your enlightened forms.

ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་བྷི་ཥེ་ཀ་ཏེ་ས་མ་ཡ་ཤྲི་ཡེ་ཧཱུྃ།

om sarwa tathagata abhishekaté samaya shriyé hung

oṃ sarva tathāgata abhiṣekate samaya śrīye hūṃ

Then:

དེ་དག་སྐུ་ལ་མཚུངས་པ་མེད་པའི་གོས། །

dé dak ku la tsungpa mepé gö

Then let us dry you in cloths beyond compare,

གཙང་ལ་དྲི་རབ་བགོས་པས་སྐུ་ཕྱིའོ། །

tsang la dri rap göpé ku chi o

Immaculate and anointed well with perfumed scent.

ཨོཾ་ཧཱུྃ་ཏྲཱྃ་ཧྲཱིཿཨཱཿཀཱ་ལ་བི་ཤོ་དྷ་ན་ཡེ་སྭཱ་ཧཱས་སྐུ་ཕྱི་རྣམས་བྱ།

om hung tram hrih ah kala bishodhana yé soha

oṃ hūṃ trāṃ hrīḥ āḥ pañca kāla viśodhanaye svāhā

མཐའ་དྲི་ལྔས་ཐུགས་ཀར་ཕྱགས་ལ།

Dry their forms with cloth, and then anoint their hearts with the five fragrances and recite the following:

སྟོང་གསུམ་ཀུན་ཏུ་དྲི་ངད་ལྡང་གྱུར་པའི། །

tong sum kun tu dri ngé dang gyur pé

With the most sublime of fragrant perfumes,

དྲི་མཆོག་རྣམས་ཀྱིས་ཐུབ་དབང་རྣམས་ཀྱི་སྐུ། །

dri chok nam kyi tup wang nam kyi ku

That gently permeates throughout a billion worlds,

གསེར་སྦྱངས་བཙོ་མ་བྱི་དོར་བྱས་པ་ལྟར། །

ser jang tso ma chi dor ché pa tar

We will anoint the bodies of all the buddhas,

འོད་ཆགས་འབར་བ་དེ་དག་བྱུག་པར་བགྱི། །

ö chak barwa dé dak chukpar gyi

Gleaming brightly, like pure and burnished gold. 4

ཨོཾ་བཛྲ་གྷནྡྷེ་སྭཱ་ཧཱ།

om bendza ghendhe soha

oṃ vajra ghandhe svāhā

ན་བཟའ་འབུལ་ལ།

Offering Garments

དེ་ནས་དེ་ལ་ཁ་དོག་ལེགས་བསྒྱུར་བའི། །

dé né dé la kha dok lek gyur wé

Then let us dress you finely in the most excellent of garments,

ན་བཟའ་ཤིན་ཏུ་དྲི་ཞིམ་དམ་པ་འབུལ། །

namza shintu dri zhim dampa bul

Lightly scented and dyed in vivid colours. 5

གོས་བཟང་སྲབ་ལ་འཇམ་པ་སྣ་ཚོགས་དང༌། །

gö zang sap la jampa na tsok dang

We offer clothing made of the finest gentle fabrics,

རྒྱན་མཆོག་བརྒྱ་ཕྲག་བདག་ཀྱང་འབུལ་བར་བགྱི། །

gyen chok gya trak dak kyang bulwar gyi

And hundreds of the most beautiful adornments. 6

ཨོཾ་བཛྲ་ཝ་སྟྲ་ཡེ་པྲ་ཏཱི་ཙྪ་སྭཱ་ཧཱ།

om bendza watrayé pratitsa soha

oṃ vajra vastrāya pratīccha svāhā

སྤོས་མེར་བདུག་ཅིང་སྤྲོ་ན་རྗེས་འབྲེལ་དུ་ཤིས་བརྗོད་ཇི་ལྟར་རིགས་པའང་བྱའོ། །

Offer burning incense, and if you wish to practise more elaborately you can recite prayers of auspiciousness.

གསུམ་པ་བརྟེན་བསྐྱེད་པ་ནི།

3. Generation of the Deities

སྒྲུབ་དཀྱིལ་གང་ལ་བརྟེན་པའི་མདུན་བསྐྱེད་ལྟར་རམ། བྱེ་བྲག་ཏུ་བསྐྱེད་ན།

Generate the front visualization for whichever mandala you are practising, or if you wish to follow this particular meditation:

Purify with:

ཨོཾ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཀུཎྜ་ལཱི་ཧ་ན་ཧ་ན་ཧཱུཾ་ཕཊ། གྱིས་བསང༌།

om bendza amrita kundali hana hana hung phat

oṃ vajrāmṛtakuṇḍali hana hana hūṃ phaṭ

Then purify with:

ཨོཾ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷ་སརྦ་དྷརྨཿསྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷོ་ཧཾ། གྱིས་སྦྱང༌།

om sobhawa shuddha sarwa dharma sobhawa shuddho ham

oṃ svabhāva śuddhāḥ sarvadharmāḥ svabhāva śuddho ‘haṃ

སྟོང་པའི་ངང་ལས་སྐུ་རྟེན་དང་མཆོད་རྟེན་གཙུག་ལག་ཁང་ལ་སོགས་པ་སེང་གེས་བཏེགས་པའི་རིན་པོ་ཆེའི་ཁྲི་སྣ་ཚོགས་པདྨ་ཉི་ཟླ་བརྩེགས་པའི་སྟེང་དུ་ཨོཾ་ལས་འཁོར་ལོ་དཀར་པོ་ཨོཾ་གྱིས་མཚན་པ་ལས་རྣམ་སྣང་དཀར་པོ་གཡས་འཁོར་ལོ་དང་གཡོན་དྲིལ་བུ་འཛིན་པ།

tongpé ngang lé ku ten dang chörten tsuk lak khang la sok pa sengé tekpé rin po ché tri natsok pema nyi da tsekpé teng du om lé khorlo karpo om gyi tsenpa lé nam nang karpo yé khorlo dang yön drilbu dzinpa

Out of the state of emptiness the representations of enlightened form, stūpas, shrines and so on appear as a syllable OṂ upon a jewelled throne supported by lions and piled up multi-coloured lotus, sun and moon seats. From the OṂ appears a white wheel marked with a syllable OṂ, out of which manifests Vairocana, white in colour, and holding a wheel in his right hand and a bell in the left.

སྤྱན་མ་དཀར་མོ་གཡས་འཁོར་ལོ་དང་གཡོན་དེས་ཡུ་བ་བྱས་པའི་དྲིལ་བུ་འཛིན་པ་དང་མཉམ་པར་སྦྱོར་བ།

chenma karmo yé khorlo dang yön dé yuwa chepé drilbu dzinpa dang nyampar jorwa

He is in union with white Locanā who holds a wheel in her right hand and a bell in her left.

དེ་བཞིན་དུ།

Likewise:

གླེགས་བམ་རྣམས་རྨ་བྱས་བཏེག་པའི་རིན་པོ་ཆེའི་ཁྲི་སྣ་ཚོགས་པདྨ་དང་ཉི་ཟླ་བརྩེགས་པའི་སྟེང་དུ་ཨཱྃཿལས་པདྨ་ཨཱྃཿགིས་མཚན་པ་ལས་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་དམར་པོ་གཡས་པདྨ་དང་གཡོན་དྲིལ་བུ་འཛིན་པ།

lek bam nam maché tekpé rinpoché tri natsok pema dang nyi da tsekpé teng du ah lé pema ah gi tsenpa lé nangwa tayé marpo yé pema dang yön drilbu dzinpa

The texts appear on a throne supported by peacocks with multi-coloured lotus, sun and moon disc seats as a syllable maṇḍala out of which manifests a lotus. From the syllable ĀḤ arises Amitābha, red in colour, holding a lotus in his right hand and a bell in his left.

