A Prayer for Translators

Practices › Aspiration Prayers | Tibetan MastersTrulshik Rinpoche

English | Deutsch | Español | Français | Português | 中文 | བོད་ཡིག

Trulshik Rinpoche

Vairotsana

Further information:
Download this text:

༄༅། །ལོ་ཙཱ་བའི་གསོལ་སྨོན་བཞུགས།།

Prayer for Translators

by Kyabje Trulshik Rinpoche

 

ཨོཾ་སྭསྟི། །

om swasti

Oṃ Svasti!

བསྐལ་བཟང་རྣམ་འདྲེན་སྟོན་པ་ཤཱཀྱའི་ཏོག །

kalzang nam dren tönpa shakyé tok

Guide for this fortunate age, crowning glory of the Śākya clan,

མཁན་སློབ་ཆོས་གསུམ་མེས་དབོན་རྣམ་པ་གསུམ། །

khen lop chö sum mé wön nampa sum

Khenpo Bodhisattva, Master Padmasambhava, Dharma-King Tri Songdetsen and the other two great ancestral rulers,

བསྟན་པའི་སྒྲོན་མེ་ཨ་ཏི་ཤ་ལ་སོགས། །

tenpé drönmé ati sha la sok

Beacon of the Buddhadharma, Atiśa, and the rest—

ཟླ་མེད་སྐྱེས་མཆོག་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

da mé kyé chok nam la solwa dep

To all you peerless, most excellent of masters, we pray!

 

འཕགས་བོད་ཐོག་མའི་ལོ་ཙཱ་ཐུ་མི་རྗེ། །

pak bö tokmé lotsa tu mi jé

Thönmi Sambhota, the first to translate from Sanskrit into Tibetan,

ལོ་ཆེན་བཻ་རོ་གཉགས་ལོ་ཡེ་ཤེས་གཞོན། །

lo chen bairo nyak lo yeshé zhin

And the great lotsāwas Vairotsana, Nyak Jñānakumara,

ཀ་བ་དཔལ་བརྩེགས་ལྕོག་རོ་ཀླུའི་རྒྱལ་མཚན། །

kawa pal tsek chok ro lü gyaltsen

Kawa Paltsek, Chokro Lü’i Gyaltsen

ཞང་སྟོན་སྣ་ནམ་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

zhang tön nanam nam la solwa dep

And Shyang Nanam Yeshe De, to you we pray!

 

རིན་ཆེན་བཟང་པོ་བློ་ལྡན་ཤེས་རབ་དང༌། །

rinchen zangpo loden sherab dang

Rinchen Zangpo, Ngok Loden Sherab,

འབྲོམ་སྟོན་ལ་སོགས་སྨྲ་བའི་དབང་ཕྱུག་སྟེ། །

drom tön la sok mawé wangchuk té

Dromtönpa Gyalwe Jungne and all the other powerful masters of speech,

ལོ་ཙཱ་སྔ་ཕྱི་བགྲང་ཡས་རྣམ་ཐར་གྱི། །

lotsa nga chi drang yé namtar gyi

Countless lotsāwas of earlier and later times,

བཀའ་དྲིན་དྲན་པས་སྙིང་ནས་གསོལ་བ་འདེབས། །

kadrin drenpé nying né solwa dep

Bringing to mind your kindness, we pray to you from the depths of our hearts!

 

བདག་ཅག་ལྔ་བདོའི་གང་ཟག་ལྷག་བསམ་ཁུལ། །

dak chak nga dö gang zak lhak sam kül

In this age of the five degenerations, people like us merely feign a pure motivation.

༧རྒྱལ་བའི་བཀའ་བསྟན་ཀུན་འབྱུང་འདྲེན་པ་དང༌། །

gyalwé ka ten kunjung drenpa dang

Now, as we translate into our own regional languages

དཀའ་ཐུབ་རིག་བྱེད་དབང་བསྒྱུར་ཐེག་པ་མཆོག །

katub rigché wang gyur tekpa chok

The expressing words and the meaning conveyed in the statements of the Buddha,

ཁྱད་པར་རིག་པ་འཛིན་པའི་སྡེ་སྣོད་དེ། །

khyepar rigpa dzinpé dé nö dé

The teachings of the vehicles leading from the origin, Vedic asceticism and supreme and powerful transformative methods,1

བཀའ་གཏེར་དག་སྣང་རྩ་གསུམ་ཆོས་སྐྱོང་གི །

ka ter dak nang tsa sum chökyong gi

And especially those of the piṭaka of vidyādharas,

གསུང་རབ་ཡུལ་ལུང་སོ་སོའི་སྐད་ཡིག་ཏུ། །

sungrab yul lung so sö ké yig tu

The teachings of kama, terma and pure visions,

རྗོད་བྱེད་སྒྲ་དང་བརྗོད་བྱའི་དོན་བསྒྱུར་ལ། །

jö ché dra dang jö ché dön gyur la

And those related to the three roots and the dharmapālas,

འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་མེད་ཅིང་བསམ་དགུ་འགྲུབ། །

galkyen barché mé ching sam gu drup

May we be free from adverse circumstances and hindrances, and may all our pure aspirations be accomplished!

 

སྔོན་བྱོན་ལོ་པཎ་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་བསྐྱེད་བཞིན། །

ngön chön lo pen nam kyi tuk kyé zhin

In keeping with the wishes of the great lotsāwas and paṇḍitas of the past,

བསྟན་དང་འགྲོ་བ་ཡོངས་ལ་སྨན་ནས་ནི། །

ten dang drowa yong la men né ni

May we bring benefit to the teachings of the Buddha and to all beings,

འཛམ་བུ་གླིང་དུ་༧རྒྱལ་བསྟན་རིན་པོ་ཆེ། །

dzam bu ling du gyal ten rin po ché

And may the precious Buddhadharma spread throughout the world,

ཡར་ངོའི་ཟླ་བས་ཀུན་ཁྱབ་བཀྲ་ཤིས་ཤོག། །།

yar ngö dawé kun khyab trashi shok

Developing like the waxing moon, and bringing auspiciousness to all!

 

ཅེས་པའང་ཐོག་མར་ཨིང་ལཎྜའི་དགེ་སློང་བསྟན་འཛིན་བྱམས་ཆེན་དང༌། དེ་རྗེས་ལོ་ཙཱ་བ་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ། ལས་རབ་གླིང་གི་ལོ་ཙཱ་བ་སོགས་ནས་ལྷ་རྫས་རྟེན་བཅས་བསྐུལ་བའི་ངོར་ཤཱཀྱའི་དགེ་སྦྱོང་རྟགས་ཙམ་པ་ཀུན་རྨོངས་ངག་དབང་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་སུ་འབོད་པས་ ༢༠༠༥ ཤིང་བྱ་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༦ དགེ་བར་བྲིས་ཤིང་སྨོན་པ་ཛ་ཡནྟུ།། །།

In response to the request made by the English bhikṣu Tenzin Jamchen (Sean Price) and also later on by Lotsāwa Chökyi Nyima and the lotsāwas of Lerab Ling, together with the offering of a silk scarf, I, the completely ignorant one known as Chökyi Lodrö, who bears only the outward signs of a buddhist monk, made this aspiration and wrote it down auspiciously on the 16th day of the 10th month of the Wood Bird year (16th December 2005). Jayantu!

 

| Translated by Adam Pearcey, 2006.

 

Version: 1.5-20230221

  1. On these categories see A Brief Presentation of the Nine Yanas by Alak Zenkar Rinpoche: https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/alak-zenkar/nine-yanas
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept