Une prière pour traducteurs du Dharma

Pratiques › Prières d'aspiration | Maîtres tibétainsTrulshik Rinpoche

English | Deutsch | Español | Français | Português | 中文 | བོད་ཡིག

Trulshik Rinpoche

Vairotsana

Plus d'infos:
Télécharger ce texte:

༄༅། །ལོ་ཙཱ་བའི་གསོལ་སྨོན་བཞུགས།།

ne prière pour traducteurs du Dharma

par Trulshik Rinpoché

 

ཨོཾ་སྭསྟི། །

om swasti

Om svasti !

བསྐལ་བཟང་རྣམ་འདྲེན་སྟོན་པ་ཤཱཀྱའི་ཏོག །

kalzang nam dren tönpa shakyé t’ok

Guide du Bon Kalpa et éminence du clan des Shakyas,

མཁན་སློབ་ཆོས་གསུམ་མེས་དབོན་རྣམ་པ་གསུམ། །

k’en lop chö sum mé wön nampa sum

Abbé Shantarakshita, maître Padmasambhava, Dharmaraja Trisong Deutsen ainsi que les deux autres grands rois,

བསྟན་པའི་སྒྲོན་མེ་ཨ་ཏི་ཤ་ལ་སོགས། །

tenpé drönmé ati sha la sok

Lampe du Dharma Atisha et tous les autres maîtres excellents et sans pareils

ཟླ་མེད་སྐྱེས་མཆོག་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

da mé kyé chok nam la solwa dep

Je vous invoque et vous prie ;

 

འཕགས་བོད་ཐོག་མའི་ལོ་ཙཱ་ཐུ་མི་རྗེ། །

p’ak bö t’okmé lotsa tou mi jé

Thönmi Sambhota, le premier lotsawa à traduire du sanskrit au tibétain,

ལོ་ཆེན་བཻ་རོ་གཉགས་ལོ་ཡེ་ཤེས་གཞོན། །

lo chen bairo nyak lo yeshé zhin

Lochen Vairotsana, Nyak Jñanakumara,

ཀ་བ་དཔལ་བརྩེགས་ལྕོག་རོ་ཀླུའི་རྒྱལ་མཚན། །

kawa pal tsek chok ro lü gyaltsen

Kawa Paltsèk, Tchok Ro Lu’i Gyaltsen,

ཞང་སྟོན་སྣ་ནམ་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

zhang tön nanam nam la solwa dep

Zhang Ton Nanam Yeshé Dé, etc., je vous invoque et vous prie ;

 

རིན་ཆེན་བཟང་པོ་བློ་ལྡན་ཤེས་རབ་དང༌། །

rinchen zangpo loden sherab dang

Rinchen Zangpo, Loden Shérab,

འབྲོམ་སྟོན་ལ་སོགས་སྨྲ་བའི་དབང་ཕྱུག་སྟེ། །

drom tön la sok mawé wangchuk té

Drom Tönpa, etc. tous les puissants énonciateurs des enseignements,

ལོ་ཙཱ་སྔ་ཕྱི་བགྲང་ཡས་རྣམ་ཐར་གྱི། །

lotsa nga chi drang yé namt’ar gyi

Innombrables lotsawas des traductions anciennes et nouvelles,

བཀའ་དྲིན་དྲན་པས་སྙིང་ནས་གསོལ་བ་འདེབས། །

kadrin drenpé nying né solwa dep

Se rappelant votre immense bonté, du fond du cœur je vous invoque et vous prie ;

 

བདག་ཅག་ལྔ་བདོའི་གང་ཟག་ལྷག་བསམ་ཁུལ། །

dak chak nga dö gang zak lhak sam kül

Nous autres êtres de l’ère des cinq dégénérescences qui n’ont que les apparences de la sincérité,