གོས་དཀར་མོ་དམར་མོ། གཡས་པདྨ་དང་གཡོན་དེས་ཡུ་བ་བྱས་པའི་དྲིལ་བུ་འཛིན་པ་དང་མཉམ་པར་སྦྱོར་བ།

gö karmo marmo yé pema dang yön dé yuwa chepé drilbu dzinpa dang nyampar jorwa

He is in union with red Pāṇḍaravāsinī who bears a lotus in her right hand and rings a bell with her left.

ཕྱག་མཚན་རྣམས་གླང་པོས་བཏེག་པའི་རིན་པོ་ཆེའི་ཁྲི་སྣ་ཚོགས་པདྨ་ཉི་ཟླ་བརྩེགས་པའི་སྟེང་དུ་ཧཱུྃ་ལས་རྡོ་རྗེ་ཧཱུྃ་གིས་མཚན་པ་ལས་མི་བསྐྱོད་པ་སྔོན་པོ་གཡས་རྡོ་རྗེ་དང་གཡོན་དྲིལ་བུ་འཛིན་པ།

chak tsen nam langpö tekpé rinpoché tri natsok pema nyi da tsekpé teng du hung lé dorjé hung gi tsenpa lé mi kyöpa ngönpo yé dorjé dang yön drilbu dzinpa

The insignia appear on a throne of jewels supported by elephants and multi-coloured lotus, sun and moon seats as a syllable HŪṂ, out of which manifests a vajra. From the syllable HŪṂ arises Akṣobhya, blue in colour, and holding a vajra in his right hand and a bell in the left.

དབྱིངས་ཕྱུག་མ་སྔོན་མོ་གཡས་རྡོ་རྗེ་དང་གཡོན་དེས་ཡུ་བ་བྱས་པའི་དྲིལ་བུ་འཛིན་པ་དང་མཉམ་པར་སྦྱོར་བ།

ying chuk ma ngönmo yé dorjé dang yön dé yuwa chepé drilbu dzinpa dang nyampar jorwa

He is in union with blue Dhātviśvarī who holds a vajra in her right hand and a bell with her left.

ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཞི་ཞིང་འཛུམ་ལ་མཚན་དཔེའི་ལང་ཚོ་རབ་ཏུ་རྒྱས་པ་དར་གྱི་ན་བཟའ་དང་རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བརྒྱན་ཅིང་འོད་ཟེར་མཐའ་ཡས་པར་སྤྲོ་བའི་བདག་ཉིད་ཅན་དུ་བཞུགས་པའོ།

tamché kyang zhi zhing dzum la tsen pé lang tso raptu gyepa dar gyi namza dang rinpoché gyen tamché kyi gyen ching özer tayepar trowé dak nyi chen du zhukpa o

All are peaceful and smiling, with all the marks and signs, in the full bloom of youth, wearing all the silken garments and jewel ornaments, and emanating infinite rays of light.

དེ་རྣམས་ཀྱི་སྤྱི་བོར་ཨོཾ་དཀར་པོ།

dé nam kyi chiwor om karpo

At the crown of their heads is a white OṂ,

མགྲིན་པར་ཨཱཿདམར་པོ།

drinpar ah marpo

At their throats a red ĀḤ,

ཐུགས་ཀར་ཧཱུྃ་སྔོན་པོ་རྣམས་ཀྱིས་མཚན་པར་བསམ་མོ། །

tukkar hung ngönpo nam kyi tsenpar gyur

And at their hearts a blue HŪṂ.

བདག་དང་རྟེན་གྱི་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུྃ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ཨོཾ་བཛྲ་ས་མ་ཛཿ

dak dang ten gyi tukké hung lé özer tröpé yeshé kyi khorlo sam gyi mi khyabpé tsok tamché om bendza samadza

Rays of light emanate from the HŪṂ at my heart and at the heart of the representation and invoke the wisdom mandalas, beyond the imagination. Oṃ vajra samāja!

བཞི་པ་སྤྱན་དྲང་པ་ནི།

4. Invitation

མ་ལུས་སེམས་ཅན་ཀུན་གྱི་མགོན་གྱུར་ཅིང༌། །

ma lü semchen kun gyi gön gyur ching

Protectors of all sentient beings,

བདུད་སྡེ་དཔུང་བཅས་མི་བཟད་འཇོམས་མཛད་ལྷ། །

dü dé pung ché mi zé jom dzé lha

Who vanquished all the maras and their armies,

དངོས་རྣམས་མ་ལུས་ཇི་བཞིན་མཁྱེན་གྱུར་པའི། །

ngö nam ma lü ji zhin khyen gyurpé

You who know all things just as they are,

བཅོམ་ལྡན་འཁོར་བཅས་གནས་འདིར་གཤེགས་སུ་གསོལ། །

chomden khor ché né dir shek su sol

Buddhas, together with your retinue, come here, we pray!

ཇི་ལྟར་སངས་རྒྱས་རྣམས་ནི་དགའ་ལྡན་ནས། །

ji tar sangyé nam ni ganden né

Just as the Buddha in Tuṣita,

སྤྲུལ་པ་དམ་པ་ཏོག་དཀར་ལྷ་ཡི་བུས། །

trulpa dampa tok kar lha yi bü

In his emanation as Śvetaketu, the son of the gods,

མི་ཕམ་མགོན་ལ་རྒྱལ་ཚབ་དབང་བསྐུར་ནས། །

mi pam gön la gyaltsap wang kur né

Enthroned Lord Maitreya as his regent,

གཟིགས་པ་རྣམ་ལྔས་འཛམ་གླིང་ཀུན་གཟིགས་ཤིང༌། །

zikpa nam ngé dzam ling kun zik shing

Then considered the whole world in five visions,

གླང་ཆེན་ཐལ་དཀར་སྟབས་གཤེགས་ལྷུམས་ཞུགས་ལྟར། །

lang chen tal kar tap shek lhum shuk tar

And descended in the form of a mighty white elephant to enter the womb,

རྡོ་རྗེ་རིན་ཆེན་པདྨའི་རིགས་མཆོག་དང༌། །

dorjé rinchen pemé rik chok dang

Buddhas of the supreme families—Vajra, Ratna, Padma,

ལས་ཀྱི་རིགས་དང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་རིགས། །

lé kyi rik dang dezhin shekpé rik

Karma and Tathāgata—

ཕྱོགས་བཅུའི་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པ་རྣམས། །

chok chüi gyalwa sé dang chepa nam

In all the ten directions, together with your heirs,

དུས་འདིར་བདག་གིས་དད་པས་སྤྱན་འདྲེན་ན། །

dü dir dak gi depé chen dren na

At this very time, invited here through our devotion,

རྟེན་མཆོག་འདི་ལ་འབྱོན་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །

ten chok di la jönpar dzé du sol

Come now, and enter these supreme representations.

ཞེས་པས་སྤྱན་དྲང༌།

བདག་དང་འགྲོ་ལ་ཐུགས་བརྩེའི་ཕྱིར། །

dak dang dro la tuk tsé chir

In your compassion for us and other beings,

ཉིད་ཀྱི་རྫུ་འཕྲུལ་མཐུ་ཡིས་ནི། །

nyi kyi dzu trul tu yi ni

Through your miraculous powers,

ཇི་སྲིད་མཆོད་པ་བདག་བགྱིད་ན། །

ji si chöpa dak gyi na

Remain here, we pray,

དེ་སྲིད་བཅོམ་ལྡན་བཞུགས་སུ་གསོལ། །

dé si chomden zhuk su sol

For as long as we continue to make offerings.

