Le Sūtra de la Vie et de la Sagesse Infinies

Pratiques › Longévité | Déités › Amitāyus | Collections et cycles › Kangyour | Collections et cycles › Dix Sūtras Royaux | Collections et cycles › Anthologie de sādhanas | Paroles du Bouddha

English | Deutsch | Español | Français | བོད་ཡིག

Buddha

Amitāyus, Vie infinie

༄༅། །འཕགས་པ་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་བཞུགས་སོ། །

Le Sūtra de la Vie et de la Sagesse infinies

 

རྒྱ་གར་སྐད་དུ། ཨཱརྻ་ཨ་པ་རི་མི་ཏ་ཨཱ་ཡུརྫྙཱ་ན་ནཱ་མ་མ་ཧཱ་ཡ་ན་སཱུ་ཏྲ།

En sanskrit : Ārya-aparimita-āyurjñāna-nāma-mahāyāna-sūtra

བོད་སྐད་དུ། འཕགས་པ་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ།

En tibétain : p'akpa tsé dang yéshé pak tou mepa shyé jawé t'ekpa chenpö do

En français : Le sublime sūtra du grand véhicule intitulé « Vie et Sagesse infinies »

 

སངས་རྒྱས་དང༌། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

sangyé dang changchoub sempa t'amché la chaktsal lo

Hommage à tous les bouddhas et bodhisattvas !

འདི་སྐད་བདག་གིས་ཐོས་པ་དུས་གཅིག་ན།

diké dak gi t'öpa du chik na

Ainsi, ai-je entendu.

བཅོམ་ལྡན་འདས་མཉན་དུ་ཡོད་པ་ན། འཛེ་ཏའི་ཚལ་མགོན་མེད་ཟས་སྦྱིན་གྱི་ཀུན་དགའ་ར་བ་ན།

chomdendé nyen dou yöpa na dzé té tsal gönmé zé jin gyi kün ga rawa na

Une fois, le Victorieux demeurait à Śravastī, dans le jardin d’Anathāpindada au bois de Djétavana,

དགེ་སློང་བརྒྱ་ཕྲག་ཕྱེད་དང་བཅུ་གསུམ་གྱི་དགེ་སློང་གི་དགེ་འདུན་ཆེན་པོ་དང༌།

gélong gyat'rak ché dang chousoum gyi gélong gi gendün chenpo dang

Accompagné d’une grande assemblée de mille deux cent cinquante moines

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་རབ་ཏུ་མང་པོ་དག་དང་ཐབས་ཅིག་ཏུ་བཞུགས་སོ། །

changchoub sempa sempa chenpo rabtou mangpo dak dang t'ab chik tou zhouk so

Et d’une grande assemblée de nombreux bodhisattvas – mahāsattva.

དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུར་གྱུར་པ་ལ་བཀའ་སྩལ་པ།

déné chomdendé kyi jampal zhönnour gyourpa la katsal pa

En ce temps-là, le Victorieux s’adressa à Mañjuśrī le juvénile :

འཇམ་དཔལ་སྟེང་གི་ཕྱོགས་ན་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ཡོན་ཏན་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཞིག་ཡོང་དེ།

jampal teng gi chok na jikten gyi k'am yönten pak tou mépa zhé jawa zhik yong dé

Ô Mañjuśrī, au-dessus de nous s’étend un monde appelé « Qualités Sans Limites »,

དེ་ན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་ངེས་པ་གཟི་བརྗིད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

dé na dézhin shekpa drachompa yangdakpar dzokpé sangyé tsé dang yéshé pak tou mépa shintou nampar ngépa ziji kyi gyalpo zhé jawa zhouk so

où demeure le Tathāgata, l’Arhat, le parfaitement et complètement Éveillé, appelé « Vie et Sagesse infinies », le Roi splendide au discernement parfait.

ཚེ་འཛིན་ཅིང་ཚེ་མཐར་ཕྱིན་པར་བཞེད་དེ།

tsendzin ching tsé tarchinpar zhé dé

Il protège la vie et accorde la longévité,

སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཆོས་ཀྱང་སྟོན་ཏོ། །

semchen nam la chö kyang tön to

et enseigne le Dharma aux êtres animés.

འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུར་གྱུར་པ་ཉོན་ཅིག །

jampal zhönnour gyourpa nyön chik

« Écoute, Ô jeune Mañjuśrī !

འཛམ་བུའི་གླིང་གི་མི་རྣམས་ནི་ཚེ་ཐུང་བ་ལོ་བརྒྱ་ཐུབ་པ་ཤ་སྟག་སྟེ།

dzambuling gi mi nam ni tsé t'oungwa lo gya t'oubpa shatak té

Les êtres humains de Jambudvīpa ont une durée de vie brève ; ils peuvent tout au plus vivre cent ans et

དེ་དག་ལས་ཀྱང་ཕལ་ཆེར་ནི་དུས་མ་ཡིན་པར་འཆི་བར་བསྟན་ཏོ། །

dédak lé kyang p'alcher ni du mayinpar chiwar ten to

beaucoup sont soudainement frappés par une mort subite.

འཇམ་དཔལ་སེམས་ཅན་གང་དག་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་དེའི་ཡོན་ཏན་དང་བསྔགས་པར་གྱུར་པ་ཡོངས་སུ་བརྗོད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་འདི་ཡི་གེར་འབྲིའམ།

jampal semchen gangdak dézhin shekpa tsé dang yéshé pak tou mépa dé yönten dang ngakpar gyourpa yongsou jöpa zhé jawé chö kyi namdrang di yiger dri am

« Ô Mañjuśrī, s'ils mettent par écrit cette section du Dharma qui fait l’éloge des qualités du Bouddha de « Vie et Sagesse infinies », ou

ཡི་གེར་འབྲིར་འཇུག་གམ།

yiger drir jouk gam

encouragent d’autres à l'écrire, ou

མིང་ཙམ་ཉན་ཏམ།

ming tsam nyen tam

simplement entendent son nom, ou

ཀློག་པ་ན་ས་གླེགས་བམ་ལ་བྲིས་ཏེ། ཁྱིམ་ན་འཆང་གི་བར་དུ་བྱེད་དམ།

lokpa na sa lekbam la dri té k'yim na chang gi bardou jé dam

la lisent à haute voix et la copient dans un livre qu’ils conservent chez eux, ou

མེ་ཏོག་དང༌། སྤོས་དང༌། ཕྲེང་བ་དང༌། བྱུག་པ་དང༌། ཕྱེ་མ་རྣམས་ཀྱིས་མཆོད་པར་འགྱུར་བ་

métok dang pö dang t'rengwa dang joukpa dang chéma nam kyi chöpar gyourwa

la vénèrent en offrant fleurs, encens, guirlandes, poudres et crèmes odorantes,

དེ་དག་གི་ཚེ་ཡོངས་སུ་ཟད་པ་ལས་ཚེ་ལོ་བརྒྱ་ཐུབ་པར་འགྱུར་རོ། །

dédak gi tsé yongsou zépa lé tsélo gya t'oubpar gyour ro

leur espérance de vie ne s’épuisera pas et ils pourront vivre jusqu’à cent ans.

འཇམ་དཔལ་སེམས་ཅན་གང་དག་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་ངེས་པ་གཟི་བརྗིད་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་ཐོས་པར་གྱུར་པ་

jampal semchen gangdak tsé dang yéshé pak tou mépa shintou nampar ngépa ziji kyi gyalpö tsen gya tsa gyé t'öpar gyourpa

« Ô Mañjuśrī, s'ils entendent les cent huit noms du Bouddha appelé « Vie et Sagesse infinies », le Roi splendide au discernement parfait,

དེ་དག་གི་ཚེ་ཡང་རྣམ་པར་འཕེལ་བར་འགྱུར་རོ། །

dédak gi tsé yang nampar p'elwar gyour ro

leur vie sera prolongée.

སེམས་ཅན་གང་དག་ཚེ་ཡོངས་སུ་ཟད་ཀར་

semchen gangdak tsé yongsou zé kar

« Même ceux qui voient la fin de leur existence approcher,

མཚན་འཆང་བར་གྱུར་པ་དེ་དག་གི་ཚེ་ཡང་རྣམ་པར་འཕེལ་བར་འགྱུར་རོ། །

tsen changwar gyourpa dédak gi tsé yang nampar p'elwar gyour ro

s’ils gardent ces noms à l’esprit, verront leur longévité prolongée.

འཇམ་དཔལ་དེ་ལྟ་བས་ན་རིགས་ཀྱི་བུའམ། རིགས་ཀྱི་བུ་མོ་དག་ཚེ་རིང་པོར་འདོད་པས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་དེའི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་ཉན་ཏམ། ཡི་གེར་འབྲི་འམ། ཡི་གེར་འབྲིར་འཇུག་གམ། ཀློག་པར་གྱུར་པ་དེ་དག་གི་ཡོན་ཏན་དང་ལེགས་པར་འགྱུར་བ་ནི་འདི་དག་གོ །

jampal déta béna rik kyi bou'am rik kyi boumo dak tséringpor döpé dézhin shekpa tsé dang yéshé pak tou mépa dé tsen gya tsa gyé nyen tam yiger dri am yiger drir jouk gam lokpar gyourpa dédak gi yönten dang lekpar gyourwa ni didak go

« Ô Mañjuśrī, telles seront les qualités et les bienfaits qui seront accordés à tout fils ou fille de noble famille qui souhaite prolonger sa vie et écoute ces cent huit noms du Bouddha appelé « Vie et Sagesse infinies », le splendide Roi au discernement parfait, ou qui les écrit, encourage d’autres à les écrire ou les lit à voix haute.

ཨོཾ་ན་མོ་བྷ་ག་ཝ་ཏེ། ཨ་པ་རི་མི་ཏ་ཨཱ་ཡུརྫྙཱ་ན་སུ་བི་ནི་ཤྩི་ཏ་ཏེ་ཛོ་རྭ་ཛཱ་ཡ། ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་ཡ། ཨརྷ་ཏེ་སམྱཀྶཾ་བུདྡྷཱ་ཡ། ཏདྱ་ཐཱ། ཨོཾ་པུཎྱེ་པུཎྱེ་མ་ཧཱ་པུཎྱེ། ཨ་པ་རི་མི་ཏ་པུཎྱེ་ཨ་པ་རི་མི་ཏ་པུཎྱ་ཛྙཱ་ན་སཾ་བྷཱ་རོ་པ་ཙི་ཏེ། ཨོཾ་སརྦ་སཾ་སྐཱ་ར་པ་རི་ཤུདྡྷ་དྷརྨ་ཏེ་ག་ག་ན་ས་མུཏྒ་ཏེ་སྭ་བྷཱ་ཝ་བི་ཤུདྡྷེ་མ་ཧཱ་ན་ཡ་པ་རི་ཝཱ་རེ་སྭཱ་ཧཱ།

om, namo bhagavaté | aparimita ayourjnana soubiniscita téjo rajaya | tat'agataya arhaté samyaksambouddhaya | tadyat'a, om pounyé pounyé maha pounyé | aparimita pounyé aparimita pounya jnana sambharo pachité | om, sarva samskara parishouddha dharmaté gagana samoudgaté svabhava vishouddhé mahanaya parivaré svaha |

འཇམ་དཔལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པོ་འདི་དག་གང་ལ་ལ་ཞིག་གིས་ཡི་གེར་འབྲིའམ།

jampal dézhin shekpé tsen gya tsa gyépo didak gangla la zhik gi yiger dri am

« Ô Mañjuśrī, quiconque écrit ces cent huit noms du Bouddha appelé « Vie et Sagesse infinies », le Roi splendide au discernement parfait, ou

ཡི་གེར་འབྲིར་འཇུག་གམ།

yiger drir jouk gam

encourage d’autres à les écrire, ou

གླེགས་བམ་ལ་བྲིས་ཏེ་ཁྱིམ་ན་འཆང་ངམ།

lekbam la dri té k'yim na chang ngam

les écrit dans un livre et les garde à la maison, ou

ཀློག་པར་གྱུར་ན་ཚེ་ཟད་པ་ལས་ཚེ་ལོ་བརྒྱ་ཐུབ་པར་འགྱུར་ཏེ།

lokpar gyour na tsé zépa lé tsélo gya t'oubpar gyour té

les lit à voix haute, vivra pendant cent ans sans que sa longévité soit épuisée.

འདི་ནས་ཤི་འཕོས་ནས་ཀྱང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཚེ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་དེའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ཡོན་ཏན་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ལ་སོགས་པར་སྐྱེ་བར་འགྱུར་རོ། །

di né shi p'ö né kyang dézhin shekpa tsé pak tou mépa dé sangyé kyi zhing jikten gyi k'am yönten pak tou mépa lasokpar kyéwar gyour ro

Et lorsqu'il mourra, il renaîtra dans une Terre pure telle que l’univers des Qualités infinies, le champ de bouddha du Bouddha de la Vie infinie.

ཨོཾ་ན་མོ་བྷ་ག་ཝ་ཏེ། ཨ་པ་རི་མི་ཏ་ཨཱ་ཡུརྫྙཱ་ན་སུ་བི་ནི་ཤྩི་ཏ་ཏེ་ཛོ་རྭ་ཛཱ་ཡ། ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་ཡ། ཨརྷ་ཏེ་སམྱཀྶཾ་བུདྡྷཱ་ཡ། ཏདྱ་ཐཱ། ཨོཾ་པུཎྱེ་པུཎྱེ་མ་ཧཱ་པུཎྱེ། ཨ་པ་རི་མི་ཏ་པུཎྱེ་ཨ་པ་རི་མི་ཏ་པུཎྱ་ཛྙཱ་ན་སཾ་བྷཱ་རོ་པ་ཙི་ཏེ། ཨོཾ་སརྦ་སཾ་སྐཱ་ར་པ་རི་ཤུདྡྷ་དྷརྨ་ཏེ་ག་ག་ན་ས་མུཏྒ་ཏེ་སྭ་བྷཱ་ཝ་བི་ཤུདྡྷེ་མ་ཧཱ་ན་ཡ་པ་རི་ཝཱ་རེ་སྭཱ་ཧཱ།

om, namo bhagavaté | aparimita ayourjnana soubiniscita téjo rajaya | tat'agataya arhaté samyaksambouddhaya | tadyat'a, om pounyé pounyé maha pounyé | aparimita pounyé aparimita pounya jnana sambharo pachité | om, sarva samskara parishouddha dharmaté gagana samoudgaté svabhava vishouddhé mahanaya parivaré svaha |

ཡང་དེའི་ཚེ་སངས་རྒྱས་བྱེ་བ་ཕྲག་དགུ་བཅུ་རྩ་དགུས་དགོངས་པ་གཅིག་དང་དབྱངས་གཅིག་གིས་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་མདོ་སྡེ་འདི་གསུངས་སོ། །

yang dé tsé sangyé jéwa t'rak gouchou tsa gu gongpa chik dang yang chik gi tsé dang yéshé pak tou mépé dodé di soung so

Alors, 990 millions de bouddhas, animés d'un même esprit, récitèrent d'une seule voix ce Sūtra de la Vie et de la Sagesse infinies.

ཨོཾ་ན་མོ་བྷ་ག་ཝ་ཏེ། ཨ་པ་རི་མི་ཏ་ཨཱ་ཡུརྫྙཱ་ན་སུ་བི་ནི་ཤྩི་ཏ་ཏེ་ཛོ་རྭ་ཛཱ་ཡ། ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་ཡ། ཨརྷ་ཏེ་སམྱཀྶཾ་བུདྡྷཱ་ཡ། ཏདྱ་ཐཱ། ཨོཾ་པུཎྱེ་པུཎྱེ་མ་ཧཱ་པུཎྱེ། ཨ་པ་རི་མི་ཏ་པུཎྱེ་ཨ་པ་རི་མི་ཏ་པུཎྱ་ཛྙཱ་ན་སཾ་བྷཱ་རོ་པ་ཙི་ཏེ། ཨོཾ་སརྦ་སཾ་སྐཱ་ར་པ་རི་ཤུདྡྷ་དྷརྨ་ཏེ་ག་ག་ན་ས་མུཏྒ་ཏེ་སྭ་བྷཱ་ཝ་བི་ཤུདྡྷེ་མ་ཧཱ་ན་ཡ་པ་རི་ཝཱ་རེ་སྭཱ་ཧཱ།

om, namo bhagavaté | aparimita ayourjnana soubiniscita téjo rajaya | tat'agataya arhaté samyaksambouddhaya | tadyat'a, om pounyé pounyé maha pounyé | aparimita pounyé aparimita pounya jnana sambharo pachité | om, sarva samskara parishouddha dharmaté gagana samoudgaté svabhava vishouddhé mahanaya parivaré svaha |

ཡང་དེའི་ཚེ་སངས་རྒྱས་བྱེ་བ་ཕྲག་བརྒྱད་ཅུ་རྩ་བཞིས་དགོངས་པ་གཅིག་དང་དབྱངས་གཅིག་གིས་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་མདོ་སྡེ་འདི་གསུངས་སོ། །

yang dé tsé sangyé jéwa t'rak gyéchou tsa zhi gongpa chik dang yang chik gi tsé dang yéshé pak tou mépé dodé di soung so

Alors, 840 millions de bouddhas, animés d'un même esprit, récitèrent d'une seule voix ce Sūtra de la Vie et de la Sagesse infinies.

ཨོཾ་ན་མོ་བྷ་ག་ཝ་ཏེ། ཨ་པ་རི་མི་ཏ་ཨཱ་ཡུརྫྙཱ་ན་སུ་བི་ནི་ཤྩི་ཏ་ཏེ་ཛོ་རྭ་ཛཱ་ཡ། ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་ཡ། ཨརྷ་ཏེ་སམྱཀྶཾ་བུདྡྷཱ་ཡ། ཏདྱ་ཐཱ། ཨོཾ་པུཎྱེ་པུཎྱེ་མ་ཧཱ་པུཎྱེ། ཨ་པ་རི་མི་ཏ་པུཎྱེ་ཨ་པ་རི་མི་ཏ་པུཎྱ་ཛྙཱ་ན་སཾ་བྷཱ་རོ་པ་ཙི་ཏེ། ཨོཾ་སརྦ་སཾ་སྐཱ་ར་པ་རི་ཤུདྡྷ་དྷརྨ་ཏེ་ག་ག་ན་ས་མུཏྒ་ཏེ་སྭ་བྷཱ་ཝ་བི་ཤུདྡྷེ་མ་ཧཱ་ན་ཡ་པ་རི་ཝཱ་རེ་སྭཱ་ཧཱ།

om, namo bhagavaté | aparimita ayourjnana soubiniscita téjo rajaya | tat'agataya arhaté samyaksambouddhaya | tadyat'a, om pounyé pounyé maha pounyé | aparimita pounyé aparimita pounya jnana sambharo pachité | om, sarva samskara parishouddha dharmaté gagana samoudgaté svabhava vishouddhé mahanaya parivaré svaha |

ཡང་དེའི་ཚེ་སངས་རྒྱས་བྱེ་བ་ཕྲག་བདུན་ཅུ་རྩ་བདུན་གྱིས་དགོངས་པ་གཅིག་དང་དབྱངས་གཅིག་གིས་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་མདོ་སྡེ་འདི་གསུངས་སོ། །

yang dé tsé sangyé jéwa t'rak dünchou tsa dün gyi gongpa chik dang yang chik gi tsé dang yéshé pak tou mépé dodé di soung so

Alors, 770 millions de bouddhas, animés d'un même esprit, récitèrent d'une seule voix ce Sūtra de la Vie et de la Sagesse infinies.

ཨོཾ་ན་མོ་བྷ་ག་ཝ་ཏེ། ཨ་པ་རི་མི་ཏ་ཨཱ་ཡུརྫྙཱ་ན་སུ་བི་ནི་ཤྩི་ཏ་ཏེ་ཛོ་རྭ་ཛཱ་ཡ། ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་ཡ། ཨརྷ་ཏེ་སམྱཀྶཾ་བུདྡྷཱ་ཡ། ཏདྱ་ཐཱ། ཨོཾ་པུཎྱེ་པུཎྱེ་མ་ཧཱ་པུཎྱེ། ཨ་པ་རི་མི་ཏ་པུཎྱེ་ཨ་པ་རི་མི་ཏ་པུཎྱ་ཛྙཱ་ན་སཾ་བྷཱ་རོ་པ་ཙི་ཏེ། ཨོཾ་སརྦ་སཾ་སྐཱ་ར་པ་རི་ཤུདྡྷ་དྷརྨ་ཏེ་ག་ག་ན་ས་མུཏྒ་ཏེ་སྭ་བྷཱ་ཝ་བི་ཤུདྡྷེ་མ་ཧཱ་ན་ཡ་པ་རི་ཝཱ་རེ་སྭཱ་ཧཱ།

om, namo bhagavaté | aparimita ayourjnana soubiniscita téjo rajaya | tat'agataya arhaté samyaksambouddhaya | tadyat'a, om pounyé pounyé maha pounyé | aparimita pounyé aparimita pounya jnana sambharo pachité | om, sarva samskara parishouddha dharmaté gagana samoudgaté svabhava vishouddhé mahanaya parivaré svaha |

ཡང་དེའི་ཚེ་སངས་རྒྱས་བྱེ་བ་ཕྲག་དྲུག་ཅུ་རྩ་ལྔས་དགོངས་པ་གཅིག་དང་དབྱངས་གཅིག་གིས་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་མདོ་སྡེ་འདི་གསུངས་སོ། །

yang dé tsé sangyé jéwa t'rak droukchou tsa ngé gongpa chik dang yang chik gi tsé dang yéshé pak tou mépé dodé di soung so

Alors, 650 millions de bouddhas, animés d'un même esprit, récitèrent d'une seule voix ce Sūtra de la Vie et de la Sagesse infinies.

ཨོཾ་ན་མོ་བྷ་ག་ཝ་ཏེ། ཨ་པ་རི་མི་ཏ་ཨཱ་ཡུརྫྙཱ་ན་སུ་བི་ནི་ཤྩི་ཏ་ཏེ་ཛོ་རྭ་ཛཱ་ཡ། ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་ཡ། ཨརྷ་ཏེ་སམྱཀྶཾ་བུདྡྷཱ་ཡ། ཏདྱ་ཐཱ། ཨོཾ་པུཎྱེ་པུཎྱེ་མ་ཧཱ་པུཎྱེ། ཨ་པ་རི་མི་ཏ་པུཎྱེ་ཨ་པ་རི་མི་ཏ་པུཎྱ་ཛྙཱ་ན་སཾ་བྷཱ་རོ་པ་ཙི་ཏེ། ཨོཾ་སརྦ་སཾ་སྐཱ་ར་པ་རི་ཤུདྡྷ་དྷརྨ་ཏེ་ག་ག་ན་ས་མུཏྒ་ཏེ་སྭ་བྷཱ་ཝ་བི་ཤུདྡྷེ་མ་ཧཱ་ན་ཡ་པ་རི་ཝཱ་རེ་སྭཱ་ཧཱ།

om, namo bhagavaté | aparimita ayourjnana soubiniscita téjo rajaya | tat'agataya arhaté samyaksambouddhaya | tadyat'a, om pounyé pounyé maha pounyé | aparimita pounyé aparimita pounya jnana sambharo pachité | om, sarva samskara parishouddha dharmaté gagana samoudgaté svabhava vishouddhé mahanaya parivaré svaha |

ཡང་དེའི་ཚེ་སངས་རྒྱས་བྱེ་བ་ཕྲག་ལྔ་བཅུ་རྩ་ལྔས་དགོངས་པ་གཅིག་དང་དབྱངས་གཅིག་གིས་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་མདོ་སྡེ་འདི་གསུངས་སོ། །

yang dé tsé sangyé jéwa t'rak ngabchou tsa ngé gongpa chik dang yang chik gi tsé dang yéshé pak tou mépé dodé di soung so

Alors, 550 millions de bouddhas, animés d'un même esprit, récitèrent d'une seule voix ce Sūtra de la Vie et de la Sagesse infinies.

ཨོཾ་ན་མོ་བྷ་ག་ཝ་ཏེ། ཨ་པ་རི་མི་ཏ་ཨཱ་ཡུརྫྙཱ་ན་སུ་བི་ནི་ཤྩི་ཏ་ཏེ་ཛོ་རྭ་ཛཱ་ཡ། ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་ཡ། ཨརྷ་ཏེ་སམྱཀྶཾ་བུདྡྷཱ་ཡ། ཏདྱ་ཐཱ། ཨོཾ་པུཎྱེ་པུཎྱེ་མ་ཧཱ་པུཎྱེ། ཨ་པ་རི་མི་ཏ་པུཎྱེ་ཨ་པ་རི་མི་ཏ་པུཎྱ་ཛྙཱ་ན་སཾ་བྷཱ་རོ་པ་ཙི་ཏེ། ཨོཾ་སརྦ་སཾ་སྐཱ་ར་པ་རི་ཤུདྡྷ་དྷརྨ་ཏེ་ག་ག་ན་ས་མུཏྒ་ཏེ་སྭ་བྷཱ་ཝ་བི་ཤུདྡྷེ་མ་ཧཱ་ན་ཡ་པ་རི་ཝཱ་རེ་སྭཱ་ཧཱ།

om, namo bhagavaté | aparimita ayourjnana soubiniscita téjo rajaya | tat'agataya arhaté samyaksambouddhaya | tadyat'a, om pounyé pounyé maha pounyé | aparimita pounyé aparimita pounya jnana sambharo pachité | om, sarva samskara parishouddha dharmaté gagana samoudgaté svabhava vishouddhé mahanaya parivaré svaha |

ཡང་དེའི་ཚེ་སངས་རྒྱས་བྱེ་བ་ཕྲག་བཞི་ཅུ་རྩ་ལྔས་དགོངས་པ་གཅིག་དང་དབྱངས་གཅིག་གིས་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་མདོ་སྡེ་འདི་གསུངས་སོ། །

yang dé tsé sangyé jéwa t'rak zhi chou tsa ngé gongpa chik dang yang chik gi tsé dang yéshé pak tou mépé dodé di soung so

Alors, 450 millions de bouddhas, animés d'un même esprit, récitèrent d'une seule voix ce Sūtra de la Vie et de la Sagesse infinies.

ཨོཾ་ན་མོ་བྷ་ག་ཝ་ཏེ། ཨ་པ་རི་མི་ཏ་ཨཱ་ཡུརྫྙཱ་ན་སུ་བི་ནི་ཤྩི་ཏ་ཏེ་ཛོ་རྭ་ཛཱ་ཡ། ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་ཡ། ཨརྷ་ཏེ་སམྱཀྶཾ་བུདྡྷཱ་ཡ། ཏདྱ་ཐཱ། ཨོཾ་པུཎྱེ་པུཎྱེ་མ་ཧཱ་པུཎྱེ། ཨ་པ་རི་མི་ཏ་པུཎྱེ་ཨ་པ་རི་མི་ཏ་པུཎྱ་ཛྙཱ་ན་སཾ་བྷཱ་རོ་པ་ཙི་ཏེ། ཨོཾ་སརྦ་སཾ་སྐཱ་ར་པ་རི་ཤུདྡྷ་དྷརྨ་ཏེ་ག་ག་ན་ས་མུཏྒ་ཏེ་སྭ་བྷཱ་ཝ་བི་ཤུདྡྷེ་མ་ཧཱ་ན་ཡ་པ་རི་ཝཱ་རེ་སྭཱ་ཧཱ།

om, namo bhagavaté | aparimita ayourjnana soubiniscita téjo rajaya | tat'agataya arhaté samyaksambouddhaya | tadyat'a, om pounyé pounyé maha pounyé | aparimita pounyé aparimita pounya jnana sambharo pachité | om, sarva samskara parishouddha dharmaté gagana samoudgaté svabhava vishouddhé mahanaya parivaré svaha |

ཡང་དེའི་ཚེ་སངས་རྒྱས་བྱེ་བ་ཕྲག་སུམ་ཅུ་རྩ་དྲུག་གིས་དགོངས་པ་གཅིག་དང་དབྱངས་གཅིག་གིས་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་མདོ་སྡེ་འདི་གསུངས་སོ། །

yang dé tsé sangyé jéwa t'rak soumchou tsa drouk gi gongpa chik dang yang chik gi tsé dang yéshé pak tou mépé dodé di soung so

Alors, 360 millions de Bouddhas, animés d'un même esprit, récitèrent d'une seule voix ce Sūtra de la Vie et de la Sagesse infinies.

ཨོཾ་ན་མོ་བྷ་ག་ཝ་ཏེ། ཨ་པ་རི་མི་ཏ་ཨཱ་ཡུརྫྙཱ་ན་སུ་བི་ནི་ཤྩི་ཏ་ཏེ་ཛོ་རྭ་ཛཱ་ཡ། ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་ཡ། ཨརྷ་ཏེ་སམྱཀྶཾ་བུདྡྷཱ་ཡ། ཏདྱ་ཐཱ། ཨོཾ་པུཎྱེ་པུཎྱེ་མ་ཧཱ་པུཎྱེ། ཨ་པ་རི་མི་ཏ་པུཎྱེ་ཨ་པ་རི་མི་ཏ་པུཎྱ་ཛྙཱ་ན་སཾ་བྷཱ་རོ་པ་ཙི་ཏེ། ཨོཾ་སརྦ་སཾ་སྐཱ་ར་པ་རི་ཤུདྡྷ་དྷརྨ་ཏེ་ག་ག་ན་ས་མུཏྒ་ཏེ་སྭ་བྷཱ་ཝ་བི་ཤུདྡྷེ་མ་ཧཱ་ན་ཡ་པ་རི་ཝཱ་རེ་སྭཱ་ཧཱ།

om, namo bhagavaté | aparimita ayourjnana soubiniscita téjo rajaya | tat'agataya arhaté samyaksambouddhaya | tadyat'a, om pounyé pounyé maha pounyé | aparimita pounyé aparimita pounya jnana sambharo pachité | om, sarva samskara parishouddha dharmaté gagana samoudgaté svabhava vishouddhé mahanaya parivaré svaha |

ཡང་དེའི་ཚེ་སངས་རྒྱས་བྱེ་བ་ཕྲག་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔས་དགོངས་པ་གཅིག་དང་དབྱངས་གཅིག་གིས་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་མདོ་སྡེ་འདི་གསུངས་སོ། །

yang dé tsé sangyé jéwa t'rak nyishou tsa ngé gongpa chik dang yang chik gi tsé dang yéshé pak tou mépé dodé di soung so

Alors, 250 millions de bouddhas, animés d'un même esprit, récitèrent d'une seule voix ce Sūtra de la Vie et de la Sagesse infinies.

ཨོཾ་ན་མོ་བྷ་ག་ཝ་ཏེ། ཨ་པ་རི་མི་ཏ་ཨཱ་ཡུརྫྙཱ་ན་སུ་བི་ནི་ཤྩི་ཏ་ཏེ་ཛོ་རྭ་ཛཱ་ཡ། ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་ཡ། ཨརྷ་ཏེ་སམྱཀྶཾ་བུདྡྷཱ་ཡ། ཏདྱ་ཐཱ། ཨོཾ་པུཎྱེ་པུཎྱེ་མ་ཧཱ་པུཎྱེ། ཨ་པ་རི་མི་ཏ་པུཎྱེ་ཨ་པ་རི་མི་ཏ་པུཎྱ་ཛྙཱ་ན་སཾ་བྷཱ་རོ་པ་ཙི་ཏེ། ཨོཾ་སརྦ་སཾ་སྐཱ་ར་པ་རི་ཤུདྡྷ་དྷརྨ་ཏེ་ག་ག་ན་ས་མུཏྒ་ཏེ་སྭ་བྷཱ་ཝ་བི་ཤུདྡྷེ་མ་ཧཱ་ན་ཡ་པ་རི་ཝཱ་རེ་སྭཱ་ཧཱ།

om, namo bhagavaté | aparimita ayourjnana soubiniscita téjo rajaya | tat'agataya arhaté samyaksambouddhaya | tadyat'a, om pounyé pounyé maha pounyé | aparimita pounyé aparimita pounya jnana sambharo pachité | om, sarva samskara parishouddha dharmaté gagana samoudgaté svabhava vishouddhé mahanaya parivaré svaha |

ཡང་དེའི་ཚེ་སངས་རྒྱས་བྱེ་བ་ཕྲག་གངྒཱའི་ཀླུང་བཅུའི་བྱེ་མ་སྙེད་ཀྱིས་དགོངས་པ་གཅིག་དང་དབྱངས་གཅིག་གིས་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་མདོ་སྡེ་འདི་གསུངས་སོ། །

yang dé tsé sangyé jéwa t'rak ganggé loung chu jéma nyé kyi gongpa chik dang yang chik gi tsé dang yéshé pak tou mépé dodé di soung so

Alors, des millions de bouddhas aussi nombreux que les grains de sable dans dix rivières du Gange, animés d'un même esprit, récitèrent d'une seule voix ce Sūtra de la Vie et de la Sagesse infinies.

ཨོཾ་ན་མོ་བྷ་ག་ཝ་ཏེ། ཨ་པ་རི་མི་ཏ་ཨཱ་ཡུརྫྙཱ་ན་སུ་བི་ནི་ཤྩི་ཏ་ཏེ་ཛོ་རྭ་ཛཱ་ཡ། ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་ཡ། ཨརྷ་ཏེ་སམྱཀྶཾ་བུདྡྷཱ་ཡ། ཏདྱ་ཐཱ། ཨོཾ་པུཎྱེ་པུཎྱེ་མ་ཧཱ་པུཎྱེ། ཨ་པ་རི་མི་ཏ་པུཎྱེ་ཨ་པ་རི་མི་ཏ་པུཎྱ་ཛྙཱ་ན་སཾ་བྷཱ་རོ་པ་ཙི་ཏེ། ཨོཾ་སརྦ་སཾ་སྐཱ་ར་པ་རི་ཤུདྡྷ་དྷརྨ་ཏེ་ག་ག་ན་ས་མུཏྒ་ཏེ་སྭ་བྷཱ་ཝ་བི་ཤུདྡྷེ་མ་ཧཱ་ན་ཡ་པ་རི་ཝཱ་རེ་སྭཱ་ཧཱ།

om, namo bhagavaté | aparimita ayourjnana soubiniscita téjo rajaya | tat'agataya arhaté samyaksambouddhaya | tadyat'a, om pounyé pounyé maha pounyé | aparimita pounyé aparimita pounya jnana sambharo pachité | om, sarva samskara parishouddha dharmaté gagana samoudgaté svabhava vishouddhé mahanaya parivaré svaha |

གང་ཞིག་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་མདོ་སྡེ་འདི་ཡི་གེར་འབྲིའམ།

gangzhik tsé dang yéshé pak tou mépé dodé di yiger dri am

« Quiconque écrit ce Sūtra de la Vie et de la Sagesse infinies, ou

ཡི་གེར་འབྲིར་འཇུག་ན།

yiger drir jouk na

encourage d’autres à le faire,

དེའི་ཚེ་ཟད་པ་ལས་ཚེ་ལོ་བརྒྱ་ཐུབ་པར་འགྱུར་རོ། །

dé tsé zépa lé tsélo gya t'oubpar gyour ro

vivra pendant cent ans sans que sa longévité s’épuise.