༧རྒྱལ་བའི་བཀའ་བསྟན་ཀུན་འབྱུང་འདྲེན་པ་དང༌། །

gyalwé ka ten kunjoung drenpa dang

Et qui traduisons dans les différentes langues de nos pays

དཀའ་ཐུབ་རིག་བྱེད་དབང་བསྒྱུར་ཐེག་པ་མཆོག །

kat’ub rigché wang gyur t’ekpa chok

Les mots et le sens des enseignements du Bouddha et leurs commentaires,

ཁྱད་པར་རིག་པ་འཛིན་པའི་སྡེ་སྣོད་དེ། །

k’yépar rigpa dzinpé dé nö dé

Ceux des véhicules qui conduisent à partir de l’origine, de l’ascèse védique et des puissantes méthodes transformatives,

བཀའ་གཏེར་དག་སྣང་རྩ་གསུམ་ཆོས་སྐྱོང་གི །

ka ter dak nang tsa sum chökyong gi

Particulièrement le pitaka des vidyadharas,

གསུང་རབ་ཡུལ་ལུང་སོ་སོའི་སྐད་ཡིག་ཏུ། །

sungrab yul lung so sö ké yik tou

Les enseignements Kama, Terma, les visions pures,

རྗོད་བྱེད་སྒྲ་དང་བརྗོད་བྱའི་དོན་བསྒྱུར་ལ། །

jö ché dra dang jö ché dön gyur la

Ceux concernant les Trois Racines ou les protecteurs du Dharma,

འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་མེད་ཅིང་བསམ་དགུ་འགྲུབ། །

galkyen barché mé ching sam gu drup

Puissions-nous ne pas rencontrer d’obstacles et tout se réaliser selon nos intentions !

 

སྔོན་བྱོན་ལོ་པཎ་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་བསྐྱེད་བཞིན། །

ngön chön lo pen nam kyi tuk kyé zhin

Puissions-nous en prenant soin des enseignements et de tous les êtres,

བསྟན་དང་འགྲོ་བ་ཡོངས་ལ་སྨན་ནས་ནི། །

ten dang drowa yong la men né ni

Selon les pures intentions que les lotsawas et pandits du passé ont fait naître dans leur cœur,

འཛམ་བུ་གླིང་དུ་༧རྒྱལ་བསྟན་རིན་པོ་ཆེ། །

dzam bu ling dou gyal ten rin po ché

Permettre au précieux Bouddhadharma de se répandre partout dans le monde

ཡར་ངོའི་ཟླ་བས་ཀུན་ཁྱབ་བཀྲ་ཤིས་ཤོག། །།

yar ngö dawé kun k’yab trashi shok

Comme la lune montante et qu’ainsi tout soi sous les meilleurs auspices !

 

ཅེས་པའང་ཐོག་མར་ཨིང་ལཎྜའི་དགེ་སློང་བསྟན་འཛིན་བྱམས་ཆེན་དང༌། དེ་རྗེས་ལོ་ཙཱ་བ་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ། ལས་རབ་གླིང་གི་ལོ་ཙཱ་བ་སོགས་ནས་ལྷ་རྫས་རྟེན་བཅས་བསྐུལ་བའི་ངོར་ཤཱཀྱའི་དགེ་སྦྱོང་རྟགས་ཙམ་པ་ཀུན་རྨོངས་ངག་དབང་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་སུ་འབོད་པས་ ༢༠༠༥ ཤིང་བྱ་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༦ དགེ་བར་བྲིས་ཤིང་སྨོན་པ་ཛ་ཡནྟུ།། །།

En réponse à la requête accompagnée d’une écharpe de soie du moine anglais Tenzin Jamchen (Sean Price), et  par la suite aussi  du Lotsawa Chökyi Nyima (Richard Barron) ainsi que des traducteurs de Lerab Ling, le complète ignare appelé Chökyi Lodrö qui ne porte que les signes extérieurs d’un moine a écrit cette prière d’aspiration le 16e jour du dixième mois de l’année de l’Oiseau de Bois (16 décembre 2005). Jayantu !

 

Ce site utilise des cookies pour collecter des statistiques anonymes et améliorer l'expérience.
Decline
Accept