Offer seats with:

པདྨ་ཀ་མ་ལཱ་ཡ་སྟྭཾ་གྱིས་གདན་འབུལ།

pema kamala ya tam

padma kamalāyas tvaṃ

And make offerings with:

ཨོཾ་བཛྲ་པུཥྤེ་དྷཱུཔེ་ཨཱ་ལོ་ཀེ་གནྡྷེ་ནཻ་ཝ་དྱ་ཤཔྡ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱས་མཆོད།

om vajra pupé dupé aloké gendhé newité shapta pratitsa soha

oṃ vajra puṣpe dhūpe āloke gandhe naivedye śabda pratīccha svāhā

ལྔ་པ་དགུག་གཞུག་བྱ་བ་ནི།

5. Invocation and Dissolution of the Jñānasattva into the Samayasattva

ཨོཾ་བཛྲ་ཨཾ་གུ་ཤ་ཛཿ ཨོཾ་བཛྲ་པཱ་ཤ་ཧཱུྃ། ཨོཾ་བཛྲ་སྥོ་ཊ་བཾ། ཨོཾ་བཛྲ་ཨཱ་ཝེ་ཤ་ཡ་ཧོཿ

om bendza angu sha dza | om bendza pasha hung | om bendza sapota bam | om bendza awe shaya ho

oṃ vajra-aṅkuśa jaḥ | oṃ vajra-pāśa hūṃ | oṃ vajra-sphoṭa baṃ | oṃ vajra-aveśa hoḥ

ཞེས་པས་དགུག་གཞུག་བཅིང་མཉེས་དགྱེས་པ་བསྐྱེད།

With this, consider that the wisdom deities are invoked, dissolve into the samayasattvas, are bound and pleased.

དྲུག་པ་རྒྱས་གདབ་པ་ནི།

6. Sealing

ཨོཾ། དཔལ་ལྡན་སངས་རྒྱས་སྐུ་འཆང་བ། །

om palden sangyé ku changwa

Oṃ! Possessors of the glorious buddha form,

རྡོ་རྗེ་མི་ཕྱེད་གསུམ་གྱི་སྐུ། །

dorjé mi ché sum gyi ku

The body of the inseparable three vajras,

དེང་འདིར་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །

deng dir sangyé tamché kyi

Bestow here and now the empowerment

སྐུ་ཡི་དབྱིག་ཏུ་དབང་བསྐུར་རོ། །

ku yi yik tu wang kur ro

Of the precious body of all the buddhas.

ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་མ་ཧཱ་ཀཱ་ཡ་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅་ཧཾ།

om sarwa tathagata maha kaya vajra sobhawa atma ko ham

oṃ sarva tathāgata mahākāya vajra svabhāva ātmako ‘haṃ

ཨཱཿ དཔལ་ལྡན་སངས་རྒྱས་གསུང་འཆང་བ། །

ah palden sangyé sung changwa

Āḥ! Possessors of the glorious buddha speech,

རྡོ་རྗེ་མི་ཕྱེད་གསུམ་གྱི་གསུང༌། །

dorjé mi ché sum gyi sung

The speech of the inseparable three vajras,

དེང་འདིར་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །

deng dir sangyé tamché kyi

Bestow here and now the empowerment

གསུང་གི་དབྱིག་ཏུ་དབང་བསྐུར་རོ། །

sung gi yik tu wang kur ro

Of the precious speech of all the buddhas.

ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་མ་ཧཱ་ཝཱ་ཀ་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅་ཧཾ།

om sarwa tathagata maha waka vajra sobhawa atma ko ham

oṃ sarva tathāgata mahāvāka vajra svabhāva ātmako ‘haṃ

ཧཱུྃ། དཔལ་ལྡན་སངས་རྒྱས་ཐུགས་འཆང་བ། །

hung palden sangyé tuk changwa

Hūṃ! Possessors of the glorious buddha mind,

རྡོ་རྗེ་མི་ཕྱེད་གསུམ་གྱི་ཐུགས། །

dorjé mi ché sum gyi tuk

The mind of the inseparable three vajras,

དེང་འདིར་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །

deng dir sangyé tamché kyi

Bestow here and now the empowerment

ཐུགས་ཀྱི་དབྱིག་ཏུ་དབང་བསྐུར་རོ། །

tuk kyi yik tu wang kur ro

Of the precious mind of all the buddhas.

ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་མ་ཧཱ་ཙིཏྟ་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅་ཧཾ།

om sarwa tathagata maha tsitta vajra sobhawa atma ko ham

oṃ sarva tathāgata mahācitta vajra svabhāva ātmako ‘haṃ

ཞེས་རྒྱས་གདབ་བོ། །

བདུན་པ་དབང་བསྐུར་བ་ནི།

7. Empowerment

རང་གི་སྙིང་གའི་ས་བོན་ལས་བྱུང་བའི་འོད་ཟེར་གྱིས་དབང་གི་ལྷ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རིགས་ལྔ་སྲས་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་བཛྲ་ས་མ་ཛཿས་སྤྱན་དྲངས་ནས་མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་བཞུགས་པ་ལ།

rang gi nyingké sa bön lé chung wé özer gyi wang gi lha dezhin shekpa rik nga sé dang chepa tamché bendza samadza

From the seed syllable at my heart emanate rays of light, invoking the empowerment deities—the buddhas of the five families, together with their heirs. Vajrasamājaḥ!

With this, they are invited and appear in the space before us.

Make offerings by saying:

ཨོཾ་བཛྲ་ཨརྒྷཾ་པཱདྱཾ་པུཥྤེ་དྷཱུཔེ་ཨཱ་ལོ་ཀེ་གནྡྷེ་ནཻ་ཝ་དྱ་ཤཔྡ་པྲ་ཏཱི་ཙྪ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་པས་མཆོད།

om bendza argham padam pupé dupé aloké ghendé newité shapta pratitsa soha

oṃ vajra arghaṃ pādyaṃ puṣpe dhūpe āloke gandhe naivedye śabda pratīccha svāhā

Then recite the following praise:

ཆོས་སྐུ་ནམ་མཁའ་བཞིན་དུ་དབྱེར་མེད་ཀྱང༌། །

chö ku namkha zhin du yermé kyang

Although the dharmakāya is indivisible like space,

གཟུགས་སྐུ་འཇའ་ཚོན་བཞིན་དུ་སོ་སོར་གསལ། །

zuk ku ja tsön zhin du so sor sal

The rūpakāya appears like rainbows, separate and distinct.

ཐབས་དང་ཤེས་རབ་མཆོག་ལ་མངའ་བརྙེས་པའི། །

tap dang sherab chok la nga nyepé

Sugatas of the five families, masters of supreme means and wisdom,

རིགས་ལྔ་བདེ་བར་གཤེགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །

rik nga dewar shek la chak tsal tö

To you, we prostrate and offer praise!

ཅེས་བསྟོད་ནས།

རྡོ་རྗེ་ཅན་གྱིས་སངས་རྒྱས་ལ། །

dorjé chen gyi sangyé la

Just as Vajradhara bestowed empowerment,

འགྲོ་བ་སྐྱོབ་པའི་ཆེད་དུ་དབང༌། །

drowa kyobpé ché du wang

The source of power and qualities,

ཡོན་ཏན་འབྱུང་གནས་ཇི་ལྟར་སྩལ། །

yönten jungné ji tar tsal

For the sake of protecting beings,

དེ་ལྟར་འདི་ལའང་སྩལ་དུ་གསོལ། །

dé tar di la ang tsal du sol

Grant it here in the just same way, we pray!

ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་པས་ནམ་མཁའ་གང་བའི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ཀྱི་དབང་བསྐུར་བའི་དགོངས་པ་མཛད།

zhé solwa tabpé namkha kangwé dezhin shekpa nam kyi wang kur wé gongpa dzé

Through this request of ours, all the tathāgatas who fill the whole of space direct their wisdom minds and grant empowerment,

ཡུམ་རྣམས་ཀྱིས་བུམ་པའི་ཆུ་རྒྱུན་གྱིས་དབང་བསྐུར།

yum nam kyi bumpé chu gyun gyi wang kur

The female buddhas grant empowerment with streams of water flowing from vases,

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱིས་བཀྲ་ཤིས་པའི་གླུ་དབྱངས་བརྗོད།

changchup sempa nam kyi tashipé lu yang jö

The bodhisattvas sing songs of auspiciousness,

ལྷ་མོ་རྣམས་ཀྱིས་གདུགས་དང་བ་དན་ལ་སོགས་པ་བསྒྲེང་ཞིང་རོལ་མོའི་སྒྲ་དང་བཅས་པས་མཆོད་རྫས་ཀྱི་ཆར་འབེབས།

lhamo nam kyi duk dang baden la sokpa dreng zhing rolmöi dra dang chepé chö dzé kyi char bep

Goddesses hoist parasols, banners and the like, and to the strains of sweet music, bring down a rain of offering substances,

ཁྲོ་བོ་རྣམས་ཀྱིས་བགེགས་བསྐྲད་པའི་ལས་མཛད་པར་བསམ། 

trowo nam kyi gek trepé lé dzepar gyur

And wrathful deities drive away obstructing forces.

བཀྲ་ཤིས་གང་ཞིག་སེམས་ཅན་ཀུན་གྱི་སྙིང་ལ་གནས། །

tashi kang zhik semchen kun gyi nying la né

The heart of every sentient being is filled with auspiciousness.

ཀུན་གྱི་བདག་ཉིད་རིགས་ཀུན་གྱི་ནི་བདག་པོ་མཆོག །

kun gyi dak nyi rik kun gyi ni dakpo chok

Embodiment of all, supreme lord of all the buddha families,

མ་ལུས་སེམས་ཅན་སྐྱེད་མཛད་བདེ་བ་ཆེན་པོ་སྟེ། །

ma lü semchen kyé dzé dewa chenpo té

You who generate all sentient beings, embodiment of perfect bliss,

དེས་ནི་དེང་ཁྱོད་དབང་བསྐུར་མཆོག་ལ་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །

dé ni deng khyö wang kur chok la tashi shok

Let everything be auspicious now for the granting of this empowerment!

ཅེས་དང༌།

And:

ཇི་ལྟར་བལྟམས་པ་ཙམ་གྱིས་ནི། །

ji tar tam pa tsam gyi ni

Just as the gods cleansed your body

ལྷ་རྣམས་ཀྱིས་ནི་ཁྲུས་གསོལ་ལྟར། །

lha nam kyi ni trü sol tar

Moments after you took birth,

ལྷ་ཡི་ཆུ་ནི་དག་པ་ཡིས། །

lha yi chu ni dakpa yi

With the purest water of the gods,

དེ་བཞིན་བདག་གིས་དབང་བསྐུར་རོ། །

dezhin dak gi wang kur ro

Likewise I now bestow empowerment.

ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་བྷི་ཥེ་ཀ་ཏ་ས་མ་ཡ་ཤྲི་ཡེ་ཧཱུྃ།

om sarwa tathagata abhishekaté samaya shriyé hung

oṃ sarva tathāgata abhiṣekate samaya śrīye hūṃ

ཞེས་དབང་བསྐུར་བས་སྐུ་གང་དྲི་མ་དག་ཆུའི་ལྷག་མ་སྤྱི་བོར་འཁྱིལ་བ་ལས་རྣམ་སྣང་སོགས་བདག་པོར་གྱུར་བའི་རིགས་ལྔས་དབུ་བརྒྱན་པར་བསམ།

zhé wang kurwé ku kang drima dak chüi lhakma chiwor khyilwa lé nam nang sok dakpor gyurwé rik ngé urgyen par gyur

Through this empowerment, from the remainder of the water which purifies the stains of the body swirling around at the top of the head, Vairocana and so on appear as the crown of the five buddha families.

ཨོཾ་ཧཱུྃ་ཏྲཱཾ་ཧྲཱིཿཨཱཿ པཉྩ་ཀུ་ལ་མུ་ཀུ་ཊ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་མཾ།

om hung tram hrih ah pentsa kula mukuta abhikhentsa mam

oṃ hūṃ trāṃ hrīḥ āḥ pañca kūla mukuṭa abhiṣiñca māṃ

ཞེས་དབུ་རྒྱན་གྱིས་དབང་བསྐུར།

With this, the empowerment of the crown is bestowed.

For dressing in armour recite:

ཨོཾ་ཏྲུཾ།

om trung

oṃ truṃ

ཞེས་གོ་བགོས།

Please the deities by putting your palms together in the vajra mudrā and recite:

ཨོཾ་བཛྲ་ཏུཥྱ་ཧོ།

om vajra tukte ho

oṃ vajra tuṣye ho

ཞེས་རྡོ་རྗེ་ཐལ་མོས་མཉེས་པར་བྱའོ། །

བརྒྱད་པ་སྤྱན་དབྱེ་བ་ནི།

8. Opening the Eyes

གསེར་ཐུར་གྱིས་དབྱེ་བའི་ཚུལ་དང་བཅས།

Recite the following while performing the gesture for opening the eyes with the golden needle:7

ཇི་ལྟར་མིག་མཁན་རྒྱལ་པོ་ཡིས། །

ji tar mik khen gyalpo yi

Just as the king of surgeons,

འཇིག་རྟེན་རབ་རིབ་བསལ་བ་ལྟར། །

jikten rap rip salwa tar

Removes the cataracts of the world,

རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་སྤྱན། །

gyalwa nam kyi yeshé chen

Now may the buddhas’ wisdom eyes

སེམས་ཅན་དོན་དུ་དབྱེ་བར་བྱ། །

semchen dön du yewar cha

Be opened for the benefit of all!

ཨོཾ་ཙཀྵུཿཙཀྵུཿས་མནྟ་ཙཀྵུཿབི་ཤོ་དྷ་ནེ་སྭཱ་ཧཱ།

om tsakshu tsakshu samanta tsakshu bishodhané soha

oṃ cakṣu cakṣu samanta cakṣu viśodhane svāhā

ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྤྱན་རྣམ་པར་དག་པ་དང་ལྡན་ཅིང་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་ལ་གཟིགས་པ་འཇུག་པའི་མཐུ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལ་མངའ་བརྙེས་པར་གྱུར་ཅིག །

yeshé kyi chen nampar dakpa dang den ching semchen gyi dön la zikpa jukpé tu punsum tsokpa la nga nyepar gyur chik

May you gain the eyes of wisdom, utterly pure, with the power to see for beings' benefit!

དགུ་པ་རྟེན་བསྒྱུར་བ་ནི།

9. Transformation of the Representations

སློབ་དཔོན་གྱིས་རྡོ་རྗེ་དང་བཅས་པའི་ཐལ་མོས་རྟེན་གྱི་གཟུགས་བརྙན་མེ་ལོང་གི་ངོས་སུ་ཤར་བ་ལ་རེག་ཅིང་སེ་གོལ་གྱི་སྒྲས་མཚོན་པས།

The vajra master, holding the vajra, touches the reflection of the image appearing in the mirror with his palm, snaps his fingers symbolically, and says:

ཨོཾ་ཨཱཿ་ཧཱུྃ་སྭཱ་ཧཱ།

om ah hung soha

oṃ āḥ hūṃ svāhā

ལན་གསུམ་བརྗོད་པས།

3 times

བསྐྱེད་པའི་ལྷ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་སོ་སོའི་སྣང་བརྙན་གསལ་ལ་མ་འདྲེས་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་མཐུ་བྱིན་དང་ལྡན་པར་བསམ།

kyepé lha yong su gyurpa lé ku sung tuk so söi nang nyen sal la ma drepa yong su dzokpé tu chin dang denpar gyur

The visualized deities transform completely, and the representations of enlightened body, speech and mind appear once again, clear and distinct, complete with all powers and blessings.

བཅུ་པ་མཆོད་བསྟོད་ཀྱིས་སྤྱིར་མངའ་དབུལ་བ་ནི།

10. Offering and Praise

ཕྱོགས་བཅུ་རབ་འབྱམས་ནམ་མཁའི་ཁམས་གང་བའི། །

chok chu rabjam namkhé kham kangwé

We present offerings that fill the whole of space in all directions—

མཆོད་ཡོན་ཞབས་བསིལ་མེ་ཏོག་བདུག་སྤོས་དང༌། །

chö yön zhap sil metok duk pö dang

Drinking water, water to bathe the feet, flowers, incense,

མར་མེ་དྲི་ཆབ་ཞལ་ཟས་རོལ་མོ་སོགས། །

marmé dri chap zhal zé rolmo sok

Lamps, scented water, food, music and the like—

ཀུན་བཟང་རྣམ་སྤྲུལ་མཆོད་སྤྲིན་རྒྱ་མཚོས་མཆོད། །

kunzang nam trul chö trin gyatsö chö

Vast ocean-like clouds of offerings, just like those created by Samantabhadra.

ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨརྒྷཾ་པྲ་ཏཱི་ཙྪ་པཱུ་ཛ་མེ་གྷ་ས་མུ་དྲ་སྥ་ར་ན་ས་མ་ཡེ་ཧཱུྃ།

om sarwa tathagata argham pratitsa pudza megha samudra saparana samayé hung

oṃ sarva tathāgata arghaṃ pratīccha pūja megha samudra spharaṇa samaye hūṃ

ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་པཱདྱཾ་པྲ་ཏཱི་ཙྪ་པཱུ་ཛ་མེ་གྷ་ས་མུ་དྲ་སྥ་ར་ན་ས་མ་ཡེ་ཧཱུྃ།

om sarwa tathagata padam pratitsa pudza megha samudra saparana samayé hung

oṃ sarva tathāgata pādyaṃ pratīccha pūja megha samudra spharaṇa samaye hūṃ

ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་པུཥྤེ་པྲ་ཏཱི་ཙྪ་པཱུ་ཛ་མེ་གྷ་ས་མུ་དྲ་སྥ་ར་ན་ས་མ་ཡེ་ཧཱུྃ།

om sarwa tathagata pupé pratitsa pudza megha samudra saparana samayé hung

oṃ sarva tathāgata puṣpe pratīccha pūja megha samudra spharaṇa samaye hūṃ

ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་དྷཱུཔེ་པྲ་ཏཱི་ཙྪ་པཱུ་ཛ་མེ་གྷ་ས་མུ་དྲ་སྥ་ར་ན་ས་མ་ཡེ་ཧཱུྃ།

om sarwa tathagata dhupé pratitsa pudza megha samudra saparana samayé hung

oṃ sarva tathāgata dhūpe pratīccha pūja megha samudra spharaṇa samaye hūṃ

ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨཱ་ལོ་ཀེ་པྲ་ཏཱི་ཙྪ་པཱུ་ཛ་མེ་གྷ་ས་མུ་དྲ་སྥ་ར་ན་ས་མ་ཡེ་ཧཱུྃ།

om sarwa tathagata aloké pratitsa pudza megha samudra saparana samayé hung

oṃ sarva tathāgata āloke pratīccha pūja megha samudra spharaṇa samaye hūṃ

ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་གནྡྷེ་པྲ་ཏཱི་ཙྪ་པཱུ་ཛ་མེ་གྷ་ས་མུ་དྲ་སྥ་ར་ན་ས་མ་ཡེ་ཧཱུྃ།

om sarwa tathagata gendhé pratitsa pudza megha samudra saparana samayé hung

oṃ sarva tathāgata gandhe pratīccha pūja megha samudra spharaṇa samaye hūṃ

ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ནཻ་ཝ་དྱ་པྲ་ཏཱི་ཙྪ་པཱུ་ཛ་མེ་གྷ་ས་མུ་དྲ་སྥ་ར་ན་ས་མ་ཡེ་ཧཱུྃ།

om sarwa tathagata newité pratitsa pudza megha samudra saparana samayé hung

oṃ sarva tathāgata naivedye pratīccha pūja megha samudra spharaṇa samaye hūṃ

ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཤཔྡ་པྲ་ཏཱི་ཙྪ་པཱུ་ཛ་མེ་གྷ་ས་མུ་དྲ་སྥ་ར་ན་ས་མ་ཡེ་ཧཱུྃ།

om sarwa tathagata shapta pratitsa pudza megha samudra saparana samayé hung

oṃ sarva tathāgata śabda pratīccha pūja megha samudra spharaṇa samaye hūṃ

མི་དབང་རིན་ཆེན་སྣ་བདུན་འདི་དག་ནི། །

mi wang rinchen na dün di dak ni

To all you buddhas and your heirs—

སངས་རྒྱས་སྲས་དང་བཅས་པ་མ་ལུས་ལ། །

sangyé sé dang chepa ma lü la

We offer these seven precious emblems of sovereignty,

བཤམས་ཤིང་ཡིད་ཀྱིས་སྤྲུལ་ཏེ་ཕུལ་བ་ཡིས། །

sham shing yi kyi trul té pulwa yi

Those arranged here, as well as those produced by the mind,

འགྲོ་བ་མི་ཟད་གཏེར་ལ་སྤྱོད་པར་ཤོག །

drowa mi zé ter la chöpar shok

Through this, may beings enjoy inexhaustible treasures!

ཨོཾ་སཔྡ་མ་ཧཱ་རཏྣ་བཛྲ་པཱུ་ཛི་ཏེ་ཨཱཿཧཱུྃ།

om sapda maha ratna bendza pudzité ah hung

oṃ sapta mahāratna vajra pūjite āḥ hūṃ

གིས་རིན་ཆེན་བདུན།

With this, offer the seven precious emblems of royalty.

ཕྱོགས་དུས་ཀུན་ན་གཟུགས་སྒྲ་དྲི་དང་རོ། །

chok dü kun na zuk dra dri dang ro

We imagine all the most perfect sights, sounds, fragrances, tastes and textures,

རེག་བྱའི་ཁྱད་པར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་རྣམས། །

rekché khyepar punsum tsok pa nam

Throughout the whole of space and time,

མོས་བློས་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་ལ་འབུལ་ན། །

mö lö gyalwa sé ché la bul na

And offer them now to the buddhas and their heirs:

བཞེས་ཤིང་བླ་མེད་གྲུབ་མཆོག་སྩལ་དུ་གསོལ། །

zhé shing lamé drup chok tsal du sol

Please accept them and grant us the most supreme accomplishments, we pray!

ཨོཾ་པཉྩ་ཀཱ་མ་གུ་ཎ་བཛྲ་པཱུ་ཛི་ཏེ་ཨཱཿཧཱུྃ།

om pentsa kama guna bendza pudzité ah hung

oṃ pañca kāmaguṇa pūjite āḥ hūṃ

གིས་འདོད་ཡོན་ལྔ་རྣམས་ཀྱིས་མཆོད། རྡོ་རྗེ་དྲིལ་བུ་འཛིན་པས། སངས་རྒྱས་བསྟོད་པ་བསྡུ་ན།

With this, offer the five sensual stimulants, then, with vajra and bell, recite this abbreviated praise of the Buddha:

ཆོས་སྐུ་ནམ་མཁའ་བཞིན་དུ་དབྱེར་མེད་ཀྱང༌། །

chö ku namkha zhin du yermé kyang

Although the dharmakāya is indivisible like space,

གཟུགས་སྐུ་འཇའ་ཚོན་བཞིན་དུ་སོ་སོར་གསལ། །

zuk ku ja tsön zhin du so sor sal

The rūpakāya appears like rainbows, separate and distinct.