ཚེ་ཡང་རྣམ་པར་འཕེལ་བར་འགྱུར་རོ། །

tsé yang nampar p'elwar gyour ro

sa longévité augmentera aussi.

ཨོཾ་ན་མོ་བྷ་ག་ཝ་ཏེ། ཨ་པ་རི་མི་ཏ་ཨཱ་ཡུརྫྙཱ་ན་སུ་བི་ནི་ཤྩི་ཏ་ཏེ་ཛོ་རྭ་ཛཱ་ཡ། ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་ཡ། ཨརྷ་ཏེ་སམྱཀྶཾ་བུདྡྷཱ་ཡ། ཏདྱ་ཐཱ། ཨོཾ་པུཎྱེ་པུཎྱེ་མ་ཧཱ་པུཎྱེ། ཨ་པ་རི་མི་ཏ་པུཎྱེ་ཨ་པ་རི་མི་ཏ་པུཎྱ་ཛྙཱ་ན་སཾ་བྷཱ་རོ་པ་ཙི་ཏེ། ཨོཾ་སརྦ་སཾ་སྐཱ་ར་པ་རི་ཤུདྡྷ་དྷརྨ་ཏེ་ག་ག་ན་ས་མུཏྒ་ཏེ་སྭ་བྷཱ་ཝ་བི་ཤུདྡྷེ་མ་ཧཱ་ན་ཡ་པ་རི་ཝཱ་རེ་སྭཱ་ཧཱ།

om, namo bhagavaté | aparimita ayourjnana soubiniscita téjo rajaya | tat'agataya arhaté samyaksambouddhaya | tadyat'a, om pounyé pounyé maha pounyé | aparimita pounyé aparimita pounya jnana sambharo pachité | om, sarva samskara parishouddha dharmaté gagana samoudgaté svabhava vishouddhé mahanaya parivaré svaha |

གང་ཞིག་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་མདོ་སྡེ་འདི་ཡི་གེར་འབྲིའམ།

gangzhik tsé dang yéshé pak tou mépé dodé di yiger dri am

« Quiconque écrit ce Sūtra de la Vie et de la Sagesse infinies, ou

ཡི་གེར་འབྲིར་འཇུག་ན།

yiger drir jouk na

encourage d’autres à le faire,

དེ་སེམས་ཅན་དམྱལ་བ་དང༌། བྱོལ་སོང་གི་སྐྱེ་གནས་དང༌། གཤིན་རྗེའི་འཇིག་རྟེན་དུ་ནམ་དུ་ཡང་སྐྱེ་བར་མི་འགྱུར་རོ། །

dé semchen nyalwa dang jolsong gi kyéné dang shinjé jikten dou nam dou yang kyéwar mingyour ro

ne renaîtra plus jamais dans les enfers ou parmi les animaux, ou dans le royaume de Yama1.

ནམ་དུ་ཡང་མི་ཁོམ་པར་སྐྱེ་བར་མི་འགྱུར་ཏེ།

nam dou yang mik'ompar kyéwar mingyour té

Il ne connaîtra plus jamais un état dépourvu de liberté,

གང་དང་གང་དུ་སྐྱེས་པའི་སྐྱེ་བ་ཐམས་ཅད་དུ་སྐྱེ་བ་དྲན་པར་འགྱུར་རོ། །

gang dang gangdou kyépé kyéwa t'amché dou kyéwa drenpar gyour ro

et il se souviendra de tous les détails de ses vies passées.

ཨོཾ་ན་མོ་བྷ་ག་ཝ་ཏེ། ཨ་པ་རི་མི་ཏ་ཨཱ་ཡུརྫྙཱ་ན་སུ་བི་ནི་ཤྩི་ཏ་ཏེ་ཛོ་རྭ་ཛཱ་ཡ། ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་ཡ། ཨརྷ་ཏེ་སམྱཀྶཾ་བུདྡྷཱ་ཡ། ཏདྱ་ཐཱ། ཨོཾ་པུཎྱེ་པུཎྱེ་མ་ཧཱ་པུཎྱེ། ཨ་པ་རི་མི་ཏ་པུཎྱེ་ཨ་པ་རི་མི་ཏ་པུཎྱ་ཛྙཱ་ན་སཾ་བྷཱ་རོ་པ་ཙི་ཏེ། ཨོཾ་སརྦ་སཾ་སྐཱ་ར་པ་རི་ཤུདྡྷ་དྷརྨ་ཏེ་ག་ག་ན་ས་མུཏྒ་ཏེ་སྭ་བྷཱ་ཝ་བི་ཤུདྡྷེ་མ་ཧཱ་ན་ཡ་པ་རི་ཝཱ་རེ་སྭཱ་ཧཱ།

om, namo bhagavaté | aparimita ayourjnana soubiniscita téjo rajaya | tat'agataya arhaté samyaksambouddhaya | tadyat'a, om pounyé pounyé maha pounyé | aparimita pounyé aparimita pounya jnana sambharo pachité | om, sarva samskara parishouddha dharmaté gagana samoudgaté svabhava vishouddhé mahanaya parivaré svaha |

གང་ལ་ལ་ཞིག་གིས་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་མདོ་སྡེ་འདི་ཡི་གེར་འབྲིའམ།

gangla la zhik gi tsé dang yéshé pak tou mépé dodé di yiger dri am

« Pour tous, écrire ce Sūtra de la Vie et de la Sagesse infinies, ou

ཡི་གེར་འབྲིར་འཇུག་ན།

yiger drir jouk na

encourager d’autres à le faire,

ངེས་ཆོས་ཀྱི་ཕུང་པོ་བརྒྱད་ཁྲི་བཞི་སྟོང་འབྲིར་བཅུག་པར་འགྱུར་རོ། །

ngé chö kyi p'oungpo gyé t'ri zhi tong drir choukpar gyour ro

revient à commander l’écriture des 84 000 sections du Dharma.

ཨོཾ་ན་མོ་བྷ་ག་ཝ་ཏེ། ཨ་པ་རི་མི་ཏ་ཨཱ་ཡུརྫྙཱ་ན་སུ་བི་ནི་ཤྩི་ཏ་ཏེ་ཛོ་རྭ་ཛཱ་ཡ། ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་ཡ། ཨརྷ་ཏེ་སམྱཀྶཾ་བུདྡྷཱ་ཡ། ཏདྱ་ཐཱ། ཨོཾ་པུཎྱེ་པུཎྱེ་མ་ཧཱ་པུཎྱེ། ཨ་པ་རི་མི་ཏ་པུཎྱེ་ཨ་པ་རི་མི་ཏ་པུཎྱ་ཛྙཱ་ན་སཾ་བྷཱ་རོ་པ་ཙི་ཏེ། ཨོཾ་སརྦ་སཾ་སྐཱ་ར་པ་རི་ཤུདྡྷ་དྷརྨ་ཏེ་ག་ག་ན་ས་མུཏྒ་ཏེ་སྭ་བྷཱ་ཝ་བི་ཤུདྡྷེ་མ་ཧཱ་ན་ཡ་པ་རི་ཝཱ་རེ་སྭཱ་ཧཱ།

om, namo bhagavaté | aparimita ayourjnana soubiniscita téjo rajaya | tat'agataya arhaté samyaksambouddhaya | tadyat'a, om pounyé pounyé maha pounyé | aparimita pounyé aparimita pounya jnana sambharo pachité | om, sarva samskara parishouddha dharmaté gagana samoudgaté svabhava vishouddhé mahanaya parivaré svaha |

གང་ཞིག་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་མདོ་སྡེ་འདི་ཡི་གེར་འབྲིའམ།

gangzhik tsé dang yéshé pak tou mépé dodé di yiger dri am

« Pour tous, écrire ce Sūtra de la Vie et de la Sagesse infinies, ou

ཡི་གེར་འབྲིར་འཇུག་ན།

yiger drir jouk na

encourager d’autres à le faire,

དེས་ཆོས་ཀྱི་ཕུང་པོ་བརྒྱད་ཁྲི་བཞི་སྟོང་བྱེད་དུ་བཅུག་པ་དང༌།

dé chö kyi p'oungpo gyé t'ri zhi tongjé dou choukpa dang

revient à commander la reproduction des 84 000 sections du Dharma et

རབ་ཏུ་གནས་པ་བྱས་པ་ཡིན་ནོ། །

rabtou népa jépa yin no

à les faire toutes consacrer.

ཨོཾ་ན་མོ་བྷ་ག་ཝ་ཏེ། ཨ་པ་རི་མི་ཏ་ཨཱ་ཡུརྫྙཱ་ན་སུ་བི་ནི་ཤྩི་ཏ་ཏེ་ཛོ་རྭ་ཛཱ་ཡ། ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་ཡ། ཨརྷ་ཏེ་སམྱཀྶཾ་བུདྡྷཱ་ཡ། ཏདྱ་ཐཱ། ཨོཾ་པུཎྱེ་པུཎྱེ་མ་ཧཱ་པུཎྱེ། ཨ་པ་རི་མི་ཏ་པུཎྱེ་ཨ་པ་རི་མི་ཏ་པུཎྱ་ཛྙཱ་ན་སཾ་བྷཱ་རོ་པ་ཙི་ཏེ། ཨོཾ་སརྦ་སཾ་སྐཱ་ར་པ་རི་ཤུདྡྷ་དྷརྨ་ཏེ་ག་ག་ན་ས་མུཏྒ་ཏེ་སྭ་བྷཱ་ཝ་བི་ཤུདྡྷེ་མ་ཧཱ་ན་ཡ་པ་རི་ཝཱ་རེ་སྭཱ་ཧཱ།

om, namo bhagavaté | aparimita ayourjnana soubiniscita téjo rajaya | tat'agataya arhaté samyaksambouddhaya | tadyat'a, om pounyé pounyé maha pounyé | aparimita pounyé aparimita pounya jnana sambharo pachité | om, sarva samskara parishouddha dharmaté gagana samoudgaté svabhava vishouddhé mahanaya parivaré svaha |

གང་ཞིག་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་མདོ་སྡེ་འདི་ཡི་གེར་འབྲིའམ།

gangzhik tsé dang yéshé pak tou mépé dodé di yiger dri am

« Quiconque écrit ce Sūtra de la Vie et de la Sagesse infinies, ou

ཡི་གེར་འབྲིར་འཇུག་ན།

yiger drir jouk na

encourage d’autres à le faire,

དེའི་མཚམས་མེད་པ་ལྔ་བྱས་པ་ཡང་ཡོངས་སུ་བྱང་བར་འགྱུར་རོ། །

dé tsammépa nga jépa yang yongsou jangwar gyour ro

même s’il a commis les cinq actes à rétribution immédiate, verra ses méfaits complètement purifiés.

ཨོཾ་ན་མོ་བྷ་ག་ཝ་ཏེ། ཨ་པ་རི་མི་ཏ་ཨཱ་ཡུརྫྙཱ་ན་སུ་བི་ནི་ཤྩི་ཏ་ཏེ་ཛོ་རྭ་ཛཱ་ཡ། ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་ཡ། ཨརྷ་ཏེ་སམྱཀྶཾ་བུདྡྷཱ་ཡ། ཏདྱ་ཐཱ། ཨོཾ་པུཎྱེ་པུཎྱེ་མ་ཧཱ་པུཎྱེ། ཨ་པ་རི་མི་ཏ་པུཎྱེ་ཨ་པ་རི་མི་ཏ་པུཎྱ་ཛྙཱ་ན་སཾ་བྷཱ་རོ་པ་ཙི་ཏེ། ཨོཾ་སརྦ་སཾ་སྐཱ་ར་པ་རི་ཤུདྡྷ་དྷརྨ་ཏེ་ག་ག་ན་ས་མུཏྒ་ཏེ་སྭ་བྷཱ་ཝ་བི་ཤུདྡྷེ་མ་ཧཱ་ན་ཡ་པ་རི་ཝཱ་རེ་སྭཱ་ཧཱ།

om, namo bhagavaté | aparimita ayourjnana soubiniscita téjo rajaya | tat'agataya arhaté samyaksambouddhaya | tadyat'a, om pounyé pounyé maha pounyé | aparimita pounyé aparimita pounya jnana sambharo pachité | om, sarva samskara parishouddha dharmaté gagana samoudgaté svabhava vishouddhé mahanaya parivaré svaha |

གང་ཞིག་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་མདོ་སྡེ་འདི་ཡི་གེར་འབྲིའམ།

gangzhik tsé dang yéshé pak tou mépé dodé di yiger dri am

« Quiconque écrit ce Sūtra de la Vie et de la Sagesse infinies, ou

ཡི་གེར་འབྲིར་འཇུག་ན།

yiger drir jouk na

encourage d’autres à le faire,

དེའི་སྡིག་པའི་ཕུང་པོ་རི་རབ་ཙམ་ཡང་ཡོངས་སུ་བྱང་བར་འགྱུར་རོ། །

dé dikpé p'oungpo rirab tsam yang yongsou jangwar gyour ro

même s’il a commis une foule de mauvaises actions aussi vaste que le mont Meru, verra ses méfaits complètement purifiés.

ཨོཾ་ན་མོ་བྷ་ག་ཝ་ཏེ། ཨ་པ་རི་མི་ཏ་ཨཱ་ཡུརྫྙཱ་ན་སུ་བི་ནི་ཤྩི་ཏ་ཏེ་ཛོ་རྭ་ཛཱ་ཡ། ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་ཡ། ཨརྷ་ཏེ་སམྱཀྶཾ་བུདྡྷཱ་ཡ། ཏདྱ་ཐཱ། ཨོཾ་པུཎྱེ་པུཎྱེ་མ་ཧཱ་པུཎྱེ། ཨ་པ་རི་མི་ཏ་པུཎྱེ་ཨ་པ་རི་མི་ཏ་པུཎྱ་ཛྙཱ་ན་སཾ་བྷཱ་རོ་པ་ཙི་ཏེ། ཨོཾ་སརྦ་སཾ་སྐཱ་ར་པ་རི་ཤུདྡྷ་དྷརྨ་ཏེ་ག་ག་ན་ས་མུཏྒ་ཏེ་སྭ་བྷཱ་ཝ་བི་ཤུདྡྷེ་མ་ཧཱ་ན་ཡ་པ་རི་ཝཱ་རེ་སྭཱ་ཧཱ།

om, namo bhagavaté | aparimita ayourjnana soubiniscita téjo rajaya | tat'agataya arhaté samyaksambouddhaya | tadyat'a, om pounyé pounyé maha pounyé | aparimita pounyé aparimita pounya jnana sambharo pachité | om, sarva samskara parishouddha dharmaté gagana samoudgaté svabhava vishouddhé mahanaya parivaré svaha |

གང་ཞིག་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་མདོ་སྡེ་འདི་ཡི་གེར་འབྲིའམ།

gangzhik tsé dang yéshé pak tou mépé dodé di yiger dri am

« Quiconque écrit ce Sūtra de la Vie et de la Sagesse infinies, ou

ཡི་གེར་འབྲིར་འཇུག་ན།

yiger drir jouk na

encourage d’autres à le faire,

དེ་ལ་བདུད་དང་བདུད་ཀྱི་རིས་ཀྱི་ལྷ་དང༌།

dé la du dang du kyi ri kyi l'a dang

même si les māra, les dieux du royaume de māra,

གནོད་སྦྱིན་དང༌། སྲིན་པོས་གླགས་བཙལ་ཀྱང་གླགས་རྙེད་པར་མི་འགྱུར་རོ། །

nöjin dang sinpö lak tsal kyang laknyépar mingyour ro

les yakṣa ou les rakṣasa cherchent à lui nuire, ne subira aucun mal.

ཨོཾ་ན་མོ་བྷ་ག་ཝ་ཏེ། ཨ་པ་རི་མི་ཏ་ཨཱ་ཡུརྫྙཱ་ན་སུ་བི་ནི་ཤྩི་ཏ་ཏེ་ཛོ་རྭ་ཛཱ་ཡ། ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་ཡ། ཨརྷ་ཏེ་སམྱཀྶཾ་བུདྡྷཱ་ཡ། ཏདྱ་ཐཱ། ཨོཾ་པུཎྱེ་པུཎྱེ་མ་ཧཱ་པུཎྱེ། ཨ་པ་རི་མི་ཏ་པུཎྱེ་ཨ་པ་རི་མི་ཏ་པུཎྱ་ཛྙཱ་ན་སཾ་བྷཱ་རོ་པ་ཙི་ཏེ། ཨོཾ་སརྦ་སཾ་སྐཱ་ར་པ་རི་ཤུདྡྷ་དྷརྨ་ཏེ་ག་ག་ན་ས་མུཏྒ་ཏེ་སྭ་བྷཱ་ཝ་བི་ཤུདྡྷེ་མ་ཧཱ་ན་ཡ་པ་རི་ཝཱ་རེ་སྭཱ་ཧཱ།

om, namo bhagavaté | aparimita ayourjnana soubiniscita téjo rajaya | tat'agataya arhaté samyaksambouddhaya | tadyat'a, om pounyé pounyé maha pounyé | aparimita pounyé aparimita pounya jnana sambharo pachité | om, sarva samskara parishouddha dharmaté gagana samoudgaté svabhava vishouddhé mahanaya parivaré svaha |

གང་ཞིག་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་མདོ་སྡེ་འདི་ཡི་གེར་འབྲིའམ།

gangzhik tsé dang yéshé pak tou mépé dodé di yiger dri am

« Quiconque écrit ce Sūtra de la Vie et de la Sagesse infinies, ou

ཡི་གེར་འབྲིར་འཇུག་ན།

yiger drir jouk na

encourage d’autres à le faire,

དེ་འཆི་བའི་དུས་ཀྱི་ཚེ་སངས་རྒྱས་བྱེ་བ་ཕྲག་དགུ་བཅུ་རྩ་དགུས་མངོན་སུམ་དུ་ལུང་སྟོན་པར་མཛད་དེ།

dé chiwé du kyi tsé sangyé jéwa t'rak gouchou tsa gu ngönsoum dou loungtönpar dzé dé

recevra au moment de sa mort les prophéties directes de 990 millions de bouddhas.

སངས་རྒྱས་སྟོང་གིས་དེ་ལ་ཕྱག་རྐྱོང་བར་འགྱུར་རོ། །

sangyé tong gi dé la chak kyongwar gyour ro

Un millier de bouddhas lui tendront les mains et

སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་དུ་འགྲོ་བར་མཛད་པར་འགྱུར་ཏེ།

sangyé kyi zhing né sangyé kyi zhing dou drowar dzépar gyour té

il ira d’un royaume de bouddha à un autre.

འདི་ལ་ཐེ་ཚོམ་དང༌། སོམ་ཉི་དང༌། ཡིད་གཉིས་མ་བྱེད་ཅིག །

di la t'étsom dang somnyi dang yinyi ma jé chik

N’ayez à ce sujet aucun doute, aucune appréhension ou hésitation.

ཨོཾ་ན་མོ་བྷ་ག་ཝ་ཏེ། ཨ་པ་རི་མི་ཏ་ཨཱ་ཡུརྫྙཱ་ན་སུ་བི་ནི་ཤྩི་ཏ་ཏེ་ཛོ་རྭ་ཛཱ་ཡ། ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་ཡ། ཨརྷ་ཏེ་སམྱཀྶཾ་བུདྡྷཱ་ཡ། ཏདྱ་ཐཱ། ཨོཾ་པུཎྱེ་པུཎྱེ་མ་ཧཱ་པུཎྱེ། ཨ་པ་རི་མི་ཏ་པུཎྱེ་ཨ་པ་རི་མི་ཏ་པུཎྱ་ཛྙཱ་ན་སཾ་བྷཱ་རོ་པ་ཙི་ཏེ། ཨོཾ་སརྦ་སཾ་སྐཱ་ར་པ་རི་ཤུདྡྷ་དྷརྨ་ཏེ་ག་ག་ན་ས་མུཏྒ་ཏེ་སྭ་བྷཱ་ཝ་བི་ཤུདྡྷེ་མ་ཧཱ་ན་ཡ་པ་རི་ཝཱ་རེ་སྭཱ་ཧཱ།

om, namo bhagavaté | aparimita ayourjnana soubiniscita téjo rajaya | tat'agataya arhaté samyaksambouddhaya | tadyat'a, om pounyé pounyé maha pounyé | aparimita pounyé aparimita pounya jnana sambharo pachité | om, sarva samskara parishouddha dharmaté gagana samoudgaté svabhava vishouddhé mahanaya parivaré svaha |

གང་དག་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་མདོ་སྡེ་འདི་ཡི་གེར་འབྲིའམ།

gangdak tsé dang yéshé pak tou mépé dodé di yiger dri am

« Quiconque écrit ce Sūtra de la Vie et de la Sagesse infinies, ou

ཡི་གེར་འབྲིར་འཇུག་ན།

yiger drir jouk na

encourage d’autres à le faire,

རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་བཞི་དེའི་ཕྱི་བཞིན་དུ་འབྲང་ཞིང་བསྲུང་བ་དང༌། བསྐྱབ་པ་དང༌། སྦ་བ་བྱེད་པར་འགྱུར་རོ། །

gyalpo chenpo zhi dé chizhin dou drang zhing soungwa dang kyabpa dang bawa jépar gyour ro

sera aidé et protégé par les quatre grands rois, qui veilleront sur lui et le mettront à l'abri du danger.