ཐབས་དང་ཤེས་རབ་མཆོག་ལ་མངའ་བརྙེས་པའི། །

tap dang sherab chok la nga nyepé

Sugatas of the five families, masters of supreme means and wisdom,

རིགས་ལྔ་བདེ་བར་གཤེགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །

rik nga dewar shek la chak tsal tö

To you we prostrate and offer praise!

བསྟོད་པར་འོས་པ་ཐམས་ཅད་ལ། །

töpar öpa tamché la

With bodies as numerous as atoms in the universe,

ཞིང་རྡུལ་ཀུན་གྱི་གྲངས་སྙེད་ཀྱི། །

zhing dul kun gyi drang nyé kyi

And with the most intense devotion,

ལུས་བཏུད་པ་ཡིས་རྣམ་ཀུན་ཏུ། །

lü tüpa yi nam kun tu

We offer homage and prostrations

མཆོག་ཏུ་དད་པས་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །

chok tu depé chak tsal tö

To all those who are worthy of praise.

བཅུ་གཅིག་པ་གསོལ་བ་གདབ་པ་ནི།

11. Prayer

ཡི་གེ་བརྒྱ་པ་ལན་གསུམ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས།

Recite the hundred syllable mantra three times as a preliminary and then:

མེ་ཏོག་དམ་པ་ཕྲེང་བ་དམ་པ་དང༌། །

metok dampa trengwa dampa dang

To every buddha, we make offerings:

སིལ་སྙན་རྣམས་དང་བྱུག་པ་གདུགས་མཆོག་དང༌། །

silnyen nam dang chukpa duk chok dang

Of the loveliest flowers, of beautiful garlands,

མར་མེ་མཆོག་དང་བདུག་སྤོས་དམ་པ་ཡིས། །

marmé chok dang duk pö dampa yi

Of music and perfumed ointments, the best of parasols,

རྒྱལ་བ་དེ་དག་ལ་ནི་མཆོད་པར་བགྱི། །

gyalwa dé dak la ni chöpar gyi

The brightest lamps and finest incense.

ན་བཟའ་དམ་པ་རྣམས་དང་དྲི་མཆོག་དང༌། །

namza dampa nam dang dri chok dang

To every buddha, we make offerings:

ཕྱེ་མ་ཕུར་མ་རི་རབ་མཉམ་པ་དང༌། །

chema pur ma ri rap nyampa dang

Exquisite garments and the most fragrant scents,

བཀོད་པ་ཁྱད་པར་འཕགས་པའི་མཆོག་ཀུན་གྱིས། །

köpa khyepar pakpé chok kun gyi

Powdered incense, heaped as high as Mount Meru,

རྒྱལ་བ་དེ་དག་ལ་ནི་མཆོད་པར་བགྱི། །

gyalwa dé dak la ni chöpar gyi

Arranged in perfect symmetry.

དེ་དག་བསྔགས་པ་མི་ཟད་རྒྱ་མཚོ་རྣམས། །

dé dak ngakpa mi zé gyatso nam

Saluting them with an endless ocean of praise,

དབྱངས་ཀྱི་ཡན་ལག་རྒྱ་མཚོའི་སྒྲ་ཀུན་གྱིས། །

yang kyi yenlak gyatsöi dra kun gyi

With the sounds of an ocean of different melodies

རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་ཡོན་ཏན་རབ་བརྗོད་ཅིང༌། །

gyalwa kun gyi yönten rap jö ching

We sing of the buddhas’ noble qualities,

བདེ་བར་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་བདག་གིས་བསྟོད། །

dewar shekpa tamché dak gi tö

And praise all those who have gone to perfect bliss.

རྟེན་ལ་མེ་ཏོག་གི་ཕྲེང་བ་བཏགས་པ་ནས་བཟུང༌། ཐལ་མོ་སྦྱར་བས་བཏུད་དེ།

Attach the garland of flowers to the representation.8 Put your palms together and prostrate. Then recite:

ཇི་སྲིད་ས་ཆུ་མེ་དང་ནི། །

ji si sa chu mé dang ni

Until the destruction at the end of the aeon

རླུང་གི་བསྐལ་པས་འཇིག་བར་དུ། །

lung gi kalpé jik bar du

By earth, water, fire and wind,

སེམས་ཅན་ཀུན་གྱི་དོན་གྱི་ཕྱིར། །

semchen kun gyi dön gyi chir

May you, the buddhas, remain here

བཅོམ་ལྡན་ཁྱོད་ནི་བཞུགས་པར་མཛོད། །

chomden khyö ni zhukpar dzö

For the sake of all sentient beings.

3 times

འདིར་ནི་གཟུགས་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ། །

dir ni zuk dang lhen chik tu

Remain here, one with these images and objects,

འགྲོ་བའི་དོན་དུ་བཞུགས་ནས་ཀྱང༌། །

drowé dön du zhuk né kyang

Continually bringing benefit to beings,

ནད་མེད་ཚེ་དང་དབང་ཕྱུག་དང༌། །

né mé tsé dang wangchuk dang

Grant us freedom from illness, long life, power and prosperity, and

མཆོག་རྣམས་ལེགས་པར་སྩལ་དུ་གསོལ། །

chok nam lekpar tsal du sol

Make everything supremely auspicious, we pray!

ཞེས་དང༌།

3 times

ཕྱོགས་བཅུ་ན་བཞུགས་པའི་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་བདག་ལ་དགོངས་སུ་གསོལ།

chok chu na zhukpé sangyé dang changchup sempa tamché dak la gong su sol

All you buddhas and bodhisattvas who dwell throughout the ten directions, think of us!

ཇི་སྲིད་ནམ་མཁའི་མཐའ་དང་མཉམ་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་མི་གནས་པའི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་ས་ལ་མ་བཞག་གི་བར་དུ་རྒྱལ་བ་རྣམས་མྱ་ངན་ལས་མི་འདའ་བར་བརྟན་པར་བཞུགས་སུ་གསོལ།

ji si namkhé ta dang nyampé semchen tamché mi nepé nya ngen lé depé sa la ma zhak gi bar du gyalwa nam nya ngen lé mi dawar tenpar zhuk su sol

Until all beings, as infinite as space itself, are brought to the state of perfect nirvana beyond extremes, may you victorious ones remain here constantly, without passing into nirvāṇa!

ཁྱད་པར་དུ་ཡང་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་རྟེན་འདི་རྣམས་ལ་ཇི་སྲིད་འབྱུང་བ་བཞིའི་གནོད་པས་མ་ཞིག་གི་བར་དུ་བརྟན་པར་བཞུགས་སུ་གསོལ།

khyepar du yang ku sung tuk kyi ten di nam la ji si jungwa zhi’i nöpé ma zhik gi bar du tenpar zhuk su sol

In particular, may you remain here until these representations of enlightened body, speech and mind are destroyed by the four elements.

བརྟན་པར་བཞུགས་ནས་ཀྱང་བདག་དང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་མཆོག་ཐུན་མོང་གི་དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་པ་སྩལ་དུ་གསོལ།

tenpar zhuk né kyang dak dang semchen tamché la chok tün mong gi ngö drup ma lü pa tsal du sol

And, as you remain here, may you grant us and all other beings all the supreme and ordinary siddhis!