ཨོཾ་ན་མོ་བྷ་ག་ཝ་ཏེ། ཨ་པ་རི་མི་ཏ་ཨཱ་ཡུརྫྙཱ་ན་སུ་བི་ནི་ཤྩི་ཏ་ཏེ་ཛོ་རྭ་ཛཱ་ཡ། ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་ཡ། ཨརྷ་ཏེ་སམྱཀྶཾ་བུདྡྷཱ་ཡ། ཏདྱ་ཐཱ། ཨོཾ་པུཎྱེ་པུཎྱེ་མ་ཧཱ་པུཎྱེ། ཨ་པ་རི་མི་ཏ་པུཎྱེ་ཨ་པ་རི་མི་ཏ་པུཎྱ་ཛྙཱ་ན་སཾ་བྷཱ་རོ་པ་ཙི་ཏེ། ཨོཾ་སརྦ་སཾ་སྐཱ་ར་པ་རི་ཤུདྡྷ་དྷརྨ་ཏེ་ག་ག་ན་ས་མུཏྒ་ཏེ་སྭ་བྷཱ་ཝ་བི་ཤུདྡྷེ་མ་ཧཱ་ན་ཡ་པ་རི་ཝཱ་རེ་སྭཱ་ཧཱ།

om, namo bhagavaté | aparimita ayourjnana soubiniscita téjo rajaya | tat'agataya arhaté samyaksambouddhaya | tadyat'a, om pounyé pounyé maha pounyé | aparimita pounyé aparimita pounya jnana sambharo pachité | om, sarva samskara parishouddha dharmaté gagana samoudgaté svabhava vishouddhé mahanaya parivaré svaha |

གང་ཞིག་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་མདོ་སྡེ་འདི་ཡི་གེར་འབྲིའམ།

gangzhik tsé dang yéshé pak tou mépé dodé di yiger dri am

« Quiconque écrit ce Sūtra de la Vie et de la Sagesse infinies, ou

ཡི་གེར་འབྲིར་འཇུག་ན།

yiger drir jouk na

encourage d’autres à le faire,

དེ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་འོད་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་བདེ་བ་ཅན་དུ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་རོ། །

dédé zhin shekpa ö pak tou mépé sangyé kyi zhing jikten gyi k'am déwachen dou kyéwar gyour ro

renaîtra dans le royaume de Sukhāvatī, le champ de bouddha du Bouddha Amitābha.

ཨོཾ་ན་མོ་བྷ་ག་ཝ་ཏེ། ཨ་པ་རི་མི་ཏ་ཨཱ་ཡུརྫྙཱ་ན་སུ་བི་ནི་ཤྩི་ཏ་ཏེ་ཛོ་རྭ་ཛཱ་ཡ། ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་ཡ། ཨརྷ་ཏེ་སམྱཀྶཾ་བུདྡྷཱ་ཡ། ཏདྱ་ཐཱ། ཨོཾ་པུཎྱེ་པུཎྱེ་མ་ཧཱ་པུཎྱེ། ཨ་པ་རི་མི་ཏ་པུཎྱེ་ཨ་པ་རི་མི་ཏ་པུཎྱ་ཛྙཱ་ན་སཾ་བྷཱ་རོ་པ་ཙི་ཏེ། ཨོཾ་སརྦ་སཾ་སྐཱ་ར་པ་རི་ཤུདྡྷ་དྷརྨ་ཏེ་ག་ག་ན་ས་མུཏྒ་ཏེ་སྭ་བྷཱ་ཝ་བི་ཤུདྡྷེ་མ་ཧཱ་ན་ཡ་པ་རི་ཝཱ་རེ་སྭཱ་ཧཱ།

om, namo bhagavaté | aparimita ayourjnana soubiniscita téjo rajaya | tat'agataya arhaté samyaksambouddhaya | tadyat'a, om pounyé pounyé maha pounyé | aparimita pounyé aparimita pounya jnana sambharo pachité | om, sarva samskara parishouddha dharmaté gagana samoudgaté svabhava vishouddhé mahanaya parivaré svaha |

ས་ཕྱོགས་གང་དུ་མདོ་སྡེ་དཀོན་མཆོག་འདི་འབྲི་བའི་ས་ཕྱོགས་དེ་ཡང་མཆོད་རྟེན་དུ་འགྱུར་རོ། །

sachok gangdou dodé könchok di driwé sachok déyang chörten dou gyour ro

« Tout lieu où se trouve retranscrit ce rare et suprême sūtra deviendra digne de vénération.

བྱོལ་སོང་གི་སྐྱེ་གནས་སུ་སོང་བའི་བྱ་དང༌། རི་དྭགས་གང་དག་གི་རྣ་ལམ་དུ་གྲགས་པར་གྱུར་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་འཚང་རྒྱ་བར་འགྱུར་རོ། །

jolsong gi kyéné sou songwé ja dang ridak gangdak gi nalam dou drakpar gyourpa dédak t'amché lanamé pa yangdakpar dzokpé changchoub tou ngönpar dzokpar tsanggyawar gyour ro

Tout oiseau ou autre créature du monde animal qui entend ce sūtra parviendra à la réalisation complète dans l’état insurpassable de l’Éveil authentique et parfait.

ཨོཾ་ན་མོ་བྷ་ག་ཝ་ཏེ། ཨ་པ་རི་མི་ཏ་ཨཱ་ཡུརྫྙཱ་ན་སུ་བི་ནི་ཤྩི་ཏ་ཏེ་ཛོ་རྭ་ཛཱ་ཡ། ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་ཡ། ཨརྷ་ཏེ་སམྱཀྶཾ་བུདྡྷཱ་ཡ། ཏདྱ་ཐཱ། ཨོཾ་པུཎྱེ་པུཎྱེ་མ་ཧཱ་པུཎྱེ། ཨ་པ་རི་མི་ཏ་པུཎྱེ་ཨ་པ་རི་མི་ཏ་པུཎྱ་ཛྙཱ་ན་སཾ་བྷཱ་རོ་པ་ཙི་ཏེ། ཨོཾ་སརྦ་སཾ་སྐཱ་ར་པ་རི་ཤུདྡྷ་དྷརྨ་ཏེ་ག་ག་ན་ས་མུཏྒ་ཏེ་སྭ་བྷཱ་ཝ་བི་ཤུདྡྷེ་མ་ཧཱ་ན་ཡ་པ་རི་ཝཱ་རེ་སྭཱ་ཧཱ།

om, namo bhagavaté | aparimita ayourjnana soubiniscita téjo rajaya | tat'agataya arhaté samyaksambouddhaya | tadyat'a, om pounyé pounyé maha pounyé | aparimita pounyé aparimita pounya jnana sambharo pachité | om, sarva samskara parishouddha dharmaté gagana samoudgaté svabhava vishouddhé mahanaya parivaré svaha |

གང་ཞིག་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་མདོ་སྡེ་འདི་ཡི་གེར་འབྲིའམ།

gangzhik tsé dang yéshé pak tou mépé dodé di yiger dri am

« Quiconque écrit ce Sūtra de la Vie et de la Sagesse infinies, ou

ཡི་གེར་འབྲིར་འཇུག་ན།

yiger drir jouk na

encourage d’autres à le faire,

དེ་བུད་མེད་ཀྱི་ལུས་སུ་ནམ་དུ་ཡང་སྐྱེ་བར་མི་འགྱུར་རོ། །

dé bumé kyi lu sou nam dou yang kyéwar mingyour ro

ne renaîtra jamais plus comme une personne soumise au contrôle d'autrui2.

ཨོཾ་ན་མོ་བྷ་ག་ཝ་ཏེ། ཨ་པ་རི་མི་ཏ་ཨཱ་ཡུརྫྙཱ་ན་སུ་བི་ནི་ཤྩི་ཏ་ཏེ་ཛོ་རྭ་ཛཱ་ཡ། ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་ཡ། ཨརྷ་ཏེ་སམྱཀྶཾ་བུདྡྷཱ་ཡ། ཏདྱ་ཐཱ། ཨོཾ་པུཎྱེ་པུཎྱེ་མ་ཧཱ་པུཎྱེ། ཨ་པ་རི་མི་ཏ་པུཎྱེ་ཨ་པ་རི་མི་ཏ་པུཎྱ་ཛྙཱ་ན་སཾ་བྷཱ་རོ་པ་ཙི་ཏེ། ཨོཾ་སརྦ་སཾ་སྐཱ་ར་པ་རི་ཤུདྡྷ་དྷརྨ་ཏེ་ག་ག་ན་ས་མུཏྒ་ཏེ་སྭ་བྷཱ་ཝ་བི་ཤུདྡྷེ་མ་ཧཱ་ན་ཡ་པ་རི་ཝཱ་རེ་སྭཱ་ཧཱ།

om, namo bhagavaté | aparimita ayourjnana soubiniscita téjo rajaya | tat'agataya arhaté samyaksambouddhaya | tadyat'a, om pounyé pounyé maha pounyé | aparimita pounyé aparimita pounya jnana sambharo pachité | om, sarva samskara parishouddha dharmaté gagana samoudgaté svabhava vishouddhé mahanaya parivaré svaha |

གང་ཞིག་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་འདིའི་ཕྱིར་ཀར་ཤ་པ་ན་གཅིག་སྦྱིན་པ་བྱིན་ན།

gangzhik tsé dang yéshé pak tou mépé chö kyi namdrang di chir kar shapa na chik jinpa jin na

« Quiconque donne ne serait-ce qu’un simple kārṣāpaṇa pour l’amour de ce texte du Dharma, le Sūtra de la Vie et de la Sagesse infinies,

དེས་སྟོང་གསུམ་གྱི་སྟོང་ཆེན་པོའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་བདུན་གྱིས་ཡོངས་སུ་བཀང་སྟེ་སྦྱིན་པ་བྱིན་པར་འགྱུར་རོ། །

dé tongsoum gyi tongchenpö jikten gyi k'am rinpoché na dün gyi yongsou kang té jinpa jinpar gyour ro

fait un don aussi grand que le trichiliocosme entièrement rempli des sept sortes de pierres précieuses.

ཨོཾ་ན་མོ་བྷ་ག་ཝ་ཏེ། ཨ་པ་རི་མི་ཏ་ཨཱ་ཡུརྫྙཱ་ན་སུ་བི་ནི་ཤྩི་ཏ་ཏེ་ཛོ་རྭ་ཛཱ་ཡ། ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་ཡ། ཨརྷ་ཏེ་སམྱཀྶཾ་བུདྡྷཱ་ཡ། ཏདྱ་ཐཱ། ཨོཾ་པུཎྱེ་པུཎྱེ་མ་ཧཱ་པུཎྱེ། ཨ་པ་རི་མི་ཏ་པུཎྱེ་ཨ་པ་རི་མི་ཏ་པུཎྱ་ཛྙཱ་ན་སཾ་བྷཱ་རོ་པ་ཙི་ཏེ། ཨོཾ་སརྦ་སཾ་སྐཱ་ར་པ་རི་ཤུདྡྷ་དྷརྨ་ཏེ་ག་ག་ན་ས་མུཏྒ་ཏེ་སྭ་བྷཱ་ཝ་བི་ཤུདྡྷེ་མ་ཧཱ་ན་ཡ་པ་རི་ཝཱ་རེ་སྭཱ་ཧཱ།

om, namo bhagavaté | aparimita ayourjnana soubiniscita téjo rajaya | tat'agataya arhaté samyaksambouddhaya | tadyat'a, om pounyé pounyé maha pounyé | aparimita pounyé aparimita pounya jnana sambharo pachité | om, sarva samskara parishouddha dharmaté gagana samoudgaté svabhava vishouddhé mahanaya parivaré svaha |

གང་ལ་ལ་ཞིག་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་འདི་ལ་མཆོད་པ་བྱེད་པར་འགྱུར་པ་དེས།

gangla la zhik chö kyi namdrang di la chöpa jépar gyourpa dé

« Quiconque fait des offrandes à ce texte du Dharma

དམ་པའི་ཆོས་མཐའ་དག་མཆོད་པ་བྱས་པར་འགྱུར་རོ། །

dampé chö t'adak chöpa jépar gyour ro

fait des offrandes au Dharma tout entier.

ཨོཾ་ན་མོ་བྷ་ག་ཝ་ཏེ། ཨ་པ་རི་མི་ཏ་ཨཱ་ཡུརྫྙཱ་ན་སུ་བི་ནི་ཤྩི་ཏ་ཏེ་ཛོ་རྭ་ཛཱ་ཡ། ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་ཡ། ཨརྷ་ཏེ་སམྱཀྶཾ་བུདྡྷཱ་ཡ། ཏདྱ་ཐཱ། ཨོཾ་པུཎྱེ་པུཎྱེ་མ་ཧཱ་པུཎྱེ། ཨ་པ་རི་མི་ཏ་པུཎྱེ་ཨ་པ་རི་མི་ཏ་པུཎྱ་ཛྙཱ་ན་སཾ་བྷཱ་རོ་པ་ཙི་ཏེ། ཨོཾ་སརྦ་སཾ་སྐཱ་ར་པ་རི་ཤུདྡྷ་དྷརྨ་ཏེ་ག་ག་ན་ས་མུཏྒ་ཏེ་སྭ་བྷཱ་ཝ་བི་ཤུདྡྷེ་མ་ཧཱ་ན་ཡ་པ་རི་ཝཱ་རེ་སྭཱ་ཧཱ།

om, namo bhagavaté | aparimita ayourjnana soubiniscita téjo rajaya | tat'agataya arhaté samyaksambouddhaya | tadyat'a, om pounyé pounyé maha pounyé | aparimita pounyé aparimita pounya jnana sambharo pachité | om, sarva samskara parishouddha dharmaté gagana samoudgaté svabhava vishouddhé mahanaya parivaré svaha |

འདི་ལྟ་སྟེ། དཔེར་ན། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམ་པར་གཟིགས་དང༌། གཙུག་ཏོར་ཅན་དང༌། ཐམས་ཅད་སྐྱོ་བ་དང༌། ལོག་པར་དང་སེལ་དང༌། གསེར་ཐུབ་དང༌། འོད་སྲུངས་དང༌། ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ལ་སོགས་པ་ལ་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་བདུན་གྱིས་མཆོད་པ་བྱས་པའི་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཕུང་པོའི་ཚད་ནི་བགྲང་བར་ནུས་ཀྱི། ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཕུང་པོའི་ཚད་ནི་བགྲང་བར་མི་ནུས་སོ། །

di ta té per na dézhin shekpa nampar zik dang tsouktor chen dang t'amché kyowa dang lokpar dang sel dang sert'oub dang ösoung dang shakya t'oubpa lasokpa la rinpoché na dün gyi chöpa jépé sönam kyi p'oungpö tsé ni drangwar nu kyi tsé dang yéshé pak tou mépé sönam kyi p'oungpö tsé ni drangwar mi nu so

« Il en est ainsi : il serait possible, par exemple, de quantifier le mérite obtenu en offrant les sept pierres précieuses aux bouddhas Vipaśyin, Śikhin, Viśvabhū, Krakucchanda3, Kanakamuni, Kāśyapa et Śākyamuni, maisécrire et encourager d’autres à écrire ce Sūtra de la Vie et de la Sagesse infinies engendre un mérite qui ne peut être calculé.

ཨོཾ་ན་མོ་བྷ་ག་ཝ་ཏེ། ཨ་པ་རི་མི་ཏ་ཨཱ་ཡུརྫྙཱ་ན་སུ་བི་ནི་ཤྩི་ཏ་ཏེ་ཛོ་རྭ་ཛཱ་ཡ། ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་ཡ། ཨརྷ་ཏེ་སམྱཀྶཾ་བུདྡྷཱ་ཡ། ཏདྱ་ཐཱ། ཨོཾ་པུཎྱེ་པུཎྱེ་མ་ཧཱ་པུཎྱེ། ཨ་པ་རི་མི་ཏ་པུཎྱེ་ཨ་པ་རི་མི་ཏ་པུཎྱ་ཛྙཱ་ན་སཾ་བྷཱ་རོ་པ་ཙི་ཏེ། ཨོཾ་སརྦ་སཾ་སྐཱ་ར་པ་རི་ཤུདྡྷ་དྷརྨ་ཏེ་ག་ག་ན་ས་མུཏྒ་ཏེ་སྭ་བྷཱ་ཝ་བི་ཤུདྡྷེ་མ་ཧཱ་ན་ཡ་པ་རི་ཝཱ་རེ་སྭཱ་ཧཱ།

om, namo bhagavaté | aparimita ayourjnana soubiniscita téjo rajaya | tat'agataya arhaté samyaksambouddhaya | tadyat'a, om pounyé pounyé maha pounyé | aparimita pounyé aparimita pounya jnana sambharo pachité | om, sarva samskara parishouddha dharmaté gagana samoudgaté svabhava vishouddhé mahanaya parivaré svaha |

འདི་ལྟ་སྟེ། དཔེར་ན། རིན་པོ་ཆེའི་ཕུང་པོ་རིའི་རྒྱལ་པོ་རི་རབ་ཙམ་སྤུངས་ཏེ། སྤྱིན་པ་བྱིན་པ་དེའི་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཕུང་པོའི་ཚད་ནི་བགྲང་བར་ནུས་ཀྱི། ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་མདོ་སྡེ་འདིའི་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཕུང་པོའི་ཚད་ནི་བགྲང་བར་མི་ནུས་སོ། །

di ta té per na rinpoché p'oungpo ri gyalpo rirab tsam poung té chinpa jinpa dé sönam kyi p'oungpö tsé ni drangwar nu kyi tsé dang yéshé pak tou mépé dodé di sönam kyi p'oungpö tsé ni drangwar mi nu so

« Il en est ainsi : il serait possible, par exemple, de quantifier le mérite obtenu en réunissant un amas de joyaux aussi grand que le mont Meru, et en l'offrant, mais écrire ou encourager d’autres à écrire ce Sūtra de la Vie et de la Sagesse infinies engendre un mérite qui ne peut être calculé.

ཨོཾ་ན་མོ་བྷ་ག་ཝ་ཏེ། ཨ་པ་རི་མི་ཏ་ཨཱ་ཡུརྫྙཱ་ན་སུ་བི་ནི་ཤྩི་ཏ་ཏེ་ཛོ་རྭ་ཛཱ་ཡ། ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་ཡ། ཨརྷ་ཏེ་སམྱཀྶཾ་བུདྡྷཱ་ཡ། ཏདྱ་ཐཱ། ཨོཾ་པུཎྱེ་པུཎྱེ་མ་ཧཱ་པུཎྱེ། ཨ་པ་རི་མི་ཏ་པུཎྱེ་ཨ་པ་རི་མི་ཏ་པུཎྱ་ཛྙཱ་ན་སཾ་བྷཱ་རོ་པ་ཙི་ཏེ། ཨོཾ་སརྦ་སཾ་སྐཱ་ར་པ་རི་ཤུདྡྷ་དྷརྨ་ཏེ་ག་ག་ན་ས་མུཏྒ་ཏེ་སྭ་བྷཱ་ཝ་བི་ཤུདྡྷེ་མ་ཧཱ་ན་ཡ་པ་རི་ཝཱ་རེ་སྭཱ་ཧཱ།

om, namo bhagavaté | aparimita ayourjnana soubiniscita téjo rajaya | tat'agataya arhaté samyaksambouddhaya | tadyat'a, om pounyé pounyé maha pounyé | aparimita pounyé aparimita pounya jnana sambharo pachité | om, sarva samskara parishouddha dharmaté gagana samoudgaté svabhava vishouddhé mahanaya parivaré svaha |

འདི་ལྟ་སྟེ། དཔེར་ན། རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ་བཞི་ཆུ་ས་ཡོངས་སུ་གང་བའི་ཐིགས་པ་རེ་རེ་ནས་བགྲང་བར་ནུས་ཀྱི།

di ta té per na gyatso chenpo zhi chou sa yongsou gangwé t'ikpa réré né drangwar nu kyi

« Il en est ainsi : il serait possible, par exemple, de mesurer les quatre grands océans en comptant une goutte d’eau à la fois,

ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་མདོ་སྡེ་འདིའི་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཕུང་པོའི་ཚད་ནི་བགྲང་བར་མི་ནུས་སོ། །

tsé dang yéshé pak tou mépé dodé di sönam kyi p'oungpö tsé ni drangwar mi nu so

mais écrire ou encourager d’autres à écrire ce Sūtra de la Vie et de la Sagesse infinies engendre un mérite qui ne peut être calculé.

ཨོཾ་ན་མོ་བྷ་ག་ཝ་ཏེ། ཨ་པ་རི་མི་ཏ་ཨཱ་ཡུརྫྙཱ་ན་སུ་བི་ནི་ཤྩི་ཏ་ཏེ་ཛོ་རྭ་ཛཱ་ཡ། ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་ཡ། ཨརྷ་ཏེ་སམྱཀྶཾ་བུདྡྷཱ་ཡ། ཏདྱ་ཐཱ། ཨོཾ་པུཎྱེ་པུཎྱེ་མ་ཧཱ་པུཎྱེ། ཨ་པ་རི་མི་ཏ་པུཎྱེ་ཨ་པ་རི་མི་ཏ་པུཎྱ་ཛྙཱ་ན་སཾ་བྷཱ་རོ་པ་ཙི་ཏེ། ཨོཾ་སརྦ་སཾ་སྐཱ་ར་པ་རི་ཤུདྡྷ་དྷརྨ་ཏེ་ག་ག་ན་ས་མུཏྒ་ཏེ་སྭ་བྷཱ་ཝ་བི་ཤུདྡྷེ་མ་ཧཱ་ན་ཡ་པ་རི་ཝཱ་རེ་སྭཱ་ཧཱ།

om, namo bhagavaté | aparimita ayourjnana soubiniscita téjo rajaya | tat'agataya arhaté samyaksambouddhaya | tadyat'a, om pounyé pounyé maha pounyé | aparimita pounyé aparimita pounya jnana sambharo pachité | om, sarva samskara parishouddha dharmaté gagana samoudgaté svabhava vishouddhé mahanaya parivaré svaha |

གང་ཞིག་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་མདོ་སྡེ་འདི་ཡི་གེར་འབྲིའམ།

gangzhik tsé dang yéshé pak tou mépé dodé di yiger dri am

« Quiconque écrit ce Sūtra de la Vie et de la Sagesse infinies ou

ཡི་གེར་འབྲིར་འཇུག་གམ། བསྟི་སྟེང་དུ་བྱས་ཏེ། མཆོད་པ་བྱེད་པར་འགྱུར་བ་དེས་

yiger drir jouk gam ti tengdou jé té chöpa jépar gyourwa dé

encourage d’autres à le faire, ou le considère avec une profonde révérence et le vénère avec des offrandes, ce faisant,

ཕྱོགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་ཐམས་ཅད་དུ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ཕྱག་བྱས་པ་དང༌། མཆོད་པ་བྱས་པ་ཡིན་ནོ། །

chok chu sangyé kyi zhing t'amché dou dézhin shekpa t'amché la chak jépa dang chöpa jépa yin no

rend ainsi hommage à tous les bouddhas dans tous les champs de bouddha des dix directions et leur présentent des offrandes.

ཨོཾ་ན་མོ་བྷ་ག་ཝ་ཏེ། ཨ་པ་རི་མི་ཏ་ཨཱ་ཡུརྫྙཱ་ན་སུ་བི་ནི་ཤྩི་ཏ་ཏེ་ཛོ་རྭ་ཛཱ་ཡ། ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་ཡ། ཨརྷ་ཏེ་སམྱཀྶཾ་བུདྡྷཱ་ཡ། ཏདྱ་ཐཱ། ཨོཾ་པུཎྱེ་པུཎྱེ་མ་ཧཱ་པུཎྱེ། ཨ་པ་རི་མི་ཏ་པུཎྱེ་ཨ་པ་རི་མི་ཏ་པུཎྱ་ཛྙཱ་ན་སཾ་བྷཱ་རོ་པ་ཙི་ཏེ། ཨོཾ་སརྦ་སཾ་སྐཱ་ར་པ་རི་ཤུདྡྷ་དྷརྨ་ཏེ་ག་ག་ན་ས་མུཏྒ་ཏེ་སྭ་བྷཱ་ཝ་བི་ཤུདྡྷེ་མ་ཧཱ་ན་ཡ་པ་རི་ཝཱ་རེ་སྭཱ་ཧཱ།

om, namo bhagavaté | aparimita ayourjnana soubiniscita téjo rajaya | tat'agataya arhaté samyaksambouddhaya | tadyat'a, om pounyé pounyé maha pounyé | aparimita pounyé aparimita pounya jnana sambharo pachité | om, sarva samskara parishouddha dharmaté gagana samoudgaté svabhava vishouddhé mahanaya parivaré svaha |

སྦྱིན་པའི་སྟོབས་ཀྱིས་སངས་རྒྱས་ཡང་དག་འཕགས། །

jinpé tob kyi sangyé yangdak p'ak

« Les bouddhas qui sont la force de la générosité sont parfaitement sublimes.

མི་ཡི་སེང་གེ་སྦྱིན་པའི་སྟོབས་རྟོགས་ཏེ། །

mi yi sengé jinpé tob tok té

Lions parmi les hommes, ils ont réalisé la force de la générosité.

སྙིང་རྗེ་ཅན་གྱི་གྲོང་ཁྱེར་འཇུག་པ་ན། །

nyingjé chen gyi drongk'yer joukpa na

Lorsqu'on pénètre dans la citadelle des compatissants,

སྦྱིན་པའི་སྟོབས་ཀྱི་སྒྲ་ནི་གྲགས་པར་འགྱུར། །

jinpé tob kyi dra ni drakpar gyour

le son de la force de la générosité se fait entendre.

 

ཚུལ་ཁྲིམས་སྟོབས་ཀྱིས་སངས་རྒྱས་ཡང་དག་འཕགས། །

tsult'rim tob kyi sangyé yangdak p'ak

« Les bouddhas qui sont la force de la discipline sont parfaitement sublimes.

མི་ཡི་སེང་གེ་ཚུལ་ཁྲིམས་སྟོབས་རྟོགས་ཏེ། །

mi yi sengé tsoult'rim tob tok té

Lions parmi les hommes, ils ont réalisé la force de la discipline.

སྙིང་རྗེ་ཅན་གྱི་གྲོང་ཁྱེར་འཇུག་པ་ན། །

nyingjé chen gyi drongk'yer joukpa na

Lorsqu'on pénètre dans la citadelle des compatissants,

ཚུལ་ཁྲིམས་སྟོབས་ཀྱི་སྒྲ་ནི་གྲགས་པར་འགྱུར། །

tsult'rim tob kyi dra ni drakpar gyour

le son de la force de la discipline se fait entendre.

 

བཟོད་པའི་སྟོབས་ཀྱིས་སངས་རྒྱས་ཡང་དག་འཕགས། །

zöpé tob kyi sangyé yangdak p'ak

« Les bouddhas qui sont la force de la patience sont parfaitement sublimes.

མི་ཡི་སེང་གེ་བཟོད་པའི་སྟོབས་རྟོགས་ཏེ། །

mi yi sengé zöpé tob tok té

Lions parmi les hommes, ils ont réalisé la force de la patience.

སྙིང་རྗེ་ཅན་གྱི་གྲོང་ཁྱེར་འཇུག་པ་ན། །

nyingjé chen gyi drongk'yer joukpa na

Lorsqu'on pénètre dans la citadelle des compatissants,

བཟོད་པའི་སྟོབས་ཀྱི་སྒྲ་ནི་གྲགས་པར་འགྱུར། །

zöpé tob kyi dra ni drakpar gyour

le son de la force de la patience se fait entendre.

 

བརྩོན་འགྲུས་སྟོབས་ཀྱིས་སངས་རྒྱས་ཡང་དག་འཕགས། །

tsöndru tob kyi sangyé yangdak p'ak

« Les bouddhas qui sont la force de la diligence sont parfaitement sublimes.

མི་ཡི་སེང་གེ་བརྩོན་འགྲུས་སྟོབས་རྟོགས་ཏེ། །

mi yi sengé tsöndru tob tok té

Lions parmi les hommes, ils ont réalisé la force de la diligence.

སྙིང་རྗེ་ཅན་གྱི་གྲོང་ཁྱེར་འཇུག་པ་ན། །

nyingjé chen gyi drongk'yer joukpa na

Lorsqu'on pénètre dans la citadelle des compatissants,

བརྩོན་འགྲུས་སྟོབས་ཀྱི་སྒྲ་ནི་གྲགས་པར་འགྱུར། །

tsöndru tob kyi dra ni drakpar gyour

le son de la force de la diligence se fait entendre.

 

བསམ་གཏན་སྟོབས་ཀྱིས་སངས་རྒྱས་ཡང་དག་འཕགས། །

samten tob kyi sangyé yangdak p'ak

« Les bouddhas qui sont la force de la méditation sont parfaitement sublimes.

མི་ཡི་སེང་གེ་བསམ་གཏན་སྟོབས་རྟོགས་ཏེ། །

mi yi sengé samten tob tok té

Lions parmi les hommes, ils ont réalisé la force de la méditation.

སྙིང་རྗེ་ཅན་གྱི་གྲོང་ཁྱེར་འཇུག་པ་ན། །

nyingjé chen gyi drongk'yer joukpa na

Lorsqu'on pénètre dans la citadelle des compatissants,

བསམ་གཏན་སྟོབས་ཀྱི་སྒྲ་ནི་གྲགས་པར་འགྱུར། །

samten tob kyi dra ni drakpar gyour

le son de la force de la méditation se fait entendre.

 

ཤེས་རབ་སྟོབས་ཀྱིས་སངས་རྒྱས་ཡང་དག་འཕགས། །

shérab tob kyi sangyé yangdak p'ak

« Les bouddhas qui sont la force de la sagesse sont parfaitement sublimes.

མི་ཡི་སེང་གེ་ཤེས་རབ་སྟོབས་རྟོགས་ཏེ། །

mi yi sengé shérab tob tok té

Lions parmi les hommes, ils ont réalisé la force de la sagesse.

སྙིང་རྗེ་ཅན་གྱི་གྲོང་ཁྱེར་འཇུག་པ་ན། །

nyingjé chen gyi drongk'yer joukpa na

Lorsqu'on pénètre dans la citadelle des compatissants,

ཤེས་རབ་སྟོབས་ཀྱི་སྒྲ་ནི་གྲགས་པར་འགྱུར། །

shérab tob kyi dra ni drakpar gyour

le son de la force de la sagesse se fait entendre.

ཨོཾ་ན་མོ་བྷ་ག་ཝ་ཏེ། ཨ་པ་རི་མི་ཏ་ཨཱ་ཡུརྫྙཱ་ན་སུ་བི་ནི་ཤྩི་ཏ་ཏེ་ཛོ་རྭ་ཛཱ་ཡ། ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་ཡ། ཨརྷ་ཏེ་སམྱཀྶཾ་བུདྡྷཱ་ཡ། ཏདྱ་ཐཱ། ཨོཾ་པུཎྱེ་པུཎྱེ་མ་ཧཱ་པུཎྱེ། ཨ་པ་རི་མི་ཏ་པུཎྱེ་ཨ་པ་རི་མི་ཏ་པུཎྱ་ཛྙཱ་ན་སཾ་བྷཱ་རོ་པ་ཙི་ཏེ། ཨོཾ་སརྦ་སཾ་སྐཱ་ར་པ་རི་ཤུདྡྷ་དྷརྨ་ཏེ་ག་ག་ན་ས་མུཏྒ་ཏེ་སྭ་བྷཱ་ཝ་བི་ཤུདྡྷེ་མ་ཧཱ་ན་ཡ་པ་རི་ཝཱ་རེ་སྭཱ་ཧཱ།

om, namo bhagavaté | aparimita ayourjnana soubiniscita téjo rajaya | tat'agataya arhaté samyaksambouddhaya | tadyat'a, om pounyé pounyé maha pounyé | aparimita pounyé aparimita pounya jnana sambharo pachité | om, sarva samskara parishouddha dharmaté gagana samoudgaté svabhava vishouddhé mahanaya parivaré svaha |

བཅོམ་ལྡན་འདས་དགྱེས་ཤིང་དེ་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ནས།

chomdendé gyé shing déké ché katsal né

Quand le Victorieux eut dit cela,

འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུར་གྱུར་པ་དང༌། ཐམས་ཅད་དང་ལྡན་པའི་འཁོར་དེ་དག་དང༌།

jampal zhönnour gyourpa dang t'amché dang denpé k'or dédak dang

Mañjuśrī le juvénile, l’assemblée toute entière et le monde avec

ལྷ་དང༌། མི་དང༌། ལྷ་མ་ཡིན་དང༌། དྲི་ཟར་བཅས་པའི་འཇིག་རྟེན་ཡི་རངས་ཏེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ལ་མངོན་པར་བསྟོད་དོ། །

l'a dang mi dang l'a mayin dang drizar chépé jikten yi rang té chomdendé kyi soungpa la ngönpar tö do

ses deva, ses hommes, ses asura et ses gandharva, le cœur en joie, louèrent les paroles du Victorieux.

 

འཕགས་པ་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་རྫོགས་སོ།།  །།

p'akpa tsé dang yéshé pak tou mépa zhé jawa t'ekpa chenpö do dzok so

Ainsi s'achève le sublime sūtra du Mahāyāna intitulé « Vie et Sagesse infinies ».

 

རྒྱ་གར་གྱི་པཎྜི་ཏ་པུཎྱེ་སཾ་བྷཱ་ཝ་དང༌། ལོ་ཙཱ་བ་པ་ཚབ་ཉི་མ་གྲགས་ཀྱིས་བསྒྱུར་བའོ།།  །།

Traduit en tibétain par le pandit indien Pounyasambhava et le lotsawa Patsab Nyima Drak.

 

| Traduit en anglais par Adam Pearcey, 2007. Traduction française sur la base de l'anglais, Comité de traduction française Rigpa, 2014.

 

  1. Tāranātha : Ici, le monde de yama fait référence au monde des preta.
  2. La traduction littérale dit : « ne renaîtra plus jamais en tant que femme ». Tāranātha explique que renaître en tant que femme peut entraîner, entre autres, le fait d’être soumis au contrôle d’autrui, ce qui bien évidemment serait un obstacle à la pratique du Dharma.
  3. log par dang sel. Ceci est une autre traduction de Krakucchanda, dont le nom est plus couramment traduit en Tibetan comme ‘khor ba ‘jig.
Ce site utilise des cookies pour collecter des statistiques anonymes et améliorer l'expérience.
Decline
Accept