ལན་གསུམ་གྱིས་གསོལ་བ་གདབ། རྟེན་འབྲེལ་སྙིང་པོ་བཟླས་པའི་མེ་ཏོག་འཐོར་ལ། སླར་ཡང་མཆོད་བསྟོད་ཀྱང་བྱའོ། །

Scatter flowers blessed by the recitation of:

Mantra of The Essence of Interdependent Origination:

ཨོཾ་ཡེ་དྷརྨཱ་ཧེ་ཏུ་པྲ་བྷཱ་ཝཱ་ཧེ་ཏུནྟེ་ཥཱནྟ་ཐཱ་ག་ཏོ་ཧྱ་ཝ་དཏ། ཏེ་ཥཱཉྩ་ཡོ་ནི་རོ་དྷ་ཨེ་ཝྃ་ཝཱ་དཱི་མ་ཧཱ་ཤྲ་མ་ཎཿསྭཱ་ཧཱ། །

om yé dharma hetu prabhawa hetun teshan tathagato hyawadat teshan tsa yo nirodha ewam wadi mahashramana soha

oṃ ye dharmā hetu prabhavā hetun teṣāṃ tathāgato hy avadat teṣāṃ ca yo nirodha evaṃ vādī mahāśramaṇaḥ svāhā9

3 times

Then repeat the Offerings and Praise.

སླར་ཡང་མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་ཕྱོགས་དུས་ཀྱི་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པ་རྣམས་ནམ་མཁའ་གང་བའི་ལྷ་དང་དྲང་སྲོང་བདེན་ཚིག་གྲུབ་པའི་ཚོགས་ཀྱིས་ཤིས་པ་བརྗོད་པའི་གླུ་དབྱངས་དི་རི་རི་སྒྲོག་ཅིང་མེ་ཏོག་མན་དཱ་རའི་ཆར་ཆེན་པོ་ཕབས་པས་དགེ་ལེགས་ཀྱི་སྣང་བས་ས་གསུམ་ཀུན་དུ་ཁྱབ་པར་བྱས་པའི་མོས་པ་མཛོད།

lar yang dün gyi namkhar chok dü kyi gyalwa sé dang chepa nam namkha kangwé lha dang drang song den tsik drubpé tsok kyi shipa jöpé lu yang di ri ri drok ching metok mandaré char chenpo pabpé gelek kyi nangwé sa sum kun du khyabpar chepé möpa dzö

Once again, in the sky before us, there appear all the buddhas and their bodhisattva heirs from throughout the whole of space and time, deities filling the whole of space, and sages who have the power to proclaim the truth. They sing songs of auspiciousness and bring down a great rain of mandārava flowers, so that the three worlds are flooded with the light of virtue and goodness.

ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་མངའ་བ་གསེར་གྱི་རི་བོ་འདྲ། །

punsum tsokpa ngawa ser gyi riwo dra

Possessing every excellence, like a mountain of burnished gold,

འཇིག་རྟེན་གསུམ་གྱི་མགོན་པོ་དྲི་མ་གསུམ་སྤངས་པ། །

jikten sum gyi gönpo drima sum pang pa

Lords of the three worlds who have abandoned the three types of flaw—

སངས་རྒྱས་པདྨ་རྣམ་རྒྱས་འདབ་འདྲའི་སྤྱན་མངའ་བ། །

sangyé pema nam gyé dap dré chen ngawa

Buddhas, your eyes like lotuses in bloom,

དེས་ནི་ཁྱོད་ལ་དེ་རིང་ཞི་བྱེད་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །

dé ni khyö la dé ring zhi ché tashi shok

May you grant us auspiciousness here and now!

དེ་ཡིས་ཉེ་བར་བསྟན་པའི་མཆོག་རབ་གཡོ་མེད་པ། །

dé yi nyewar tenpé chok rap yo mepa

The teachings they impart are sublime and unchanging,

འཇིག་རྟེན་གསུམ་ན་གྲགས་ཤིང་ལྷ་དང་མིས་མཆོད་པ། །

jikten sum na drak shing lha dang mi chöpa

Famed throughout the three worlds, honoured by gods and humans,

ཆོས་ཀྱི་དམ་པ་སྐྱེ་རྒུ་རྣམས་ལ་ཞི་བྱེད་པ། །

chö kyi dampa kyé gu nam la zhi chepa

The sacred Dharma which grants peace to all living beings,

དེས་ནི་ཁྱོད་ལ་དེ་རིང་ཞི་བྱེད་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །

dé ni khyö la dé ring zhi ché tashi shok

May you grant us auspiciousness here and now!

དམ་ཆོས་ལྡན་པ་ཐོས་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཀྱིས་ཕྱུག་ཅིང༌། །

dam chö denpa töpé tashi kyi chuk ching

Those who possess the Dharma and are rich with the fortune of learning,

དགེ་འདུན་མི་དང་ལྷ་དང་ལྷ་མིན་ཡོན་གྱིས་གནས། །

gendün mi dang lha dang lha min yön gyi né

The Sangha, worshipped by humans, gods, and demi-gods,

ཚོགས་ཀྱི་མཆོག་རབ་ངོ་ཚ་ཤེས་དང་དཔལ་གྱི་གཞི། །

tsok kyi chok rap ngo tsa shé dang pal gyi zhi

Most supreme of communities, modest, and glorious,

དེས་ནི་ཁྱོད་ལ་དེ་རིང་ཞི་བྱེད་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །

dé ni khyö la dé ring zhi ché tashi shok

May you grant us auspiciousness here and now!

 

རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་བསོད་ནམས་མཐུ་དག་དང༌། །

gyalwa sé ché sönam tu dak dang

Through the power of the merit of the buddhas and their heirs,

ལྷ་རྣམས་ཀུན་གྱིས་ལེགས་པར་བསམ་པ་དང༌། །

lha nam kun gyi lekpar sampa dang

The noble intentions of all the gods,

གསང་སྔགས་རིག་སྔགས་ཀུན་གྱི་མཐུ་སྟོབས་དང༌། །

sang ngak rik ngak kun gyi tu top dang

The force of secret and vidyā mantras,

བདེན་པར་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀྱི་བདེན་ཚིག་གིས། །

denpar mawa nam kyi den tsik gi

And the proclamations of those who speak truth,

བསོད་ནམས་རི་བོ་བཞིན་དུ་བརྟན་པ་དང༌། །

sönam riwo zhin du tenpa dang

May our merit be as firm and stable as a mountain,

བརྒྱུད་འཛིན་ཉི་ཟླ་བཞིན་དུ་གསལ་བ་དང༌། །

gyü dzin nyi da zhin du salwa dang

May holders of the lineage appear as clearly as the sun and moon,

སྙན་གྲགས་ནམ་མཁའ་བཞིན་དུ་ཁྱབ་པ་སྟེ། །

nyen drak namkha zhin du khyabpa té

And may our fame and glory spread as far and wide as the sky itself—

གསུམ་པོ་དེས་ཀྱང་དེང་འདིར་བདེ་ལེགས་ཤོག །

sumpo dé kyang deng dir delek shok

May all be virtuous for these three to happen here and now!

བགེགས་རིགས་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱད་ཅུ་ཞི་བ་དང༌། །

gek rik tong trak gyé chu zhiwa dang

May the 80,000 classes of obstructing forces all be pacified,

མི་མཐུན་གནོད་པའི་རྐྱེན་དང་བྲལ་བ་དང༌། །

mi tün nöpé kyen dang dralwa dang

May we be freed from all adversity and harm,

མཐུན་པ་འགྲུབ་ཅིང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་སྟེ། །

tünpa drup ching punsum tsokpa té

And may all our circumstances be favourable and perfect in every way—

བཞི་པོ་དེས་ཀྱང་དེང་འདིར་བདེ་ལེགས་ཤོག །

zhipo dé kyang deng dir delek shok

May all be virtuous for these four to happen here and now!

ལོ་བརྒྱ་ཐུབ་ཅིང་སྟོན་བརྒྱ་མཐོང་བ་དང༌། །

lo gya tub ching tön gya tongwa dang

May we live a hundred years and meet a hundred teachers,

ཚེ་རིང་ནད་མེད་བདེ་སྐྱིད་ཕུན་སུམ་ཚོགས། །

tsé ring né mé deki punsum tsok

May our lives be long and healthy, with every happiness and joy,

ཐེག་པ་མཆོག་ལ་ངེས་པར་འབྱུང་བ་སྟེ། །

tekpa chok la ngepar jungwa té

And may we always have renunciation and the wish to practise the supreme vehicle,

ལྔ་པོ་དེས་ཀྱང་དེང་འདིར་བདེ་ལེགས་ཤོག །

ngapo dé kyang deng dir delek shok

May all be virtuous for these five to happen here and now!

སྦྱིན་པ་གཏོང་ཞིང་ཚུལ་ཁྲིམས་བསྲུང་བ་དང༌། །

jinpa tong zhing tsultrim sungwa dang

Practising generosity, observing discipline,

བཟོད་པ་བསྒོམ་ཞིང་བརྩོན་འགྲུས་རྩོམ་པ་དང༌། །

zöpa gom zhing tsöndrü tsompa dang

Cultivating patience, applying diligence,

མཉམ་པར་འཇོག་ཅིང་གནས་ལུགས་རྟོགས་པ་སྟེ། །

nyampar jok ching neluk tokpa té

Resting in meditation and realizing reality—

དྲུག་པོ་དེས་ཀྱང་དེང་འདིར་བདེ་ལེགས་ཤོག །

drukpo dé kyang deng dir delek shok

May all be virtuous for these six to happen here and now!

 

ཉིན་མོ་བདེ་ལེགས་མཚན་བདེ་ལེགས། །

nyinmo delek tsen delek

May the day be well, may the night be well,

ཉི་མའི་གུང་ཡང་བདེ་ལེགས་ཤིང༌། །

nyimé kung yang delek shing

May the mid hours bring happiness too,

ཉིན་མཚན་རྟག་ཏུ་བདེ་ལེགས་པ། །

nyin tsen tak tu delek pa

May the day and night be always well!

དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱིས་དེང་འདིར་སྩོལ། །

kön chok sum gyi deng dir tsol

Buddha, Dharma and Sangha, grant this here and now!

དཔལ་ལྡན་བླ་མས་དེང་འདིར་སྩོལ། །

palden lamé deng dir tsol

Glorious masters, grant this here and now!

ཡི་དམ་ལྷ་ཡིས་དེང་འདིར་སྩོལ། །

yidam lha yi deng dir tsol

Yidam deities, grant this here and now!

ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མས་དེང་འདིར་སྩོལ། །

chökyong sungmé deng dir tsol

Dharma protectors and guardians, grant this here and now!

གཞི་བདག་རྣམས་ཀྱིས་དེང་འདིར་སྩོལ། །

zhi dak nam kyi deng dir tsol

Local deities, grant this here and now!

འབྱུང་པོ་གང་དག་འདིར་ནི་ལྷགས་གྱུར་ཏམ། །

jungpo kang dak dir ni lhak gyur tam

May all the spirits gathered in this place,

སའམ་འོན་ཏེ་བར་སྣང་འཁོད་ཀྱང་རུང༌། །

sa am önté bar nang khö kyang rung

Be it on the earth (or in the water) or in the sky,

སྐྱེ་རྒུ་རྣམས་ལ་རྟག་ཏུ་བྱམས་བྱེད་ཅིང༌། །

kyé gu nam la tak tu jam ché ching

Always show goodwill and kindness to all beings,

ཉིན་དང་མཚན་དུ་ཆོས་ལ་སྤྱོད་པར་ཤོག །

nyin dang tsen du chö la chöpar shok

And practise Dharma day and night!

འདིར་ནི་རྒྱལ་བ་དགྲ་རྒྱལ་བདེན་གང་གིས། །

dir ni gyalwa dra gyal den kang gi

The victorious buddhas, conquerors of the enemies,

ཤིན་ཏུ་བདེན་པར་གསུངས་ཤིང་རྫུན་མེད་པ། །

shin tu denpar sung shing dzün mepa

Only ever utter truths and never what is false.

བདེན་པ་དེས་ཀྱང་དེང་འདིར་བདེ་ལེགས་ཤོག །

denpa dé kyang deng dir delek shok

Through this truth, may everything be virtuous and positive here and now!

དེང་ཀུན་འཇིགས་པ་ཆེ་ལས་ཐར་གྱུར་ཅིག །

deng kun jikpa ché lé tar gyur chik

And may we all be freed from every major fear!

དེང་འདིར་རྣལ་འབྱོར་པ་བདག་ཅག་དཔོན་སློབ་ཡོན་མཆོད་འཁོར་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་ཉི་མ་དང་ཟླ་བ་གཟའ་སྒྲ་གཅན་གྱི་གནོད་པ་ལས་གྲོལ་བ་བཞིན་དུ་བདུད་དང་སྤང་བྱ་བར་ཆད་མི་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་ཏེ་ཤིན་ཏུ་བཀྲ་ཤིས་པར་གྱུར་ཅིག །

deng dir naljorpa dak chak pönlop yön chö khor dang chepa tamché nyima dang dawa za dra chen gyi nöpa lé drolwa zhin du dü dang pang cha barché mi tünpé chok tamché lé nampar gyal té shin tu tashi par gyur chik

May everything be auspicious here and now, so that we yogins and yoginīs, and all those around us, our teachers and our patrons, be freed from all the harms of solar and lunar eclipses, and liberated from every form of destructive influence, obstacle and adversity!

ཛ་ཡ་ཛ་ཡ་སུ་ཛ་ཡ། །

dzaya dzaya su dzaya

jaya jaya sujaya10

 

ཞེས་ཤཱཀྱའི་དགེ་སློང་རིག་པ་འཛིན་པ་མཉྫུ་གྷོ་ཥས་སྦྱར་བའོ། །

This was composed by the buddhist monk and vidyādhara Mañjughoṣa (Jamyang Khyentse Wangpo).

 

| Translated by Adam Pearcey, 2008. Revised 2020 & 2023.

 

Source: mkhyen brtse'i dbang po. "rab gnas snying por dril ba dge legs char 'beb/" in gsung 'bum/_mkhyen brtse'i dbang po/. BDRC W21807. 24 vols. Gangtok: Gonpo Tseten, 1977–1980. Vol. 16: 225–245

 

Version: 2.3-20240513

  1. The main vase and the activity vase.
  2. The caru is a type of prasād eaten during the course of the ritual already in Vedic rites. It is a thickened rich food made with milk and butter as main ingredients. (Dan Martin)
  3. Bodhicaryāvatāra, chapter 2, verse 10
  4. Bodhicaryāvatāra, chapter 2, verse 14
  5. Bodhicaryāvatāra, chapter 2, verse 12 bc
  6. Bodhicaryāvatāra, chapter 2, verse 13 ab
  7. The golden needle or ‘golden spoon’ (gser thur) referred to here is a surgical implement for the removal of cataracts.
  8. ‘Garland of flowers’ here refers to the dhāraṇī cord. (Tulku Rigdzin Pema)
  9. “All dharmas originate from a cause. The Tathāgata has taught this cause. That which brings the cause to cessation—this too, has been taught by the great śramaṇa.”
  10. i.e., “Victory, victory, total victory!”
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept